(18.10 hodin)
(pokračuje Němeček)

Základním motivem pro navázání přeshraniční spolupráce v této oblasti je časové hledisko dostupnosti zdravotnické záchranné služby v příhraničním území. Přeshraniční spolupráce se na české straně bude dotýkat Libereckého, Ústeckého, Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského kraje a na německé straně spolkových zemí Saska a Bavorska. Využití a faktické naplnění přeshraniční spolupráce tak bude na rozhodnutí krajů a předpokládá uzavření samostatných ujednání o přeshraniční spolupráci. Kraje budou moci využít přeshraniční spolupráci pro zajištění nepřetržité dostupnosti zdravotnické záchranné služby zejména v řídce osídlených a z české strany obtížně dostupných příhraničních oblastech. Přeshraniční spolupráce tak představuje určitou alternativu k nezbytnosti vybudovat nové výjezdové základny zdravotnické záchranné služby tak, aby byla dodržena zákonná dojezdová doba. V první fázi se předpokládá využívání přeshraniční spolupráce především na ad hoc bázi dle aktuální potřeby. V dlouhodobější perspektivě by pak kraj mohl tuto spolupráci využít i systematičtěji. Obě smluvní strany předpokládají vzájemnou reciprocitu a využívání této formy spolupráce v těch případech, kdy je to z časového hlediska s ohledem na rozmístění výjezdových základen zdravotnické záchranné služby vhodné. Dotčené kraje vstupují do jednání se svými německými partnery s návrhem zahájit spolupráci na bezplatné bázi a po určité době vyhodnotit jejich rozsah, efektivitu a finanční náročnost.

S ohledem na výše uvedené se proto domnívám, že přeshraniční spolupráce může vedle svého primárního cíle, tj. záchrany života a zdraví, přinést i pozitivní finanční efekt. Věřím, že k dokončení ratifikačního procesu a ke vstupu této mezinárodní smlouvy v platnost dojde co nejdříve. Dotčené kraje již ve spolupráci se svými německými partnery připravují jednotlivá ujednání o přeshraniční spolupráci a plánují detaily vzájemné součinnosti.

Vážená paní předsedající, dámy a pánové, prosím vás tímto o vyslovení souhlasu s ratifikací této mezinárodní smlouvy a děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane ministře. A dříve než pozvu zpravodaje k mikrofonu, musím oznámit, že původně určeným zpravodajem zahraničního výboru byl pan poslanec Pavel Šrámek. Protože je nepřítomen, zastoupí ho pan poslanec Karel Rais. Prosím tedy zpravodaje zahraničního výboru pana Karla Raise, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 101/1. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji, paní předsedkyně. Dobrý den, dámy a pánové. Chtěl bych vás za kolegu zpravodaje poslance Pavla Šrámka seznámit s usnesením zahraničního výboru z 9. schůze z 15. dubna 2014. Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby podepsané v Plzni dne 4. dubna 2013. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče. A dříve než otevřu rozpravu, dovolte ještě dvě omluvy, a to pana poslance Benešíka, který se od 19 hodin omlouvá z pracovních důvodů, a pana poslance Ivana Pilného, který se omlouvá od 19 hodin taktéž z pracovních důvodů.

Nyní otevírám rozpravu, do které je přihlášen pan poslanec Heger. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Leoš Heger: Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, já doufám, že už další rozprava bude klidnější než v té první půlce odpoledne.

Já jsem k této smlouvě jenom chtěl připomenout, že na smlouvu čeká pět krajů a jejich záchranné služby a výsledek je netrpělivě očekáván i z dalších zemí, protože podobnou smlouvu bude potřeba uzavřít i s Rakouskem a Polskem. Dovoluji si jakožto člověk, který u začátku, nebo u prostředku dojednávání smlouvy byl, se přimluvit za rychlé schválení. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče. A s faktickou přihláškou, nebo přihláška do rozpravy? Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Holík: Děkuji za slovo, paní předsedající. Já bych jenom v krátkosti chtěl připomenout, že tato rámcová smlouva je první mezinárodní smlouvou, která umožňuje zásah výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby jednoho státu na území státu druhého. Dosud je přeshraniční spolupráce, jak už zde bylo řečeno, se zdravotnickou záchrannou službou pouze jako součást integrovaného záchranného systému upravena pro případ pomoci při mimořádných událostech a katastrofách.

Základním motivem pro navázání přeshraniční spolupráce v této oblasti je především časové hledisko dostupnosti přednemocniční neodkladné péče v příhraničním území. Smlouva, kterou tady projednáváme, byla připravována dohromady asi pěti ministry zdravotnictví. Smlouva byla technicky velmi náročná. Právě proto tak dlouho jednání trvala. Na tuto rámcovou smlouvu se Spolkovou republikou Německo příhraniční kraje netrpělivě čekají. Budou na ni navazovat smlouvy jednotlivých českých krajů s jednotlivými německými spolkovými zeměmi. Smlouva je již v Německu ratifikovaná. Čeká se na ratifikaci z naší strany. Zaslouží si naši plnou podporu. Proto ještě jednou prosím - podpořte. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci a táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím a táži se pana navrhovatele a zpravodaje, zda mají zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Nyní tedy přikročíme k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem. Já poprosím pana zpravodaje, zda by ho ještě jednou načetl.

 

Poslanec Karel Rais: Text usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby podepsané v Plzni dne 4. dubna 2013." ***
Přihlásit/registrovat se do ISP