(11.00 hodin)
(pokračuje Bartošek)

Dámy a pánové, tak jak jsme si ráno odhlasovali, tak na 11. hodinu máme pevně zařazen bod

4.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách
a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 72/ - druhé čtení

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr zemědělství pan Marian Jurečka. Pane ministře, prosím vás, ujměte se slova. (V sále je rušno.)

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Dobré dopoledne. Děkuji, pane předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane ministře, promiňte, na chvilku vás přeruším. Kolegové a kolegyně, projednáváme zákon, poprosím vás o pozornost a ztišení. V případě, že máte nějaké věci k diskusi, jděte je řešit do kuloáru. Děkuji vám za pochopení.

Pane ministře, prosím, pokračujte.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji vám. Účelem navrhované právní úpravy je přizpůsobení českého potravinového práva předpisům EU, především novému nařízení na označování potravin. Současně se provádějí změny s cílem zlepšení informovanosti spotřebitele, zvýšení bezpečnosti potravin a efektivního výkonu dozoru nad trhem s potravinami.

Předkládaný návrh obsahuje zejména adaptaci na přímo použitelné předpisy EU, především adaptaci na nařízení Evropského parlamentu a Rady EU číslo 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Dále úpravu terminologie podle předpisů EU. Zlepšení informovanosti spotřebitele. Stanovuje se rozsah a způsob uvádění údajů u nebalených potravin, např. údaje o adrese výrobce, nebo u druhů potravin, které budou stanoveny prováděcím právním předpisem, údaj o množství hlavní složky. Zavádí se nová povinnost pro provozovatele potravinářských podniků, kteří přijímají stanovené potraviny na území ČR z jiného členského státu EU nebo třetích zemí, informovat orgán dozoru o jejich příchodu. Druhy potravin budou stanoveny na základě analýzy rizika prováděcím právním předpisem. Zavádí se nová informační povinnost pro provozovatele potravinářských podniků, jejichž tržby z prodeje přesahují 5 mld. korun za účetní období, viditelně a čitelně zpřístupnit při vstupu do prodejny seznam pěti zemí, které mají největší podíl na tržbách. Navýšení maximální sazby sankce a uvádění na trh potravin, které nesplňují požadavky na správné označení nebo kvalitativní parametry. Zvyšuje se maximální sankce z 3 mil. korun na 10 mil., u uvádění na trh potravin, které nejsou bezpečné, platí již od roku 2008 maximální sankce 50 mil. korun.

Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny ukončil projednávání vládního návrhu zákona na 8. schůzi dne 6. května 2014 a doporučuje ho Poslanecké sněmovně schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Tyto pozměňovací návrhy se týkají především rozdělení gescí resortu zemědělství a zdravotnictví a kompetencí dozorových orgánů. Gesce týkající se potravin, tj. problematika doplňků stravy, přídavných látek, aromat, enzymů, zdravotních stvrzení, obohacených potravin a potravin nového typu, přechází z Ministerstva zdravotnictví na Ministerstvo zemědělství. Ministerstvu zdravotnictví zůstává gesce k potravinám pro počáteční kojeneckou výživu a dietním potravinám pro zvláštní lékařské účely. Tímto přesunem bude zajištěno sjednocení gesce nad potravinami pod jeden úřad, a tím zjednodušeny a zefektivněny všechny procesy ve vztahu k dozorovým orgánům a zejména k provozovatelům potravinářských podniků.

Pokud jde o kompetence, bude pozměňovacím návrhem v oblasti výkonu dozoru docílen přístup k aplikaci požadavku potravinového práva, tak aby byla primárně zajištěna ochrana zdraví konečného spotřebitele. Orgány dozoru budou v souladu s požadavky kontrolního úřadu vzájemně spolupracovat a koordinovat své kontroly tak, aby bylo předcházeno vzniku nové administrativní zátěže.

Kompetence dozorových orgánů budou v oblasti výkonu dozoru při poskytování stravovacích služeb přiřazeny takto: Orgány ochrany veřejného zdraví budou kontrolovat požadavky potravinového práva a zákona o ochraně veřejného zdraví ve všech stravovacích službách a budou nadále ve všech provozech stravovacích služeb zjišťovat příčiny poškození zdraví a zamezení šíření infekčních onemocnění. Navíc bude tento dozor posílen o dozor ze strany dozorových orgánů Ministerstva zemědělství, zejména pokud jde o bezpečnost, kvalitu a původ surovin a pokrmů. Státní veterinární správa bude kontrolovat vstupní suroviny živočišného původu ve všech provozech stravovacích služeb. Státní zemědělská a potravinářská inspekce bude kontrolovat ve všech provozech stravovacích služeb dodržení požadavku potravinového práva. Jedná se o kompromisní řešení dosažené na schůzce předsedy zemědělského výboru s ministrem zemědělství, ministrem zdravotnictví a hlavním hygienikem ČR.

Dámy a pánové, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane ministře. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru a iniciativně návrh projednal výbor pro zdravotnictví. Usnesení výboru byla rozdána jako sněmovní tisky 72/1 až 6. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj zemědělského výboru pan poslanec Pavel Kováčik. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená vládo, paní a pánové, pan ministr zde velmi podrobně informoval o celém vývoji tisku. Já bych rád potvrdil, a mj. i proto, abych rozptýlil určitou mediální mlhu, která se nad tímto návrhem zákona, který je velmi důležitý, je to zásadní změna potravinového práva, je to skutečně věc, která se dotýká každého z nás od kolébky až do hrobu, tak bych rád rozptýlil mediální pochybnosti nebo mlhu, která byla, potvrdil, že došlo k dohodě nad těmi spornými tématy, která tady mediálně byla, bohužel, zveřejňována více, než bylo zdrávo, protože se zde hovořilo o věcech, které ještě nebyly hotovy, ještě nebyly dotaženy do konce.

Chtěl bych říci, že dohoda, o které tady byla řeč od pana ministra, je dohodou maximálně možného kompromisu. Že to je to, co já jsem jako zpravodaj požadoval od počátku, to znamená, aby se dohodli příslušní ministři nebo příslušná ministerstva a Poslanecká sněmovna, resp. zemědělský výbor Poslanecké sněmovny, a následně potom Poslanecká sněmovna tuto dohodu s velkou pravděpodobností přijme. Je to dohoda, která nás jako Poslaneckou sněmovnu, resp. zemědělský výbor, nenutí k tomu, abychom postupovali způsobem kdo s koho, ale naopak, nad věcně domluveným materiálem se rozhodli podle dobrého vědomí a svědomí, že je naprosto v pořádku. To já tady potvrzuji, to já tady jako zpravodaj, který mimochodem provází tuto tematiku od počátku jejího vzniku. V roce, tuším, 1996 jsme začali projednávat prvotní stodesítku, takže tu historii celkem znám, abych chtěl s plným svědomím tady říci, že můžeme tuto dohodu jako Poslanecká sněmovna potvrdit.

Zemědělský výbor neměl lehkou situaci. Projednával zejména sporné body, tuším, natřikrát - netuším, vím, že natřikrát. Dvakrát jsme revokovali usnesení zemědělského výboru. To samo o sobě svědčí o tom, jak závažná tematika to je, jak závažné změny to jsou, protože jinak zemědělský výbor, jak známo, se dohodne vždycky snadněji a rychleji. Nicméně tak jak mluvil pan ministr o usnesení zemědělského výboru, a to 40. usnesení zemědělského výboru, tak to platí, už to revokovat nebudeme a máte to k dispozici v příslušném tisku 72/1 až 6. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP