Čtvrtek 25. září 2014, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

67.
Návrh poslanců Dany Váhalové, Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 229/2013 Sb., o nakládání
s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům
na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)
/sněmovní tisk 237/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Je tady návrh, aby zákon byl projednán v prvém čtení podle § 90 odst. 2. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 237/1. Nyní prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedla paní poslankyně Dana Váhalová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Pane předsedající, děkuji za slovo. Dobrý podvečer, vážené kolegyně, vážení kolegové. Chtěla bych vás požádat o podporu novely zákona č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky, zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem, a to v prvním čtení podle § 90 odst. 2. Cílem předkládané právní úpravy je odstranit ze stávající regulace neodůvodněné tvrdosti. Vznikla ve spolupráci se dotčenými ministerstvy i odbornou veřejností a podána byla za podpory poslanců naší Poslanecké sněmovny napříč politickým spektrem.

Dne 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky, zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem. Některé změny v obsahu a členění bezpečnostního materiálu, jeho evidenci a požadavcích na jeho zabezpečení rozsáhlým způsobem dopadají na soukromé majitele a sběratele vojenské techniky. Praxe ukazuje, že stávající regulace nakládání s bezpečnostním materiálem je nepřiměřeně tvrdá. Diskuzi zejména vyvolávají pochybnosti o rozsahu věcné působnosti stávající právní úpravy, neboť některé druhy materiálu nevykazují znaky vysoké rizikovosti. Zejména se jedná o historická vojenská vozidla, techniku, morálně zastaralé technologie, které byly původně vyvíjeny pro vojenské účely apod. Existují určité pochybnosti o nezbytnosti stávajících požadavků na prokazování spolehlivosti těchto osob, neboť je třeba si uvědomit, že nakládáním ve smyslu zákona se nerozumí pouze realizace vlastnických práv či výkon podnikatelské činnosti, ale je jím nabývání vlastnictví, držení, nákup, prodej, půjčování, vývoj, výroba, oprava, úprava, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování nebo ničení bezpečnostního materiálu včetně zprostředkování těchto činností. Předkládaná právní úprava má proto za cíl odstranit nepřeměřenou tvrdost stávající úpravy vypuštěním povinnosti prokazování bezpečnostní způsobilosti pro osoby nakládající s bezpečnostním materiálem skupiny pět a šest.

Další nepřiměřená tvrdost stávající právní úpravy spočívá také ve vysokých a nebezpečnosti tohoto materiálu neadekvátních požadavcích na zabezpečení bezpečnostního materiálu. Tyto požadavky jsou v některých případech pro sběratele vojenské techniky přísnější než požadavky na zabezpečení zbraní. Při zachování stávajícího stavu by byli mnozí nuceni držený bezpečnostní materiál prodat, převést na jinou osobu nebo provést likvidaci. Předkládaná právní úprava si proto klade za cíl tomuto stavu zabránit, a proto navrhuje zmírnění požadavků na zabezpečení tohoto materiálu tak, aby tyto požadavky odpovídaly stupni nebezpečnosti zabezpečovaného materiálu.

Předkládaná právní úprava uvádí do souladu podmínky pro prokazování spolehlivosti osob nakládajících s bezpečnostním materiálem s podmínkami stanovenými pro držitele zbraní a střeliva, neboť ve stávající právní úpravě jsou tyto podmínky pro držitele bezpečnostního materiálu neodůvodněně přísnější. Nečinnost řešení výše uvedených problémů by nepřiměřeně zatížila osoby nakládající s bezpečnostním materiálem a pro některé tyto osoby by byla de facto likvidační.

Dámy a pánové, děkuji vám za vaši podporu nejenom jménem všech předkladatelů, ale především jménem všech sběratelů, spolků a organizací, kteří s důvěrou čekají na vaše rozhodnutí. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Daně Váhalové. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Václav Snopek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Snopek: Hezký podvečer, dámy a pánové, vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. Paní kolegyně Váhalová dostatečně objasnila důvod předložení novely tohoto zákona. Já pouze rozvedu některé myšlenky tak, aby nám bylo jasné, o čem budeme v tomto případě rozhodovat.

Především si musíme uvědomit, že tento zákon je prováděn dvěma vyhláškami, a to vyhláškou č. 407/2013 Sb., o členění bezpečnostního materiálu, a vyhláškou č. 376/2013 Sb., o technických požadavcích na zabezpečení bezpečnostního materiálu.

Zákon jako citlivou oblast kvalifikuje mimo jiné nakládání s bezpečnostním materiálem. Pro vyjasnění. Skupina 5 jsou bojová a speciální vozidla bez zbraňových systémů a jejich součástí, na které se vztahuje smlouva o konvenčním ozbrojení v Evropě. Skupina 6, tedy ta citlivá oblast, jsou vojenské letouny, vrtulníky, bezpilotní prostředky bez zbraňových systémů, letecké motory nebo zařízení letadel a vrtulníků.

Kritickým bodem v tomto materiálu je otázka prokazování spolehlivosti. Paní předkladatelka uvedla, že zejména v oblasti prokazování spolehlivosti tento zákon je velice tvrdý. To znamená, že nejen majitelé, ale i osoby, které pro držitele bezpečnostního materiálu provádějí opravu, úpravu, přepravu, skladování apod., musí mít registraci, a jestli se jedná o bezpečnostní materiál ve skupině 5 nebo 6, taktéž bezpečnostní způsobilost. Lhůta pro odstranění těchto nedostatků byla stanovena od 1. ledna na šest měsíců. Ukazuje se jako krátká, a to i z pohledu, že neuspívají jak národní bezpečnostní ústav, neúměrně to zatěžuje i Policii České republiky, tedy krajská ředitelství, z pohledu kontroly.

Jak už tady bylo řečeno, tento materiál se dotýká zejména klubů vojenské historie, soukromých muzejních sbírek, ale i třeba Muzea letecké techniky Kunovice, dotýká se provozovatelů, kteří v rámci klubů vojenské historie obhospodařují vojenské pevnosti v pohraničí, dotýká se prakticky veškerých činností, kde se zachází i s historickým vojenským materiálem. Jsou ohroženy i některé tradiční akce, jako třeba je Den podpory armády České republiky, tedy Cihelna, kde významnou část těchto činností vykonávají tedy kluby vojenské historie. Je třeba si uvědomit, že dikce zákona je natolik přísná, jak tady zaznělo, že lafeta na zbraň je chápána jako nebezpečnější než zbraň podle zákona o zbraních skupiny D. Tudíž cílem předkladatelů je, aby se tato tvrdost, ale i některé věcné nedostatky opravily. Zákon neopravuje věcné nedostatky, protože bude muset následovat určitě vládní návrh zákona, který bude muset přehodnotit tuto oblast. Ale aby se nedostávala obrovská skupina lidí do problémů se zákonem, je zapotřebí přijmout navrhovanou úpravu. Je navrhováno, aby tento zákon byl projednán ve smyslu § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu poslanci Snopkovi a otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli neeviduji žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí do obecné rozpravy. Pan poslanec Benešík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, jen velmi stručně. Vzhledem právě k aktivitám vojensko-historických klubů a nebo např. z mého domovského regionu Leteckého muzea v Kunovicích tento návrh samozřejmě podporujeme a věřím, že našim vojensko-historickým klubům, sběratelům a jiným lidem, kteří se zasahují o uchování naší historie, vyjdeme všichni vstříc. Prosím vás o podporu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Benešíkovi. Dále pan poslanec Jan Zahradník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Pane místopředsedo, já se připojuji k tomu, co říkal kolega Benešík. To nejsou jenom nějací koníčkáři, kteří by měli svoje nějaké zvláštní nebo kuriózní hobby. To jsou prostě lidé, kteří opravdu připomínají část naší historie a kteří pro to dýchají a kteří ty staré jeepy, dodge a všechny možné jiné historické zbraňové systémy udržují. A opravdu byli z toho velmi smutní a nervózní, jak to dopadne. Přiznám se, že také bych byl pro to, abychom přijali takové opatření, které by jim umožnilo to, co konají a co je podle mého názoru velmi prospěšné, konat i nadále. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Zahradníkovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Protože nikoho nevidím, končím obecnou rozpravu. Protože nebyla podána námitka, nyní rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 237 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Přivolám naše kolegy z předsálí. Mám tady žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o usnesení tak, jak jsem jej přednesl.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, abychom pokračovali v jednání o sněmovním tisku 237 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 233, přihlášeno 81 poslankyň a poslanců, pro 81, proti žádný. Bylo rozhodnuto v jednání pokračovat.

 

Zahajuji tedy podrobnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí. Končím tedy podrobnou rozpravu a přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Dany Váhalové, Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem) podle sněmovního tisku 237."

O tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 234, přihlášeno 81 poslankyň a poslanců, pro 81, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a to dokonce jednomyslně. To je neuvěřitelné.

 

Prosím paní navrhovatelka.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, chtěla bych vám všem ještě jednou poděkovat. Poděkovat za všechny sběratele v České republice. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní navrhovatelce i panu zpravodaji. Než přikročíme k poslednímu bodu navrženého dnešního jednání, omlouvám z pracovních důvodů z jednání Sněmovny pana poslance Vladislava Vilímce.

 

Nyní se budeme zabývat bodem číslo

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP