(21.30 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já se obávám, že o tom jsme již hlasovali.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Do 9.02 hodin, o tom jsme ještě nehlasovali.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: 9.02, já o tom samozřejmě nechám hlasovat bez rozpravy, protože to je procedurální. Odhlásím vás všechny, prosím o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s přerušením schůze do zítra do 9.02 hodin. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 112, přihlášeno 116, pro 26, proti 58. Tento návrh nebyl přijat.

 

To je faktická poznámka, pane poslanče? Prosím, máte slovo. S faktickou poznámkou pan poslanec Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Pane předsedo, dámy a pánové, já bych tady chtěl zareagovat na jednu větičku pana kolegy poslance Komárka. Pro nás to setsakra není hra! To za prvé.

A za druhé směrem ke KDU-ČSL. Já bych skutečně apeloval na vaše svědomí, na vaši morálku. Vy skutečně chcete podruhé svítit u Února 1948?

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, teď mám přihlášku pana poslance Kalouska. Já jenom, jestli dovolíte, pane poslanče, my jsme asi už všichni pochopili, že to je velmi závažné téma, nicméně první moment, kdy můžeme ten bod zařadit, je zítra v 9 hodin, tak možná jestli by nestálo za to doprojednat ty mezinárodní smlouvy a zítra se o to pokusit. Ale samozřejmě nemohu vám bránit ve čtení Listiny práv a svobod ani panu ministrovi ve vystoupení. Takže pan ministr má slovo a pak vás registruji jako přihlášeného.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já kdybych býval tušil, co všechno způsobí to Kjótó, ubohé, tak bych sem opravdu nechodil (s úsměvem) a už si na to příště dám velký pozor. (Smích a potlesk v sále.) Jakmile tam někde ve smlouvě bude japonský název, tak prostě do toho nejdu, to už nechám někomu jinému.

Ale já nechci tuhle debatu zlehčovat. Rád bych se vrátil, protože jsem tady kvůli Kjótu - to si tedy budu vyčítat ještě dlouho... Já bych vaším prostřednictvím, pane předsedající, rád ještě odpověděl panu kolegovi Stanjurovi. Opět mu děkuji za opravdu konstruktivní dotazy k tématu. A byl bych rád, abychom tuto otázku a ubohé Kjótó už mohli opustit a bavit se něčím dalším, ale právě proto považuji za vnitřní dluh, abych to ještě zodpověděl.

Ty nové závazky uzavřelo celkem 35 států, z toho vlastně 27 států Evropské unie. V této chvíli je to opravdu tak, jak jsem říkal. To znamená ve chvíli, kdy by Česká republika - teď čistě hypoteticky - ten protokol a úmluvu neratifikovala, tak ano, pravděpodobně nedojde ke zhroucení vesmíru ani dnes ani zítra, ba dokonce asi ani této planety, ale prostě Česká republika nebude plnit závazky, které má, ke kterým se zavázala ve smlouvách. Já si myslím, že to je věc, která prostě není dobře. A pak to má ještě jeden aspekt a ten si myslím, že je zajímavý a důležitý pro české podniky, že v tu chvíli by se české podniky nemohly dál zapojit do tzv. projektů typu joint implementation project, a dobře vím, o co se jedná, sám jsem se jedním takovým zabýval ještě ve svém předchozím povolání, a to jsou projekty, které umožňují, aby podniky vlastně šetřily emisní povolenky alternativními metodami. To znamená, to by byla určitá jasná ztráta, jasný negativní efekt ve srovnání s tím.

Ale znovu říkám, kdybych viděl jakékoli riziko, že tato smlouva přinese nový závazek, pane kolego - vaším prostřednictvím, pane předsedající -, tak bych si nikdy netroufl něco takového dát. A určitě vás ujišťuji, že by u toho byl i ministr průmyslu a další lidé a přesvědčil bych vás o tom, že to je podloženo odbornými argumenty. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi za jeho vystoupení. S přednostním právem pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, přiznám se, že mi přijde trochu nefér vůči panu ministrovi životního prostředí věznit ho některými nezbytnými výklady ústavního pořádku, které se dají stejně dobře citovat při smlouvě mezi Českou republikou a Bulharskem o trestných činech, protože nám evidentně nedocházejí. Takže já bych rád vyjádřil svůj názor, že bychom teď měli hlasovat o změně Kjótského protokolu, a pokud by některý z vás nechtěl ukončit dnešní jednání a budeme pokračovat, tak já se se svým názorem na ústavní pořádek přihlásím k dalšímu bodu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Jsme stále v obecné rozpravě. Ptám se, kdo se do ní hlásí, protože žádnou přihlášku nemám. Protože se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se, jestli pan ministr má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak.

 

Přikročíme k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem. Je zájem o jeho zopakování? Myslím, že ne, máte ho všichni ve svých dokumentech.

Ptám se tedy, kdo souhlasí s návrhem na usnesení. O tom budeme hlasovat v hlasování pořadové číslo 113, které zahájím, a ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 118 bylo pro 107, proti 5. Návrh byl přijat. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministru Richardu Brabcovi, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 36.

 

Podle schváleného pořadu schůze se budeme zabývat bodem číslo 30. Tím je

30.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou
o spolupráci v boji proti trestné činnosti, zejména terorismu, nelegálnímu obchodu
s omamnými a psychotropními látkami a organizované trestné činnosti,
podepsaná dne 12. září 2013 v Sarajevu
/sněmovní tisk 63/ - druhé čtení

Než se ujme slova pan ministr vnitra Milan Chovanec, požádám pana poslance Pavla Holíka, který je zpravodajem zahraničního výboru, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Děkuji, pane předsedající, krásný večer, dámy a pánové. Účelem smlouvy je poskytnout policejním a celním orgánům obou států potřebný právní rámec pro efektivní spolupráci v boji proti všem formám trestné činnosti, stanovit základní pravidla pro jejich přímé kontakty a zásady nakládání s předávanými informacemi. V současné době není spolupráce českých a bosenskohercegovinských policejních orgánů na dvojstranné úrovni nijak upravena. Region západního Balkánu je přitom z hlediska potřeb spolupráce orgánů příslušných v boji s trestnou činností velmi významný a sjednání smluv o policejní spolupráci se zeměmi tohoto regionu bylo v posledních letech prioritou Ministerstva vnitra v mezinárodní smluvní oblasti.

Smlouva standardně obsahuje demonstrativní vymezení rozsahu a forem spolupráce, přičemž základem je výměna informací. Dále upravuje např. možnost vysílání policejních styčných důstojníků a spolupráci v oblasti výcviku a vzdělávání. Smlouva stanoví orgány příslušné k jejímu provádění, upravuje náležitosti a vyřizování žádosti o spolupráci nebo podmínky pro předávání a ochranu osobních údajů a utajovaných informací. V oblasti výměny informací smlouva reflektuje skutečnost, že Česká republika je součástí schengenského bezpečnostního prostoru. Proto do ní byla českou stranou prosazena důležitá úprava - usnadnění sdílení informací předaných bosenskohercegovinskou stranou a dalšími členskými státy Evropské unie, resp. státy v rámci schengenského prostoru.

Děkuji vám za pozornost a velmi se těším na diskusi.***
Přihlásit/registrovat se do ISP