(Jednání pokračovalo v 12.53 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Budeme pokračovat v bodě číslo 69, v kterém jsme byli přerušeni, a pokračovat v rozpravě. Předávám slovo předsedovi volební komise panu poslanci Kolovratníkovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nejdřív tedy pojďme onen otevřený bod 69 dokončit a uzavřít. Nahlas volám kolegy, kteří už se nám začali shromažďovat ve Státních aktech, aby se ještě vrátili, protože se budeme muset vrátit i k tomu diskutovanému předcházejícímu bodu 68 a hlasovat o něm a informovat vás budu o revokování usnesení volební komise. Prosím kolegy, aby se vrátili.

Pane předsedající, dovoluji si tedy vašimi slovy - a teď tedy bod 69. Je to Návrh na odvolání členů Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury. Skončil jsem u informace, že volební komise navrhuje provést toto odvolání veřejně pomocí hlasovacího zařízení v souladu se svým usnesením číslo 56. Ještě jednou prosím, abychom k bodu 69 otevřeli rozpravu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pokračujeme v rozpravě v bodě 69. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy v bodě 69. Jestliže nikdo, rozpravu končím, a než dám hlasovat, poprosím pana předsedu volební komise o návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky v souladu s § 9 zákona číslo 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, a v souladu s návrhem poslaneckého klubu ANO 2011 a v souladu se žádostí ministra dopravy odvolává stávající členy Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury Václava Baštýře, Pavla Hojdu, Janu Suchou, Bořivoje Šarapatku a Cyrila Zapletala k dnešnímu dni."

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 85, přihlášeno 172 poslankyň a poslanců, pro 132, proti 11. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Nyní vás, pane předsedající, prosím, abyste znovu otevřel již uzavřený bod 68. O tomto otevření bodu bychom měli společně hlasovat, jestli s tím Sněmovna souhlasí. Je to jmenování člena RRTV.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já končím projednávání bodu číslo 69 a vzhledem k revokaci usnesení volební komise si dovoluje Sněmovně navrhnout, aby hlasovala o tom, že se znovu vrátíme k přerušenému bodu číslo 68.

Zahajuji hlasování o tom, abychom se mohli vrátit k přerušenému bodu číslo 68 vzhledem k revokaci usnesení volební komise. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 86, přihlášeno 172 poslankyň a poslanců, pro 152, proti žádný.

 

Já se tedy vracím k bodu číslo 68, kterým je

68.
Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování
člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Znovu prosím pana předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka o stanovisko volební komise.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Zároveň se vám ještě jednou, kolegyně a kolegové, omlouvám za to drobné zrušení.

Jsme v bodu 68 a konstatuji, že volební komise před malou chvíli na svém mimořádném zasedání revokovala své usnesení číslo 55 s tím, že navrhuje jeho nové znění, a to v odstavci 2.

Zvláštní zákon způsob volby nestanoví a volební komise navrhuje volbu tajnou, dvoukolovou.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Neeviduji žádnou přihlášku, končím tedy rozpravu. Poprosím o závěrečné slovo pana předsedu volební komise.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, já prosím i v tomto bodu o jeho přerušení a otevření dalšího volebního bodu, což už bude bod číslo 70.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Přerušuji tedy bod 68 pro tajnou volbu. Dostáváme se k volebnímu bodu číslo 70. Je to

70.
Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

Prosím pana předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka o stanovisko volební komise.

 

Poslanec Martin Kolovratník: V případě návrhu na volbu členů Dozorčí rady SFDI v souladu s § 9 zákona číslo 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, přijala volební komise své usnesení číslo 57, kterým seznamuje Poslaneckou sněmovnu s návrhy poslaneckých klubů na volbu členů Dozorčí rady SFDI. Jedná se o tyto nominace: Cyril Zapletal za klub ČSSD, Stanislav Pfégr za klub ANO 2011, Martin Kolovratník také za klub ANO 2011, Pavel Hojda za klub KSČM, Pavel Šustr za klub KDU-ČSL a pan Ing. Václav Baštýř za poslanecký klub ODS.

Volební komise navrhuje provést tuto volbu tajně, tedy dvoukolově s odkazem na usnesení číslo 57, které bylo rozesláno všem předsedům poslaneckých klubů.

Nyní vás, pane předsedající, prosím, abyste i v tomto bodě otevřel rozpravu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: A já tak činím. Otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí. Končím tedy obecnou rozpravu a prosím o vaše závěrečné slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: I tento bod, tyto nominace budeme hlasovat tajným způsobem za malou chvíli ve Státních aktech. Proto, pane předsedající, prosím o přerušení tohoto bodu a konečně otevření posledního bodu číslo 71.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já přerušuji bod číslo 70 a zahajuji projednávání bodu číslo 71, jímž je

71.
Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu

I tady prosím předsedu volební komise pana poslance Kolovratníka o stanovisko volební komise. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP