(9.10 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Takže můžeme pouze hlasovat o návrhu usnesení, tak jak jej přednesl pan zpravodaj výboru pro evropské záležitosti.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tímto usnesením, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 43. Přihlášeno je 142, pro 129, proti nebyl nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Končím projednávání tohoto bodu. Děkuji panu zpravodajovi, pan ministr zůstává.

 

Otevírám bod číslo 38, což je

38.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou
o spolupráci v boji proti trestné činnosti, zejména terorismu, nelegálnímu obchodu
s omamnými a psychotropními látkami a organizované trestné činnosti,
podepsaná dne 12. září 2013 v Sarajevu
/sněmovní tisk 63/ - prvé čtení

Prosím tedy pan ministra vnitra, aby přednesl úvodní slovo.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, účelem smlouvy je poskytnutí policejním a celním orgánům obou států potřebný právní rámec pro efektivní spolupráci v boji proti všem formám trestné činnosti, stanovit základní pravidla pro její přímé kontakty a zásady s nakládáním a předáváním informací mezi nimi. V současné době není spolupráce českých a bosensko-hercegovinských policejních orgánů na bilaterální úrovni upravena. Region západního Balkánu je přitom z hlediska potřeb spolupráce orgánů příslušných v boji s trestnou činnosti velmi významný a sjednání smluv o policejní spolupráci se zeměmi tohoto regionu je v současné době jednou z priorit Ministerstva vnitra na mezinárodním poli.

Smlouva standardně obsahuje demonstrativní vymezení rozsahu a forem spolupráce, přičemž základem je výměna informací. Dále upravuje například možnost vysílání policejních styčných důstojníků a spolupráci v oblasti výcviku a vzdělávání.

Smlouva rovněž stanoví orgány příslušné k jejímu provádění, standardně upravuje náležitosti žádosti o spolupráci a možnosti jejího odmítnutí, stejně jako předávání a ochranu osobních údajů a utajovaných informací. V oblasti předávání osobních údajů smlouva reflektuje na skutečnost, že Česká republika je součástí schengenského prostoru. Proto loni byla českou stranou prosazena důležitá úprava sdílení informací předaných bosensko-hercegovinskou stranou s dalšími členskými státy Evropské unie, resp. schengenského prostoru v rámci schengenského informačního systému a dalších databází dle evropského práva, a to zásadně bez souhlasu druhé smluvní strany.

Smlouva je z hlediska vnitrostátního právního řádu České republiky smlouvou takzvaně prezidentské kategorie, která bude po vyslovení souhlasu a ratifikaci oběma komorami Parlamentu předložena k ratifikaci prezidentu republiky.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Zpravodajem pro prvé čtení byl určen pan poslanec Jaroslav Foldyna, který zde není. Dostal jsem informaci, že ho zastoupí pan poslanec Holík, nicméně o změně zpravodaje budeme muset hlasovat.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, aby zpravodajem byl pan poslanec Holík, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 44. Přihlášeno 151, pro 135.

 

Pane poslanče Holíku, dostal jste vysokou důvěru Poslanecké sněmovny. Prosím, ujměte se své role jako zpravodaj.

 

Poslanec Pavel Holík: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane předsedo, vládo, kolegyně, kolegové, byl zde přednesen vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, zejména terorismu, nelegálnímu obchodu s omamnými a psychotropními látkami a organizované trestné činnosti, podepsaná dne 12. září 2013 v Sarajevu. Doporučuji tuto smlouvu přikázat zahraničnímu výboru k projednání.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, kterou současně i končím.

Pokud pánové - pan ministr a pan zpravodaj - nechtějí závěrečná slova, tak se budeme zabývat návrhem na přikázání. Zazněl zde návrh na přikázání výboru zahraničnímu. Jiný návrh jsem nezaznamenal a můžeme tedy hlasovat.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, aby byl tento tisk přikázán zahraničnímu výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 45. Přihlášeno je 154, pro 141, proti byl 1. Konstatuji tedy, že jsme tento návrh přikázali výboru zahraničnímu. Končím tento bod. Děkuji panu zpravodaji.

 

Otevírám bod číslo

39.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou
a Státem Izrael o spolupráci v boji proti trestné činnosti,
podepsaná dne 7. října 2013 v Jeruzalémě
/sněmovní tisk 65/ - prvé čtení

Opět prosím pana ministra vnitra, aby tisk odůvodnil. Prosím.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, účelem smlouvy je poskytnout právní rámec potřebný pro efektivní spolupráci policejních a celních orgánů, resp. dalších orgánů obou států odpovědných za boj proti trestné činnosti. Spolupráce podle smlouvy se bude týkat všech forem trestné činnosti. Spolupráce bude zahrnovat výměnu operativních strategických informací, ať již předávaných na žádost, či spontánně, vytváření pracovních týmů, vysílání konzultantů a styčných důstojníků, spolupráci při pátrání po osobách a věcech a při ochraně svědků.

Smlouva upravuje náležitosti žádosti o spolupráci, možnosti odmítnutí spolupráce, hrazení nákladů s tím spojených a postupy týkající se předávání osobních údajů a utajovaných informací. Smlouva reflektuje skutečnost, že Česká republika je součástí schengenského prostoru, obsahuje tedy důležité ustanovení umožňující české straně sdílení informací předaných izraelskou stranou s dalšími členskými státy Evropské unie, resp. schengenského prostoru v rámci schengenského informačního systému a dalších databází podle evropského práva, a to bez nutnosti žádat v každém konkrétním případě předem o souhlas izraelské strany.

Z hlediska vnitrostátního právního řádu se jedná o takzvaně smlouvu prezidentské kategorie, která ke své platnosti vyžaduje vyslovení souhlasu obou komor Parlamentu České republiky a ratifikaci prezidentem České republiky.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Prosím zpravodaje, kterým byl určen pan poslanec Robin Böhnisch, aby nám přednesl svou zpravodajskou zprávu. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji za slovo, pane předsedo. Nebudu opakovat slova pana ministra, který tu smlouvu představil velmi dobře. Dodám jen, že Česká republika uzavřela řadu podobně zaměřených smluv s mnoha evropskými i neevropskými zeměmi. Na české straně se tato smlouva dotýká Ministerstva vnitra, orgánů Policie České republiky, orgánů Celní správy a Generální inspekce bezpečnostních sborů, na izraelské straně pak Ministerstva veřejné bezpečnosti a izraelské policie.

Sjednání a provádění smlouvy si nevyžádá zvýšené požadavky na státní rozpočet.

Doporučuji tedy Poslanecké sněmovně postoupit návrh do dalšího projednávání a přikázat tisk zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, takže obecnou rozpravu končím. Závěrečná slova? Není zájem.

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání. Svým rozhodnutím jsem navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Zeptám se, zda je zde nějaký jiný návrh. Není tomu tak. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP