(10.20 hodin)
(pokračuje Opálka)

Závěrem bych chtěl říci, že kalkulace, kterou zde uvedl kolega Seďa, je z tohoto pohledu zcela chybná, i když se uvádí v různých materiálech včetně vládou předloženého tohoto tisku. Aby tato kalkulace seděla, muselo by to znamenat, že místo zaměstnaného zdravotně postiženého nebude nezaměstnaný někdo jiný. Takže ve finančním vyjádření, pokud tedy budeme zaměstnávat zdravotně postiženého, a já vůbec proti tomu nebojuji, tak samozřejmě že se bude odvádět na sociální a zdravotní pojištění, ale pokud vytlačuje z pracovního trhu někoho jiného, bude ztráta u toho dalšího. Takže já bych byl opatrný v těchto kalkulacích, protože ty jsou trošku zavádějící, a snažil se řešit citlivě situaci tak, aby zaměstnávání bylo pro zaměstnavatele zajímavé. Ono totiž nejde o sociální dávku těmto potřebným, ale o podporu zaměstnavatele. Proto mají také tak velký lobbing. A myslím si, že po dlouhém jednání na vedení výboru a pak na zasedání výboru jsme dospěli k určitému kompromisu a bych byl pro, abychom ho Sněmovna, jako celek ve třetím čtení podpořili.

Děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Miroslavu Opálkovi. Nyní mám další dvě přihlášky. S faktickou poznámkou pan poslanec Igor Jakubčík a pak se připraví pan poslanec Adolf Beznoska, řádně přihlášený ze svého místa. Prosím, pane poslanče, máte faktickou poznámku.

 

Poslanec Igor Jakubčík: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, nevím, jestli si někdo z vás všiml, ale máme tady jednu celkem velkou časovanou bombu. V § 81 na konci odstavce 1 se doplňuje věta: "U zaměstnavatelů, kteří jsou agenturou práce podle § 14 odst. 3 písm. b), se do celkového počtu zaměstnanců v pracovním poměru nezapočítávají zaměstnanci, kteří jsou dočasně přiděleni k výkonu práce k uživateli." Každý zaměstnavatel má povinnost na sto pracovních míst vytvořit čtyři pracovní místa pro zdravotně postižené. Pokud toto přijmeme, hrozí zde ta věc, že tyto pracovní agentury, pokud rozdělí všechny své zaměstnance, nemusí zaměstnávat žádného zdravotně přiděleného. To je věc číslo jedna.

Věc číslo dva. Může dojít k dohodě zaměstnavatelů s pracovními agenturami, kdy kmenoví zaměstnanci na základě interní dohody budou převedeni k této pracovní agentuře a opětně přiděleni zpět do firmy. Opět dojde k tomu, že tato firma nebude muset zaměstnávat osoby zdravotně postižené, event. nebude muset za ně odvádět určitou část finančních prostředků, kterou musí nyní, pokud je nezaměstnává.

A za další. Hrozí tady riziko vzniku tzv. dceřiných pracovních agentur, kdy firma si jako svoji dceru vytvoří pracovní agenturu, převede si tam své vlastní zaměstnance, které opět zaměstná jakoby v té mateřské firmě, a tím pádem opět nemusí dodržovat toto pravidlo.

Nevím, jestli si to všichni z vás uvědomujete, ale je to skutečně časovaná bomba a může dojít za prvé k výpadku finančních prostředků, které zaměstnavatel, pokud nezaměstnává zdravotně postižené, nebude odvádět, a za druhé výrazným způsobem to může omezit vznik pracovních míst a omezit zaměstnávání zdravotně postižených. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Nyní pan poslanec Adolf Beznoska v řádné přihlášce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych jenom potvrdil slova, která tady uvedl pan zpravodaj Zavadil a pan kolega poslanec Opálka, že ne snad výjimečně, ale byla tam naprostá shoda ve výboru pro sociální politiku, abychom podpořili společně variantu 5+1. Osoba zdravotně znevýhodněná, resp. obnovení jejího statutu bylo dlouhodobým cílem i zástupců Občanské demokratické strany. Novela byla připravována už v minulém volebním období. Samozřejmě jsou to lidé, kteří mohou pravidelně pracovat, nicméně jejich uplatnění vzhledem k jejich zdravotnímu stavu je velmi limitováno. Proto ta podpora a proto jsme vážili velmi dlouho ve výboru pro sociální politiku a hledali jsme - a argumenty, které tady uvedl pan Opálka i pan zpravodaj, já jednoznačně podporuji. Tenhle návrh 5+1 má i podporu Občanské demokratické strany a myslím si, že je správný. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Beznoskovi. Kdo další do obecné rozpravy? Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o nějaký komentář. Není tomu tak, nebyl žádný návrh na hlasování po obecné rozpravě, přistoupíme k rozpravě podrobné a tam je přihláška pana poslance Antonína Sedi, jak ji avizoval ve svém vystoupení. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážená paní ministryně, vážené kolegyně, kolegové, jenom si dovolím jednu poznámku. Souhlasím s kolegou Opálkou, že jakákoliv kalkulace může být zavádějící, ale myslím, že se shodneme tady napříč, že obnovení statutu osoby zdravotně znevýhodněné do zákona je v pořádku, protože chceme zvýšit zaměstnanost těchto osob.

Druhá věc je, že můj návrh - ten jsem si nevymyslel úplně sám. Konzultoval jsem jej na konferenci, která proběhla ve Zlíně minulé pondělí. Byla to konference právě o zaměstnávání osob se zdravotním postižením a tento můj návrh podporuje Národní rada zdravotně postižených ČR. Takže já se v podrobné rozpravě přihlašuji ke svému pozměňovacímu návrhu, který máte uveden v elektronické podobě pod sněmovním dokumentem 676. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Antonínu Seďovi. Kdo dál v podrobné rozpravě? Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Pan zpravodaj i paní ministryně, která sledovala rozpravu? Pan zpravodaj ano. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Já jenom krátkou poznámku k tomu, co tady bylo řečeno o časované bombě. Samozřejmě že jsme si toho vědomi a v současné době to na Ministerstvu práce velmi podrobně prozkoumali. Včera volali, že zatím není potřeba dělat jakoukoliv úpravu, že by se spíš úprava měla soustředit, aby se to prodiskutovalo, aby tam skutečně nebyl žádný problém, protože má přijít v červnu, tuším, další novela o zaměstnanosti a účinnosti těchto novel by měly být stejné. Takže tady se vyskytne určitý prostor, kde by se měla tahle věc prodebatovat, protože oni mají také o tom svoje pochybnosti, ale i z obráceného pohledu. Takže abychom v tak krátkém časovém úseku neudělali něco, co by nás potom všechny mrzelo. Takže já se domnívám, že je dobře, že jsi na to upozornil. Já jsem si toho také vědom -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, prosím, kolegy oslovovat pouze mým prostřednictvím.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Omlouvám se. Končím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pokud není zájem od paní ministryně, končím druhé čtení tohoto návrhu, protože nepadl žádný návrh, kterým bychom to vraceli výborům k novému projednání. Končím bod číslo 10. Děkuji panu zpravodaji, děkuji paní ministryni.

 

Budeme pokračovat zatím posledním bodem druhých čtení a tím je

11.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 85/ - druhé čtení

Ještě než dám slovo panu ministrovi průmyslu a obchodu Janu Mládkovi, požádám pana poslance Ivana Adamce, který je zpravodajem výboru pro druhé čtení, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Předložený návrh tedy uvede ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Prosím, aby se ujal slova. Pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na 6. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané dne 11. února tohoto roku jsem vás seznámil s návrhem novely živnostenského zákona, kterou nyní budete projednávat. Dovolte mi, abych ve stručnosti připomenul obsah novely, jejímž cílem je zkvalitnění podnikatelského prostředí v ČR.

Novela odstraňuje povinnost podnikatele opakovaně dokládat obecnímu živnostenskému úřadu doklady, které již byly některému živnostenskému úřadu doloženy. Obecní živnostenský úřad bude ukládat jejich elektronické kopie do živnostenského rejstříku. Doklady tak budou přístupné všem živnostenským úřadům v České republice. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP