(21.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru vnitra Milanu Chovancovi a požádám pana zpravodaje, pana poslance Pavla Holíka, aby odůvodnil usnesení výboru, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 63/1. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Holík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolte mi, abych přednesl usnesení zahraničního výboru ze 7. schůze dne 4. března 2014. Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, zejména terorismu, nelegálnímu obchodu s omamnými a psychotropními látkami a organizované trestné činnosti, podepsané dne 12. září 2013 v Sarajevu. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky."

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. A vnímám faktickou poznámku pana kolegy Pražáka? Ne, tak dobře. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, máme před sebou mimořádně závažnou mezinárodní smlouvu prezidentského typu, která zasahuje do oblasti trestního práva. A tady prosím, abychom si uměli připomenout, je to nezbytné pro to, abychom se touto smlouvou dokázali zabývat odpovědně, otázku práva na soudní a jinou právní ochranu občana České republiky podle článku 37 Listiny. Článek 37 Listiny říká za prvé, že každý má právo odepřít výpověď, jestliže by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké. Maně přemítám, kolik z nás tuto větu ještě neslyšelo při podání vysvětlení. Moc nás tady už takových nebude.

Každý má právo na právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními orgány či orgány veřejné správy, a to od počátku řízení. Je důležité si uvědomit, že všichni účastníci jsou si v řízení rovni. A tady prosím, aby zpozorněl pan poslanec Korte. Článek 37 Listiny říká, kdo prohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, má právo na tlumočníka. To znamená, je to jeho vůle, ne že někdo jiný mu říká, že neovládá. On musí říct, že neovládá. Takže tady je to poněkud jiné než v případě jednacího řádu Poslanecké sněmovny.

Článek 37 zčásti přejímá zásady uvedené v článku 14 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. V odstavci 1 dává každému za určitých podmínek, respektive z určitých důvodů, právo odmítnout výpověď. Stejné právo dává článek 40 odstavec 4 obviněnému. Obě ustanovení se překrývají, a to tak, že článek 40 odstavec 4 je ve vztahu k článku 37 odstavec 1 takzvaným lex specialis. Pro pana poslance Hájka bych na jeho žádost rád dodal, že to je prostě speciální právní úprava. Právo odmítnout výpověď je třeba odlišovat od zákazu výslechu či výpovědi z důvodu zachování, respektive nevyzrazení podle zákona utajovaných skutečností. Tyto případy jsou upraveny zákony, respektive zákonnými ustanoveními zvláštními. Právo odmítnout výpověď má ten, kdo má povinnost vypovídat. Tuto povinnost článek 37 předpokládá - ale pozor, je důležité si uvědomit, že byť tuto povinnost článek 37 předpokládá, tak sám ji neukládá. Ten, kdo nemá zákonnou povinnost vypovídat, může výpověď odmítnout z jakéhokoliv důvodu či bez důvodu, prostě podle článku 2 odstavec 3 řekne: nebudu vypovídat.

(Poslanec Jakubčík přináší řečníkovi velkou lahev minerálky, což vyvolává smích v sále.)

Obávám se, že mě přeceňujete. To jste laskav, ale to nesouvisí se vzrůstem, pane poslanče.

Není tedy rozhodující, v jaké procesní pozici má někdo výpověď podat, ani před kým, respektive komu ji má podat. Důležité je, že má právní povinnost ji podat. Tato povinnost mu může být uložena jen na základě zákona v jeho mezích za další podmínky, uvedené v článku 4. (V sále je rušno.)

V článku 37 odstavec 1 konkurují procesní předpisy týkající se povinnosti svědecké, to jest povinnosti vypovídati jako svědek, respektive práva tuto výpověď odmítnout. Tato ustanovení jsou sice v podstatě souladná, úplně shodná s ním však nejsou. Klade se tedy otázka, zda článek 37 odstavec 1 platí přímo. Já si myslím, že umět dát odpověď na tuto otázku je zcela klíčové pro to, abychom mohli posoudit, zda s čistým svědomím můžeme hlasovat pro smlouvu mezi Českou republikou a Bulharskem. (Reakce v sále.) Tedy znovu říkám, ta otázka zní - pardon, omlouvám se, Bosna a Hercegovina. Ta otázka zní, zda článek 37 odstavec 1 platí přímo. Skutečnost, že není uveden ve výčtu článku 41 odstavec 1, svědčí o tom, že přes nespolehlivost článku 41 odstavec 1

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, já vás na chvilku přeruším, a požádám ostatní kolegy, zejména z vaší politické strany a z ODS, aby vás nechali v klidu domluvit. Já jsem vás sice chtěl vést k věci, když jste mluvil o Bulharsku, ale vy jste se opravil, takže děkuji, můžete pokračovat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Promiňte prosím, že jsem se přeřekl, ale ono to není zase tak daleko od sebe. (Smích v sále.)

Klade se tedy otázka, zda článek 37 odstavec 1 platí přímo. Skutečnost, že není uveden ve výčtu článku 41 odstavec 1, svědčí o tom, že přes nespolehlivost článku 41 odstavec 1 přímo použitelný je. Ze skutečnosti, že článek 37 odstavec 1 obsahuje normu vyšší právní síly než právní předpisy procesní, chcete-li procesní řády, vyplývá, že ten, kdo má povinnost vypovídat, za a) může výpověď odmítnout přímo podle článku 37 odstavec 1, a to i tehdy, jestliže mu procesní norma takové právo nedává nebo je-li sporné, zda mu je dává, jakož i tehdy, není-li takové procesní normy. Nebo za b), může výpověď odmítnout vždy, dává-li mu k tomu právo příslušná procesní norma, i když toto právo není výslovně zakotveno v článku 37 odstavec 1. Závěr tedy ad a) vyplývá z toho, že článek 37 odstavec 1 obsahuje právní normu vyšší právní síly, kdežto závěr podle písmena b) vyplývá z toho, že procesní právní předpisy jsou ve vztahu k odstavci 1 leges speciales. Opět pro pana poslance Hájka, je to -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím, pane předsedo, pouze mým prostřednictvím oslovujte kolegy.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: On tu ale není, pane předsedající, a já vyhovuji jeho specifickému přání, které říkal, že kdykoliv řekneme něco latinsky, že to máme zkusit přeložit. Já to zkouším. (Pobavení v sále.)

Nebezpečím trestního stíhání rozumí článek 37 odstavec 1 především nebezpečí trestního stíhání soudního. Toto nebezpečí je důvodem odepření výpovědi tehdy, jestliže hrozí tomu, kdo má povinnost vypovídat, to jest zejména svědkovi, dále tedy jen svědek, nebo jeho osobě blízké. Obecná formulace článku 37 odstavec 1, jeho smysl, však nevylučují výklad, že trestním řízením by se mohlo rozumět i trestní řízení správní. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP