(11.40 hodin)

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, jak jsem vás zde již informoval při svém vystoupení v rámci prvního čtení, v červnu roku 2012 byla na diplomatické konferenci v Pekingu přijata mezinárodní smlouva Světové organizace duševního vlastnictví o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi.

Přijetí pekingské smlouvy představuje důležitý milník k překlenutí mezery v mezinárodním systému práv duševního vlastnictví. Umožní hercům a dalším výkonným umělcům i v mezinárodním měřítku podílet se s výrobci zvukově obrazových záznamů, tedy zejména s filmovými producenty, na příjmech generovaných z užití filmů, v nichž účinkují. Zaručí jim rovněž ochranu jejich osobnostních práv.

Smlouva je plně v souladu s naším právním řádem a závazky z ní plynoucí nevyžadují žádné změny ani doplnění naší stávající autorskoprávní úpravy.

Vláda vyslovila se sjednáním této mezinárodní smlouvy souhlas a doporučila prezidentu republiky, aby smlouvu po jejím podpisu a vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky ratifikoval. Smlouva byla za Českou republiku podepsána s výhradou ratifikace 29. dubna 2013.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji si za předkladatele navrhnout, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s ratifikací pekingské smlouvy souhlas. Děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu ministrovi a prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Roma Kostřicu, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 74/1. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Rom Kostřica: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já se domnívám, že pan ministr dostatečně odůvodnil tento návrh, a myslím, že je zapotřebí zdůraznit, že zahraniční výbor doporučuje, aby tento návrh zákona byl dán k dalšímu čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku... (Nikdo se nehlásí.) Tudíž obecnou rozpravu končím a táži se pana ministra či pana zpravodaje, zda mají zájem... Nemají zájem o závěrečná slova.

 

Tudíž budeme hlasovat o tomto návrhu: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Pekingské smlouvy o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi, podepsané v Ženevě dne 29. dubna 2013."

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 58, kdy pro je 97 poslanců (ze 151 přihlášených), proti žádný. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Tímto projednávání bodu číslo 50 končím.

 

Přistupujeme k projednávání bodu číslo

51.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou
a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong
o předávání osob hledaných pro trestní řízení (Hongkong, 4. 3. 2013)
/sněmovní tisk 102/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujala ministryně spravedlnosti Helena Válková.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, tento návrh jsem nedávno také obhajovala a představovala nejenom zde, ale na půdě Senátu. Čili dovolte mi, abych upozornila, že všechny následující tři návrhy budou identické věcně i formálně a budou se lišit pouze tím, že v tom prvním případě - musíme hlasovat samozřejmě samostatně - jde o Dohodu mezi Českou republikou a, jak zde bylo řečeno, Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky, čili samozřejmě ne Čínskou lidovou republikou, o předávání osob hledaných pro trestní řízení, která byla podepsaná v Hongkongu 4. března 2013.

Zatím žádná taková dvoustranná smlouva nebyla uzavřena. Rozšíříme tím smluvní základ pro tuto oblast. Je to velmi ve prospěch České republiky. Je zde zajištěn daleko lepší, plynulejší a rychlejší způsob předávání osob, které jsou podezřelé, že se dopustily trestného činu. V souladu s článkem 3 odst. 2 předmětné dohody bude vždy učiněno oznámení. V něm bude uveden seznam trestných činů, pro které může být předání povoleno podle práva České republiky. Vždycky je zde podmínka, že se musí jednat o trestné činy, za které lze uložit trest odnětí svobody nebo jinou formu zbavení osobní svobody nejméně na jeden rok, čili žádné úplné bagatelky. Pokud to právo obou zemí připouští.

Dohoda o předávání osob umožňuje odmítnutí vydání vlastních státních příslušníků, takže se nemusíme obávat nějakých vydávání českých státních občanů do Hongkongu. Samozřejmě pokud by Hongkong neposkytl dostatečné ujištění o tom, že v případě vydání nebude uložen trest smrti nebo nebude vykonán, tak může Česká republika vydání této osoby odmítnout - a měla by ho odmítnout. Uvedená dohoda umožňuje s vydávanou osobou předat i věci, které mohou sloužit jako důkaz v trestním řízení, event. byly získány v souvislosti se spáchanou nebo vyšetřovanou trestnou činností.

Dohoda o předávání osob hledaných pro trestní řízení je moderní mezinárodní smlouvou. Kromě všech těch standardních opatření a požadavků splňuje i zásadu speciality. Umožňuje předběžnou vazbu, umožňuje vyžádat si další dodatkové informace. Působnost je dána Ministerstvem spravedlnosti a Ministerstvem vnitra, eskorty bude provádět do České republiky podle zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních Policie České republiky. Hrazeno to bude z finančních nároků z kapitol obou ministerstev, ale máme je rozpočtovány, čili to nebude znamenat nějaký zvýšený nárok na státní rozpočet.

Děkuji vám za pozornost a prosím o laskavé pozitivní posouzení tohoto návrhu veskrze prospěšné dohody.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, paní ministryně. A nyní prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance René Čípa, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 102/1. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec René Číp: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, zahraniční výbor na své 9. schůzi předmětnou dohodu projednal a doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání osob hledaných pro trestní řízení (Hongkong, 4. 3. 2013)." Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Otevírám rozpravu. V tento moment do ní neeviduji nikoho, kdo by byl přihlášen. Je tomu tak. V tom případě ukončuji rozpravu. Mám zde žádost na odhlášení, takže všechny vás odhlásím a požádám vás, kolegyně a kolegové, o opětovné přihlášení do systému. Děkuji vám.

 

Nyní přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. Navržené usnesení je, že Poslanecká smlouva dává souhlas k ratifikaci.

Já zahajuji hlasování a táži se vás, kdo je pro takto navržené usnesení, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Končím hlasování číslo 59. Přítomných poslanců je 108, pro jich bylo 106, proti nebyl žádný. Takže s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Tím končím projednávání bodu 51. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP