(12.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku, nehlásí se nikdo do rozpravy. Končím tedy rozpravu. A jak jsem dobře pochopil, mohu přerušit tento bod pro tajnou volbu. Přerušuji tedy bod č. 66.

 

Dostáváme se k bodu

68.
Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování
člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Prosím pana předsedu volební komise o stanovisko volební komise.

 

Poslanec Martin Kolovratník: V případě Rady pro rozhlasové a televizní vysílání je stále neobsazeno jedno místo. Opět připomenu, že na 7. schůzi Poslanecké sněmovny nebyl tajnou volbou vybrán žádný navrhovaný kandidát. Ve lhůtě do 16. dubna do 14 hodin doručily poslanecké kluby své návrhy a volební komise na své 10. schůzi 29. dubna tyto návrhy probrala. Přijala své usnesení číslo 55, které vám nyní přečtu.

Toto usnesení seznamuje Poslaneckou sněmovnu s následujícími kandidáty na člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Za ANO 2011 Jana Kasalová, za ODS Václav Mencl, za KSČM Daniel Novák a za KDU-ČSL pan Marek Poledníček.

Nyní prosím, pane předsedající, abyste i v tomto bodě otevřel rozpravu k navrženým kandidátům.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: A já tak činím, otevírám rozpravu, do které taktéž neeviduji žádnou přihlášku. Končím tedy obecnou rozpravu.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pokud tedy tomu tak není, pokud žádné přihlášky k rozpravě nejsou, ještě připomenu z tohoto usnesení číslo 55, že ani v tomto případě zvláštní zákon způsob volby nestanoví. Volební komise navrhla volbu tajnou jednokolovou, a to z toho důvodu, že se jedná svým způsobem také o doporučení nebo nominaci a kandidát nebo kandidátka, která získá v tom jednom kole nadpoloviční počet hlasů, bude poté postoupena předsedovi vlády, který tohoto kandidáta jmenuje do funkce. Proto ta volba bude jednokolová.

Nyní prosím, pane předsedající, o přerušení tohoto bodu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já přerušuji bod 68 a zahajuji volební bod

69.
Návrh na odvolání členů Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

Prosím pana předsedu volební komise o jeho stanovisko.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Kolegové, mohu vás ubezpečit, že už se rychlým tempem blížíme do finále. Čekají nás poslední tři body.

Nyní tedy bod číslo 69, návrh na odvolání stávajících členů Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury. V souladu s § 9, zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, a na návrh poslaneckého klubu ANO 2011 přijala 29. dubna volební komise Poslanecké sněmovny svoje usnesení číslo 56. Tímto usnesením komise navrhuje Poslanecké sněmovně odvolat en bloc všechny stávající členy Dozorčí rady SFDI k dnešnímu dni. Jedná se o pány Václava Baštýře, Pavla Hojdu, dále paní Janu Suchou a pány Bořivoje Šarapatku a Cyrila Zapletala. Volební komise navrhuje provést toto odvolání veřejně pomocí hlasovacího zařízení. A ještě jednou se odvolávám na usnesení číslo 56 volební komise, které bylo rozesláno na všechny poslanecké kluby.

Nyní, pane předsedající, prosím, abyste otevřel rozpravu k návrhu na odvolání členů.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Otevírám rozpravu, do které eviduji přihlášku pana předsedy poslaneckého klubu ODS, pana Stanjury. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se moc omlouvám, nebudu mluvit k tomu bodu, ale protože mám přednostní právo. Já bych se chtěl zeptat pana předsedy, mně to uniklo. Vy jste navrhl v tom bodě 68 jednokolovou volbu, toho člena rady.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já prosím, pane předsedo, abyste se ptal mým prostřednictvím. Děkuji.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Prostřednictvím pana místopředsedy, zda v tom bodě 68, to znamená volba jednoho člena velké rady, jste navrhl jednokolovou volbu. Je to pravda? Já se omlouvám, že mi to uteklo. Šlo to tak rychle, že už se ten bod přerušil. Minule jsme nebyli schopni zvolit ani ve dvou kolech. Já tedy nevím, jestli je rozumnější dvoukolové, abychom zvýšili šanci, že vůbec někoho zvolíme. Jenom prosím o vysvětlení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím pana předsedu volební komise. Máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Vysvětlení rád poskytnu. Tento návrh vzešel ne tedy ode mě, od mé osoby, ale od volební komise, která hlasováním, a musím říci stoprocentní shodou v té komisi, se shodla na tomto návrhu, na jednokolové volbě. A ještě jednou vysvětluji, je to z toho důvodu, že toho zvoleného kandidáta, který tady ve Sněmovně uspěje, poté jmenuje do funkce předseda vlády. Na komisi zaznělo to, že dvoukolová volba je de facto zbytečná, že stačí provést jedno kolo. A pokud někdo získá nadpoloviční počet hlasů, může být to jméno postoupeno předsedovi vlády ke jmenování. To je vysvětlení, které tlumočím z volební komise.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Eviduji další přihlášku do rozpravy. Pan předseda poslaneckého klubu ODS, pan Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tomu já rozumím, ale i ve dvoukolové volbě, když někdo v prvním kole získá nadpoloviční většinu hlasů, tak je to jméno postoupeno. Já vím, že jsme minule měli dvě kola a nikdo to nenapadal. Tentokrát jsme to změnili. A navíc premiér to jmenuje. To není jako u toho ÚSTR, kdy Senát volí z navržených kandidátů Poslanecké sněmovny.

Já si myslím, že to není šťastný způsob volby. Pak bychom se pravděpodobně, když máme čtyři kandidáty na jedno místo, že v prvním kole nezvolíme a budeme potřetí opakovat tu samou proceduru. Zvyšujeme riziko, že to místo zůstane neobsazené. Samozřejmě, myslím, že jich je 15. Jestli jich je 14 nebo 15, není úplně podstatné. Ale naším cílem je, aby ty rady byly úplně kompletní. Děkuji za to vysvětlení. Já jsem nemyslel, že to byl návrh předsedy volební komise. Jen jsem si to chtěl ujasnit. To vysvětlení podle mě postrádá logiku, protože i ve dvoukolovém systému, když někdo získá v prvním kole většinovou podporu, tak ta volba končí a druhé kolo se nekoná. Mě by zajímalo, co se tedy stane, když v prvním kole nezíská nikdo nadpoloviční většinu. Budeme potřetí vyhlašovat nominaci a budeme potřetí volit? Považuji to za chybu. Ale protože mi to uteklo časově, asi nejsem schopen navrhnout procedurálně jiný způsob volby, než jsme už schválili. (Šum v sále.)

Děkuji za vysvětlení.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Dále pan poslanec Benda se hlásil do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Já se moc omlouvám, ale v tuto chvíli se hlásím jako člen volební komise, protože mám pocit, že takováto dohoda na volební komisi nebyla. Tam byla jednoznačná dohoda, že pokud se týká Nejvyššího kontrolního úřadu, je to návrh. Rozhodujeme ano-ne. Pokud se týká návrhů, které směřují od nás do Senátu ve vztahu k zástupcům do Ústavu pro studium totalitních režimů, kde můžeme volit neomezený počet a můžeme odeslat neomezený počet. (Vlna hluku v sále stoupá.) U všech ostatních byla dohoda podle mého názoru na volební komisi. A skoro poprosím pana předsedu, jestli by mohl svolat teď ještě krátké zasedání volební komise, abychom tuto otázku ujasnili.

Byla dohoda, že ty volby jsou dvoukolové právě proto, abychom k nějakému výsledku dospěli. A u RTV si já pamatuji, že to přesně takto bylo.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendovi. Neberu to jako procedurální návrh, pouze jeho vyjádření.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Teď se spíš zeptám já vás, pane předsedající, protože to je nestandardní situace. Rád vyhovím a volební komisi na pět minut na bleskovou poradu svolám, ale respektuji to, že ten bod jsme před malou chvílí přerušili, že bychom se k němu vraceli. Takže spíš prosím vás o radu a vyjádření, jestli toto můžeme udělat.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Jestli to budu brát jako váš procedurální návrh, pane předsedo volební komise (Ano!), tak já pro tuto chvíli přerušuji jednání Sněmovny na dobu pět minut do 12.53 hodin k tomu, aby se krátce sešla volební komise, a prosím členy volební komise, aby se shromáždili v kuloárech Poslanecké sněmovny u pana předsedy. Děkuji vám.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já také děkuji za trpělivost v Poslanecké sněmovně a volební komisi prosím do Státních akt ke klavíru.

 

(Jednání přerušeno ve 12.48 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP