(11.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já nechci zneužívat svého postavení řídícího schůze, ale fakticky někdy v předminulém volebním období se toto řešilo a zavedená praxe je, že ve třetím čtení se vede rozprava, která je přístupná pro všechny i bez toho návrhu, protože není skutečně povinností předkládat ten návrh a jde o vyjádření poslance. Myslím, že tím zabráním další zbytečné procedurální přestřelce, která tady může působit, a omlouvám se všem, že jsem porušil jednací řád tím, že jsem nepředstoupil k řídicímu pultu, ale žel, mě nemá kdo vystřídat, protože řídící může hovořit, jenom když je vystřídán, a řádně se přihlásit do rozpravy. Takže se omlouvám pro toto porušení jednacího řádu.

Nyní pan kolega Marek Benda. Odhlašuje se. Děkuji. Nyní pan poslanec Andrle ve své řádné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Augustin Karel Andrle Sylor: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, nebudu dlouho zdržovat, jenom chci říct stanovisko, které na svých jednáních uzavřelo hnutí Úsvit, které souhlasí s navrhovanou novelou zákona a souhlasí se všemi navrženými pozměňovacími návrhy. Zároveň chci říci, že velice chápeme paní poslankyni Putnovou a její námitky, ale také chápeme to, že vedení škol většinou dostalo do velkých malérů a bylo by ohroženo vyučování. Proto tedy opakuji, hnutí Úsvit podpoří tuto novelu i ty pozměňovací návrhy. Děkuji za pochopení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní se hlásí ještě pan ministr Chládek. Ptám se, jestli už se závěrečným slovem? Ještě v rozpravě. Dobře. Prosím, pane ministře.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek Děkuji, pane předsedající. Přijde mi serióznější, abych vystoupil ještě v rozpravě, aby na to mohl někdo reagovat. Bude to pouze komentář k jednotlivým pozměňovacím návrhům.

Byť mám pana poslance Zahradníka rád, i paní poslankyni, tak tady mám stanovisko od odboru. Co se týká pana poslance Zahradníka, tak ten návrh je nad rámec novely a považujeme to za nesystémové a nekoncepční, a dokonce tam upozorňujeme na jeden zásadní problém. Vzhledem k tomu, že se jedná o pracovníky, kteří pracují s velmi rizikovou skupinou, tak je zapotřebí opravdu tady dbát na kvalifikaci tak, jak je nastavena.

Co se týká návrhu u paní poslankyně, v podstatě se v tom shodneme, pouze je nutné se domluvit na technickém postupu. Nám přijde daleko systémovější, aby nejprve toto bylo školském zákoně a poté v zákoně o pedagogických pracovnících, z jednoho prostého důvodu. Tato podpora musí být podpořena i finančním způsobem a je nutné to zařadit do školského zákona, do kterého jsme to schopni dát, a bude to v Poslanecké sněmovně v září tohoto roku. Takže tam bych také poprosil, jestli je možno s paní poslankyní se pak dohovořit, aby to mělo souslednost a nezůstal nám viset tento návrh vlastně v podstatě ve vzduchu, když bude schválen tak, jak je navržen. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Nyní s faktickou poznámkou ještě pan kolega Petr Bendl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji, pane předsedající. Mně to aspoň umožní říci tu třetí poznámku, kterou jsem chtěl, a ta se právě týkala návrhu pana kolegy poslance Jana Zahradníka, který se snaží přesvědčit tím návrhem Poslaneckou sněmovnu, aby nenutila vychovatele v dětských domovech mít v každém případě vysokoškolské vzdělání, zjednodušeně řečeno. Zdůvodňoval to tím, že ti vychovatelé, tam vznikají rodinné vztahy, oni v podstatě nahrazují dětem rodinu a v okamžiku, kdy by museli být - a za sebe si řeknu nesystémově - nuceni k tomu, aby mohli být těmi rodiči jenom v případě, že budou mít vysokoškolské vzdělání, nepovažuji to za moudré. Může to způsobit velmi traumatické pocity a dění uvnitř rodin, které v dětských domovech jsou. Nenuťme vychovatele k tomu, aby si za každou cenu museli doplňovat vysokoškolské vzdělání. Já jsem hluboce přesvědčen o tom, že se nic špatného neděje v dětských domovech v tomto ohledu a není nutné přistupovat k takovému opatření. Velmi za to prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci a ptám se, jestli se někdo ještě hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Ano, pan ministr má zájem o závěrečné slovo, paní zpravodajka také. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek Děkuji, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vzhledem k tomu, že tady již bylo mnohé řečeno, tak se omezím pouze na žádost podpořit tento návrh, protože ředitelé a učitelé čekají na konečné rozhodnutí Poslanecké sněmovny, protože 1. září se nám již blíží a oni už musí vědět, jak bude vypadat tento zákon od 1. 1. 2015. A tímto vám děkuji za podporu tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane ministře. Nyní paní zpravodajka se závěrečným slovem. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Ivana Dobešová: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych ráda na závěr jenom řekla pár slov za ředitele škol, nejen za mě jako poslankyni. Já opravdu rozumím slovům paní poslankyně Putnové. Přála bych si, aby opravdu stav ve školství byl na jiné úrovni, než stávající stav je. Ale jsem realista. Jsem člověk, který musí každý den řešit takzvaně v první linii situaci ve školství, a proto vnímám tuto novelu jako velmi vyváženou a rozumnou. Jaksi vyloučí krizové situace, které by mohly nastat k 1. lednu 2015, protože opravdu není možné říci, že ti učitelé, kteří jsou dnes registrováni na úřadech práce, jsou totožní svou kvalifikací s těmi učiteli, které bychom k 1. lednu propustili. Kromě toho učitelé, kterým ve věku 55 let uznáme jejich kvalifikaci, patří do skupiny velmi rizikových zaměstnanců a jistě by skončili na úřadech práce a ten problém by se sice z Ministerstva školství vyřešil ze strany, ale posunul by se na Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Proto já věřím, že zvítězí zde rozum v této Sněmovně a že podpoříte tuto novelu zákona. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce a přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím paní zpravodajku, aby oznámila postup při hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřila stejně jako pan ministr. Prosím o váš postup.

 

Poslankyně Ivana Dobešová: Děkuji. Já bych jenom připomněla ještě jednou novelu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, která je předkládána ve třetím čtení ke hlasování. Tato novela jaksi řeší několik kategorií pedagogických pracovníků. Jednak zpřesňuje získání odborné kvalifikace učitelů mateřských škol, prvního stupně základních škol, stanovuje podmínky uznání předpokladu odborné kvalifikace pro výkonného a výtvarného umělce, omezení týdenní pracovní doby u právnické osoby vykonávající činnost školy maximálně na stanovené týdenní pracovní doby, stanovuje obdobným způsobem podmínky uznání předpokladu odborné kvalifikace pro výkon uznaného odborníka z praxe, stanovuje podmínky odborné kvalifikace pro výuku konverzace rodilým mluvčím. Konečně také stanovuje podmínky v bodě 7 § 22 zajištění výchovy a vzdělávání po nezbytnou dobu v nezbytném rozsahu pedagogickým pracovníkem nesplňující předpoklad odborné kvalifikace a doplňuje podmínky splnění odborné kvalifikace pedagogického pracovníka v § 32 o pracovníky, kteří v době účinnosti tohoto zákona, tj. k 1. 1. 2015, dosáhli věku 55 let, pokud vykonávali přímou pedagogickou činnost v příslušném druhu školy nejméně po dobu 20 let. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP