(10.40 hodin)

 

Poslankyně Pavlína Nytrová: Vážená vládo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vyjádřila znepokojení nad tím, jakým způsobem se uvádějí v život řešení velmi závažné otázky, a to nakládání s odpady. Už v rámci druhého čtení vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 172, jsem vyjádřila své přesvědčení, že není vhodné, aby důležité strategické změny byly navrhovány mimo standardní legislativní proces. A to se týká i tohoto sněmovního tisku, který máme pod číslem 153.

Kdo by měl tyto zásadní změny navrhovat? Jsem stále přesvědčena o tom, že v případě projednávaného materiálu je to Ministerstvo životního prostředí, a to v rámci standardního veřejného připomínkování.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní poslankyně, já vám nijak nechci vstupovat do vašeho projevu, ale chci vás pouze upozornit na § 95 odst. 2 jednacího řádu, který říká, že ve třetím čtení se koná rozprava, ve které lze navrhnout pouze opravu legislativně technických chyb, gramatických chyb, chyb písemných nebo tiskových atd. Prosím, abyste k tomuto přihlédla ve svém vystoupení. Děkuji.

 

Poslankyně Pavlína Nytrová: Omlouvám se, nemám žádné výhrady týkající se technického stavu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Paní poslankyně Pěnčíková.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Dobrý den, vážená vládo, vážení kolegové, kolegyně. My tady ten senátní návrh projednáváme už řadu týdnů. Určitě vám nemusím připomínat, jak je důležité nenechat tento návrh proplout jenom tak bez povšimnutí. Nakládání s odpady se totiž stalo velice zajímavým, hlavně výnosným byznysem. (V sále je hlučno.)

Stanovisko klubu KSČM je jasné a vychází z našeho dlouhodobého programu. Stejně jako je ve schválené rámcové směrnici Evropské unie o odpadech, i my se držíme stanovené hierarchie -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní kolegyně, já vás opět upozorním stejně jako vaši předřečnici na ustanovení jednacího řádu. Pokud nehodláte navrhnout nějakou opravu nebo se ten váš projev nevejde do § 95, tak se obávám, že je velmi obtížné tady vystupovat s politickým stanoviskem.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Dobře, takže nemám žádné technické připomínky.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Zahradník. Preventivně se ho zeptám, zda se jeho vystoupení vejde do § 95 jednacího řádu a chystá se navrhnout - (Poslanec Zahradník gestem naznačuje své ano.) Prosím.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych si dovolit informovat vás o provedených úpravách v souhrnu pozměňovacích návrhů, konkrétně pozměňovacím návrhu C, který jsem předkládal, a které už jsou zapracovány do toho textu, který máte.

Slova v záznamu "a v odstavci 12 se zavádí bod 9" byla nahrazena slovy "za páté". A v bodě pět bylo slovo "prováděcích" nahrazeno slovem "prováděcím".

Pak ještě bych si dovolil přečíst legislativně technickou změnu: v bodě 6 přechodná ustanovení v druhém odstavci se za slova "obce, která" vkládá slovo "vydá" a slovo "stanovující" se nahrazuje slovem "stanovící".

Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji vám. Posledním přihlášeným v této fázi je pan poslanec Kučera.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych opětovně odmítnout způsob, jakým projednáváme tak důležitou novelu zákona o odpadech, která naprosto zásadním způsobem ovlivní život našich občanů i obecních samospráv.

Dovolte mi připomenout, že v poměrně jednoduché senátní novele zákona o odpadech byla ve druhém čtení načtena formou poslaneckých pozměňovacích návrhů zásadní změna, a to zejména povinnost třídit biologicky rozložitelný -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane poslanče, i jako dvou předchozích se zeptám...

 

Poslanec Michal Kučera: Ale já se k tomu dostanu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pokud chcete navrhnout...

 

Poslanec Michal Kučera: Dostanu se k tomu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dobrá. Prosím.

 

Poslanec Michal Kučera: - a to zejména povinnost třídit biologicky rozložitelný komunální odpad a také zákaz skládkování spalitelných odpadů. Proč se Ministerstvo životního prostředí rozhodlo jít touto cestou? Proč není tak zásadní změna zákona projednána jako vládní návrh zákona s řádným meziresortním připomínkovým řízením? Výmluvy na Evropskou unii opět nejsou pravdivé.

Navíc mi do dnešního dne ještě nikdo neodpověděl, proč v zákazu skládkování jdeme opět nad rámec požadavků Evropské unie. Zákaz skládkování spalitelných odpadů totiž v evropských směrnicích není. Pokud by Česká republika chtěla být hodně přísná, a já bych s tím i souhlasil, tak by mohla například zakázat skládkování biologicky rozložitelných odpadů. (Velký hluk v jednacím sále.)

Slyšel jsem celou řadu poslanců, a to zejména těch koaličních, kteří kritizovali zákony, které jsou přísnější než požadavky evropské směrnice, a zbytečně tak ztěžují život občanům, obcím i firmám. Proč tedy dnes schvalujeme novelu zákona o odpadech, zakazujeme skládkování, když to Evropská unie nevyžaduje? Bohužel ta odpověď se začíná nabízet. Tento návrh už delší dobu v Evropské unii neúspěšně prosazuje lobby spalovacích firem. Vehementně u nás za ně lobbuje také Teplárenské sdružení. Není divu. Pozměňovací návrh totiž znamená, že zákon přikáže městům a krajům, aby teplárenským společnostem musely dát zakázky na likvidaci odpadů.

Opravdu to chceme, aniž bychom věděli, kolik to bude stát naše občany, naše obce? Opravdu chceme jít nad rámec evropské směrnice a dát zakázku teplárnám? Uvědomujete si, vážené poslankyně a vážení poslanci, že na základě -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane poslanče, opravdu se omlouvám, ale pokud chcete něco navrhnout, tak řekněte, co budete navrhovat, a když tak to poté odůvodněte. Ale opravdu nevím, kam svým politickým projevem směřujete, a velmi obtížně mohu uplatňovat jednací řád. Takže pokud máte nějaký návrh, tak nám prosím řekněte jaký a já vás ho samozřejmě nechám odůvodnit. Ale toto mi zatím jako v souladu s příslušným paragrafem nepřipadá.

 

Poslanec Michal Kučera: Tak já - teď tedy vy rozporujete můj projev?

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já se vás ptám, co chcete navrhnout.

 

Poslanec Michal Kučera: Já se k tomu dostanu. Uvědomte si, vážené poslankyně, vážení poslanci, že -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nezlobte se na mne. Já se vás ptám, co chcete navrhnout. Prosím, předneste ten návrh a nechám vás ho odůvodnit.

 

Poslanec Michal Kučera: (Bezradně se obrací tu vlevo, tu vpravo.) Já v tom případě děkuji za slovo a nebudu tedy navrhovat nic, pokud o tom rozhodujete vy. Děkuji za slovo.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Tak ale v tom případě já pouze konstatuji, že jste vystoupil v rozporu s jednacím řádem.

Nyní se hlásí pan poslanec - zeptám se - mám zde přihlášku pana poslance Bendla, pana poslance Stanjury, pana poslance Komárka a pana poslance Kováčika a potom pana poslance Laudáta. Zeptám se, zda jsou všechny řádné, nebo zda některá z nich je faktická.

Tím pádem fakticky pan poslanec Stanjura a poté pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Pane předsedo, chtěl bych vědět, na základě kterého paragrafu, kterého odstavce a které věty žádáte po poslancích, aby vám zdůvodnili a řekli dopředu, co chtějí navrhnout.

Pokud si přečteme ten paragraf, na který vy se odvoláváte, tak ten zní: Ve třetím čtení se koná rozprava, ve které lze navrhnout - podotýkám navrhnout, ne promluvit nebo diskutovat, navrhnout - pouze opravu legislativně technických chyb, gramatických chyb, chyb písemných nebo tiskových, úpravy, které logicky vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů, popřípadě podat návrh na opakování druhého čtení.

Ptám se, kde v tomto paragrafu je napsané, že nemůžeme diskutovat o ničem jiném. Nic jiného nemůžeme navrhnout, to souhlasím. (Potlesk z lavic napravo.) Ale ptám se, kde je tady napsáno, že nemůžeme diskutovat o ničem jiném, a ptám se, kde je tady napsáno, že je pevně daná struktura vystoupení, že jako za a) zazní návrh a za b) zazní zdůvodnění. Nic takového tam není.

Takže vás prosím, abyste schůzi řídil v souladu s jednacím řádem, a ne tak, jak vám vyhovuje. (Opět potlesk z lavic napravo.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já jsem přesvědčen, že ji řídím v souladu s jednacím řádem a se zaběhlou praxí, která se tady používala i v minulosti. Ale samozřejmě nic nebrání komukoliv uplatnit námitku.

Pan poslanec Kováčik, prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, já bych naopak chtěl poděkovat panu předsedovi, že řídí třetí čtení tak přísně v souladu se svým přesvědčením, jak má ten jednací řád vykládat. Jen ho chci upozornit za nás všechny, že každý klacek má dva konce a že se může stát, že v nějaké bližší či vzdálenější budoucnosti se podobně uplatní ten jednací řád na kohokoliv jiného.

Chci poprosit, a mně se to líbí takovýmto způsobem, koneckonců naše kolegyně Pěnčíková byla první, která byla takovýmto způsobem - nebo druhá, se kterou bylo takovýmto způsobem zacházeno - chci poprosit, aby od této chvíle se všichni řídící schůze chovali úplně stejně. To znamená, ať přijde, kdo přijde, může mluvit jen tak, jak teď předvedl pan předseda. V podstatě zkrátíme to jednání a koneckonců rozprava jako taková, ať už obsahově, nebo procedurálně, se přece může vést v prvním nebo ve druhém čtení. Čili třetí čtení se tím doopravdy velmi zkrátí. Jenomže ten klacek má fakt dva konce. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. To byly dvě faktické. Dále s faktickou - s přednostním právem? Dobrá, tak pan poslanec Laudát. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP