Pátek 19. září 2014, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

168.
Zpráva o finanční stabilitě 2013/2014
/sněmovní tisk 246/
 

Tuto zprávu nám Česká národní banka předložila v souladu se zákonem číslo 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů. Zprávu také projednal rozpočtový výbor, jehož usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 246/1. Nyní prosím, aby se znovu ujal slova zpravodaj výboru, pan Jaroslav Klaška. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji. Ještě jednou tedy velmi stručně ke zprávě o finanční stabilitě. Předpokládám, že podrobnější zprávu zase přednese pan guvernér. Zpráva se tedy zaměřuje na rizika, která mohou vznikat v souvislosti s vývojem na světových dluhopisových trzích, s financováním nákupu nemovitostí, s projektem bankovní unie. Významný prostor je věnován novým makroobezřetnostním kapitálovým rezervám v bankovním sektoru a nástrojům zaměřeným na omezování systémového rizika.

Dovolte mi, abych vám sdělil, že i tuto zprávu o finanční stabilitě 2013/2014 projednal rozpočtový výbor dne 3. září, a dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru.

Rozpočtový výbor bere na vědomí Zprávu České národní banky o finanční stabilitě 2013/2014 a doporučuje Poslanecké sněmovně parlamentu, aby přijala následující usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí zprávu České národní banky o finanční stabilitě 2013/2014." Dále je v usnesení moje pověření, abych vám tuto zprávu přednesl. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Ani pan guvernér nechce? Pan guvernér chce, výborně. Prosím, pane guvernére, máte slovo.

 

Guvernér ČNB Miroslav Singer Takže opět... Jenom se omlouvám, přemýšlel jsem, co z toho vypíchnout tak, abych vás zbytečně nezdržoval.

V prvé řadě je to 10. zpráva o finanční stabilitě. Poprvé je v ní odražena i ta nová povinnost o makroobezřetnostní politice. Z hlediska časového zpráva shrnuje fungování českého finančního systému v roce 2013 a v prvních čtyřech měsících roku 2014. Obsahem se ale zaměřuje především na rizika, která můžou přijít. Dovolím si pak ještě nad rámec přidat pár informací o vývoji v měsíci po jejím uzavření.

V prvé řadě součástí nového mandátu, o kterém jsem už mluvil, je zavádění nových makroobezřetnostních nástrojů. To znamená, že můžeme bankám zvyšovat to, co musí mít na kapitálu. Dovolím si proto shrnout, co jsme z toho využili. Využili jsme v té bezprostřední bezpečnostní kapitálové rezervě právo požadovat 2,5 % kmenového kapitálu navíc. Dále jsme ze spektra kapitálových rezerv, které dnes můžeme zavádět podle nové směrnice CRD 4 v Evropě, využili u čtyř nejvýznamnějších bank kapitálovou rezervu ke krytí systémového rizika, jinými slovy čtyři nejvýznamnější banky u nás musí tvořit vyšší poměrný kapitál než zbytek. Naopak jsme nevyužili proticyklické kapitálové rezervy prostě proto, že u nás se ten cyklus v této chvíli nepřehřívá. Spíše se odrážíme ode dna, není tudíž třeba se obávat nějakého nadměrného optimismu bank při poskytování úvěrů. Současně jsme bankám řekli, že ji zřejmě nevyužijeme v nejbližších dvou letech.

Podíváme-li se na rizika pro budoucí finanční stability, hodnotíme je jako převážně nízká. Na straně druhé úvěrové riziko v bankovních bilancích hodnotíme i přes dílčí zlepšení jako nadále zvýšené a neočekáváme v nejbližší době jeho nějaký významnější pokles. Je to dáno opět stavem ekonomiky a tím, že se stále ještě nezlepšuje nějak výrazně schopnost rezidentů i podniků snižovat problémové úvěry. Naopak nám trošku zhoršuje celkový obrázek segment úvěrů poskytovaných nerezidentům, u kterých došlo k razantnímu nárůstu podílu úvěrů v selhání. Naštěstí je třeba říct, že se jedná primárně o úvěry nerezidentům z Ruska a jedná se o omezený problém rozměrem. Nárůst je v tomto specifický.

Jako uspokojivý hodnotíme vývoj v oblasti nabídky úvěrů a úvěrové dynamiky. Ta se vyvíjí vcelku příznivě. Pokud se podívám na jiné sektory, samozřejmě musím opět konstatovat, že neuspokojivou situaci jsme konstatovali v segmentu družstevních záložen, kde navíc identifikujeme v některých případech vysokou koncentraci poskytnutých úvěrů na malou skupinu dlužníků. Opět ale musím uvést, že celý segment představuje asi 1 % českého finančního sektoru, a tudíž jeho význam pro systém jako takový není velký.

Měli jsme zátěžové testy, dělali jsme tam mimořádně nepravděpodobný a mimořádně krutý scénář, který vycházel z dlouhodobého a výrazného poklesu ekonomické aktivity u nás, což samozřejmě není to, co se v reálu děje, který by byl zapříčiněn nepříznivým vývojem v zemích EU a nízkou zahraniční poptávkou. Projevil by se na vyčerpání finančních rezerv jak domácností, tak normálních podniků, zapříčinil by výrazné zhoršení jejich schopnosti splácet své závazky. Navíc jsme předpokládali nárůst dlouhodobých úrokových sazeb, čili ztráty u bank z tohoto důvodu. Přesto provedené zátěžové testy dokládají, že bankovní sektor zůstává v silné recesi, která by byla doprovázena deflací, vysoce odolný vůči scénářům nepříznivého vývoje. Bankovní sektor je schopen díky svému vysokému kapitálovému polštáři obstát i takový test.

Rovněž sektor pojišťoven vykázal díky svému vysokému kapitálovému polštáři dostatečnou míru odolnosti vůči nepříznivému vývoji.

Sektor penzijních společností, což je třetí sektor, se kterým tam pracujeme, zůstává citlivý vůči růstu výnosů držených cenných papírů. V případě skokového růstu výnosů by musel pravděpodobně navýšit kapitál. Nicméně zase můžu konstatovat, že tento případ už v určité formě nastal v letech 2008 a 2009, a máme dohodou mezi Českou národní bankou a penzijními společnostmi nastavený mechanismus, který by to zajistil.

S tímto si dovolím skončit. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu guvernérovi. Ptám se, kdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. Jestli nikdo takový není, končím všeobecnou rozpravu a přistoupíme k rozpravě podrobné. Pokud se nikdo nehlásí, prosím pana zpravodaje, aby přednesl návrh usnesení.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji za slovo. Dovolte tedy, abych přednesl návrh na usnesení, který doporučuje rozpočtový výbor. Usnesení zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí zprávu České národní banky o finanční stabilitě 2013/2014."

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Nevidím nikoho, podrobnou rozpravu končím. Budeme hlasovat o návrhu usnesení tak, jak je přednesl pan zpravodaj. Nejprve tady mám ale žádost o odhlášení všech. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Zahajuji hlasování o usnesení, tak jak je přednesl pan zpravodaj rozpočtového výboru. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 61. Přihlášeno 115 poslankyň a poslanců - 116, pardon. Pro 114, proti žádný. Návrh byl přijat. Děkuji panu zpravodaji i panu guvernérovi.

Dalším bodem České národní banky je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP