(11.30 hodin)
(pokračuje Hovorka)

Já si k tomu dovolím určitý komentář. Potraviny a výživa patří k významným a všeobecně uznávaným determinátům zdraví. Pro zdraví lidí jsou důležité i všechny ostatní okolnosti, které souvisejí s výrobou a distribucí potravin i s jejich dalším zpracováním a konzumací. Není v silách Ministerstva zdravotnictví věnovat pozornost všem aspektům této problematiky. Proto Ministerstvo zdravotnictví vítá spolupráci a pomoc dalších subjektů. Byla by jistě chyba, kdyby důsledkem spolupráce bylo omezení kompetencí Ministerstva zdravotnictví. Samozřejmě musí jít o to, aby dosavadní kontrolní mechanismy, jejichž smyslem je ochrana spotřebitele, byly posíleny a obohaceny, aby se zvýšil jejich přínos i vypovídací schopnost.

Jak ukazuje zkušenost, cesta ke vstřícné spolupráci není snadná. Vyžaduje určité značné osobní nasazení a pochopení společného cíle, ale je nezbytné si ujasnit dělbu práce, posílit vzájemnou informovanost, nejlépe vytvořením informačního systému, do kterého mají plný přístup všechny spolupracující subjekty. Ujasnit si společné priority a kritéria hodnocení spolupráce, najít společnou řeč, konkretizovat další možnosti spolupráce a společně ji dále rozvíjet. V důsledku rozvoje takové spolupráce a získání nových doplňkových informací by se měla řešit kapacita hygienické služby a měly by se otevřít nové možnosti a formy operativních opatření směřujících k bezpečnosti a kvalitě potravin a zlepšení podmínek stravování. Možná že by mohla pomoci společná komise, která by formulovala zásady spolupráce, společné využívání výsledků, upozorňovala by na dílčí problémy a navrhovala by záměry dalšího postupu.

Zdraví lidí není důležité jenom pro Ministerstvo zdravotnictví. Je přínosem pro jedince, rodiny, organizace i pro všechna další ministerstva. Dobrá spolupráce je jednou z hlavních zásad evropské zdravotní politiky, která je vyjádřena v programu Zdraví 2020, kterou se zabýval podrobně i zdravotnický výbor, a také zásadní podmínkou pro zvládnutí velmi komplikovaných a těžko řešitelných zdravotních problémů současnosti. Pokud by se podařilo dobře založit spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem zemědělství, mohlo by se to stát východiskem pro další obdobnou spolupráci.

Není pochyb o tom, že resortní přístup potvrdil své přednosti při řešení mnoha zdravotních problémů. Náročná odborná příprava zdravotnických pracovníků vede někdy k tomu, že laický názor je podřadný. Ukazuje se však, že zdraví se týká všech lidí a že je ovlivňováno mnoha nejrůznějšími okolnostmi, které mnohdy nespadají do kompetence resortu zdravotnictví. Proto je tak důležité, aby Ministerstvo zdravotnictví překročilo tradiční resortní přístup a aby rozvíjelo spolupráci se všemi, kteří mohou ovlivnit skutečnosti mající vliv na zdraví lidí. Proto je nezbytné, aby dosavadní aktivity a kompetence Ministerstva zdravotnictví byly doplňovány a rozšiřovány a aby byly zakládány nové aktivity v kompetenci i jiných ministerstev, které budou příznivé pro zdraví lidí. Například obezita u dětí se nedá zvládnout jen doporučením výživových tabulek a poskytnutím zdravotnických služeb, ale i rozvojem sportovních aktivit dětí, jejich výchovou k náležitým životním hodnotám i jejich vzděláním, zlepšením životních podmínek rodin a podobně.

Ministerstvo zdravotnictví by se však mělo ujmout citlivé motivace i koordinace. Musí se připravit i na určitou formu decentralizace, kdy některé kompetence budou přeneseny do krajů a okresů. Neformální spolupráce na krajské a okresní úrovni může být mnohdy efektivnější než tradiční administrativní spolupráce centrálních orgánů. Ukazuje se však, že zdravotní gramotnost jednotlivců a institucí nespočívá jenom ve vědomostech, ale především v zájmu o zdraví, v přijetí odpovídající odpovědnosti a ve schopnosti a ochotě rozhodovat v běžném životě tak, aby to vedlo k ochraně i ke zlepšení zdraví. Pokud se podaří skutečně zavést dobrou meziresortní a všestrannou kontrolu potravin, potom to bude jeden z důležitých kroků k natolik potřebné cestě ke zdraví.

Základní odpovědnost za zdraví lidí má celá vláda. Je proto důležité, aby se Ministerstvo zdravotnictví neorientovalo jen na nemocnice a na jednotlivé zdravotnické služby, ale aby aktivně vstupovalo do širokého systému péče o zdraví. Předpokládá to, že bude usilovat o spolupráci s ostatními ministerstvy a dalšími subjekty, a to ne tak, že by rezignovalo na své kompetence, ale tak, že svůj zdravotní dozor doplní o ostatní aspekty, kterým nebyla dosud věnována odpovídající pozornost. Je samozřejmě důležité, aby Ministerstvo zdravotnictví kontrolovalo jak potraviny, tak zaměstnance v provozovnách i prostředí. Kontrola dílčích aspektů, např. původ potravin, dodací listy apod., by mohla být svěřena dalším spolupracujícím subjektům.

Důležitá je ovšem kultura jednání a spolupráce. Jakmile by vykvetly kompetenční spory, je celý výsledek ohrožen. Při úvahách o novém zákonu by mělo být rozhodující, zda a do jaké míry se podařilo nastolit ovzduší vzájemné důvěry a skutečné spolupráce. Důležitá je např. vzájemná informovanost, případně i společné školení pracovníků. Program Zdraví 2020 poukazuje na časté problémy takové spolupráce např. ve finanční oblasti, udělování pokut apod. Na rychlý vývoj situace není vhodné reagovat tak, že budou Ministerstvu zdravotnictví a hygienické službě kompetence odnímány, ale tak, že budou rozšiřovány a v těch oblastech, kde jsou konkrétní zdravotní problematice poněkud vzdáleny, vstoupí do kontrolního procesu další subjekty.

Zákon, který by provázely rozpory mezi ministerstvy, nesmí být přijat. To by nevedlo ke zlepšení kontrolní činnosti, ale k jejímu rozvratu. Pokud by rozpory přetrvávaly, zákon by měl být stažen, případně neschválen. Schválení zákona, který by posílil kompetenční spory v koalici, by mohl uvítat jenom ten, kdo chce ohrozit vládu.

Já se nyní ještě dotknu krátce vývoje, který nastal v hygienické službě, a to určitě lidé, kteří pracují ve výboru pro zdravotnictví, velmi dobře znají. V uplynulých sedmi letech došlo k velmi výraznému omezení hygienické služby v oblasti rozpočtové i v oblasti personální. Došlo k tomu, že hygienickou službu opustily 4 tisíce lékařů. Ze 6 tisíc lékařů zůstaly 2 tisíce. Byla velká snaha o to, aby se laboratoře hygienické služby podařilo zprivatizovat. V předchozích letech došlo také ke sloučení zdravotních ústavů. Výsledkem je zdecimovaná hygienická služba - a nyní se vlastně tímto návrhem dále omezují kompetence hygienické služby.

Nyní se chci vrátit k tomu, čím jsem začal. Nepovažuji za vhodné, aby se takovéto zásadní změny kompetencí dělaly pozměňovacími návrhy, byť k nim došlo nakonec po vzájemné shodě Ministerstva zemědělství a Ministerstva zdravotnictví.

Děkuji za pozornost a dovoluji si potom ještě se přihlásit do podrobné rozpravy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, děkuji. Mám zde s faktickou poznámkou přihlášeného pana poslance Faltýnka.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já jenom v rámci své faktické nebo technické poznámky bych chtěl ubezpečit kolegu Hovorku, že zemědělský výbor se věnoval této problematice tak dlouho právě proto, aby došlo ke shodě mezi Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem zemědělství. A to, co dneska leží na stole, právě reflektuje tu vzájemnou dohodu, aby nedošlo k okleštění kompetencí hygienické služby a aby i hygienická služba dále dohlížela v restauračních zařízeních na to, jak se vyrábějí potraviny, jak se vyrábějí jídla, a kontrolovaly se všechny ty věci, o kterých jste vy hovořil. Takže já bych vás chtěl ujistit, že jsme se potkali v rámci procesu projednávání se všemi dotčenými organizacemi, ať už na jedné, či na druhé straně. Byl to Svaz obchodu a cestovního ruchu, byla to Agrární a potravinářská komora, seděli tam zástupci všech dotčených dozorových orgánů jak v kompetenci Ministerstva zdravotnictví, tak v kompetenci Ministerstva zemědělství. Konkrétně tam seděl náměstek ministra zdravotnictví a hlavní hygienik pan Valenta a šéfové z veterinární služby, potravinářské inspekce, zástupci Ministerstva zemědělství a věnovali jsme tomu opravdu tři zemědělské výbory, než jsme došli k této dohodě. A pan ministr zemědělství tady řekl, že vlastně závěrečná tečka byla učiněna minulý týden u mě na zemědělském výboru za účasti ministra zdravotnictví a zemědělství.

Už bych jenom opakoval, co tady zaznělo, čili jenom tolik na dovysvětlenou. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP