(9.50 hodin)
(pokračuje Filip)

Nyní máme před sebou jedno procedurální rozhodnutí. Na návrh z pléna bylo rozhodnuto, že od 11 hodin, tedy od termínu, kdy končí projednávání odpovědí na písemné interpelace, byly pevně zařazeny body 30, 31, 42, 43, 44 a dnes nově bod 26.

 

Ptám se a rozhodneme o tom v hlasování 175, jestli můžeme tyto body začít už projednávat za deset minut deset, když jsme bod 88 ukončili. Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 175, jestli můžeme zahájit před 11. hodinou projednávání. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 175 z přítomných 127 pro 94, proti nikdo.

 

Děkuji vám za vstřícnost a budeme tedy pokračovat pevně zařazenými body podle schváleného pořadí. Ještě předtím, než zahájím bod 30, přečtu další omluvy. Z dnešního jednání se omlouvá na den 15. a 16. z pracovních důvodů pan poslanec Jakubčík, paní poslankyně Miroslava Strnadlová, dále se omlouvá z dnešního jednání mezi 9. a 13. hodinou z pracovních důvodů pan poslanec Stanislav Pfléger a také se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Josef Novotný. To byly další omluvy z dnešního jednání.

 

Nyní zahajuji bod číslo

30.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou
o spolupráci v boji proti trestné činnosti, zejména terorismu, nelegálnímu obchodu
s omamnými a psychotropními látkami a organizované trestné činnosti,
podepsaná dne 12. září 2013 v Sarajevu
/sněmovní tisk 63/ - druhé čtení

Podotýkám, že jsme ve třetím (správně ve druhém) čtení a místo pana ministra vnitra Milana Chovance se slova ujme pan ministr životního prostředí Brabec. Ale požádal bych pana poslance Pavla Holíka, který je zpravodajem této věci, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Bod jsme přerušili v úterý 13. 5. v obecné rozpravě.

Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji vám. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já po minulé zkušenosti s Kjótským protokolem jsem využil této možnosti průhlednou lstí vystoupit za ostatní kolegy s upřímným doufáním, že příště to zase oni vezmou za mne. (V sále je hlučno.)

Účelem této smlouvy je poskytnout policejním a celním orgánům obou států potřebný právní rámec pro efektivní spolupráci v boji proti všem formám trestné činnosti, stanovit základní pravidla pro jejich přímé kontakty a zásady nakládání s předávanými informacemi. V současné době není spolupráce českých a bosenskohercegovinských policejních orgánů na bilaterální úrovni nijak upravena. Přitom region západního Balkánu je z hlediska potřeb spolupráce orgánů příslušných k boji s trestnou činností velmi významný a sjednání smluv o policejní spolupráci se zeměmi tohoto regionu bylo v posledních letech jednou z priorit Ministerstva vnitra v mezinárodněsmluvní oblasti.

Smlouva standardně obsahuje demonstrativní vymezení rozsahu a forem spolupráce, přičemž základem je výměna informací. Dále upravuje například možnost vyslání policejních styčných důstojníků a spolupráci v oblasti výcviku a vzdělávání. Smlouva rovněž stanoví orgány příslušné k jejímu provádění, upravuje náležitosti a vyřizování žádostí o spolupráci nebo podmínky pro předávání a ochranu osobních údajů a utajovaných informací. V oblasti výměny informací smlouva reflektuje skutečnost, že Česká republika je součástí schengenského prostoru, a proto do ní byla českou stranou prosazena důležitá úprava usnadnění sdílení informací předaných bosenskohercegovinskou stranou s dalšími členskými státy Evropské unie, resp. schengenského prostoru.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Nemám žádnou písemnou přihlášku do rozpravy, protože slovo zpravodaje jsme slyšeli před přerušením jednání. Ptám se, jestli se do rozpravy někdo hlásí. Není tomu tak, takže rozpravu končím. Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení zahraničního výboru. Chcete ho zopakovat? Ne.

 

Kdo souhlasí s navrženým usnesením zahraničního výboru? Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 176 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 176 z přítomných 126 pro 88, proti nikdo. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, zejména terorismu, nelegálnímu obchodu s omamnými a psychotropními látkami a organizované trestné činnosti, která byla podepsána 12. září 2013 v Sarajevu.

 

Děkuji panu ministrovi a končím bod číslo 30. Dalším bodem je bod číslo

31.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou
a Státem Izrael o spolupráci v boji proti trestné činnosti,
podepsaná dne 7. října 2013 v Jeruzalémě
/sněmovní tisk 65/ - druhé čtení

Vidím, že pan ministr Brabec se ujme opět slova místo pana ministra vnitra Ministra Chovance. Žádám pana poslance Pavla Holíka, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji vám. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, účelem předkládané smlouvy je poskytnout právní rámec potřebný pro efektivní spolupráci policejních a celních orgánů, resp. dalších orgánů států odpovědných za boj proti trestné činnosti. Spolupráce podle smlouvy se bude týkat všech forem trestné činnosti, bude zahrnovat zejména výměnu operativních a strategických informací, vytváření pracovních týmů, vysílání konzultantů a styčných důstojníků, spolupráci při pátrání po osobách, věcech nebo při ochraně svědků. Smlouva reflektuje skutečnost, že Česká republika je součástí schengenského prostoru, a obsahuje důležité ustanovení umožňující české straně sdílení informací předaných izraelskou stranou s dalšími státy Evropské unie, resp. schengenského prostoru, v rámci schengenského informačního systému, resp. dalších databází, dle evropského práva, a to bez nutnosti žádat v každém konkrétním případě předem o souhlas izraelské strany.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi Brabcovi a poprosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Pavla Holíka, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 65/1. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Holík: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegové, kolegyně, dovolte mi, abych zde přednesl usnesení zahraničního výboru ze 7. schůze, která proběhla 4. března 2014. Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Státem Izrael o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsané dne 7. října 2013 v Jeruzalémě." Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám rozpravu, do které zatím nemám žádnou písemnou přihlášku, a ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Avizovanou přihlášku pana předsedy klubu TOP 09 nevidím, takže rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane ministře? Pane zpravodaji? Není tomu tak.

 

Přikročíme k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem. Chce někdo opakovat usnesení, které přednesl pan zpravodaj Holík? Není tomu tak.

Můžeme rozhodnout hlasováním 177, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 177 z přítomných 128 pro 87, proti nikdo. Návrh byl přijat. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas a Poslanecká sněmovna souhlasí s ratifikací. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP