Čtvrtek 18. září 2014, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

16.
Návrh poslanců Margity Balaštíkové, Olgy Havlové a Ladislava Velebného
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární
péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 199/ - druhé čtení

Za navrhovatele uvede návrh paní poslankyně Margita Balaštíková. Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 199/2. Zároveň žádám paní kolegyni poslankyni Marii Pěnčíkovou, aby zaujala místo u stolku zpravodajů.

Paní navrhovatelko, máte slovo.

 

Poslankyně Margita Balaštíková: Dobrý večer, kolegyně a kolegové. Chtěla jsem vám to osladit a všechno vám to přečíst, ale rozhodla jsem se to zkrátit na minimum.

Schválením novely včetně úprav obsažených v pozměňovacím návrhu dostaneme naši legislativu do souladu s legislativou EU. Předejdeme řadě problémů. Jedná se především o to, že neporušíme Smlouvu o založení EU ze strany členského státu a ode dne nabytí účinností právních předpisů EU nezastavíme vydávání pasů psů, koček a fretek pro volný pohyb v EU. Současně touto právní úpravou předejdeme i problémům souvisejícím s jednotným postupem léčby volně žijící zvěře na základě vyhodnocení nákazové situace výskytu parazitů prováděného Státní veterinární správou.

Protože se jedná převážně o adaptační novelu zákona, reagující na předpisy EU, doporučuji návrh schválit a pustit do třetího čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní navrhovatelce a žádám zpravodajku zemědělského výboru paní poslankyni Marii Pěnčíkovou, aby přednesla zpravodajskou zprávu o jednání výboru. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Dobrý večer, dámy a pánové. Od paní poslankyně Balaštíkové jste slyšeli odůvodnění tohoto návrhu. Já si dovolím vás tedy seznámit s usnesením zemědělského výboru z 11. schůze konané dne 4. září 2014 k návrhu poslanců Margity Balaštíkové, Olgy Havlové a Ladislava Velebného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 199.

Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny po úvodním slově zástupkyně předkladatelů poslankyně Margity Balaštíkové, zpravodajské zprávě poslankyně Marie Pěnčíkové a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR návrh poslanců Margity Balaštíkové, Olgy Havlové a Ladislava Velebného na vydání zákona, kterým se mění výše uvedený zákon, schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, které máte v tisku 199/2. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, a ptám se, kdo se do ní hlásí. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Vzhledem k tomu, že neproběhla obecná rozprava, předpokládám, že není zájem o závěrečná slova, a otevírám rozpravu podrobnou. Do té také nemám žádnou přihlášku, do podrobné rozpravy. Ptám se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy a chce se připojit k textu zákona nějakým svým nápadem. Není tomu tak. I podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Ani navrhovatelka ani zpravodajka nemají zájem. A protože nepadl žádný návrh, o kterém bychom mohli hlasovat, končím druhé čtení tohoto návrhu, bodu číslo 16. Děkuji paní navrhovatelce, děkuji paní zpravodajce.

 

Jsme u dnes zatím posledního pevně zařazeného bodu, a to je bod číslo

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP