(21.30 hodin)
(pokračuje Jermanová)

Nyní přistoupíme k projednávání bodu

19.
Návrh poslanců Margity Balaštíkové, Olgy Havlové a Ladislava Velebného
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární
péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 199/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 199/1. Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedla paní poslankyně Margita Balaštíková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Margita Balaštíková: Dobrý den, kolegyně a kolegové, paní předsedající. Dovolte mi, abych vás seznámila s obsahem poslanecké návrhu, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, což je veterinární zákon ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. (Silný hluk v sále.)

Současná úprava neobchodních přesunů zvířat v zájmovém chovu vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie číslo 998/2003 ze dne 26. 3. 2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady 92/65, evropské směrnice, v platném znění. Toto nařízení bude ke dni 29. prosince 2014 zrušeno a nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady EU číslo 576 z roku 2013 ze dne 12. června -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Paní poslankyně, já se omlouvám a počkáme, až se kolegové ztiší. Děkuji.

 

Poslankyně Margita Balaštíková: Už je pozdě a všichni jsou unaveni. Já to budu mít krátké.

... ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení evropské směrnice. K tomuto nařízení přijala Komise prováděcí předpis číslo 577/2013 ze dne 28. června 2013 o vzorových identifikačních dokladech pro neobchodní přesuny psů, koček a fretek, vyhotovení seznamu území a třetích zemí a o požadavcích na formát, grafickou úpravu a jazyky. Prohlášení potvrzující splnění některých podmínek stanovených nařízením číslo 576/2013. Implementace uvedeného nařízení je tedy hlavním důvodem pro návrh novely veterinárního zákona.

Dále chci uvést, že v České republice se v souladu s dosavadními právními předpisy uskutečňuje léčení volně žijící zvěře, jejíž produkty jsou určeny k výživě lidí, tj. zejména zvěře spárkaté. Pokud uživatelé honiteb provádějí léčení bez spolupráce se Státní veterinární správou, existuje nebezpečí ohrožení zdraví spotřebitelů masem ulovené volně žijící léčené zvěře. Cílem navrhované úpravy je umožnit léčení volně žijící zvěře pouze na základě vyhodnocení nákazové situace výskytu parazitů prováděného veterinární správou v rozsahu a ve lhůtách stanovených programem ozdravování zvířat publikovaným Ministerstvem zemědělství. Jedná se tedy o léčení volně žijící zvěře na základě monitoringu koordinované Státní veterinární správou. Tento postup vyplývá také z nařízení Evropského parlamentu a Rady, evropské směrnice číslo 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví se postupy týkající se bezpečnosti potravin, kde se v platném znění, dále jen nařízení číslo 178/2002, v článku 10 výslovně stanovuje příslušným kontrolním orgánům povinnost informovat veřejnost o potravinách, u nichž mají dostatečné důvody pro podezření, že určitá potravina může představovat zdravotní riziko a nebezpečí pro lidské zdraví.

K tomu směřuje i tato úprava a je vyjádřením snahy, aby Státní veterinární správa poskytovala veřejnosti co nejaktuálnější informace o výsledcích prováděných kontrol tak, aby měli spotřebitelé co nejdříve k dispozici zjištění veterinárních inspektorů nejen v oblasti nezávadnosti potravin, ale i v oblasti možného klamání spotřebitele. Pro veřejnost, zejména chovatelskou, budou nepochybně velmi důležité rovněž informace o výskytu nebezpečné nákazy nebo o nemoci přenosné ze zvířat na člověka, které mohou ohrozit zdraví lidí nebo zvířat. (Hluk, neklid v sále.)

Nebude-li přijata tato právní úprava související s adaptací právního řádu na uvedené právní předpisy Evropské unie, hrozí především porušení Smlouvy o založení Evropské unie ze strany členského státu a zahájení řízení ze strany Evropské komise proti České republice za nesplnění -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Paní poslankyně, já se moc omlouvám, ale kolegové vlevo! (Krátká pauza pro zklidnění a ztišení.) Děkuji.

 

Poslankyně Margita Balaštíková: ... za nesplnění implementační povinnosti a uložení finanční sankce a dále ode dne nabytí účinnosti právních předpisů Evropské unie zastavení vydávání pasů zvířat v zájmovém chovu k neobchodním přesunům, čímž by byla omezena chovatelům zvířat v zájmovém chovu možnost cestovat se zvířaty v zájmových chovech do ostatních členských států Evropské unie.

Nepřijetím nové právní úpravy související s jednotným postupem léčby volně žijící zvěře na základě vyhodnocení nákazové situace výskytu parazitů prováděného Státní veterinární správou bude zachován současný nevyhovující stav, kdy nekoordinované provádění léčby volně žijící zvěře...

Já vám to přečtu ještě jednou! (Reaguje na nezájem poslanců o přednášené. V sále je reakcí potlesk.)

Já myslím, že málokdo se v tom orientuje. Vidíte, že já jsem se specializovala na bezpečnost potravin, takže to zkrátím. Protože se převážně jedná o adaptační novelu zákona reagující na předpisy Evropské unie, doporučuji návrh schválit a pustit do druhého čtení a doufám, že nebudete mít nikdo žádných námitek. (Potlesk z lavic ANO.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Marie Pěnčíková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Děkuji za slovo. Dobrý večer, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já už budu opravdu velice stručná. Myslím, že paní poslankyně Balaštíková vás s tímto návrhem seznámila poměrně podrobně, takže já jen dodám, že vláda tento návrh projednala na své schůzi dne 9. června 2014. Posoudila ho a zaujala k němu neutrální stanovisko, které máte v systému jako sněmovní tisk číslo 199/1. Já za sebe jen doporučuji propuštění tohoto návrhu do druhého čtení a přikázání tohoto tisku k projednání zemědělskému výboru. Děkuji. (Potlesk.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP