(9.10 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Nic nám nebrání, abychom tedy pokročili. Zahájím projednávání bodu

14.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 176/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede pan ministr životního prostředí Richard Brabec. Pane ministře, prosím, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Vážený pane předsedo, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, je mi ctí zahajovat dnešní program, byť v tomto ruchu, ale já se s tím psychicky vyrovnám.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane ministře, ještě než se s tím psychicky vyrovnáte, poprosil bych opravdu všechny, kteří se tady baví a nesledují jednání schůze, aby tak nečinili, protože opravdu je zde velmi vysoký hluk. Prosím.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Já vám slibuji, že mám na rozcvičení opravdu takový jednoduchý bod, který nás rozhodně nezatíží. Je mi až trapné této slovutné Sněmovně ho dávat, ale je to ta úprava, o které jsme už hovořili a která bohužel v rámci prvního čtení neprošla zrychleným schvalováním, proto je tady znovu.

Cílem předkládaného návrhu zákona, jehož jádrem je opravdu legislativně technická úprava přílohy zákona o ochraně přírody a krajiny, je úprava názvu nové Správy chráněné krajinné oblasti Kokořínsko - Máchův kraj, a to souběžně s nabytím účinnosti nařízení vlády o vyhlášení CHKO Kokořínsko - Máchův kraj k 1. září 2014, jehož účelem je zajištění právní ochrany dosud nechráněného území na Dokesku. Vzhledem ke skutečnosti, že stávající znění zákona o ochraně přírody a krajiny uvádí původní název Správy CHKO Kokořínsko a správního obvodu a odkazuje na původní zřizovací výnos Ministerstva kultury, který bude po nabytí účinnosti nařízení vlády zrušen, je třeba tuto část přílohy znovelizovat a upravit název správy nové chráněné krajinné oblasti, správní obvod a zřizovací předpis. Návrh zákona je tedy opravdu pouhou legislativně technickou úpravou přílohy zákona o ochraně přírody a krajiny a sám o sobě nepřináší žádné relevantní dopady na státní rozpočet a dotčené subjekty.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro životní prostředí.Výbor tuto věc projednal a usnesení výboru vám bylo doručeno jako tisk 176/1. Prosím pana zpravodaje, pana poslance Michala Kučeru, aby se ujal slova.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Jak už přede mnou řekl pan ministr Brabec, jedná se o jednoduchou legislativně technickou změnu zákona. Výbor pro životní prostředí tuto změnu projednal a doporučil ke schválení.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Mám zde faktickou poznámku pana poslance Zahradníka, nicméně vzhledem k tomu, že je jediný, tak to můžeme brát jako přihlášku do rozpravy. Prosím, máte slovo a nebudu vás nijak limitovat. Prosím.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, chci jenom vskutku fakticky zde vystoupit. Celý ten proces projednávání a také samotný předmět toho, co teď projednáváme, je opravdu jednoduchý. Je to skutečně jenom změna názvu. Ale musíme si uvědomit, že tomuto projednání, této změně názvu předcházelo vydání nařízení vlády, které skutečně reálně zvětšilo území té chráněné krajinné oblasti o část, které se tam říká tam Dokesko neboli zřejmě okolí Doks, které určitě nějakým způsobem změní jednání, přístup orgánů veřejné správy k tomuto území, ale také život obyvatel na tomto území.

Proběhlo připomínkové řízení. Připomínky byly podle informací, které jsem na základě žádosti předložené ve výboru dostal, byly vypořádány bez nějakých problémů, tedy ten návrh byl předložen do vlády takzvaně bez rozporu. A já vystupuji jenom a jenom proto, abych možná všem připomenul, že takovéto zásadní změny v přístupu k danému území se dějí tedy formou nařízení vlády. My jakožto zákonodárný orgán se k tomu dostáváme, teprve až když se naprosto formálně mění jenom název. A mnoho z nás by mělo představu a žilo by v přesvědčení, že jsme vlastně nic jiného než změnu názvu neschválili. Ne, za tím je celá významná změna území naší republiky. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Mám zde jednu faktickou poznámku pana poslance Andrleho. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Augustin Karel Andrle Sylor: Dobrý den, vážené poslankyně, vážení poslanci. Asi budu mluvit mimo program, ale hlásil jsem se. V devět hodin jsem na počítač dostal informaci, že moje dcera Klára porodila dvojčata, dva chlapce zdravé, tak se s vámi jenom chci podělit o tu radost, že pánbůh nám požehnal a že prostě můžu dneska oslavovat, ale právě nějakým způsobem omezeným. Takže jestli mi dáte možnost, že si třeba budu moct dát panáka tady dneska... (Směje se. Z lavic zní hlasitý smích a aplaus.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane poslanče, já vám samozřejmě gratuluji. Věřím, že mluvím za celou Poslaneckou sněmovnu. Jenom chci říci, že ani takto zásadní změna v životě nemůže ovlivnit rozhodnutí předsedy Poslanecké sněmovny. (Smích v lavicích.) Pokud budete oslavovat, tak v restauračních zařízeních mimo Poslaneckou sněmovnu. Přeji vám, abyste si tu oslavu užil. Děkuji.

Pokud nejsou další přihlášky do rozpravy, tak obecnou rozpravu končím. Otevírám podrobnou rozpravu. Ptám se, zda se někdo hlásí do rozpravy podrobné. Není tomu tak, tak i podrobnou rozpravu končím. Zeptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Pan ministr? Popřípadě pan zpravodaj? Není tomu tak.

Vzhledem k tomu, že nepadly žádné hlasovatelné návrhy, tak končím druhé čtení tohoto tisku. Děkuji jak panu ministrovi, tak panu zpravodaji.

 

Budeme pokračovat bodem číslo

54.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací změna přílohy A Stockholmské úmluvy
o perzistentních organických polutantech
/sněmovní tisk 109/ - druhé čtení

Znovu prosím pana ministra životního prostředí, aby se ujal slova.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Dobrý den ještě jednou. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, uznávám, že na devátou hodinu ráno je zmínka o perzistentních organických polutantech trošku nestravitelná, ale přesto doufám, že jí budete věnovat chvilku pozornost.

Dovolte mi tedy představit vládní návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací změny přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech. Česká republika je smluvní stranou této úmluvy od roku 2004. Minulý rok došlo na konferenci smluvních stran k rozhodnutí o zařazení nové látky, je to hexabromocyklododekan, a jeho izomerů do přílohy A této úmluvy. Po vstupu změny přílohy A v platnost bude tedy úmluva nově obsahovat celkem 23 chemických látek. Tato látka - radši budu říkat už zkratku HBCDD místo toho hexabromocyklododekanu, abych vás úplně nevystrašil - se tedy používá jako aditivní zpomalovač hoření, ale snadno se uvolňuje do životního prostředí a podle testů na laboratorních zvířatech má prokazatelně negativní účinky na správný vývoj a hormonální rovnováhu organismu. V roce 2011 byla tato látka rovněž zařazena do přílohy evropského nařízení REACH, takže je zároveň tedy sledována i v rámci tohoto nařízení. V České republice se tato látka vyrábí a používá se jako aditivní zpomalovač hoření v izolačních materiálech ve stavebnictví. Česká republika bude tedy registrovat zvláštní výjimku v souladu s rozhodnutím konference o její výrobě.

S ohledem na výše řečené nebude přijetí změny přílohy A Stockholmské úmluvy vyžadovat změnu platné právní úpravy pro dané oblasti a rovněž nebude mít žádný dopad ani do podnikové ani do veřejné správy ani na státní rozpočet.

Tato úmluva má z hlediska vnitrostátního práva charakter prezidentské smlouvy, přijetí změny úmluvy včetně příloh, které jsou součástí, pak podléhá ratifikaci prezidentem republiky, a je tedy vyžadován souhlas Parlamentu České republiky. Děkuju vám. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP