Pátek 19. září 2014, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

153.
Návrh zvýšených střednědobých výdajových rámců na léta 2015 a 2016
/sněmovní tisk 218/

Tento materiál uvede z pověření vlády místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Požádal bych místo kolegy Votavy, který je omluven, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan poslanec Ladislav Šincl.

Nyní prosím pana místopředsedu vlády, aby tisk uvedl, až se situace a hladina hluku zmenší. Prosím Poslaneckou sněmovnu o klid! (Místopředseda vlády poznamenává, že mu to nevadí.) Já vím, že to panu ministrovi nevadí, ale mně to vadí, protože já vás potom neslyším. Prosím.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěl bych vás seznámit s návrhem zvýšených střednědobých výdajových rámců na léta 2015 a 2016.

Při projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 v měsíci prosinci 2013 byly Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky stanoveny výdajové rámce na léta 2015 a 2016. Rámce byly navrženy předchozí vládou a neodpovídají výdajovým prioritám současné vlády. Proto v souladu s rozpočtovými pravidly předkládá vláda Poslanecké sněmovně k odsouhlasení zvýšené rámce na léta 2015 a 2016.

Výdajové rámce představují výdaje státního rozpočtu a státních fondů a jsou konsolidovány o dotační vztahy mezi státním rozpočtem a státními fondy. Výdajový rámec na rok 2015 je základem pro sestavení návrhu rozpočtu na rok 2015. Při zpracování návrhu rozpočtu na rok 2015 se ukázalo, že tento výdajový rámec je nedostačující. Je proto navrženo jeho zvýšení o 16 mld. na celkovou částku 1 169 mld. Kč. Pro rok 2016 je navrženo zvýšení o 27,5 mld. Kč na celkovou částku 1 191 mld. Kč.

Hlavní důvody pro navýšení jsou:

Zabezpečení nárůstu mandatorních a sociálních výdajů, zejména valorizace důchodů od 1. ledna 2015, to je zvýšení průměrného starobního důchodu o 205 Kč. Při valorizaci důchodů bude plně zohledněn růst spotřebitelských cen a zohlední se jedna třetina růstu mezd. Současně bude valorizace vyšší tím, aby byla důchodcům částečně kompenzována redukovaná valorizace důchodů v letech 2013 a 2014.

Zvýšení platby státu do systému veřejného zdravotního pojištění, to znamená státní pojištěnce. Platba se zvyšuje ze současných 787 Kč na 845 Kč za pojištěnce a jeden měsíc.

Posílení výdajů na investice v oblasti dopravní infrastruktury, zemědělství, školství, průmyslu, posílení výdajů na kofinancování programů Evropské unie v oblasti zemědělství, průmyslu a dopravy, posílení platů státních zaměstnanců včetně učitelů, výdajové pokrytí prorůstových opatření a dalších vládních priorit.

Návrh na zvýšení výdajových rámců odpovídá předpokládanému vyššímu odhadu příjmů státního rozpočtu. I když se navrhuje zvýšení výdajových rámců, tak vláda snižuje deficit z plánovaných 120 mld. Kč na 100 mld. Kč. Zvýšené střednědobé výdajové rámce zabezpečují nepřekročení referenční hranice pro deficit vládního sektoru ve výši 3 % HDP.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí Andreji Babišovi. Konstatuji, že tento sněmovní tisk projednal rozpočtový výbor, jehož usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 218/1. Žádám zpravodaje výboru pana poslance Ladislava Šincla, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh na usnesení. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, pane předsedající.

Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu konstatuje, že vláda s ohledem na zabezpečení podpory hospodářského růstu v roce 2015 a následujících letech a zajištění dalších vládních priorit předložila návrh upravených výdajových rámců na léta 2015 a 2016.

Za druhé - bere na vědomí, že změna střednědobých výdajových rámců na léta 2015 a 2016 je navržena následovně: U ukazatele střednědobé výdajové rámce schválené Poslaneckou sněmovnou usnesením číslo 71/2013 je to na rok 2015 1 153 mld. a na rok 2016 je to 1 163,5 mld. U ukazatele návrh na zvýšení výdajových rámců je to na 2015 16 mld. a na rok 2016 je to 27,5 mld. U ukazatele návrh zvýšených střednědobých výdajových rámců je to na rok 2015 1 169 mld. a na rok 2016 1 191 mld.

Dále doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna mění své usnesení číslo 71 ze 4. schůze konané 19. prosince 2013 a stanoví nový střednědobý výdajový rámec na rok 2015 ve výši 1 169 mld. a na rok 2016 ve výši 1 191 mld. Kč. Zmocňuje předsedu - tedy mne, náhradníka -, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a zahajuji všeobecnou rozpravu. Nemám žádnou písemnou přihlášku, ale vidím přihlášku pana poslance a předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Náš klub bude hlasovat proti tomuto návrhu. Dovolte mi k tomu krátký komentář, nejenom že hlasujeme proti.

My jsme v minulých dnech, tento týden, vedli debatu například o návrhu vlády o zavedení třetí sazby DPH, kde my jsme podali pozměňující návrh, abychom snížili obě sazby, základní i sníženou, o jeden procentní bod. Velmi často v té diskusi pak zaznívalo z řad vládní koalice, že na to rozpočet není připraven a že si to nemůžeme dovolit. Současně dneska máme materiál, který jasně ukazuje, že slova o tom, že vláda ušetří a bude úspornější, nejsou reálná, protože se navrhuje 16 mld. Tady přesně existuje prostor pro snížení DPH o jeden procentní bod, protože tam by určitě nebyl výpadek v příjmu 16 mld. To znamená, jsme schopni snížit DPH o jeden procentní bod, aniž bychom ohrozili vládou plánovaný schodek státního rozpočtu na 100 mld., který vláda plánuje na příští rok. Ano, musely by se zachovat stávající výdajové rámce, to znamená musely by být výdaje o 16 mld. nižší, než vláda plánuje, a pak aby byl dostatečný prostor ke snížení obou sazeb DPH.

A pokud jste dobře poslouchali zdůvodnění toho navýšení, tak zaznělo: zvyšují se mandatorní výdaje státu, převážně, abych byl přesný a spravedlivý. A včera jsme zase večer debatovali o zdravotnických poplatcích a to je přesně ten důsledek. Ano, zvyšují se mandatorní výdaje jako kompenzace např. zdravotnickým zařízením a nemocnicím. Je pravda, že to vláda rozhodla, ale pak se to projevuje konkrétně do těch výdajů státního rozpočtu, a jak jsme říkali včera v rozpravě, kdo jiný než daňoví poplatníci to zaplatí. Jiní, než kteří to platili doposud, ale jsou to opět daňoví poplatníci.

A poslední důvod nebo poslední argument, který já nepovažuji za oprávněný - a říkám bohužel, byl bych rád, kdybychom opravdu byli schopni v příštím roce utratit více peněz v budování dopravní infrastruktury, a bohužel si myslím, že toho nebudeme schopni. To znamená jako argument pro zvýšení celkových výdajových rámci si myslím, že tento argument prostě není pravdivý. Oficiálně byla publikována čísla za šest měsíců čerpání výdajů na dopravní infrastrukturu v letošním roce, včera jsem pak četl vyjádření ministra či Ministerstva dopravy, které hovoří o výsledku za prvních osm měsíců, a říkám, s žádnou radostí ani s žádnou kritikou (nesrozumitelné) faktů, bohužel se letos nepodaří vyčerpat ty prostředky a uvidíme, jak se bude dařit příští rok. Bohužel jsem spíše pesimista, protože stojí soutěže na přípravu dalších akcí, pozdě se zahajují veřejné zakázky. Je to věc, kterou vláda či ŘSD prostě neovlivní, ale průběh těch veřejných zakázek prostě bývá velmi dlouhý. Velmi často je to tedy z důvodů až přehnaných námitek jednotlivých uchazečů až u ÚOHS a pak ty soutěže samozřejmě stojí.

To je ten hlavní důvod, proč nepodpoříme zvýšení výdajů, protože vláda se snaží více utrácet, než bylo plánováno, a pak nám současně tvrdí, že není prostor k případnému mírnému snížení sazeb DPH. Ten prostor jasně existuje a tento materiál to všem dává černé na bílé. A podotýkám, není to materiál opozice, ale materiál vlády.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Ale protože se nehlásíte písemně, ale elektronicky, tak se musím zeptat, jestli je to přednostní právo, pane předsedo, nebo faktická. Přednostní právo, tak nejdříve faktická pana poslance Volného, pak vaše přednostní právo, pane předsedo klubu. Prosím, pan poslanec Volný, k faktické poznámce.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se musím samozřejmě tady trošičku ohradit proti tomu, co řekl můj předřečník. On říká: zvyšujeme mandatorní výdaje. Ano, my v podstatě napravujeme to, co minulá vláda, dejme tomu za doby krize, jak říká, udělala. Ona zmrazila platy státních úředníků, ona protiprávně sebrala peníze pracujícím důchodcům. Proč protiprávně? Protože i sám Ústavní soud shledal toto protiprávním. A když pan kolega poslanec Kalousek včera nebo předevčírem v televizi obhajoval, proč predikoval na rok 2015 120 mld. schodek oproti našim 100 mld., říká ano, my jsme ty lidi utáhli a my jsme jim to chtěli v době, kdy odejde krize vrátit. Tak prosím vás, nepoužívejte takovéhle argumenty, nebo se nejdřív dohodněte, jak budete společně argumentovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Volnému i za dodržení času. Nyní faktická poznámka pana předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury, poté pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak za prvé, pane kolego poslanče Volný prostřednictvím předsedajícího, není žádný důvod, abych já se domlouval s místopředsedou jiné politické strany a koordinoval naše vystoupení. To opravdu ne, ale je to naše starost. A za druhé já jsem neřekl, že to je na mandatorní výdaje, to řekl předkladatel. Já jsem ho jenom citoval. Tak to je zajímavé, řekne to ministr financí a vy to vyčítáte mně. Já jsem to jenom připomenul z toho jeho vystoupení. Tak mi to prosím nevyčítejte. Pokud si myslíte, že to není pravda, vyčítejte to tomu, kdo to tady přednesl v úvodním slově. Já jsem to nebyl, já jsem jenom konstatoval a z těch uvedených mandatorních výdajů, o kterých mluvil ministr financí, jsem řekl, že minimálně kompenzace za zrušené poplatky je čistě politické rozhodnutí. Tady se nemůžete vymlouval na žádné okolnosti, na nějaké předcházející vlády. A je to zhruba 4,5 mld. ročně. A samozřejmě to zvyšuje výdaje, a tím pádem se rozpočet nevejde do těch schválených výdajových rámců. Tak to nám prostě nepřišijete, i když chcete, to bylo vaše politické rozhodnutí, já to respektuji, legitimní, ale zvyšuje mandatorní výdaje.

A pak jsem mluvil - a říkal jsem bohužel a nemám z toho žádnou radost -, že si myslím, že příští rok prostě plánované zvýšení (nesrozumitelné) může být, může být i schváleno, ale myslím si, že reálně není možné - a potřetí, počtvrté říkám bohužel - to proinvestovat. To je všechno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě faktická poznámka pana poslance Volného a eviduji pana poslance Farského, který se hlásil.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji, já jenom velice krátce. Já jsem neříkal, že nemáte pravdu s těmi mandatorními výdaji. Já jsem akorát řekl, proč se ty mandatorní výdaje také zvyšují, že se rozmrazila ta regulace platů státních zaměstnanců, důchodcům jsme vrátili, co jste jim sebrali. Ano. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní přednostní právo pana poslance Miroslava Kalouska, předsedy klubu TOP 09, poté pan kolega Farský. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, já to vystoupení rozdělím na dvě části. Nejprve si dovolím stručně okomentovat tu výměnu názorů, která tady proběhla mezi kolegy z rozpočtového výboru Volným a Stanjurou, a pak si dovolím říci to, s čím jsem se přihlásil.

Můžeme samozřejmě legitimně diskutovat o tom, kde je snižování mandatorních výdajů vhodné a kde ne, ale nemůže být, nemůže být diskuse o tom, že nemůžeme dosáhnout zdravých a vyrovnaných veřejných financí, pokud relativní poměr mandatorních výdajů a kvazimandatorních, což jsou mzdy, v rámci rozpočtu nesnížíme. To je ten základní strukturální problém veřejných rozpočtů nejenom v České republice, v drtivé většině evropských zemí, ale je to onen základní problém. Prostě ve více než 60 procentech je stát pouhým fakturantem, který přijaté prostředky přerozděluje na zákonem určené účely, tam je prostě prostor vlády minimální, zbytek jsou smluvní závazky a jakýkoli ministr financí a jakákoli vláda, jež se má pohybovat v rámci rozpočtových a politických priorit na výdaje fakultativního charakteru, tak se pohybuje v prostoru 10 až 15 % z celkových výdajů rozpočtu. A tam je ten tlak na ten deficit, protože těch 10 až 15 % samozřejmě nestačí a všichni říkají: potřebujeme víc na investice, potřebujeme víc na vzdělání, potřebujeme víc na chodníky, a proto musí být ten deficit. Ne, odpověď je jiná - abychom mohli mít více na vzdělání, abychom mohli mít víc na investice, abychom mohli mít víc na ty chodníky, musíme mít nižší mandatorní výdaje. Ta koruna je jenom jedna. Nemůžu ji proinvestovat a současně projíst. Můžu buď jedno, nebo druhé. A my ji bohužel projídáme a v diskusi nad návrhem státního rozpočtu příští rok uvidíme, že ji projídáme zase o něco víc, než jsme ji projídali loni nebo předloni. To je ten problém.

Prostřednictvím předsedajícího pane poslanče Volný, vytrhl jste mě z kontextu. Když jsem mluvil o plánovaném deficitu, mluvil jsem o predikci vývoje ekonomiky. Ta samozřejmě nepředpokládala tříprocentní růst a já jsem velmi rád, že předpokládá tříprocentní růst asi jako my všichni, ale ten meziroční přírůstek z těch 3 %, což je zhruba 35 až 36 mld korun do státního rozpočtu, ten by žádná odpovědná vláda neměla použít na utrácení, ale na snížení deficitu.

A to je to, s čím, dovolte, jsem se hlásil úplně původně, abych si dovolil trochu zavzpomínat a říct něco z historie a o významu střednědobých výdajových rámců.

Strukturální problém veřejných rozpočtů si uvědomovala už velmi palčivě Špidlova vláda v roce 2003. Proto tenkrát vznikla...

Pane Okamuro, já vás nepřekřičím, promiňte. Rozvášnil jste se.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, jenom mým prostřednictvím hovořte k ostatním kolegům.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Vaším prostřednictvím se Okamura rozvášnil. Děkuji. Promiňte. (Smích, potlesk vpravo.)

Proto tenkrát vznikla tzv. kolodějská reforma veřejných rozpočtů, která, přiznávám, byla středolevá, ale nebyla hloupá. A kdyby byla realizována, tak dnes 90 % strukturálních problémů veřejných rozpočtů nemáme.

Jedním z poměrně zásadních bodů, který tato reforma obsahovala, byla závaznost střednědobých výdajových rámců. Tedy zásada, že pokud bude přírůstek z meziročního růstu ekonomiky větší než předpokládaný v bilanci, a to, co se promítne do deficitu, že o tento přírůstek nebudou zvýšeny výdaje, ale bude o něj snížen deficit. A naopak, pokud bude nižší, že nebude zvýšen deficit, ale budou sníženy výdaje. To je zásada, která je ukotvena v našem právním řádu od roku 2003, v rozpočtových pravidlech 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech republiky. Je to krásné pravidlo. A opakuji, že kdyby bylo dodrženo, tak díky těm šesti sedmi letům mimořádného růstu v době monetární bubliny jsme se v roce 2007-8 dostali na vyrovnané rozpočty.

Toto pravidlo má jeden problém. Není tam žádná sankce. Vláda, když ho nedodrží, předloží Poslanecké sněmovně návrh na zvýšení výdajových rámců. Protože vláda mívá v Poslanecké sněmovně většinu, tak tento neodpovědný návrh Poslanecká sněmovna neodpovědně přijme, a místo aby se likvidoval deficit a meziroční přírůstek se používal ke snížení deficitu, tak se používá k vládním dárkům. Chovala se tak bohužel Špidlova vláda, chovala se tak vláda Grossova, chovala se tak vláda Paroubkova, která v roce 2006 dokonce zvedla závazné střednědobé výdajové rámce o 56 mld. z roku na rok - a první vláda, která to dodržela, byla vláda Topolánkova. Ten zákon platí od roku 2003, ale první vláda, která ho dodržela, byla vláda v roce 2007, aby to pak porušila vláda Fischerova, aby to pak porušila vláda Rusnokova, a teď to radostně porušuje vláda Babišova.

Jen říkám, že to, co vláda předkládá, je v rozporu s právním pořádkem ČR. Samozřejmě v okamžiku, kdy to Poslanecká sněmovna schválí, tak to prostě schválí. Ale ta zásada, to pravidlo, ke kterému se tenkrát politická reprezentace zavázala, a zavázali se k němu i sociální demokraté, že vyšší než očekávané přírůstky nebudou promítány do vyšších výdajů, budou promítány do nižších deficitů. Vím, že to není dramatická částka. A tím spíš, že to není dramatická částka, je to naprosto zbytečné porušení pravidel a precedens, který jste kdykoli připraveni opakovat, protože nechcete šetřit, chcete utrácet, a proto my to nemůžeme podpořit. (Potlesk vpravo.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Sice je přihlášen pan kolega Farský, ale s přednostním právem se přihlásil pan ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Děkuji. Myslím si, že to bylo srozumitelné, co řekl pan poslanec Kalousek. Chtěl bych se na to pokusit za sebe podobně možná srozumitelně odpovědět.

Tady zaznělo, že pokud získáme nějaký přírůstek ve státní rozpočtu, je třeba ho použít na snižování deficitu. Jen bych na to chtěl říct, že to, co tady řekl pan poslanec Kalousek, tak to jako ministr financí opravdu svědomitě a opakovaně dělal, a rád bych připomněl Sněmovně, že výsledkem v české ekonomice byl propad a ekonomická stagnace. Dokonce jedna z nejdelších recesí ze všech těch států v Evropě kolem nás. Porovnejte si, jak v podobných podmínkách přežili Poláci, Slováci apod. Dovolte, abychom si všichni připomněli, že tento typ přístupu vedl k tomu, že Česká republika zamrzla nejspolehlivěji.

Proti této úvaze pana Kalouska tady říkám jedinou věc: Není pravda, že tato vláda chce utrácet jen tak. To je demagogie, legenda, která se tady vytváří. Také jsem se podílel na schvalování tohoto návrhu a mohu vám říci, že filozofie je naprosto jednoduchá. Nám jde o to, že významným tahounem ekonomiky, kromě toho, co vyveze průmysl, je samozřejmě také spotřeba. A to, oč jde, je přiměřeným způsobem, ne nějak rozhazovačně, ale přiměřeným způsobem podpořit také spotřebu. Vy tady používáte takové pejorativní slovo projídání, jako kdyby, chápete?, to bylo téměř něco co těm lidem - ty už tady zase jíš nějaký klobás, tím tu ekonomiku podřezáváš.

Přátelé, spotřeba je součást ekonomického motoru. Spotřeba je dokonce velmi významná součást. A já jsem přesvědčen, to jakým způsobem vy jste snižovali tu spotřebu třeba opatřeními ve mzdách vůči státním zaměstnancům, tak jste významně ekonomiku podřezávali. A já dnes říkám, že naše ekonomická politika je přiměřeným způsobem také podpořit investice, vládní investice, podpořit právě tu spotřebu obyvatelstva, protože to je ekonomický tahoun. Dokonce si dovolím tvrdit, že velmi významný ekonomický tahoun.

A jestli chcete hledat příklad, tak se podívejte, přátelé, do sousedního Rakouska. Sousední Rakousko je země, která velmi dobře přestála celou ekonomickou finanční krizi, a já si dovolím tady spekulovat, že jeden z důvodů je také to, že Rakousko je postaveno na poměrně silné spotřebě obyvatelstva. Je to velmi dobrá výbava, přátelé, pro krizi, mít obyvatelstvo, které má slušné reálné mzdy a které vlastně vytváří silnou spotřebu. Máme celou řadu zemí, které by se daly jmenovat, kde spotřeba je významným tahounem ekonomiky.

Já jsem prostě přesvědčen, že chyba vaší hospodářské politiky byla, že vy jste spotřebu krutě podcenili. A my dneska nerozhazujeme, my pouze přiměřeným způsobem tu spotřebu, vládní investice posilujeme. To je podle mě podstata politiky, kterou děláme, a já jsem pro ni osobně hlasoval proto, že si skutečně myslím, že to je cesta ke slušnému ekonomickému růstu. Žádná rozmařilost, žádné rozhazování, dokonce i spotřeba je ekonomický faktor, a já si myslím, že dneska i v literatuře najdete celou řadu ekonomů, kteří vám toto potvrdí. Dokonce si myslím, že to je dneska jeden z velkých názorů, který zaznívá hlasitě všude v Evropě, a mluví se o tom, že politika čistě utahování opasků, šetření, pouze snižování deficitu zavedla do zmrazení nejenom Českou republiku, která v tom byla první, ale dokonce i celou řadu dalších zemí v Evropě. Je načase si toto přiznat i v České republice a politiku této vlády nenapadat, neříkat, že chceme projídat, ale uvědomit si, že je to pokus hledat ekonomický model, který tuto zemi vyvede z recese, vyvede ze stagnace. (Potlesk vlevo.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru zahraničí za jeho vystoupení. S faktickou poznámkou nejdříve pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura, poté pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek, poté pan kolega Fiedler a s přednostním právem po faktických poznámkách pan předseda Okamura. Prosím, pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Musím se přiznat, že mi už opravdu chyběly politické zápasy s Lubomírem Zaorálkem na půdě Poslanecké sněmovny. Jsem rád, že se s ním můžu utkat nejenom, jak čte nějakou mezinárodní smlouvu. Myslím si, že to je dobrá věc. Už jsem jenom čekal, až se na nás podívá a řekne nám: "Chápete? Chápete?" A my bychom kroutili hlavami a říkali jsme: "Nechápeme, nechápeme." (Potlesk v části sálu.) Teď to myslím opravdu v dobrém, přátelsky, protože to je taky smysl parlamentu, abychom se přeli o své názory.

Pan ministr zahraničí vytáhl jeden argument a říká, podívejte se do druhé. Já použiji jiný argument a zkuste mi ho vyvrátit. Podívejte se na procento nezaměstnaných v České republice a porovnejte to se státy, o kterých jste mluvil. Nemůžete vzít jenom jeden argument a ten používat. A jestli chceme zvyšovat spotřebu, proč ne? Ale naše recepty jsou jiné. Můžeme snížit DPH o jeden procentní bod. Můžeme snížit spotřební daň, což vy jste odmítli. Tak nechte těm lidem víc peněz. Nechte těm lidem víc peněz a oni budou vědět.

Já jsem jenom mluvil o tom, pokud si vzpomenete ještě na mé vystoupení, že tím, že říkáte, že chcete o 16 miliard zvýšit výdaje, tak že existuje prostor pro snížení daní, které není nijak radikální, ale o jeden procentní bod. A ten efekt - a jsou zase dva tábory ekonomů, a to si musíme přiznat. Jedni tvrdí, že lepší efekt je to, co říkáte vy, to jsou ti, kteří stojí ideově za politickou stranou, jako je sociální demokracie, a jiná skupina ekonomů, kteří tvrdí, že lepší je snížit daně, nechat ty peníze lidem, a ti tím pádem mohou zvýšit svou spotřebu. A to jsou zase ekonomové, kteří ideově stojí za pravicovými stranami, jako je Občanská demokratická strana. Takže neříkejte ale, a to určitě chápete, že si (nesrozumitelné), ale přece nebudete kritizovat vládu. No ale k čemu by ta opozice byla? Těžko po nás můžete chtít, abychom chodili a říkali: Děláte to výborně, pane ministře, jen tak dál. (Upozornění na čas.) Jak se vám to daří. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek. Tak pozor! V tom případě faktická poznámka pana poslance Fiedlera, a pak teprve přednostní práva. Tak já jsem vnímal pana předsedu Okamuru jako s přednostním právem, dobře. Nyní pan poslanec Fiedler s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré dopoledne. Já bych jen krátce zareagoval na to, co tady zaznělo z úst pana ministra Zaorálka. Ano, samozřejmě, ta spotřeba je tahounem ekonomiky. Ale záleží hodně na tom, jak ta spotřeba, jak je tažena, čím. Jestli se budeme dále zadlužovat, jestli budeme přidávat našim občanům a jednotlivým složkám obyvatelstva z vydělaného zisku, jsem samozřejmě všemi deseti pro. Ale pokud to budeme dělat tím, že nám pořád bude růst naše zadlužení, nebo bude stejné, nebude se zmenšovat, a nezlobte se na mě, když se dívám na návrh státního rozpočtu, tak tam se nic zásadního nemění, ta čísla jsou pořád stejná. Takže s tímhle nesouhlasím. Ano, spotřeba ano, ale pokud si na ni vyděláme.

A teď bych zareagoval nebo se vyjádřil k oběma stranám sporu. Ať se na mě kolegové, kteří se tady utkali, pan ministr Zaorálek a bývalá koalice, oni si ty pozice teď trošku prohodili. Když se podíváme na ta čísla, na ty grafy, které nám ukazují historii, tak se pánové z jednoho i druhého tábora na mě nezlobte. Ono bylo úplně jedno, jestli tam byla ta aktuálně opozice nebo aktuálně koalice, pak jste si to prohodili. Ten způsob zadlužování, a jak se vyvíjela ta ekonomická čísla naší země, ten má bohužel pořád stejný ráz a jde stejným směrem. Na tom se vůbec nic nezměnilo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi za dodržení času. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Tomio Okamura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Ano, spotřeba ano, zvýšení spotřeby také. Ale ty metody jsou samozřejmě různé. Je tady na stole náš pozměňovací návrh, který jsme konzultovali i s ekonomy, aby se snížily o jeden procentní bod obě sazby DPH. A ekonomové říkají, že to naopak nastartuje spotřebu, která nám stagnuje, protože když za pana ministra Kalouska se zvýšilo DPH, tak to ten avizovaný výběr stejně finálně nepřineslo. Splnilo se očekávání jenom částečně, protože lidé prostě už nemají peníze. To samé my jsme prosazovali. Tou cestou navýšení spotřeby je prostě snižování daní, nikoli zvyšování. Investice do infrastruktury systémové rozhodně nejsou, protože když peníze na investice do infrastruktury dojdou, tak samozřejmě těžko pak už můžeme odněkud brát. Systémovější je naopak nastavit to plošně, to znamená například snížení těch daní. My jsme hlasovali i pro snížení spotřební daně na naftu, která je prostě nižší než v Rakousku a Polsku. A není pravdou, že je to jenom o výpadku 14 mld. Zapomněli jsme na multiplikační efekt, že necháme lidem peníze v kapse. Naopak, ty půjdou do oběhu, a ekonomové naopak říkají, že osm až devět miliard, například Pavel Kohout to říká, ten přísun do státní pokladny vznikne.

Takže uznávám, že jsou tady dva tábory ekonomů, ale za Úsvit říkám: Jednoznačným návodem na zvýšení spotřeby je snižování daní tím, že nastartujeme spotřebu, že lidé budou mít v kapsách více peněz. Lidé už nemají peníze na tyto daně. A je potřeba jít opačným trendem, a nikoliv nesystémovými pobídkami, které dřív nebo později vyschnou. Musí to být systémové metody a ty od vlády čekáme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Nyní s řádnými přihláškami a s přednostním právem pan Miroslav Kalousek, poté pan kolega Farský. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dovolte dvě poznámky k projevu pana ministra zahraničí. Pan ministr zahraničí řekl: A protože Kalousek dodržoval zákony a protože důsledně šetřil, měli jsme tady krizi a recesi. To skoro vypadá, jako kdyby Kalousek snižoval ty výdaje a šetřil proto, aby zařídil tu recesi a radoval se z toho, že ta recese je.

My jsme tady měli, pane ministře, v té době celoevropskou dluhovou krizi státu a České republice na pětiprocentním strukturálním deficitu hrozilo, že přijde o svou suverenitu na mezinárodních kapitálových trzích a že se stane buď rukojmím zahraničních investorů, anebo mezinárodních institucí tak, jako se to stalo celé řadě zemí. My jsme neměli čas čekat. My jsme za těch sedm měsíců v roce 2010, co vy už vládnete, my jsme za těch sedm měsíců museli dát naprosto jasný a věrohodný signál, že s tím něco uděláme. A my jsme také ten strukturální deficit z těch 5 %snižovali tempem 1,4 % ročně, což je číslo Ministerstva financí. Opět, aby třeba pan ministr (poslanec) Volný neříkal, že to jsou moje čísla, to je údaj Ministerstva financí. Ano, my jsme snižovali strukturální deficit tempem 1,4 % ročně, abychom toto riziko odvrátili a aby budoucí ekonomický růst mohl být postaven na zdravých základech.

A teď já s vámi do určité míry mohu souhlasit, že je legitimní diskuse, jestli mělo být to tempo tak rychlé. Jestli by třeba nestačilo ne 1,4 % ročně, ale 0,8 % ročně, jestli to opravdu muselo být tak rychlé a nemilosrdné. O tom může být legitimní diskuse. Ale nemůže být legitimní diskuse o tom trendu, že se to musí snižovat. Může být diskuse o parametru, nemůže být diskuse o trendu. A nám se toto podařilo. Ano, souhlasím, ten růst byl nižší prioritou než odvrácení rizika dluhové krize České republiky. A každá léčba má prostě i své vedlejší, někdy i nežádoucí účinky. A pochopitelně, že ten nižší růst, nebo ta mělká recese byla jednou z daní, byť samozřejmě ten příspěvek vládní politiky byl zhruba 10% k tomu celkovému příspěvku vnějšího ekonomického okolí.

My jsme odevzdali veřejné rozpočty ve zdraví, vy jste měli tu šanci ten ekonomický růst, který zaplať pánbůh přišel, stavět na zdravých makroekonomických základech. A na tu šanci rezignujete. Já se teď nebudu přít o zajímavý ekonomický názor, model Volný-Babiš-Zaorálek, o tom, jak přidáním platů státních úředníků roztočíme kola české ekonomiky. Já vám tu víru ponechám. Ale k tomu, že jste říkal, že je potřeba fiskálními impulsy podpořit ekonomiku zvlášť v době obtíží, jste k této teorii, kterou vyznává celá řada ekonomů, zapomněl říct to B, co říkají titíž ekonomové. Že v době růstu se šetří na horší časy. To znamená, že vy byste měli logicky pokračovat, byť mnohem mírnějším tempem, souhlasím, můžete na to mít jiný názor, mnohem mírnějším tempem ve snižování strukturálního deficitu. To znamená, těch 1,4, kam to dostala Rusnokova vláda, byste snadno mohli alespoň o půl procenta snížit a oproti nám byste měli tu obrovskou výhodu, že vůbec nemusíte snižovat výdaje.

Vy byste nemuseli snižovat výdaje, bohatě by stačilo, kdybyste je nezvyšovali. Ale vy nechcete snížit strukturální deficit. Vy ho zvyšujete tím, že zvyšujete výdaje víc, než jsou ty aktuální příjmy i s těmi daněmi, jejichž zvýšení jste kritizovali. Vy naše stabilizační kroky přebíráte ne proto, abyste pomocí jimi stabilizovali, ale abyste pomocí jich více utráceli. A to je ten rozpočtový zločin! To je ta neodpovědnost vůči budoucnosti! (Slabý potlesk z pravé strany jednací síně.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl pan poslanec Kalousek. S faktickou poznámkou pan poslanec Pilný, poté řádně přihlášený pan kolega Farský. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Ivan Pilný: Díky, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, ono už to tady padlo - zahrnovat do spotřeby to, že se musí zabezpečit nutné výdaje státu, je asi špatně. Někdo utáhl a zavřel kohoutky s vodou, a tím žízeň nepřestane, naopak roste. To, že stát musí zabezpečit určité funkce, a tudíž i přidat státním zaměstnancům, policistům, hasičům, lékařům a učitelům, je nezbytně nutné po tom tvrdém utažení těch kohoutů, protože stát musí fungovat.

Samozřejmě že ten základní problém není v tom, kolik berou státní zaměstnanci, ale je jich příliš mnoho. A na tom, kolik jich je, se podílíme i my tvorbou naprosto zbytečných zákonů, vyráběním nových a nových úředníků, funkcí a razítek. To ovšem není věc Ministerstva financí, ale tato Sněmovna a my bychom se měli přičinit o to, aby stát zeštíhlel a bylo co nejméně těch zaměstnanců a zabezpečovali skutečně ty funkce státu, které občané potřebují. Tím se podaří vytvořit prostor k podpoře investičních pobídek, jak soukromých, tak i státních, což je samozřejmě jeden z motorů ekonomiky. A také samozřejmě se podaří tím pádem zvýšit i spotřebu, která je také jedním z pilířů HDP. To znamená, to důležité je někde jinde. Není to v číslech rozpočtu, ta se principiálně příliš změnit nedají po tom, co se stalo v minulých letech.

Děkuji. (Ojedinělý potlesk ve střední části jednací síně.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. No, tak teď tedy jste mi to zkomplikovali. Dobře. Prosím paní poslankyni k faktické poznámce, pak kolega Farský, žel, musí počkat, protože se s přednostním právem přihlásil pan ministr Zaorálek. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo. Budu skutečně velmi krátká, velmi rychlá. Chtěla bych zareagovat na pana předřečníka, ať můžeme diskutovat, které zákony jsou nadbytečné, které agendy jsou nadbytečné, kteří úředníci byli nadbyteční - konkrétně doložte.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za velmi krátké vystoupení. Nyní s přednostním právem pan ministr Zaorálek, pak pan poslanec Farský. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Vážení kolegové, já bych chtěl jenom replikovat na především tedy asi vystoupení pana poslance Kalouska jenom jednou poznámkou. Ono by to vypadalo docela rozumně, to, co on říká, přece má určitou logiku - pokračovat ve snižování strukturálního deficitu a v něčem jakoby to dobré z té minulé politiky zachovat, protože není pochyb o tom, že tu pozici českého státu v tom dluhopisném trhu držet na slušné úrovni je samozřejmě výhodná věc. Já myslím, že celá ta úvaha pana poslance Kalouska má jedinou vadu - že to není tak, že my v této chvíli z hlediska růstu jsme už za vodou. Když se podíváte na bilanci třeba posledního půl roku, tak tam bylo určité oživení v prvním čtvrtletí, ale v tom druhém to tak přesvědčivé není. Když se podíváte na vývoj spotřeby, mám na mysli spotřebu za poslední půl rok, tak to není tak, že ta spotřeba už nastartovala a že ekonomika opravdu začala růst. To znamená, na tom modelu pana poslance Kalouska je podle mě chybné to, že pokračování jenom té jediné filozofie, té filozofie, že prostě budeme snižovat strukturální deficit, nás pravděpodobně nevyvede ze situace, do které jsme se dostali, kde jsme zamrzli tak dokonale jako žádná z podobných ekonomik nám tady na dosah, třeba ve střední Evropě.

Já jsem přesvědčen, že vláda musí v tomto směru něco dělat. My nemáme prostě potvrzený ekonomický růst, my nejsme v situaci, kdy se ekonomiku už odrazila, a proto si myslím, že ta prorůstová opatření, která tam dostáváme, opatření, která tady jsou namířena pro zvýšení investic, pro zvýšení spotřeby, to je teprve skutečně ta snaha změnit dosavadní trend a nespokojovat se pouze s tím, že snižujeme strukturální deficit.

Takže já si myslím, že my prostě nejsme v situaci, kdy bychom se mohli spokojit s tou situací, ve které jsme, ale naopak musíme hledat způsoby, jak stimulovat výdaje, investice, stimulovat spotřebu. To je podle mě námitka generální vůči tomu, co řekl pan poslanec Kalousek, protože v tom jeho výhledu nakonec to znamená, že máme vysloveně pokračovat v tom samém, co tady dělala předchozí vláda. A jak tady řekl pan poslanec Stanjura, když říkal, co by to bylo za opozici, kdyby vám tady říkala, že to vlastně děláme dobře a že nás můžete pouze pochválit. Tak já vám na to stejně řeknu, co by to bylo za vládu, která by se nepokoušela řešit ten základní problém, který ta země dnes má, a to je problém ekonomického růstu, s kterým vám se nepodařilo pohnout. A naším úkolem je tohle změnit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi zahraničí. Ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Milan Urban, pak snad konečně s řádnou přihláškou pan kolega Farský. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, já bych asi nevyčítal té předchozí vládě, že se snažila šlápnout na brzdu u provozních výdajů, ale vyčítat jí musíme, že šlápla výrazným způsobem na brzdu u investic. A to je myslím ten základní problém. Stačí se podívat na rozpočty Státního fondu dopravní infrastruktury a velké rozdíly a tam si myslím, že byla velká chyba toho velkého zabrzdění, které mohlo přeci jen mít nějaké pozitivní výsledky pro hrubý domácí produkt. Takže to je podle mě cesta, kterou je potřeba napravit a hledat možnosti v rozpočtu, jak posílit investice.

U té spotřeby - tak samozřejmě, ale byl bych trochu opatrný, protože když se podíváte na podíl dovezeného zboží v ČR a českého, tak abychom neposilovali příliš hrubé domácí produkty okolních zemí. Takže ono to má samozřejmě své limity.

Ale co je problém? Problém je, že jsme za posledních deset let klesli asi o 20 příček z hlediska konkurenceschopnosti. To není otázka jen rozpočtu, jeho deficitu a nějakých výdajových rámců. To je otázka fungování institucí, to je otázka podpory vědy, inovací, výzkumu, školství. Toto jsou přeci kroky, které jsou dávno popsány. A jestli nejsou popsány v ČR, tak se stačí podívat na různé roční zprávy OECD nebo kohokoliv jiného, kdo nám nastavuje zrcadlo. Tak toto je věc, které se nevěnovala předchozí vláda. Já doufám, že ta současná i budoucí se jí budou věnovat mnohem více, protože jestli nebudeme dobří, tak nebudeme mít co vyvážet a ten hlavní tahoun českého růstu a české životní úrovně, tedy export českého průmyslu, bude pryč. Tak soustřeďme se na to komplexně prosím a -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, nezlobte mě, skončil vám čas k faktické poznámce.

 

Poslanec Milan Urban: Tak já skončím, pane místopředsedo, proč bych vás zlobil.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak to jsem rád, protože samozřejmě já už bych rád dal slovo kolegovi Farskému k řádné přihlášce, ale před ním se přihlásil ještě pan poslanec Stanjura k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Není to často, že bych to do toho mikrofonu přiznal, ale v mnohém s panem poslancem Urbanem souhlasím, když budeme mluvit o dopravní infrastruktuře. A nemyslím si, že klíčové bylo to celkové číslo rozpočtu. Klíčové bylo, že se dávaly malé peníze na přípravu. A to vás nedoběhne první nebo druhý rok, to vás doběhne později. Vím, o čem mluvím, bohužel, proto jsem říkal, že jde o ty výdaje nejenom letos, ale i příští rok. Já jsem nachystal před polovinou roku 2013 opravdu velký balík soutěží na projekční přípravu, pak ze známých důvodů ta vláda skončila, jsme o rok a půl později takřka a skoro nic se z toho nespustilo. To je ten problém, který mě trápí, protože zase můžete mít i dokonce zdroje, můžete mít k dispozici víc, než měly předchozí vlády, ale v okamžiku, kdy to nemáte připraveno a nemáte pravomocná stavební povolení a nemáte vysoutěženo, tak je to jenom číslo na papíře.

Takže já bych jenom zdůraznil, že jestli byl někde problém, a já tvrdím že byl, tak byl v tom, že byly malé zdroje, ale i malá energie napřená směrem k přípravě. A nejsou to jenom peníze, ale k tomu, abychom volili technická řešení, která mají logiku a která opravdu nevyvolají prudký odpor, protože na té mapě si můžete nakreslit, co chcete, když získáte většinu v městském či krajském zastupitelstvu, ale pokud nezvolíte správně tu trasu, tak v dobré víře oddalujete stavbu o jednotky let, někdy o deset či patnáct let. Takže já bych byl pro, abychom se soustředili společně na to, jak vybírat dobré trasy, nedělat kontroverzní věci, jak ohlídat kvalitu projekčních prací a jak mít velké prostředky právě na přípravu, aby když budou možnosti státního rozpočtu, bylo co stavět.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Stanjurovi i za dodržení času. Nyní pan kolega Farský s řádnou přihláškou, po něm pan kolega František Laudát. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji. Já budu mít otázku, nebo spíš komentář velice stručný. Já jsem se setkal s tím, že v předvolební kampani zazní různé sliby. Ale od současného ministra financí zazněl opakovaný statement, že se ročně v České republice vyplýtvá nebo v korupci ztratí 200 mld. korun. My teď máme před sebou zvýšení střednědobých výdajových rámců na roky 2015 a 2016 o zlomek této částky. A možná je to dané mou nedostatečnou představivostí, ale nerozumím tomu. Buď tehdy pan ministr nemluvil pravdu, tehdejší kandidát, nebo se v České republice dál krade. Rád bych znal odpověď. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní tedy František Laudát s řádnou přihláškou do rozpravy k této věci. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Já tento materiál považuji za skutečně druhou vlaštovku reálné pravdy, která je v zásadním rozporu s tím, co jste říkali před volbami a co děláte po volbách. Pokud chcete podporovat investice, tak prosím proč budete asi při třetím čtení - nevím, jestli to bude na pořadu příští, nebo přespříští týden - podporovat vyšší zdanění fondů z 5 na 19 %? Samozřejmě vy žijete v domnění, že stát je nejmoudřejší a stát rozpumpuje ekonomiku, ale já mám na to úplně jiný pohled než pan ministr financí, než sociální demokracie. A vždycky ty hodnoty vytváří soukromý sektor. A vy děláte přesně antirůstová opatření, protože to je základní nástroj pro investice.

A pan ministr zahraničí, když už je na svých cestách - tak se ptejte. Ono bohužel ne vždycky jsou politické reprezentace zemí ochotny jít s pravdou ven. Když byl rozpočtový výbor např. ve Španělsku, tak se přiznám, že jsme se tam pravdy nemohli dobrat, nedobrali jsme se jí. Přitom už ta krize tam byla přímo před parlamentem ve stanovém táboře, všichni už to věděli, ale přesto jsme se pravdy nedobrali a dostávali jsme vyhýbavé, nebo dokonce ne realitě odpovídající informace.

To, co vy tady dneska děláte... My samozřejmě jsme řečeno termínem fyziky chtěli - nebo Nečasova vláda i za cenu nepříjemných opatření, ale pořád ještě snad snesitelných - směřovat naši zemi do stabilní polohy. To, co vy děláte teď, je poloha labilní, protože v řadě zemí, které vy tady říkáte, že jsou dobře... No tak Francouzi se dlouho snažili proinvestovat tou krizí. A jak to dopadlo? Je to tikající bomba, která může vybuchnout kdykoliv. A jestli vybuchne, tak to smete jakýkoli křehký růst v celé Evropě. Oni už dokonce jsou obviňováni, že dostali do stagnace. A prosím jestli chcete skutečně, snad byste si mohli střihnout v době, kdy je jakási, byť chabá, nicméně je naděje na to, že jeden, dva, tři roky možná, přál bych si samozřejmě víc a všichni bychom si to přáli, ekonomický růst, tak proč vy zhoršujete to prostředí?

Já si nemyslím, že jsme v konkurenceschopnosti klesli o dvacet příček. Ten klíčový problém je tam vzdělání a další věci. Je to něco podobného jako s dopravou - každý má řidičák, takže rozumí dopravě, každý prošel školou, takže rozumí školství. A obávám se, že ti, kteří tam byli schopní, neměli dostatek času na to, změnit poměry na těchto ministerstvech. Ti, kteří jsou tam dlouhodoběji, to jsou babráci a je ostuda, že takoví lidé ministry dělají.

Takže já se domnívám, že toto je smutný materiál, byť říkám, není dramatický, ale spíše svědčí o té trajektorii. Já se obávám, že schodky budou v reálu větší, než s jakými počítá střednědobý plán. Nevím, zda už v těch schodcích jsou zakalkulovány i schodky různých fondů. Pro mě bylo dost překvapením, když jsem vlastně poprvé v historii viděl, že do hospodářského výboru šel materiál, kde střednědobý výhled Státního fondu dopravní infrastruktury má naplánovaný deficit. Předtím se to nikdy nedělalo, nevím, zda to lze vůbec takto dělat. Nicméně prosím, já bych to ještě neviděl tak dramaticky. Ale vy nedáváte peníze nebo nezatínáte sekeru na investice, naopak. Jsem rád, že už jsme se aspoň dohodli na tom, že zvyšujete mandatorní výdaje, což do téhle doby jste zarputile odmítali, a to je ten message.

Pokud se týká Rakouska. Pane ministře, oni měli větší štěstí po válce ve finále, byť byli poraženým státem, že nepadli do ekonomické péče soudruhů. Oni si úporně tvrdou prací vydělali, takže tam ten fundament ekonomický, infrastrukturní je obrovský a na tom se potom žije a podniká podstatně lépe než v zemi, která byla rozvrácená nejdřív fašismem a potom komunismem. Takže tam je to o něčem trošku jiném a je tam obrovské konzervativní chování. Nevěřím tomu, že Rakušáci vyhazují peníze a cpou to do spotřeby. Každý tam tu korunu hodně často obrací. Takže to je úplně jiná politika a jiná atmosféra vytvářená politickými reprezentacemi, než je tady u nás.

Nicméně znovu v této souvislosti na vás apeluji, abyste to ještě v tom zákoně, kde zdaňujete fondy, zvážili a skutečně tuto část z toho vypustili. Protože tím posíláte Českou republiku ve středně- a dlouhodobém horizontu, hlavně dlouhodobém, na trajektorii technologického úpadku. A samozřejmě asi bude i diskutováno, on už se o tom zmínil i pan ministr financí - já si myslím, že byste měli být velice obezřetní s navyšováním mandatorních výdajů, protože přijdou věci, které se budou muset řešit. Pan ministr poslední dobou objevil, jak tady vznikla z evropských dotací výzkumná centra. Nikdo si nedovolil říct my je tady nechceme. Když někdo řekl, že ne každá dotace může být výhodná, tak tady byl za zločince v minulých obdobích. A my jsme upozornili, že některé dotace se mohou lehce změnit v antidotace, pokud nejsou domyšlené.

Takže my samozřejmě tento materiál nepodpoříme, protože je v příkrém rozporu s tím, jakou máme představu o ekonomické budoucnosti a o ekonomické stabilitě České republiky v příštích letech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Františku Laudátovi a s řádnou přihláškou nyní pan poslanec Karel Fiedler. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Já bych přímo chtěl navázat na to, co tady říkal kolega Laudát. Tady se pořád mluví nebo se zaklíná návrh rozpočtu a střednědobých výdajů investicemi a spotřebou. Jakou spotřebu budeme podporovat tím, že budeme zvedat mzdy - já říkám, souhlasím, oprávněně - těm skupinám, kterým je to navrženo? Jak budou potom tyto finanční prostředky, které zčásti jdou zase z úvěrovaného dluhu, protože ne na všechno jsme si vydělali, utraceny? Já s tím budu zcela souhlasit, pokud budou utraceny za výrobky, které u nás vznikají, ze kterých u nás vzniká přidaná hodnota, ze kterých se u nás odvádějí daňové odvody z té práce. Ale pokud tyto zvýšené náklady budou utráceny za zboží importované, které nám v podstatě nic nepřináší, naopak ubírá práci na našem trhu, tak s tímhle se tedy nemohu ztotožnit. S tímhle prostě nesouhlasím.

Investice. Kam investice budeme směřovat? Zatím jsem nenašel nějaký podrobnější materiál, kde by bylo podrobněji vysvětleno, jaká bude struktura investic. Pořád se mluví o investicích do dopravy, do dopravní infrastruktury. Budeme investovat do dopravy, do dopravní infrastruktury. Vzniknou pracovní příležitosti - souhlasím. Vzniknou ovšem jednorázově. Pokud bychom podpořili zase výrobu toho, co jsme dříve vyráběli sami a dneska už nevyrábíme, tak by byl opakovaný zisk, opakovaný příjem, opakované odvody zdaněné práce. Vím, tady se kolega usmívá. Znám historii, vím, jak k tomu došlo, že je to komplexnější.

Podívejme se na to, jak to chodí ve světě. Naše firmy, konkrétně my z rozpočtového výboru jsme byli v Mladé Boleslavi. Vyrábějí škodovky, prodávají je do světa. Mohou je do Číny jen tak komplet vozit? Mohou je jen tak hotové vozit do Ruska? Nemohou, musí podíl výrobku, který se tam vyváží, být smontován, vyroben v dané zemi. Chovejme se stejně. Jestliže stejné podmínky kladou vůči nám, klaďme stejné podmínky vůči těm, co nás zaplavují svým zbožím. Japonsko šlo cestou toho, že v době recese investovalo. Investovalo do budování komunikací, železničních tratí, dálnic. Mají tam dneska nádherné mosty. Jsou o tom studie, jsou o tom napsané zprávy. Ale tyto investice nic nepřinesly, pouze je zadlužily, protože nepřišli investoři. Pokud investoři přijdou a budou tady, plně souhlasím, až budeme mít tu jistotu. Ale pokud vystavíme průmyslové zóny a k nim komunikace a obsazenost průmyslových zón bude 10, 20, 30, 40 %, tak taková investice už je s velkým otazníkem.

Čili já souhlasím s investicemi, ale chtěl bych slyšet podrobněji, přesněji, jakým směrem půjdou. A podporovat spotřebu? Ano, spotřebu, ze které budeme sami něco mít. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova v obecné rozpravě. Ano, pan ministr financí. Prosím, pane místopředsedo vlády, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Jsem rád, že tu máme tolik ekonomů a lidí, kteří rozumějí ekonomice, zaměstnanosti a investicím. Je to skutečně potěšitelné.

Já bych zopakoval jenom fakta. Nečasova vláda plánovala schodek 120 mld. Já ho mám na 100.

Pan Fiedler by mohl číst aspoň moje rozhovory a dozvěděl by se, že nezadlužujeme. Naopak, zkuste přemýšlet nad tím, co vám řeknu. Dluh 2013 - 1 683 mld. Dluh koncem roku 2015 - 1 683 mld. To je stejné číslo, pokud dobře počítám. Deficit 2014 - myslím, že se dostanu pod 90 mld. A příští rok, jak jsem řekl, snížíme o 20 % deficit na 100 mld.

Otázka zní, jak je to možné. Je to možné tak, že jsem začal řídit cash flow státu, co nikdo nedělal. A absolutně, pane Fiedlere, je to 43,3 % HDP - zadlužení koncem roku 2013. A jelikož počítáme, že HDP se zvýší, tak absolutně snižujeme na 40 % HDP. Doufám, že už jste to pochopil a nebudete říkat, že nesnižujeme.

A to všechno, že napravujeme zaškrcení ekonomiky, co tu předvedla Nečasova vláda s Kalouskem, deficit uděláme skoro stejný, a přitom pouštíme spotřebu, vracíme důchody, vracíme zvýhodnění daní pro další děti, pro důchodce. Já to dělám proto, že já jsem pravičák, pan Laudát říká, že to nemám říkat, vždycky to budu říkat, s vyvinutým sociálním cítěním. Proto mám i nadaci, která rozdává desítky milionů ročně, takzvaný švédský model, kdo to nezná.

Pan Urban tu mluvil o dopravní infrastruktuře. Já nevím, taky si konečně přečtěte ta čísla. Státní fond dopravní infrastruktury je navrhován ve výši 94 mld. na rok 2015. A rok 2014 je 71 mld. Rok 2013 byl ještě o 20 méně. A děláme pro to všechno. Teď jsem říkal předsedovi Filipovi, aby konečně už hejtman něco udělal - Lovosice, Ústí, čekáme na něj. My se tady snažíme spustit infrastrukturu. Vláda 2013 - vracelo se 11,7 mld., protože se nestavělo. To, že tento stát je paralyzován nesmyslnými zákony, které nám nedovolí rychle stavět, za to my nemůžeme. My jsme přišli s návrhem, že bychom to místo toho, že se dohadujeme s vlastníky pozemků čtyři roky, zrychlili. A hned do toho opozice hodila vidle. Nelíbí se jim to. Takže my skutečně šetříme. Šetříme v provozu. Vrátili jsme lidem, co jim vzali, ty výplaty. Včera jsem byl s hasiči v Chrudimi. Stačí jít do terénu. Plno lidí tady mluví o ekonomice a je třeba se i zeptat. Včera jsem byl ve Vysokém Mýtě u výrobce IVECO. Ptal jsem se na jejich názory, na kurzarbeit, minimální mzdu - taky velká debata mezi politiky.

Pan Okamura. Snížení daní. Proč bychom teď snižovali daně? Potřebujeme daně vybrat. To nikdo neřešil. Řídit finanční správu a celní správu. V rámci kauzy Ekoinvest jsme přišli o 4,5 mld. To jsou ty takzvané karusely. Tam nám kradou. A pokud to někdo nepochopil, tak jsem před volbami o tom mluvil. A za pana Kalouska od roku 2009 do 2013 jsme přišli o 70 mld. Ukazoval jsem to v televizi na grafu. To jsou ty karusely, to je ten Íránec, který byl dán do vazby na základě akce v Hiltonu, akorát nás okradl o 4 mld. Smůla. Od 2008 o tom věděla celní správa. Nic nedělala, nevím proč. Uvidíme, snad se to vyšetří. Šetří to GIBS.

Otázka, jestli se krade, nekrade. Asi se krade. Teď jsem zjistil na ČD Cargo, že je tam za Bazaly z roku 2008 podepsaný skvělý kontrakt. Nevím, kdo tam byl ministr dopravy. ČD Cargo si pronajalo depo v Lovosicích za 80 mil. ročně. Tržby mají 22, takže každý rok prodělají 60 mil., a všichni říkají, že smlouva je nevypověditelná. Dokonce jsou tam nápady, abychom si ten majetek odkoupili za 35 mil. eur.

Systém, který tady byl vybudován, v některých resortech funguje a my se snažíme ho rozkrýt, jako například zdravotnictví. Konečně už jsme se dohodli, jaké jsou úhrady na jednotlivé poskytovatele zdravotní péče.

Takže si myslím, že rozpočet a výdajové rámce jsou velice v souladu. Připomněl bych, že v roce 2013 za vlády pana Nečase, když byl pan poslanec Kalousek ministrem financí, předkládal do Poslanecké sněmovny návrh na zvýšení výdajových rámců na léta 2014 a 2015 a na rok 2014 o 15 mld. Důvodem bylo zabezpečení podpory ekonomického růstu v roce 2014 a dalších letech. Tyto rámce nebyly projednány, protože Poslanecká sněmovna skončila. Plánovaný deficit činil tehdy 90 mld. a vy jste ho za pana Nečase navýšili na 105. Takže vy tady něco kritizujete, a dělali jste úplný opak. A já dělám naopak pozitivní věci, protože my jsme zdědili rozpočet od pana Rusnoka 112, snížili jsme ho na 107, jsme na 90 a můj osobní cíl je se dostat na 2013. A to při tom, že všechno jsme pustili.

Důchody, vracíme mzdy lidem, co jste jim vzali, policajtům, hasičům, všem. Finanční úřad, celní úřad. Není možné, aby tihle lidi brali 15, 18 tisíc. Jak mají potom vybírat daně a stíhat zločince, kteří u nás kradou? A já dělám boj proti daňovým podvodům celoevropsky, vážení. Já jsem to předložil na zasedání ministrů financí v ECOFINu a teď sem 2. 10. přijdou ministři minimálně čtyř až pěti zemí, možná šesti, pan ministr financí Německa, a budeme řešit tu reverse charge. Proč jste to neřešili? Ty pohonné hmoty. Kde od novodobé historie téhle země se dělaly vždy největší podvody. LTO atd. Takže se snažím to dělat a přesvědčit, aby i evropské země na to šly, na ty pohonné hmoty. Protože Evropská unie nám to nedovoluje. Takže opak je pravdou, je to skutečně zvláštní debata to tady poslouchat.

Na dopravní infrastrukturu zdroje jsou, akorát jsme paralyzováni. A my jsme začali například teď obchvat Hradce. Osmnáct let, Havránková. A další obchvaty. Já jsem na ministerstvu přikázal, že budeme prioritně řešit ekologické zátěže tam, kde je následně revitalizace, a tam, kde je dopravní infrastruktura, protože to chtějí všichni.

No a ještě jenom vzpomenu na závěr, že návrh státního rozpočtu na rok 2014 za Rusnokovy vlády byl výdajový rámec překročen o 28 mld. oproti schválenému v Poslanecké sněmovně. Takže děláme všechno pro to, abychom udrželi zdravé finance.

Já nepotřebuju, aby mi to někdo radil. Já jsem totiž přišel ze světa, kde je to normální. Pro soukromou firmu není normální, že prodělává peníze každý rok. To se dělá jenom na začátku, když investuju. Ale za dva tři roky musím vydělat. A všechny firmy na to mají nějaká jasná pravidla. Stát na to pravidlo nemá. Stát prodělává, je to normální, hlavně v Evropě, až na Německo je to samozřejmě všude problém. Francie určitě velký problém. Takže dělám to proto, abych snižoval strukturální deficit, jak říká pan Kalousek. A určitě v tom budeme pokračovat. Ale my jsme převzali tu zemi skutečně v dezolátním stavu a musíme řešit všechno najednou. Děkuji. (Potlesk z lavic ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru financí a místopředsedovi vlády a přistoupíme k rozpravě podrobné. Myslím, že bude vhodnější, pane předsedo, když nebudeme mezi rozpravami. (Mluví k poslanci Kalouskovi, který se hlásí s přednostním právem.) Já jsem obecnou rozpravu ukončil. (Reakce mimo mikrofon.) To máte, pane předsedo poslaneckého klubu. Ale já jsem umožnil závěrečné slovo po obecné rozpravě ministrovi, zahájím podrobnou rozpravu a v té samozřejmě vás okamžitě vyvolám, abyste přednesl s přednostním právem své stanovisko. Můžete ho v podrobné rozpravě jistě odůvodnit včetně návrhu na usnesení, pokud ho chcete říct.

My jsme v bodě - ještě jednou zopakuji - jsme v bodě 153 Návrh zvýšených střednědobých výdajových rámců na léta 2015 a 2016. Není první ani druhé čtení, je prostě jednání o tom, co se týká těchto rámců. Má to speciální předpis, tak jako se projednávají zprávy.

Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dobrá, aby nedošlo ke stejně absurdní diskusi jako v případě, kdy na mimořádné schůzi řídil pan předseda Hamáček. V podrobné rozpravě dávám návrh na zamítnutí a dovolte, abych tento návrh odůvodnil tím, že stručně okomentuji závěrečné slovo předkladatele pana ministra Babiše.

Myslím, že - nijak vám to nevyčítám - ale že jste dodnes nepochopil, neposlouchal jste to, co jsem řekl o výdajových rámcích. Nečasová vláda, pravda, ano, plánovala deficit 120 mld. na rok 2015, protože v roce 2013 žádné analytické pracoviště si nedovolilo predikovat a také nepredikovalo růst blížící se třem procentům. Prostě to oživení přišlo mnohem větší, než jsme čekali. Je to samozřejmě dobře, všichni se z toho radujeme, ale smysl střednědobých výdajových rámců je takový, že pokud je meziroční přírůstek z růstu ekonomiky vyšší než předpokládaný, má se použít ke snížení deficitu, nikoliv k navýšení výdajů. A vy jste měli už dostatečný polštář při rozpočtu, který jste schvalovali, Rusnokovy vlády, už dostatečný polštář, neboť již Rusnokova vláda prudce zvýšila strukturální deficit a zvýšila výdaje k tomu, aby vám ta léta 2015 a 2016 v těch daných střednědobých rámcích stačilo. Vám to nestačí. A prosím není pravda, pane ministře, že deficit snižujete. Vy deficit snižujete v nominálních číslech příjmů a výdajů, ale nesnižujete ho v tom jediném ukazateli, který může opravdu sledovat rozpočtovou odpovědnost vlády. Tedy v ukazateli, který je očištěn od ekonomických cyklů, tedy od toho vyššího než očekávaného růstu, a od mimořádných příjmů. A pokud to od toho očistíme, tak my jsme docela kritizovali Rusnokovu vládu za strukturální deficit 1,4 v okamžiku růstu a očekávali jsme, že když chcete šetřit, že alespoň ten strukturální deficit nezvýšíte! Ale vy ho zvyšujete! Ono to je někdy opravdu jak v Cimrmanově hře - hovořili jsme spolu, nebo nehovořili? Vy jste schopen tady v jedné větě říct: Já snižuji strukturální deficit, a proto je potřeba ho zvýšit. Vy jste schopen v jedné větě popírat materiály, které oficiálně předkládáte Poslanecké sněmovně i Evropské komisi! My jsme si to tady zažili před několika dny. Vaši vlastní poslanci rozpočtového výboru, pravděpodobně na váš pokyn, protože jim to říkáte, rozporovali vaše vlastní čísla! Přeli se tady s nám o tom, že není pravda to, co vy předkládáte! Vy prostě opravdu jste schopen verbálně té veřejnosti říkat něco jiného než děláte! Vy říkáte: Šetřím. A přitom zvyšujete výdaje!

V této souvislosti bych rád požádal, protože rozprava je otevřena, na tu otázku, kterou položil pan poslanec Farský, ono to s tím souvisí, že opravdu vaše konkrétní kroky jsou v přímém rozporu s vašimi konkrétními slovy. Vy jste v předvolební kampani a po volbách jste to ještě mnohokrát opakoval, říkal: Všeci tu kradli, rozkradlo se tu 200 miliard ročně! Někteří z nás si mysleli, že je to nesmysl v rámci předvolební rétoriky. Ale je pravda, že jste měl řadu posluchačů a veřejnost vám to věřila a přineslo vám to zcela jistě mnoho hlasů a podporu, se kterou dnes realizujete tuto podle mého názoru vysoce nemravnou rozpočtovou politiku. Ale jestliže se kradlo 200 mld. ročně za těch zločinců, které jste kritizoval, tak jak to, že teď zvyšujete výdaje? Když jste říkal, že za vás se krást nebude. Tak jsou dvě možnosti. Buď jste lhal, anebo jste mluvil pravdu a v takovém případě řekněte: Oni tady rozkradli těch 200 mld. ročně a já zvyšuju výdaje, protože chci ukrást ještě o 60 mld. víc. (Potlesk a smích poslanců TOP 09.) Žádný jiný dvě možnosti neexistujou!

A já samozřejmě vím, že teď jsem to v rámci parlamentní diskuse přeexponoval. Chci jenom upozornit na ty absurdní rozpory mezi oficiálními dokumenty, které předkládáte Poslanecké sněmovně, a těmi plky, které říkáte do televize a na mikrofon v Poslanecké sněmovně. (Potlesk poslanců TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak to byl pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. A samozřejmě, že dám slovo hned panu ministrovi financí, ale budu konstatovat ještě omluvu ministra obrany Martina Stropnického od 12 hodin.

Pane ministře, máte slovo. K faktické poznámce jste se přihlásil, rozumím tomu tak. Prosím.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji. Nevím, kde pan poslanec Farský četl o 200 miliardách. Já jsem vždy říkal 100 miliard. A 100 miliard jsou ty karusely, pane Kalousku, ty, kde díky vám jsme přišli o 4,5 miliardy v rámci kauzy Ekoinvest, protože vy jste tu finanční správu ani celní správu neřídil. Vy jste je akorát používal pro svoje zájmy - Cícer a Knížek, kámoši. Sto miliard, ano, na to jsou auditorské zprávy a to je 2,7 % HDP, v Německu je to 1 % a až do 100 miliard a díky vám jsme přišli v letech 2009-13 o 70 miliard a konkrétně tahle kauza, která - doufejme, že GIBS už to konečně vyšetří -, tak to je konkrétní příklad. A jestli se kradlo, určitě. Vy jste chtěl ukrást 60 miliard konkrétně na ekologické zakázce. Já už vím dneska jak a proč, a proto já dneska nakupuji ekologické zakázky za půlku. Já jsem mluvil o tom, že 100 miliard je karusel, a kdyby tady někdo vybíral daně řádně, tak máme ještě 30 navíc, a to sám váš kámoš Knížek, se kterým jste si skoro zprivatizoval finanční správu, také potvrdil v jednom rozhovoru. Takže abychom říkali konkrétně ta čísla, jak to je.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Mám další faktické poznámky. Přednost mají elektronické přihlášky, čili nejdříve s faktickou poznámkou pan poslanec Laudát, poté pan poslanec Stanjura, poté pan poslanec Farský. Pan předseda (Stanjura) potom řádnou s přednostním právem. Ano. Pan poslanec Laudát k faktické poznámce.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji, pane místopředsedo. Vzhledem k tomu, že pan ministr financí neodpověděl Kalouskovi, na co potřebuje těch 60 miliard navíc, tak mu odpovím já za něj: na to, aby se sanoval ten superbordel, který se děje teď panu ministru dopravy. Protože kdo bude hradit škody za to, co předvádí jím řízená organizace na D1? Já doufám, a jestli se budete chtít dovědět konkrétní věci, co se tam děje, tak doufám, že podpoříte příští týden bod, který já tedy navrhnu k situaci v rezortu dopravy. Takže tam potřebuje ty peníze, protože někdo ty škody bude muset zaplatit!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jan Farský, potom přednostní právo pana předsedy klubu ODS. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji. Já tady prozradím svůj zdroj. Je to iDNES 26. září 2013 z 19.34. Článek se jmenuje Na korupci a plýtvání nám utíká 200 miliard, řekl Babiš voličům. Andrej Babiš měl v Brně vyprodáno, po pěti stovkách židlí se jen zaprášilo, vtísnilo se přes tisíc lidí. Za zásadní označil, že státu ročně kvůli korupci a plýtvání utíká 200 miliard korun. (Potlesk TOP 09 a ODS.) A pokud si dáte do vyhledávače 200 miliard ve spojení se jménem Babiš, vypadne vám odkazů i novějších mnoho. (Potlesk poslanců TOP 09 a ODS.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Pavel Blažek. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Já bych jenom byl rád, kdyby pan ministr financí, když je jakýkoliv dotaz, nedělal pořád ty výčty z minulosti, co bylo. Tady jsou konkrétní otázky na to, co je. A dovolte mi, vzpomněl jsem si na jeden takový příklad. Pravičákovi typu pana Babiše, který byl mnoho let ve straně leninského typu, by bylo asi lepší, kdybych citoval soudruha Lenina, ale já vezmu příklad úplně odjinud a bude to z britského parlamentu. Mimochodem pro paní kolegyni Jermanovou vaším prostřednictvím, bude to z 19. století, kde hodiny a hodiny mluvili, a přesto dokázali řídit půl světa. To je prosím zase k jednacímu řádu, ale odbočuji. (Pobavení a potlesk poslanců ODS.)

A tam byli tehdy dva velikáni světových dějin, jmenovali se Gladstone a Disraeli. A pořád se štěkali, jak se střídali při těch vládách, až jednoho dne ten, co bylo pořád: tys udělal v té vládě to, nebo neudělal, když nastoupil ten druhý. A jednou Gladstone Disraelimu řekl: Podívejte se, budeme-li se pořád bavit pouze o minulosti, staneme se její součástí. Do roka a do dne tam už byli jiní politici. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Blažkovi a nyní tedy s přednostním právem pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Jsme v podrobné rozpravě a já prosím tedy kromě těch, kteří mají přednostní právo, aby navrhovali případně usnesení. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za upozornění. Já chci říct, že tady máme takový zvláštní přístup. V naší Poslanecké sněmovně může vystoupit poslanec a říct: vy jste chtěl ukrást 60 miliard - a je ticho! A když vystoupí jiný poslanec a řekne údaje z životopisu: vy jste byl komunistický fízl, tak vládní poslanci to řeší v mandátovém a imunitním výboru a říkají nehorázné věty typu: on sice je komunistický fízl, ale ve Sněmovně se to nesmí říkat.

Já si myslím, že ve Sněmovně se může říkat všechno. Tak bych poprosil, aby se všichni když tak oprostili osobních útoků, anebo pokud se jich někdo dopouští, aby je také přijímat. Pak je to jednoduché: kdo dává, přijímá. Já s tím problém nemám a myslím si, že je to férový přístup. Těžko ale můžete chtít, aby někdo mohl jenom dávat a druhý mohl jenom přijímat. A ten, kdo nedává a neútočí osobně, což mně se líbí a je sympatické, tak toho by neměl nikdo jiný také osobně napadat, protože ten člověk argumentuje korektně. Možná má jiný názor, možná se mýlí, ale nepoužívá takové argumenty co kdo kde ukradl, kde koho pošle k soudu. Já si myslím ale, že údaje faktografické z osobního životopisu či profesního nejsou na jednání mandátového a imunitního, resp. jsou, když někdo požádá, ale ten návrh by podle mě byl odmítnut asi tak za 30 vteřin a byl by klid.

Než se dostanu k tomu, co jsem chtěl, tak podle mě tady zazněla věta, proti které já, mé kolegyně a mí kolegové opravdu protestujeme. Pan ministr financí již řekl, že tady převzal zemi v dezolátním stavu. V dezolátním stavu převzala zemi demokratická reprezentace tehdy ještě Československa v prosinci roku 1989 poté, co tu vládli komunisté, estébáci, fízlové, lokajové Moskvy a mohu říkat jedno za druhým. To prostě není pravda a můžete si to tvrdit. A porovnejte si stav, ve kterém tehdejší politická reprezentace přebírala zemi, a dnešní nebo loňský, když budete mluvit o roce 2013.

A teď k rozpočtům a k výdajovým rámcům. Já myslím - a nejdřív budu mluvit o rezortu dopravy -, že bychom měli rozlišit fakta, možnosti a PR. Včera jsem se dočetl jako mnozí z vás, že byla valná hromada sdružení D3 a R4, což je iniciativa obcí a kraje, možná firem, obdobná naší I/11, o které jsme mluvili včera v jiném bodě. Tam přijel některý z náměstků paní generální ředitelky ŘSD a řekl: letos a příští rok začneme stavět čtyři úseky D3. To je dobrá zpráva - kdyby byla pravdivá! Dneska je 19. září a není vypsán jediný tendr na D3! Jak může říct vrcholový manažer ŘSD, když nemá vysoutěženo 19. září, že letos začneme stavět? To prostě není možné. Ne že bychom si to nepřáli, ale kdyby to bylo 19. března, tak tomu i věřím při dobrém průběhu veřejné zakázky. Kdyby řekl: letos spustíme soutěže, a pokud uchazeči nebudou blbnout a nebudou se dva roky odvolávat tam a zpátky, tak je reálná šance, že příští stavební sezóna v plném tempu třeba na čtyřech úsecích pojede, tak by měl pravdu. Ale dočetl jsem se, protože mnozí to nekriticky převzali, to PR ve znění: začnou se stavět letos a příští rok čtyři úseky. To prostě není pravda.

Na druhé straně pan ministr financí použil správný údaj, pokud to vláda schválí, a myslím, že to má v pondělí na programu, rozpočet SFDI - 94 mld., kdy říká: a to je o 20 víc než loni, takže jsme lepší než Rusnokův kabinet a je to ještě víc než v roce 2013. Ale když se podíváte do toho rozpočtu každý rok, tak máte jednu souhrnnou tabulku, které se říká národní zdroje - to je to, co dává vláda, a případně podíl na daních, a pak jsou evropské zdroje. Takže jenom pro připomenutí: národní zdroje v roce 2013 byly 43 mld., národní zdroje v Rusnokově rozpočtu jsou 43 mld., to je stejné, a na příští rok je plánována zcela zásadní a systémová změna - je navrženo 44 mld. (Smích v řadách ODS.) Tak to je! Příští rok je souběh dvou OPD 1, OPD 2, a když se poštěstí, tak se opravdu vyčerpá víc evropských peněz. A ta jedna miliarda, která je navýšena proti roku 2014 a 2013, kdy bylo všechno špatně z národních zdrojů, je navýšena tak, že se prognózuje vyšší výběr spotřební daně, mýta a dálničních známek.

To znamená dotace, to, co skutečně vláda politicky rozhoduje z těch pouhých 10 až 15 %, která má k dispozici, to je bohužel pravda, že ten manévrovací prostor vlády, kterékoliv, pokud se nezmění zákony, je příliš úzký, a když čtu, a jsou takové články i názory, že to je jedna miliarda, resp. 1 bil. 200 mld., takže máte 1 200 mld., a 10 % jen tak a máte 120 mld. ušetřeno, tak to říká někdo, kdo ten rozpočet nikdy nečetl. To může být pravda v okamžiku, kdy razantním způsobem změníte mandatorní výdaje a ten prostor z těch 15 %, když se budeme držet té optimističtější varianty, to znamená z nějakých 200, možná 250 miliard se může rozšířit k nějakým 300 až 350, a to je ten prostor, ve kterém vláda může dělat a realizovat svůj politický program a své politické priority.

A my tím svým hlasováním, a já jsem to říkal, když jsem vystupoval poprvé jako první řečník, budeme hlasovat proti, protože je hospodářský růst prognózován zhruba 3 %, proto říkám příjmy už jenom autonomně bez toho, že by vláda udělala cokoli, a nechci zlehčovat snahy vlády vybírat lépe daně, opravdu ne, a myslím, že to je společný cíl, budou zhruba plus 40 mld. To je prostě realita, to je prostě dobře, na tom nikdo nic nezmění.

My jsme se přeli včera nebo předevčírem o tom, jestli je prostor na jednoprocentní snížení sazeb DPH, kde ty odhady se liší, o tom uvažovaném výpadku příjmů státního rozpočtu, ty statické modely, někdo mluví o 6, někdo o 8 mld., ono se to těžko prognózuje, prognózujte, jaká bude spotřeba příští rok, prognózujte, jestli to 1 % zůstane v maržích, nebo jestli polovina z toho snížení zůstane v maržích, nebo 70 % nebo 30 %. Ale i kdybychom vzali ten statický model, tak jsme někde na částce 6, možná 7, možná 8 mld. A my jsme chtěli upozornit, že pokud - my víme, že to vládní koalice prohlasuje, přestože navrhujeme a budeme hlasovat proti, tak jsme političtí realisté, to znamená, pak ale neplatí argument příští týden, až budeme hlasovat ve třetím čtení, že neexistuje prostor pro snížení daní. Tímhle tím, co budeme za pár minut hlasovat, vy ten prostor vytvoříte, protože se zvednou výdajové rámce o 16 mld. v roce 2015.

Já jenom zopakuji stanovisko našeho klubu, že budeme hlasovat proti, protože i z rozprav u těch daňových zákonů bylo evidentní, že zatím ty návrhy nemají podporu Poslanecké sněmovny, to znamená, pak to případné navýšení výdajů nebude doprovázeno snížením daní.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu s přednostním právem pana poslance Kalouska a poté se připraví pan místopředseda Sněmovny Filip.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Já nevím, jestli nestojí za zamyšlenou, nevím, jestli nestojí za zamyšlení ta úvaha pana předsedy Stanjury, že jsme tady měli zdevastovanou zemi v roce 1990 především díky estébákům. Ono je to, to je opravdu na zamyšlení, protože vezmeme-li dnešní týdeník ECHO, můžete když tak najít i na mém facebooku, týdeník ECHO napočítal v bezprostřední přítomnosti vlastníka Agrofertu a prvního místopředsedy vlády 17 elitních agentů StB a KGB. A jestli je pravda to, co pan Babiš občas rád říká, že Agrofert vzkvétá, tedy jistě vzkvétá i pomocí jeho nejbližších spolupracovníků, tak je otázka, jestli by, kdyby tihle kluci to tady dělali dál v České republice, jestli by Česká republika také nevzkvétala. Oni si to zcela jistě myslí a možná, že si teď berou second servis a napodruhé to zkoušejí vzít do ruky. Takže já si myslím, že to, co řekl pan předseda Stanjura, stojí za velmi hlubší úvahu než za běžnou větu v běžné parlamentní přestřelce. To tedy za prvé.

Za druhé. Pane ministře prostřednictvím paní předsedající, prosím, abyste nepřeslechl to, co tady řekl pan poslanec Farský. Ono to, prosím pěkně, bylo signifikantní. Byť to byla maličkost, bylo to signifikantní pro celé vaše vystupování a vystupování celého vašeho hnutí v posledních měsících. Vy jste tady stál a jako první místopředseda vlády, významný ústavní činitel, jste řekl: já jsem nikdy neřekl 200 miliard. Pak jde někdo, kdo k tomu má dokument, a řekl: 200 miliard jste řekl tam a tam, tehdy a tehdy, v tolik a v tolik hodin, v tolik a tolik vteřin. A takhle vy argumentujete, prosím pěkně, pořád a ve všem: Já jsem nikdy nechtěl zrušit rozsudek smrti. - Chtěl, před dvěma dny, ale vy si na to už nepamatujete. Já jsem nikdy nechtěl zvyšovat strukturální deficit. - Ale zvyšujete, protože to uvádíte ve svých oficiálních dokumentech. Já jsem nikdy nechtěl zvýšit daně. - Ale zvyšujete, protože to uvádíte ve svých oficiálních dokumentech.

Uvědomujete si prosím, že jednou z hodnot ústavního činitele České republiky je jeho elementární věrohodnost v konzistenci argumentů? Že můžete říkat věci, se kterými lidé nesouhlasí, že můžete říkat věci, které lidem vadí, které lidi dráždí, ale neměl byste, pokud chcete, aby vám někdo věřil aspoň dnešní datum, neměl byste si odporovat ve dvou větách během tří minut? To vám nedělá vůbec žádné potíže. Vám nedělá potíže říct jeden den něco jiného než jste říkal včera. Vám nedělá potíže s otevřeným pohledem lhát, že jste nikdy nic neřekl, když jste řekl. Vám nedělá potíže říct, že snižujete výdaje, když současně vydáváte oficiální dokumenty, že je zvyšujete. Vám nedělá potíže říct, že snižujete strukturální deficit, když současně vydáváte oficiální dokumenty, že strukturální deficit zvyšujete.

Pane ministře, vy neustále, neustále lžete! Lžete této Poslanecké sněmovně, což se mě dotýká jako jejího člena, lžete české veřejnosti. Těch dokumentů, dokonce i s hodinami a vteřinami, kdy jste to řekl, a usvědčujete se ze lži, už je několik metrů.

Jste si opravdu jist, že tohle je důstojná reprezentace vlády České republiky? Lhát pětkrát denně a popírat své vlastní věty, které jsem řekl včera?

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní se vypořádáme s faktickými poznámkami v tomto pořadí: pan místopředseda Filip, pan poslanec Schwarz a pan poslanec Okamura. Prosím, pane místopředsedo, vaše dvě minuty.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedající, členové vlády, paní a pánové, já budu velmi stručný. Občas mám chuť použít § 59 odst. 4 při řízení schůze z toho důvodu, že lidé nemluví k věci. Nečiním tak, protože tak učinit nemohu, protože většinou k věci nemluví ti, kteří mají přednostní právo, a to je u nás jenom prezident, členové vlády, předsedové poslaneckých klubů, předsedové politických stran, a tím výčet těch, kteří mají přednostní právo, končí.

Mrzí mě to, protože si často připomínám slavnou větu Jana Wericha, který říkal, že klaunů, těch je málo, ale šašků, těch je! A já říkám, že politiků, těch je, ale státníků máme málo. (Potlesk z celého sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím s faktickou pana poslance Schwarze. Pan poslanec stahuje přihlášku, tudíž prosím pana poslance Okamuru. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy a vážení pánové, já už jsem tady o tom hovořil včera. Opět jsme tady místo toho, abychom pracovali a přijímali zákony, svědky show mezi panem Kalouskem a panem Babišem. Hnutí Úsvit chce pracovat, a proto si hnutí Úsvit bere přestávku deset minut, abychom dali prostor, aby se pan Babiš s panem Kalouskem mezi čtyřma očima dohádali, dohodli se, a hnutí Úsvit mezitím probere zákony, které jsou tady před námi, během deseti minut, probere stanoviska, abychom mohli pracovat pro občany.

Takže dáváme myslím že sympatický a korektní prostor na úvod deset minut a prosím, vy se dohodněte.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Já tudíž přerušuji dnešní jednání do 12.20 hodin.

 

(Jednání bylo přerušeno ve 12.10 hodin.)

(Jednání pokračovalo ve 12.20 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že čas vymezený na přestávku klubu Úsvitu uplynul, budeme pokračovat v našem jednání. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak, tudíž podrobnou rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Raději ne, dobře. A pan zpravodaj? Také ne.

Prosím tedy zpravodaje tohoto tisku, aby přednesl návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, paní předsedající. Já bych jenom chtěl zrekapitulovat, že byl přednesen návrh na zamítnutí tohoto tisku, a o tom by se mělo hlasovat jako o prvním návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, dobrá. Ještě jednou přivolám všechny kolegy z předsálí, všechny vás odhlásím a poprosím vás o novou registraci vašimi kartičkami. Dobrá, tudíž teď budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí, který zde padl panem Kalouskem, jestli se dobře pamatuji.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Ano, panem předsedou poslancem Kalouskem.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobrá, takže zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh na zamítnutí, zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 66, počet přihlášených 132, z čehož je pro 28, proti 72. Konstatuji, že tento návrh byl zamítnut.

 

Nyní tedy prosím pana zpravodaje, aby přednesl návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Pak byl přednesen v podrobné rozpravě návrh na usnesení, přednesený mnou jako zpravodajem rozpočtového výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Mohu vás poprosit, abyste ho přečetl?

 

Poslanec Ladislav Šincl: Opět ho tedy přečtu. Rozpočtový výbor konstatuje, že vláda s ohledem na zabezpečení podpory hospodářského růstu v roce 2015 a následujících letech a zajištění dalších vládních priorit předložila návrh upravených výdajových rámců na léta 2015 a 2016. Bere na vědomí, že změna střednědobých výdajových rámců na léta 2015 a 2016 je navržena následovně: Ukazatel střednědobé výdajové rámce schválené Poslaneckou sněmovnou usnesením č. 71/2013 na rok 2015 ve výši 1 bil. 153 mld. a na rok 2016 1 bil. 163,5 mld. Ukazatel návrh na zvýšení výdajových rámců je navržen na rok 2015 ve výši 16 mld. a na rok 2016 ve výši 27,5 mld. a ukazatel návrh zvýšených střednědobých výdajových rámců je na rok 2015 stanoven na 1 bil. 169 mld. a na rok 2016 ve výši 1 bil. 191 mld.

Doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení: "Poslanecká sněmovna mění své usnesení č. 71 ze 4. schůze 19. prosince 2013 a stanoví nově střednědobý výdajový rámec na rok 2015 ve výši 1 bil. 169 mld. a na rok 2016 ve výši 1 bil. 191 mld. korun."

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a o tomto návrhu nyní zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh usnesení, zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 67, do kterého je přihlášeno 139 přítomných, z čehož pro je 75, proti 29. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen a ukončuji jednání tohoto bodu.

Mám zde přednostní právo pana poslance Kalouska. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, nebojte se, budu stručný. Chci jenom poděkovat panu zpravodaji, že ještě jednou přečetl to usnesení z roku 2013, které jste měnili tím, že jste navyšovali výdaje. Chci vás velmi poprosit, kolegyně a kolegové, abyste se podívali do tehdejšího stena. Ty střednědobé výdaje se schvalovaly v souvislosti se schvalováním státního rozpočtu, který navrhla ještě Rusnokova vláda a které jste schválili, byť jsme varovali, že mají zbytečně vysoké výdaje. Tehdy ministr financí říkal: Jsme u toho jenom pár dní, my do toho rozpočtu nevidíme, nezbývá nám nic jiného, než teď ten rozpočet schválit, podívat se, kde budeme šetřit, a pak začneme šetřit. Prosím, podívejte se do toho stena, tohle tam říká. Tak se do toho rozpočtu podívalo, podíval se, kde bude šetřit, a navrhuje razantní zvýšení výdajů. Tak tohle je ta vaše politika řečí a skutků.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dříve než přistoupíme k projednávání dalšího bodu, kterým je bod číslo 57, školský zákon, dovolte mi, abych načetla dvě omluvy - pan poslanec Hájek se omlouvá z dnešního jednání mezi 13. a 14. hodinou a od 12.30 se z pracovních důvodů omlouvá pan ministr Babiš.

 

Pan ministr Zaorálek se mě zde ptá, že má být obchod se zbraněmi, ale podle jednacího programu, který jsme schválili, po 12. hodině má přijít na řadu školský zákon. Proto přistupuji k projednávání bodu 57. Bodem 57 je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP