(12.00 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane Bartošku, oslovujte mě tak, jak máte. Myslím si, že to od vás bylo opravdu necitlivé, že jste mého kolegu pana poslance Urbana přerušil. Dvakrát jste porušil jednací řád. Poprvé když jste rozhodl, že o procedurálním návrhu pana poslance Zavadila budeme hlasovat až po ukončení rozpravy, to nevím, odkud jste vzal. A podruhé i ta vaše interpretace prostě není pravdivá. Nebyl otevřený bod. Vy jste panu poslanci Urbanovi, když budeme striktně trvat na jednacím řádu, neměl dát slovo. Vy mu nejdřív dáte slovo, abyste ho pak uprostřed vystoupení vypnul. Já si nepamatuji, že by byl tady někdo vypnut, ještě u tak závažného vystoupení. Myslím si, že kromě jednacího řádu můžeme používat také zdravý selský rozum a trošku slušnosti a velkorysosti. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: K tomu pouze dodám, že samozřejmě bych pana poslance Urbance nechal domluvit... (Námitky v plénu ohledně zkomolení jména.) Urbana, kdyby předstoupil s tím, že přednáší procedurální návrh. Ale jak jsem řekl, lidsky jsem s tím, co říkal, souhlasil.

S přednostním právem se hlásí pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já chci jenom ujistit pana poslance Urbana (s důrazem), chci jenom ujistit pana poslance Urbana, že to nebylo bez reakce. (Úplné ticho v sále.) Že bezprostředně po mém vystoupení byla oficiální reakce hnutí ANO na ten hnus změněna. Nicméně ta původní reakce, která tam visela déle než 24 hodin, existuje v desítkách kopií.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Mám zde procedurální návrh pana poslance Podivínského.

 

Poslanec Tomáš Jan Podivínský: Děkuji. Vážený pane předsedající, vládo, kolegyně, kolegové, já bych chtěl rozšířit procedurální návrh pana kolegy Urbana ještě o to, aby se to netýkalo jenom politiků, ale vůbec nárůstu xenofobie, nesnášenlivosti, rasismu v naší společnosti. A narážím tady kupř. na server Čechy Čechům, kde se vytvářejí seznamy, a ty seznamy už jsme tady jednou měli a víme, jak to dopadlo. Čili procedurální návrh na rozšíření tohoto okruhu, jak navrhoval pan poslanec Urban. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan poslanec Laudát také procedurální návrh? Ano.

 

Poslanec František Laudát: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jsem se tady před drahným časem v době nepřítomnosti pana předsedy klubu TOP 09 hlásil s přednostním právem. Nebylo mně umožněno. Pak jste následně viděli chaos. Já se domnívám, že pan místopředseda by si měl dále trošku odpočinout od řízení této sněmovny. Dávám procedurální návrh, aby byl odvolán z řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. To je procedurální návrh, o kterém dáme hlasovat bezprostředně.

 

Poslankyně Jana Černochová: (Připravená k faktické poznámce, ale nečeká na oslovení a vstupuje do řeči.) Pane místopředsedo, nelze o něm dávat hlasovat bezprostředně, protože přesně na 12. hodinu 00 minut máme pevně zařazený bod, který už dvě minuty máme projednávat. Prosím, uklidněte se všichni. Vraťme se k programu. A pan místopředseda se domluví s někým z kolegů, jak dál postupovat po projednání toho pevně zařazeného bodu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano, máte pravdu, paní poslankyně Černochová. Ve 12 hodin byl pevně zařazený bod, dávám vám za pravdu.

 

Já otevírám pevně zařazený bod

85.
Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv
politických stran a politických hnutí za rok 2013
/sněmovní dokument 718/

Poté, co bude tento bod otevřen, domluvíme se s vedením Sněmovny, jak budeme pokračovat s bodem předchozím, s tím procedurálním návrhem. (Následuje výměna předsedajících.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dámy a pánové, hezké poledne. Prosím pana poslance Koníčka, aby uvedl předložený sněmovní dokument, kterým je dokument číslo 718. Tento dokument vám byl všem distribuován. Pane poslanče Koníčku, prosím, ujměte se slova a představte nám onen tisk.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, kontrolní výbor se kontrolou výročních finančních zpráv opakovaně zabýval a 30. dubna přijal usnesení číslo 38, které máte v systému jako sněmovní dokument číslo 718.

V tomto dokumentu kontrolní výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení:

Poslanecká sněmovna

I. konstatuje, že výroční finanční zprávy za rok 2013 předložené následujícími politickými stranami a politickými hnutími podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, v platném znění, jsou úplné - a následuje seznam 106 politických stran, které mají zprávu úplnou;

II. žádá vládu, aby podle § 14 zákona č. 424/1991 Sb. podala návrh k Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení činnosti politických stran a politických hnutí, jejichž činnost je v rozporu s § 17 až § 19 zákona č. 424/1991 Sb., neboť své výroční finanční zprávy za rok 2013:

a) předložily neúplné - následuje seznam 18 politických stran,

b) nepředložily - následuje seznam 38 politických stran;

III. žádá vládu, aby podle § 13 odst. 6 zák. č. 424/1991 Sb. podala návrh k Nejvyššímu správnímu soudu na zrušení politických stran a politických hnutí, jejichž činnost již byla pozastavena, a politické strany a politická hnutí své výroční finanční zprávy za rok 2013 nepředložily - následuje seznam 13 politických stran a hnutí;

IV. konstatuje, že následující politické strany a politická hnutí, které jsou navrženy na zrušení (návrh výmazu nebyl dosud předložen) a nebo jsou v likvidaci, v konkursu, v insolvenčním řízení, výroční finanční zprávy za rok 2013:

a) předložily neúplné - 1 politická strana,

b) nepředložily - a následuje seznam 21 politické strany a hnutí;

V. žádá vládu, aby nejpozději do 30. 9. 2014 projednala výše uvedené návrhy k Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení činnosti a rozpuštění předmětných politických stran a politických hnutí;

VI. konstatuje, že údaje uvedené ve výroční finanční zprávě strany a hnutí nejsou doloženy podle § 18 odst. 3 zákona č. 424/1991 Sb. u těchto politických stran a hnutí - následuje seznam 4 politických stran;

VII. konstatuje, že údaje uvedené ve výroční finanční zprávě strany a hnutí nejsou v souladu s § 19 zákona č. 424/1991 Sb. u těchto politických stran a hnutí - následuje seznam 3 politických stran;

VIII. pověřuje předsedu Poslanecké sněmovny, aby

1. v souladu s § 19a odst. 3 zákona č. 424/1991 Sb. seznámil s body VI. a VII. tohoto usnesení příslušné finanční úřady;

2. v souladu s § 20a odst. 4 zákona č. 424/1991 Sb. do 7. 6. 2014 s tímto usnesením seznámil Ministerstvo financí;

3. s tímto usnesením seznámil Ministerstvo vnitra.

Tolik návrh usnesení.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Děkuji panu poslanci Koníčkovi. Otevírám obecnou rozpravu. Zeptám se, zda se do ní někdo hlásí. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Otevírám podrobnou. Prosím, aby se pan poslanec odkázal na návrh usnesení.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Ano, pane předsedo. Já bych se chtěl odkázat na sněmovní dokument 718, který máte všichni předložený v písemné podobě jako návrh usnesení.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Výborně, děkuji. Zeptám se, zda jsou další přihlášky do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Rozpravu končím. Závěrečné slovo pan poslanec nepožaduje.

 

Budeme tedy hlasovat. Usnesení vám bylo předneseno.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 190, přihlášeno je 131 kolegyň a kolegů, pro 116, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Končím bod 85 a otevírám bod

86.
Doplnění výročních finančních zpráv
politických stran a politických hnutí za roky 2009 až 2012
/sněmovní dokument 719/

Konstatuji, že k tomuto bodu vám byl doručen dokument 719, a prosím opět pana zpravodaje kontrolního výboru poslance Koníčka, aby uvedl tento sněmovní dokument. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP