(18.30 hodin)
(pokračuje Konečná)

Z textu Římského statutu je zřejmá rovnice mezi úmyslem způsobit člověku nadměrné utrpení a zákazem používání tříštivých střel. V celé Evropě ctíme zákaz nelidského, krutého zacházení a mučení, a to ve vztahu ke všem, včetně pachatelů trestné činnosti. Nikdo si nedovolí, žádná země, o tomto zákazu pochybovat. Nikdo nesjednává výjimky. Ale ve chvíli, kdy půjde o pachatele stejně závažné trestné činnosti, či klidně méně závažné, bude možno proti nim použít střel, které jim způsobí utrpení jako žádná jiná, právě na základě výjimky pro naše policisty v Římském statutu. Tyto principy bychom měli ctít bez výhrad.

Návrh na ratifikaci změny Římského statutu s touto výhradou z výše uvedených důvodů nemohu podpořit. Pokud si chceme vyjednat něco nad rámec, měli bychom tak činit opravdu jen v úzce specifikovaných případech, ale takto široké pojetí je pro mne dnes nepřijatelné. Činnost policejního charakteru v rámci vynucování práva a zajišťování veřejné bezpečnosti je opravdu téměř vše, co dnes policie dělá, a nerada bych se dočkala toho, že tyto střely budou použity v neodůvodněných případech, například při obnovování veřejného pořádku nebo při projevech občanské neposlušnosti. Proto dávám návrh na zamítnutí této změny. A jenom bych možná poučila vládu, že by bylo fér vyjednat opravdu něco, co nebude moci být zneužito. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečná slova.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Ano. Já bych se přesto tedy přimlouval, aby Sněmovna projednala tento návrh na změnu. Pokud jsem to pochopil, paní poslankyně Konečná vlastně spíš nesouhlasí s tím, aby Česká republika měla výjimku vůči tomu, co se tady navrhuje.

Já se teď necítím jako odborník na používání těchto speciálních tříštivých třeba nábojů policií a podobně, i když jsem, přiznám se, absolvoval poučení od odborníka, který mi vysvětloval, proč v případě například zásahu vůči teroristům jsou tyto typy zbraní nebo projektilů údajně jediné, které se dají použít. Já bych doporučoval, aby si tuto argumentaci poslechli poslanci eventuálně ve výborech, aby se s ní seznámili, protože já tady nejsem asi znalec, který by vám v tom poskytl zásadní informace. Mně v zásadě názor paní poslankyně Konečné celkem konvenuje. Já si také myslím, že se těžko srovnávám s tím, že vůči komukoli jsou používány tyto zbraně, takže já s ní ani nějak moc polemizovat nebudu. Posouzení toho, do jaké míry mají pravdu ti odborníci a experti, že by tady Česká republika chtěla mít určitou výjimku, to bych skutečně ponechal vám. Myslím si, že na to máme výbory, na to máme druhé čtení. Do té debaty v dalším kole bychom možná přišli poté, co toto absolvujeme.

Takže já bych si přál, abychom začali projednávat tento návrh změny Římského statutu a s těmito věcmi se vypořádali a vyjasnili si je během debaty, rozpravy ve výborech.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu ministrovi a táži se paní zpravodajky, zda má zájem vystoupit se závěrečným slovem.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Já děkuji. S tímto postupem souhlasím, to znamená pustit do druhého čtení a projednat náležitě do důsledku ve výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji. Nyní se tedy budeme zabývat hlasováním o předneseném návrhu na zamítnutí předloženého vládního návrhu. Já přivolám kolegy z předsálí.

Zahajuji hlasování o návrhu... Omlouvám se, je tady požadavek na odhlášení. Takže všechny vás odhlašuji a prosím, abyste se znovu zaregistrovali svými kartami.

 

Takže zahajuji hlasování o návrhu na zamítnutí projednávaného návrhu. Zahajuji hlasování teď. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 73, do kterého je přihlášeno 135 poslanců. Pro 30, proti 81. Konstatuji, že návrh na zamítnutí byl zamítnut.

 

Tudíž pokračujeme a budeme se nyní zabývat návrhem na přikázání výborům k projednávání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Ptám se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak.

Tedy zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. (Poslanec Laudát se hlásí o slovo.) Dobře, já vám umožním vystoupit. Beru zpět, ruším toto hlasování. A prosím, pane poslanče, máte slovo. Pan poslanec Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Já se omlouvám. Prosím vás, o nic nejde, že jste si mě nevšimla. Nic se neděje. Já jsem jenom chtěl vzhledem k tomu, že tady říkala paní poslankyně Konečná to, co říkala, já to považuji za zcela zásadní věc, a chtěl jsem navrhnout, aby se tím zabýval bezpečnostní výbor. Nic víc. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobrá. Máme tady tudíž dva návrhy, o kterých budeme hlasovat jednotlivě.

 

Zahajuji hlasování o tom, že předložený návrh bude předložen k projednání zahraničnímu výboru. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 74, do kterého je přihlášeno 140 poslanců, kdy pro je 139 (proti nikdo). Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Nyní přistoupíme k hlasování o tom, že navrhujeme přikázat předložený návrh k projednání bezpečnostnímu výboru. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 75, do kterého je přihlášeno 143 poslanců. Pro 140, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru a bezpečnostnímu výboru. Tímto projednávání tohoto bodu končím.

 

Přistupujeme k projednávání bodu číslo

47.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Římského statutu
Mezinárodního trestního soudu týkající se zločinu agrese přijaté
dne 11. června 2010 na Revizní konferenci Římského statutu v Kampale
/sněmovní tisk 160/ - prvé čtení

Prosím, aby úvodní slovo přednesl ministr zahraničních věcí pan ministr Lubomír Zaorálek. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Děkuji. Takže ještě jednou téma, které je vlastně v něčem blízko tomu, o čem jsme mluvili v předcházejícím bodě. Opět tedy se jedná o mezinárodní trestní tribunál a jedná se opět o určitou úpravu Římského statutu Mezinárodního trestního soudu.

Podstatou tohoto návrhu, kterou byste se měli zabývat, je definice zločinu agrese. Protože zločin agrese, samozřejmě to je zločin, který už byl pojmenován a zmiňován v těch ujednáních v minulosti. V roce 2010 na diplomatické konferenci v Kampale byla přijata i definice zločinu agrese právě jako vlastně nejvážnější a nejnebezpečnější formy protiprávního použití síly, kterého se může stát v mezinárodních vztazích dopustit.***
Přihlásit/registrovat se do ISP