(11.50 hodin)
(pokračuje Kováčik)

Odůvodnění: V § 3 odst. 2 písm. b) je i poznámka pod čarou č. 3b, která se v dalším textu zákona neobjevuje.

4. V bodě 17 se slova "§ 3 odst. 5 písm. b)" nahrazují slovy "§ 3 odst. 5 písm. d) a e)".

Odůvodnění: V § 3 odst. 5 jsou písmena zrušována a přeznačena až v bodech 22 a 23, proto v bodě 17 musí být uvedeno písmeno před jeho zrušením a přečíslováním. Zároveň je nutné provést navrhovanou změnu, tj. zrušení slov "nebo surovina" i v dosavadním písm. e), kde byla tato úprava opomenuta.

5. V bodě 18 se slova "§ 3 odst. 5 písm. b), § 3 odst. 5 písm. c)" nahrazují slovy "§ 3 odst. 5 písm. d), § 3, odst. 5 písm. e)".

Odůvodnění: V § 3 odst. 5 jsou písmena zrušována a přeznačena až v bodech 22 a 23, proto v bodě 18 musí být uvedena v podobě před jejich zrušením a přeznačením.

6. V bodě 23 větě poslední se doplňují slova ", a to včetně odkazu na poznámku pod čarou".

Odůvodnění: V § 3 odst. 5 dosavadním písm. d), po přeznačení písm. b), by zůstal v textu odkaz na zrušovanou poznámku pod čarou č. 3e.

Už to bude končit, mějte trpělivost.

7. Na konci bodu 30 se doplňují slova "a slova "Komisi Evropských společenství" se nahrazují slovy "Evropskou komisi".

Odůvodnění: Novelou je pojem Komise Evropských společenství nahrazen pojmem Evropská komise. V § 3c odst. 3 větě poslední tato změna nebyla provedena.

8. V bodě 43 se na konci poslední věty doplňují slova: ", a to včetně odkazu na poznámku pod čarou".

Odůvodnění: I když se v bodě 43 zrušuje poznámka pod čarou č. 10, je nutné zrušit i odkaz na ni, který zůstal v § 10 odst. 1 nově označeném písm. a), původně písm. b).

A konečně

9. Za bod 86 se vkládá nový bod, který zní: "X. V § 16 odst. 13 se slova "§ 3 odst. 5 písm. d)" nahrazují slovy "§ 3 odst. 5 písm.b)".". Ostatní body přečíslovat.

Odůvodnění: V návrhu zákona se v novelizačních bodech 22 a 23 v § 3 odst. 5 zrušují písmena a přeznačují se. Tuto úpravu je nutné promítnout i do vnitřního odkazu v § 16 odst. 13.

Tolik návrh legislativně technických úprav s tím, že, jak jsem již avizoval, opakuji znovu, byly tyto úpravy vyvolány přijetím návrhů v zemědělském výboru a nutností těmto návrhům přizpůsobit i plné znění textu. Žádný z návrhů těchto legislativně technických úprav nikterak nemění smysl konkrétní náplně zákona a plně tudíž splňují podmínky pro to, aby byly jako legislativně technické návrhy také hlasovány. Děkuji za pozornost a trpělivost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní je přihlášen pan poslanec Hovorka.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím přečíst jeden pozměňovací návrh, a sice k tisku 72/6 k bodu 14 usnesení k dosavadnímu bodu 65 v § 15 odst. 5 v úvodní části ustanovení se slova "za krizového stavu a" vypouštějí.

Krátké vysvětlení: Mám za to, že samotný proces produkce a distribuce potravin je v podstatě kritický a je spojen s mnoha zdravotními riziky pro zdraví obyvatel, a je proto naprosto nezbytný kvalifikovaný dozor, který by měl zdravotní rizika omezovat, a to je především poslání hygienické služby.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Bendl.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Já mám dva návrhy. Oba se snaží vypreparovat z návrhu zákona tu legislativu, která jde nad rámec, řeknu, evropské povinnosti nebo vyplývající z legislativy Evropské unie. Proto navrhuji vypustit § 3d odst. 3 zákona, který se týká zveřejňování povinnosti prodeje, hlášení prodejů z pěti států s největším podílem. Myslím si, že je evidentní, že je to nesankciovatelné a nepostižitelné i složitě kontrolovatelné.

A můj druhý návrh. Navrhuji vypustit § 8 odst. 1 zákona pro nadbytečnou byrokracii a stejně tak jdoucí nad rámec požadavků Evropské unie. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. V tento moment neeviduji žádnou přihlášku do podrobné rozpravy. Je tomu tak, takže končím podrobnou rozpravu.

Chci se zeptat, zda pan zpravodaj nebo předkladatel bude mít závěrečné slovo. Takže máte závěrečné slovo, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji, pane předsedající. Já bych stručně chtěl zareagovat na některá témata, která zde zazněla při projednávání tohoto bodu.

Chtěl bych za prvé říct, že pokuty nemají podle mého šikanovat. Pokuty a sankční systém má vychovávat a vést k nápravě. Tudíž jsem přesvědčen o tom, že rozšíření a zvýšení limitu v součinnosti se správným fungováním dozorových orgánů a se správným průběhem správního řízení může vést k tomu, že opravdu dokážeme dávat takové pokuty, které, pokud někdo porušuje opakovaně některou věc v případě potravin, budou opravdu vést k tomu, že budou potom tak citelné - a ty výše to dnes umožňují, že si to obchodníci opravdu velice dobře rozmyslí.

Otázka, kolik to bude stát. Ta informace zde padla. Já plánuji i v průběhu letošního roku - a vedeme o tom debatu s panem ředitelem Státní zemědělské a potravinářské inspekce - dokázat zefektivnit, resp. zintenzivnit činnost Státní zemědělské a potravinářské inspekce a budeme k tomu hledat nástroje včetně případně i vnitřních zdrojů v rámci rozpočtu Ministerstva zemědělství.

Otázka seznamu pěti zemí, které mají největší podíl na potravinách. Já si naopak myslím, že to lze v rámci účetních systémů udělat velice jednoduše a je to jasná, čitelná, jednoduchá informace pro zákazníky o tom, jakým způsobem a odkud dováží obchodní řetězec nebo daný subjekt potraviny, a má představu o tom, jakým způsobem podporuje domácí ekonomiku.

Pokud jde o vznesenou otázku na místo původu, tak zde je to zcela jasné. Tato definice země původu je uvedena v evropském nařízení č. 1169 o označování původu potravin, takže tady není vůbec potřeba vést nějaký spor, zdali ta definice je jasná, či není.

Já bych chtěl závěrem říci ještě ve vztahu k tomu, zdali je úplně šťastné dělat tady tuto změnu pozměňovacím návrhem. Já si jsem vědom toho, že každý poslanec je zákonodárce, tudíž mu tato pravomoc přísluší. Samozřejmě v ideálním stavu, kdy bychom měli více času, bychom tento materiál připravili v rámci meziresortního připomínkového řízení se všemi vypořádáními. Ale myslím si, že v případě tohoto návrhu jsem se snažil, aby Ministerstvo zemědělství a náš legislativní odbor opravdu intenzivně do této problematiky vstoupily, abychom dokázali tady mít kvalitní návrh, aby zde nebyly nějaké chyby. A troufám si říct, že toto bylo splněno.

Myslím si, že i dohoda, které jsme dokázali dosáhnout minulý týden tady v Poslanecké sněmovně, je kvalitní, že hygienická služba své pravomoci má ve stejném rozsahu jako doposud. Myslím si, že tady toto kompromisní řešení, pokud bude platit to, na čem jsme se dohodli minulý týden, že jednotlivé dozorové orgány budou spolupracovat, komunikovat při plánu kontrolní činnosti, že to může být jedině ku prospěchu nás spotřebitelů a nebude to znamenat nutně vyšší administrativní zátěž pro podnikatelské subjekty v České republice.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP