(12.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak, to je procedurální návrh na přerušení tohoto bodu. Měl bych o něm dát hlasovat bez rozpravy. Mám obavu, že vás budu muset všechny odhlásit a požádat vás o přihlášení. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami, a jakmile se ustálí počet přítomných, dám hlasovat o procedurálním návrhu. Zagongoval jsem, aby přítomnost tady byla dostatečná. Dobře.

 

Rozhodneme o přerušení tohoto bodu hlasováním pořadové číslo 67, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přerušení tohoto bodu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 67, z přítomných 103 poslanců pro 27, proti 54, návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy pokračovat v rozpravě. Hlásí se pan zpravodaj? Nehlásí se. Kdo se hlásí do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím, ptám se na závěrečná slova. Pan ministr, jestli chce závěrečné slovo k tomu. Nemá zájem. Pan zpravodaj - nemá zájem. V tom případě se budeme zabývat návrhy na přikázání výborům k projednání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Budeme se tedy zabývat přikázáním zahraničnímu výboru.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 68 a ptám se, kdo je pro přikázání zahraničnímu výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 68, z přítomných 107 pro 95, proti 6. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu. Tím končím bod číslo 65.

 

Ještě budeme pokračovat v prvních čteních mezinárodních smluv. Pokračovat budeme bodem

67.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o obchodu se zbraněmi,
podepsaná v New Yorku dne 3. června 2013
/sněmovní tisk 200/ - prvé čtení

Žádám, aby u stolku zpravodajů zaujali svá místa pan poslanec Pavel Plzák, který je zpravodajem, a místo pana ministra Jana Mládka paní ministryně Michaela Marksová, která také za vládu předložený návrh přednese. Prosím, ujměte se slova, paní ministryně. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, hlavním cílem této předkládané smlouvy je regulace vývozu zbraní, a co si myslím, že je velice podstatné, je, že Česká republika spolu s ostatními členskými státy patří díky velmi vyspělému systému kontroly mezinárodního obchodu se zbraněmi z globálního pohledu k malé skupině zemí, kde již dnes tyto transakce podléhají povolovacímu, nebo chcete-li, licenčnímu řízení, a to právě v zájmu prevence rizik spojených s mezinárodním pohybem tohoto zboží. Tato smlouva je tedy plně v souladu s relevantními normami českého právního řádu, zejména se zákonem o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a s dalšími obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva a závazky, které Česká republika již převzala v rámci jiných mezinárodních smluv. Takže žádné ustanovení českého právního řádu pro ratifikaci této smlouvy není třeba měnit.

Další podstatná informace je, že tato smlouva nebude mít žádný negativní dopad na podnikatelské prostředí, protože už v současnosti Česká republika implementuje všechno, co je v ní obsažené, a naopak se dá říci, že to pro nás bude, resp. pro naše podnikatelské subjekty, svým způsobem příznivé, protože to stanoví přísnější podmínky i pro další státy, takže se dá říci, že nebudou znevýhodněny. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni Michaele Marksové za její úvodní slovo a požádám pana zpravodaje Pavla Plzáka, aby přednesl svou zpravodajskou zprávu. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Plzák: Omlouvám se, že jsem běžel. Myslím si, že paní ministryně... pardon... (Řečník nemůže popadnout dech, smích v sále, potlesk vpravo.) ... vyčerpala dokonale problematiku, a já mohu jen doporučit, aby byl přikázán...

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vás, pane zpravodaji, přeruším. Prosím Sněmovnu o klid, myslím si, že je dobré nechat, byť tedy udýchaného, ale přesto přítomného zpravodaje přednést zpravodajskou zprávu. Pane zpravodaji, máte šanci.

 

Poslanec Pavel Plzák: Doporučil bych přikázat tento tisk k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji. (Smích v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za zpravodajskou zprávu. Otevírám obecnou rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí. Ano, vidím, přece jen přihlášku. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane předsedající. Jenom bych požádal, abychom tento tisk přikázali i výboru pro obranu, protože on má na starosti licenční řízení související s obchodem se zbraněmi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za tento návrh. Očekával jsem ho, vzhledem k tomu, že i pro nás platí zákon číslo 38/1994 Sb. a bylo by dobré se tím zabývat z tohoto pohledu. Má někdo zájem dále o nějaký návrh, o přikázání jinému výboru? Není tomu tak. Budeme se zabývat přikázáním výborům k projednání.

 

Organizační výbor a zpravodaj navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. To bude první hlasování, které rozhodneme hlasováním pořadové číslo 69. Ptám se, kdo je pro přikázání zahraničnímu výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 69, ze 109 přítomných pro 91, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na přikázání výboru pro obranu. Rozuměl jsem správně - pro obranu. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 70 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 70, z přítomných 109 pro 93, proti nikdo. I tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu a výboru pro obranu. Děkuji paní ministryni, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 67.

Teď nevím, jestli mohu zahájit bod 68. Myslím si, že to nestihneme. Omlouvám se. Abychom svým způsobem dodrželi jednací řád, přerušuji jednání Poslanecké sněmovny do 14.30, kdy začnou ústní interpelace na předsedu vlády a na ministry vlády, písemné pořadí vylosovaných poslanců jste dostali ve svých lavicích. Děkuji za práci ověřovatelům, kteří vylosovali jednotlivé kolegy. Přeji dobrou chuť k obědu.

 

(Jednání přerušeno ve 12.59 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP