(12.00 hodin)
(pokračuje Filip)

Děkuji paní ministryni, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 53.

Než zahájíme další bod, konstatuji došlé omluvy z jednání, a to nejdříve pana poslance Jana Volného od 14 do 16 hodin ze zdravotních důvodů, pana poslance Pletichy od 14 hodin do konce jednání z osobních důvodů. Pan poslanec Pavel Kováčik se omlouvá z osobních důvodů. Dále se omlouvá od 12.30 do 14 hodin z pracovních důvodů Ladislav Velebný a pan ministr Zaorálek se omlouvá z dnešního jednání z důvodů zahraniční pracovní cesty.

 

Nyní budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze bodem číslo

55.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Protokol o změně a doplnění Smlouvy mezi Českou republikou
a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány
a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech
z 29. října 1992 a jejího Závěrečného protokolu, podepsaný
v Uherském Hradišti dne 29. října 2012
/sněmovní tisk 110/ - druhé čtení

Znovu žádám paní ministryni spravedlnosti Helenu Válkovou, aby návrh odůvodnila. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, toto je opravdu nejvýznamnější, myslím, smlouva, kterou dnes budete v oblasti trestní posuzovat a případně i schvalovat. A je to navíc smlouva, která již dlouho čeká na tento akt. Konkrétně jde o Protokol o změně a doplnění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech z roku 1992. Závěrečný protokol byl podepsán již 29. října 2012 a pouze na naší straně z důvodu politických událostí, které potom probíhaly, ještě nedošlo k tomu, že by byl tento protokol ratifikován.

Jinak spolupráce v oblasti, o které zde hovořím, mezi Českou republikou a Slovenskou republikou je dlouhodobě na velmi vysoké úrovni. Takže kdybych měla stručně jenom zrekapitulovat: vzájemná pomoc při uplatňování institutu spolupráce v trestních věcech bude poskytována v rozsahu a za podmínek a způsobem stanoveným v příslušných mnohostranných úmluvách, tedy pokud ve smlouvě není stanoveno jinak. Cílem je zjednodušení, uplatnění a doplnění vnitrostátních právních předpisů přijatých zejména za účelem implementace právně závazných aktů Evropské unie. Protokol stanoví obecný přímý princip přímého styku justičních orgánů při poskytování právní pomoci, to je velmi významné. Výjimkou jsou pouze případy předávání trestních řízení, za které příslušný právní řád umožňuje uložit trest odnětí svobody vyšší pěti let. Protokol v tomto směru také stanoví výjimku z obecné zásady speciality při vydávání a předávání osob. A zde bych chtěla zdůraznit, že tento princip není prolomen vůči vlastním občanům a v určitých konkrétních případech, pokud tak rozhodne nezávislý soud. Předávání odsouzených osob rozšiřuje protokol, jejich okruh, tak, že mohou být nyní předány k výkonu trestu odnětí svobody na území druhého smluvního státu i odsouzené osoby, které nejsou sice státními občany druhé smluvní strany, ale mají na jejím území trvalý pobyt. Protokol dále upravuje situace, kdy se přeshraniční sledování vykonává výhradně za využití technických prostředků sledování pohybu bez potřeby pomoci druhé smluvní strany. Stanoví postup a podmínky pro sledování zásilky, získávání důkazů v trestní věci za použití agenta nebo prostřednictvím předstíraného převodu, spolupráci formou společných vyšetřovacích týmů, nebo dokonce i předávání utajovaných skutečností. Jde o precizní stanovení, podrobnou úpravu těchto podmínek.

Sjednání protokolu je v souladu se zahraničněpolitickými zájmy České republiky. Rozhodně ještě více prohloubí a zlepší již tak dobrou, jak jsem se o tom zmiňovala, mezinárodní justiční spolupráci se Slovenskou republikou. Je samozřejmě konformní s ústavním pořádkem i ostatními součástmi právního řádu České republiky a s právem Evropské unie.

Provádění protokolu bude v působnosti Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva vnitra. Nepředpokládáme zvýšené výdaje na státní rozpočet a doufáme, že objem poskytované právní pomoci mezi českými a slovenskými justičními orgány bude zhruba srovnatelný. Samozřejmě teď nemůžeme předvídat, jestli protokol povede k většímu zatížení českých justičních orgánů v širším smyslu slova, nebo slovenských. To ukáže až praxe.

Děkuji vám za pozornost a prosím o posouzení tohoto velmi významného dokumentu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni spravedlnosti Heleně Válkové a prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Václava Zemka, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 110/1. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Václav Zemek: Děkuji za slovo. Paní ministryně podala vcelku obsáhlou informaci a já ji pouze doplním, že zahraniční výbor tento sněmovní tisk projednal na své schůzi 15. dubna a doporučuje Poslanecké sněmovně následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Protokolu o změně a doplnění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech z 29. října 1992 a jejího Závěrečného protokolu, podepsaného v Uherském Hradišti dne 29. října 2012." Toť vše.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa, není tomu tak. Rozpravu končím.

 

Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení, které jsme slyšeli od zpravodaje, a to v hlasování pořadové číslo 62, které jsem zahájil, a ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 62. Z přítomných 121 poslance pro 98, proti nikdo. Návrh byl přijat. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní ministryni, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 55.

 

Vidím přihlášku s přednostním právem pana předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já vím, že pan předseda Hamáček už jednou psal všem předsedům výborů, komisí a ostatních orgánů Sněmovny, aby nesvolávali jednání během jednání Poslanecké sněmovny. Já bych chtěl, aby vedení Sněmovny - my tam nemáme zástupce - opět důrazně o to požádalo. Není normální, aby dnes, v této chvíli, kdy projednáváme smlouvy a další důležité body, zasedala komise k Opencard. Prostě musí si najít jiné dny, ne ty, kdy se jedná v Poslanecké sněmovně. Ráno rozpočťák, dneska hospodářský výbor, tady něco, ty jsou aspoň o přestávkách nebo před nebo po zahájení jednacího dne, i když tak je to málo komfortní pro nás, členy Poslanecké sněmovny. Ale aby přímo v průběhu jednacího dne zasedala, a já bych řekl, docela důležitá komise, to si myslím, že normální není a vedení Sněmovny by mělo zasáhnout. Tady se nemáme na koho vymlouvat, to si děláme sami, my poslanci. Nekomplikuje nám to ani vláda ani ministři ani nikdo jiný, ale takhle by se to prostě dít nemělo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Nemohu jinak než konstatovat to, co jste říkal na úvod svého vystoupení. Že předseda Sněmovny požádal předsedy jednotlivých výborů, předsedy komisí, stálých delegací, aby se vyhnuli tomu, aby byly svolávány v době zasedání Sněmovny schůze jiných orgánů. Ale to si musí podle mého soudu uvědomit zejména ti, kteří řídí jednotlivé orgány Sněmovny, aby nenarušovali chod toho orgánu, který je podstatný. Žel víc než toto konstatování nemohu udělat a apelovat na ty, kteří tak činí, aby tak příště nečinili. Mě samotného to mrzí, že tady není větší přítomnost v sále. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP