(10.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Janě Hnykové. Než budeme pokračovat, ještě s faktickou poznámkou paní poslankyně Radka Maxová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Radka Maxová: Děkuji, pane předsedající. Mám tři faktické poznámky.

Kontrola vzdělávání. Mě by docela zajímalo, kdo v současné době kontroluje matky, které neposílají děti vůbec do školy, předškolního vzdělávání, a nejedná se pouze o rodiny sociálně slabé.

Druhá poznámka. Proč bychom měli tento návrh vztahovat pouze na oblasti, města, obce nebo kraje, které mají problém s nedostatkem míst? Naopak, otevřeme to široké veřejnosti, celé republice, je to alternativa a svoboda volby.

A za třetí. Povinnost zavést poslední rok ve školce jako povinný nepodporuje žádná studie, která by jednoznačně prokázala, že návštěva posledního ročníku mateřské školy má příznivý vývoj na další vzdělávání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Budeme pokračovat. Nyní paní poslankyně Zuzana Kailová. Připraví se pan poslanec František Vácha. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzana Kailová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, vládní návrh zákona o dětské skupině reaguje na těžkosti, které se vyskytly při praktické realizaci prorodinné politiky v praxi. Předně mi dovolte v krátkosti reagovat na některé argumenty odpůrců tohoto návrhu, nebo zkrátka těch, kteří pouze pochybují o potřebě tento návrh uvést do praxe.

Nečinit odpovědná rozhodnutí s omluvou argumentace vyplývající z dlouhodobých statistických projekcí považuji za velmi nešťastné. Jednak i proto, že dlouhodobé prognózy například v oblasti demografického vývoje plodnosti neumějí logicky zakomponovat do svých výstupů účinky efektivních opatření prorodinné politiky. Proto nemůžeme považovat tyto prognózy za relevantní pro argumentaci v hledání odpovědi, proč něco neudělat. Najděme spíše důvody pro řešení, kterým čelíme nyní.

Omezenou dostupnost předškolních zařízení můžeme datovat již od roku 2005. Jestliže při porodnosti nad 100 tisíc dětí ročně je zřejmá nedostatečná kapacita předškolních zařízení, pak v oblasti péče o děti mladší tří let je o to více tristní. V souvislosti s péčí o děti mladší tří let budou možná oponenti vycházet z poznatků některých dětských psychologů, kteří služby péče o děti do tří let věku nepovažují za zcela nejvhodnější. Ovšem tuto nevhodnost je nutné poměřovat s jinými, minimálně stejně závažnými stavy, jako je například prohlubující se absence žen s dětmi na trhu práce, ve které jsme hluboce pod průměrem Evropské unie. Dále s nevyužitím prorůstových ekonomických zdrojů, na které bychom dosáhli v případě aktivního zapojení rodičů do pracovního prostředí. Dále s podstatnými změnami v přirozené výchově dětí v rodinách, kde již nelze hovořit o výchově, která byla za našich dob jiná. A v neposlední řadě též se zvyšující se neschopností sociálních kompetencí dětí.

Jak vyplývá z obsahu odborných publikací, vydaných například MŠMT či Národní ekonomickou radou vlády nebo neziskovým sektorem či OECD, je účinnost předškolní péče úměrná její kvalitě, době a intenzitě. Je úměrná schopnosti vyrovnávat nerovnosti ve vzdělávání, ale též s úspěšností na trhu práce. Nyní řešíme situace, kdy děti, které mají plné právo na předškolní vzdělávání a kolektiv dětí k rozvoji svých sociálních dovedností a komunikace, jsou o toto předškolní vzdělávání ochuzovány. Mluvíme o tom, že aktuálně ani tří- až tříapůlleté děti se nyní do školek nedostanou. Vedle toho jsou to právě rodiny s malými dětmi, které ač vychovávají a pečují o další generaci, jsou vystaveni ekonomickým nejistotám, které jen zesiluje fakt, že jeden z rodičů nemá reálnou možnost vrátit se na trh práce.

Sociální demokracie vnímá dětské skupiny jako nutnou reakci na dlouhodobou nečinnost předchozích pravicových vlád, cynicky sledujících problémy mladých rodin s nadějí, že jejich děti zestárnou. Žádným způsobem podpora dětských skupin v tuto chvíli neznamená, že sociální demokracie rezignuje na základní řešení podpory mateřských škol a jejich financování. V případě, že tak neuděláme, vystavujeme se riziku, které lze přirovnat k neposkytnutí pomoci například důchodci pro domněnku, že dle statistických prognóz stejně zemře.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, na základě uvedených skutečností vás žádám o podporu při projednávání návrhu zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině v prvním čtení, neboť jsem přesvědčena, že přispěje nejen ke kultivaci současného napětí předškolní výchovy, ale bude také ku prospěchu dětem samotným, tedy naší budoucí generaci. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Zuzaně Kailové. Požádám pana kolegu Váchu, aby ještě posečkal, protože ho s faktickou poznámkou předběhla jeho stranická kolegyně Věra Kovářová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Děkuji paní poslankyni Kailové za její projev a řeč. Souhlasím s tím, co řekla, až na jednu věc, a to je nečinnost pravicových vlád v oblasti dětských skupin. Jen připomínám, že tento zákon připravila již vláda Petra Nečase. Trvalo to poměrně dlouho. Je zřejmé z toho, kolik se zde přihlásilo diskutujících, z toho, kolik lidí se přihlásilo na seminář a jaká tam byla diskuse, že je to opravdu horké téma. Pravicové vlády konaly a doufám, že bude konat i Poslanecká sněmovna ve prospěch tohoto zákona. (Potlesk z řad poslanců TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové za faktickou poznámku a za dodržení času.

Nyní tedy řádně přihlášený pan poslanec František Vácha. Připraví se pan poslanec Zdeněk Soukup. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji. Pane předsedající, kolegyně, kolegové, chtěl bych z tohoto místa podpořit navrhovaný zákon o poskytování služby péče o dítě v dětských skupinách, a to především z pozice zaměstnavatele, který má praktické zkušenosti s organizací a využitím institutu dětské skupiny, zaměstnavatele muže. Mohu vás ubezpečit, že většina negativních postojů, které k těmto zařízením slyšíme, je dána prostou neznalostí problému. Dětské skupiny nemají konkurovat jeslím nebo mateřským školkám, stávají se v rukách zaměstnavatele účinným a flexibilním nástrojem zaměstnanosti. O to víc mě překvapuje postoj komunistické strany. Je to nástroj především v odvětvích, kde potřebují mladé maminky z různých důvodů nastoupit do zaměstnání co nejdříve.

Takovým odvětvím je i věda a výzkum. V listopadu 2013 otevřelo Biologické centrum Akademie věd ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích dětskou skupinu Motýl. Jedná se o zařízení určené dětem zaměstnanců obou institucí, do kterého je možno umístit celkem 12 dětí ve věku od půl roku do začátku školní docházky. Pro tyto účely jsme zrekonstruovali prostory v kampusu, takže dětská skupina je dobře přístupná všem rodičům během pracovní doby. Část dětí dochází pouze několik dní v týdnu, část dětí třeba jenom na půl dne, takže celkem je naše dětská skupina schopna pojmout až 19 dětí. Hlavní důvody, které nás vedly k založení dětské skupiny, byly udržení kontaktu kvalifikovaných zaměstnanců s vývojem v dané profesi, rychlejší návrat výzkumných pracovnic maminek do pracovního procesu po narození dítěte a samozřejmě i nedostatek jeslí a mateřských školek v Českých Budějovicích.

Nevím, jestli si to uvědomujete, ale cena jednoho měsíce v soukromé mateřské školce se pohybuje minimálně v našem městě někde od šesti až sedmi tisíc měsíčně, soukromé hlídání dítěte ve věku kolem šesti měsíců stojí měsíčně maminku až osmnáct tisíc korun měsíčně. To znamená, že maminka dá celou výplatu jenom za hlídání svého šestiměsíčního dítěte. A to je skutečný případ, se kterým jsem se já jako děkan ve své instituci setkal. Tato maminka má teď svoje dítě v naší dětské skupině, je spokojená, může se tam za ním kdykoliv, když je nějaký problém, dojít podívat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP