Pátek 19. září 2014, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jaroslava Jermanová)

107.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o obchodu se zbraněmi,
podepsaná v New Yorku dne 3. června 2013
/sněmovní tisk 200/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Prosím, pane ministře, máte slovo, a poprosím ctěnou Sněmovnu, aby se uklidnila, abychom vás slyšeli.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Děkuji. Přeji dobré odpoledne. Nejsem sice pan ministr průmyslu, ale jsem spolugarantem této smlouvy, takže ji také předkládám společně s panem ministrem Mládkem. Budu se snažit být stručný.

Především děkuji, že Sněmovna umožní tuto smlouvu projednat, protože v pondělí začíná Valné shromáždění OSN a to, že bude smlouva do té doby schválena, je pro nás velmi dobré. A řeknu jenom stručně, pokusím se to nějak zredukovat.

Tato smlouva o obchodu se zbraněmi je dle mého pro ČR dokonce výhodná, protože jestli dojde k tomu, že se tady hlásí k této smlouvě 154 států světa, je to vlastně docela průlomová věc, protože ČR dnes byla mezi zeměmi, které mají vyvinutý určitý způsob posuzování prodeje zbraní, tak aby se nedostaly do rukou teroristům, organizovanému zločinu, protože jsme členy Evropské unie a máme pro to určitá pravidla. Nicméně je celá řada zemí, které tato pravidla nemají, takže nepodléhají omezením, která podobné smlouvy zavádějí. Pro Českou republiku tím pádem vzniká taková nekalá konkurence, protože ty země nejsou podobnými pravidly vázány. Toto schvalování smlouvy navazuje na to, co se odehrálo v březnu roku 2013 v New Yorku, kde se formou rezoluce tato smlouva schválila, a opakuji, podpořilo ji 154 států, proti byla Severní Korea, Sýrie a Írán. Některé státy se zdržely. Nicméně je to v historii poprvé takovéto množství států, které se vyslovuje pro to, aby existovala určitá pravidla kontroly zbraní.

Týká se asi osmi kategorií konvenčních zbraní, také lehkých, středních typů zbraní, je to prostě způsob, jak čelit tomu, aby se zbraně nekontrolovaně šířily třeba do takových míst, jako je dnes např. Islámský stát. To je dnes dobrý příklad.

Jsem přesvědčen, když tady už padlo, že tato smlouva by neměla být problém, tak je to především proto, že si myslím, že Česká republika má zájem na tom, aby bylo co nejvíc zemí, které uznávají stejná pravidla, jako máme zavedena my. Připomínám, že to, co v té smlouvě je, nepřekračuje hranice českého právního řádu. My vlastně tato pravidla všechna dodržujeme, tzn. že to dokonce nebude znamenat, že bychom v Česku měli ten právní řád nějakým způsobem dále upravovat. Proto si myslím, že je skutečně dobrý důvod, abychom tuto smlouvu přijali, přihlásili se k ní, a tak velice rozšířili počet těch, kteří přijímají omezení, které jsme na sebe dobrovolně v minulosti vzali my samotní.

Nebudu to natahovat, tohle je podle mě jádro věci a budu rád, když to takto odhlasujeme.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu ministr zahraničí a prosím, jenom vás budu informovat, že usnesení zahraničního výboru a výboru pro obranu byla doručena jako sněmovní tisky 200/1 a 200/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj zahraničního výboru pan poslanec Karel Rais.

 

Poslanec Karel Rais: Přeji vám všem dobrý den. Já se omezím na to usnesení, protože už tady toho bylo dost řečeno. Projednali jsme velmi detailně na zahraničním výboru 25. června tohoto roku. Usnesení k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o obchodu se zbraněmi, podepsaná v New Yorku dne 3. června 2013, jedná se o sněmovní tisk 200.

Po odůvodnění náměstka ministra průmyslu a obchodu Ing. Jiřího Havlíčka, MBA, zpravodajské zprávě poslance Karla Raise a po rozpravě zahraniční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy o obchodu se zbraněmi, podepsané v New Yorku dne 3. června 2013,

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu zpravodaji a nyní prosím zpravodaje výboru pro obranu pana poslance Jiřího Skalického, aby se ujal slova. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Skalický: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené vládo, dámy a pánové, pan ministr zde explicitně řekl hlavní principy dotyčné smlouvy. Já bych se zde zmínil pouze o jedné drobnosti, a to že významnou změnou v této smlouvě oproti současnému stavu je soubor povinností, které se vztahují k vedení záznamu o udělených povoleních a uskutečněných transakcích, a také povinnost jednotlivých států sdílet vymezené informace, což je změna zcela zásadní oproti tomu, co je v současné době jako praxe.

Jinak výbor pro obranu projednal příslušnou vládní novelu zákona, a to na své 11. schůzi 3. září 2014. Usnesení přijal jako tisk, který máte ve svých materiálech pod číslem 200/2.

Usnesení k vládnímu návrhu, který předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouvu o obchodu se zbraněmi, podepsaná v New Yorku dne 3. června 2013, jedná se o sněmovní tisk 200/2.

Po odůvodnění předneseném náměstkem ministra průmyslu a obchodu Ing. Vladimírem Bärtlem, zpravodajské zprávě poslance PharmDr. Jiřího Skalického a po obecné a podrobné rozpravě výbor pro obranu

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas s ratifikací Smlouvy o obchodu se zbraněmi, podepsané v New Yorku dne 3. června 2013,

II. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR,

III. ukládá předsedovi výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu zpravodaji, a nyní otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku, tudíž rozpravu končím a táži se pana navrhovatele a pánů zpravodajů, zda mají zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Nyní tedy přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. Pokud nejsou námitky, vzhledem k tomu, že jsou obě usnesení shodná, dala bych hlasovat o obou usnesení najednou. Námitku nevidím.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh usnesení. Už jste začali beze mě. Kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 70, do kterého bylo přihlášeno 122 poslanců, pro 95, proti žádný. Konstatuji, že návrh usnesení byl přijat a smlouva bude ratifikována.

 

Nyní se tedy podle schváleného návrhu vracíme do rozjednaného bodu číslo 57 a pokračujeme v obecné rozpravě ke školskému zákonu.

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP