(12.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane ministře. Ještě závěrečné slovo pana zpravodaje.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Bude velice krátké. V rozpravě obecné vystoupilo, někdy opakovaně, pět kolegyň a kolegů, poslankyň a poslanců. Všichni se drželi tématu, což kvituji velmi pozitivně. Dotazy z obecné rozpravy byly částečně vypořádány ať už předkladatelem, nebo zpravodajem na místě. V podrobné rozpravě vystoupilo rovněž pět poslankyň a poslanců. Předložili pozměňovací návrhy, respektive legislativně technické návrhy.

Pane předsedající, v této chvíli mám pocit, že bylo řečeno vše, co mělo ke druhému čtení novely zákona o potravinách být řečeno, a tudíž mám za to, že jsme projednávání, samozřejmě po vašem prohlášení, druhé čtení ukončili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane zpravodaji. Souhlasím s vámi, takže v tento moment končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji vám, pane ministře i pane zpravodaji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré poledne, milé kolegyně, milí kolegové. Nyní budeme zabývat bodem

5.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 146/2002 Sb.,
o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 86/ - druhé čtení

Předložený návrh z pověření vlády i tady uvede pan ministr zemědělství Marian Jurečka. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji, pane předsedající. Dovolte ještě, milé kolegyně, uvést tento návrh tohoto sněmovního tisku. Je to vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Účelem navrhované právní úpravy je reakce na zkušenost s aplikací zákona č. 146/2002 Sb. a na některé problémy trhu s potravinami. Navrhované změny mají zvýšit efektivitu výkonu kontroly a ochrany spotřebitelů zavedením nových typů opatření, například zavedením nové formy opatření v podobě opatření obecné povahy, jež by mělo zejména přinést možnost rychlé reakce na případy, které vyžadují bezprostřední zásah. Současně se provádějí změny v souvislosti s přijetím nového zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, který nabyl účinnosti 1. ledna 2014. Předkládaný návrh obsahuje zejména nový efektivní systém opatření ukládaných Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí v případě zjištění nedostatků. Jedná se o tato opatření: Klasické opatření oznámené při kontrole a účinné vůči kontrolované osobě v rámci územní působnosti inspektorátu, jehož inspektor opatření vydal. Opatření s účinky přesahujícími územní působnost danou inspektorátu v případě, že je zde důvodné podezření, že k porušení právního předpisu kontrolovanou osobou došlo i mimo územní působnost kontrolujícího inspektorátu, například v případě nebezpečných potravin uváděných na trh v rámci jednoho obchodního řetězce. Opatření obecné povahy podle správního řádu s účinky přesahujícími územní působnost daného inspektorátu, které zavazuje nikoliv jen kontrolovanou osobu, ale i blíže neurčený okruh dalších osob například v případě nebezpečných potravin uváděných na trh větším počtem subjektů. Zvýšením efektivity výkonu kontroly a přizpůsobením právní úpravy novému kontrolnímu řádu se zavádí oprávnění inspektorů zjednat si přístup do kontrolovaných prostor. Zavádí se nové opatření spočívající v uložení zákazu užívání prostor, pokud kontrolovaná osoba neumožní inspektorovi vstoupit na pozemky, do staveb nebo do jiných prostor. Stanovuje se oprávnění Státní zemědělské a potravinářské inspekce získávat v nezbytném rozsahu údaje ze základních registrů.

Vládní návrh zákona projednal na své 6. schůzi dne 16. dubna 2014 zemědělský výbor Poslanecké sněmovny a doporučuje jej Poslanecké sněmovně ke schválení. V rámci projednávání vládního návrhu zákona zemědělským výborem nebyly předloženy žádné pozměňovací návrhy.

Dámy a pánové, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi za jeho jasnou zprávu. Prosím nyní, aby se slova ujal zpravodaj výboru zemědělského pan poslanec Petr Bendl. Návrh byl přikázán zemědělskému výboru a usnesení výboru vám byla doručena jako sněmovní tisky 86/1 a 2. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, tento návrh ještě pochází z dílny vlády Petra Nečase. Tato legislativní úprava reagovala na metylalkoholovou kauzu, která probíhala v České republice a která vyžadovala udělat některá zpřesnění právě v pravomocích inspektorů, ke kterým touto normou dochází, jak zde říkal pan ministr. Já jsem přesvědčen o tom, že by stálo za to, aby norma byla ještě doupravena povinností zlikvidovat - v případě, že se přijde na pančované víno, aby takovýto produkt byl zlikvidován, aby nemohlo dojít k jeho následnému technickému zpracování někde jinde. Aby takhle nikdo nezkoušel, že když mu to projde, tak alkohol může zpracovat ještě někde jinde. Jinak si myslím, že tato novela je zpracovaná dobře.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji přihlášku pana poslance Josefa Vozdeckého. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Vozdecký: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády. (Předsedající: Jeden člen vlády.) Dva. Děkuji.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jak už uvedl zpravodaj tohoto tisku pan poslanec Bendl, já jsem si připravil právě k tomuto tisku pozměňovací návrhy, které se týkají právě záležitosti vína. Souvisí s adaptací nové právní úpravy stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 1308/2013 ze 17. prosince loňského roku a jde o to zakomponovat tuto záležitost do projednávaného zákona.

Podle tohoto nařízení byla nově stanovena povinnost zlikvidovat pod státním dozorem výrobky z révy vinné, které podle tohoto článku nelze uvést na trh. Já si dovoluji při této příležitosti sdělit, že po staletí nedílnou součástí zemědělské produkce moravského, ale i českého venkova je vinařství a že v posledních patnácti letech díky soustavné práci českých a moravských vinařů má velký rozmach a nárůst kvality. To je hodně potěšitelné. Ale v poslední době se začal ve větší míře u nás rozmáhat nový typ podvodu, a sice falšování geografického původu vína. Jedná se o případy, kdy nepoctivý vinař nebo prodejce klamně prohlašuje zahraniční víno za to, že je původem z Čech nebo původem z Moravy, a to ať už jde o výrobu vína z levnějších dovezených hroznů ze zahraničí, anebo dovezeného vína zahraničního do Čech a na Moravu. V obou případech se ale jedná o klamání spotřebitele, a můžeme to tedy nazvat, že je to černý trh s tichými víny. Takováto vína jsou zpravidla nižší kvality, ale prodávají se za cenu jako česká, respektive moravská, tedy za cenu vyšší, za cenu, která je srovnatelná s cenami skutečných domácích vín, a spotřebitel pak kupuje víno za cenu, která neodpovídá kvalitě, která je deklarovaná na etiketě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP