(21.10 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Pak jsme se pokusili řešit problém, o kterém mnozí z nás vědí, a to je problém se stanicemi technické kontroly. Chci jasně říci, že naprostá většina firem a živnostníků, kteří se tím zabývají, je poctivých. Není to tak, že všichni, kteří provádějí...

Pane místopředsedo, jestli byste mi zjednal trošku klidu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Znovu žádám všechny kolegy nalevo i napravo, zejména hloučky před vchodem, aby své diskuse přenesli do předsálí a nechali pana kolegu Stanjuru vysvětlit, jaké má výhrady k textu zákona. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Protože kontrolou je pověřeno Ministerstvo dopravy, hledali jsme takové mechanismy, které by byly skutečně účinné. Našli jsme stávající znění, tzn. že musí být záznam toho, jak se to vozidlo přijalo, jak se pohybovalo. Kdo z vás na STK byl se svým osobním vozidlem, ví, jak to probíhá. Musím říct, že u nákladních vozidel či autobusů nemám osobní zkušenost, jak to probíhá, ale předpokládám, že to je mnohem delší a pečlivější.

Chci připomenout, že původně návrh byl, aby to platilo od 1. 7. 2015. Pak i po debatě s odbornou veřejností a se všemi zainteresovanými jsme řekli, pro jistotu přidáme šest měsíců. A dali jsme - 1. 7. 2014, omlouvám se. Pro jistotu jsme přidali šest měsíců a dostali jsme se k datu 1. ledna 2015. Dneska máme 18. září 2014 - chtěl bych znát statistiku, jaký je současný stav - a navrhuje se vyhovět těm, kteří to nestihli nebo neuměli, a podotýkám, že to klidně může být Ministerstvo dopravy, nemusí to být jenom ti, kteří ty služby poskytují, a se zdůvodněním, že existují nějaké obavy, že by to nemohlo fungovat, to o rok odsunout. Pokud je opravdu chyba na straně Ministerstva dopravy, tak je to jednoznačně selhání státní správy. Šestnáct a půl měsíce není žádná krátká doba a samotná státní správa původně a exekutiva navrhovala o šest měsíců kratší doby a my, Poslanecká sněmovna, jsme ten čas o šest měsíců prodloužili. A teď se dozvídáme, že je to málo. To znamená ti, kteří, říkám, poctivě investovali, připravili se, zase budou biti za to, že uvěřili tomu, že zákon, který byl schválen - podotýkám, velkou většinou, nebyl to zákon, který nás dělil na koalici a opozici - takže nakonec bude jeho účinnost odsunuta. Neslyšel jsem relevantní zdůvodnění, proč k tomu odsunutí má dojít.

Říkám, jedná se o jeden bod, který chci navrhnout k vypuštění, z těch tří, které ministr navrhuje. V této chvíli zase na chvilku přeruším své vystoupení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Stanjurovi. Ptám se, kdo se hlásí. Pan ministr Richard Brabec bude reagovat. Prosím, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, vzhledem k tomu, že bych nebyl velmi pravděpodobně schopen zodpovědět všechny detailní dotazy, dovoluji si navrhnout přerušení tohoto bodu do úterý příštího týdne. Děkuji. (Potlesk vpravo.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane ministře, za váš návrh. Protože jde o jiný návrh, není do příchodu pana ministra dopravy, ale je specifikován přesně datem, jde o jiný návrh. Nehlasovali jsem ho, budeme o něm hlasovat. Já vás asi nemusím odhlašovat.

 

Zahajuji hlasování číslo 51 a ptám se, kdo je pro tento návrh, přerušení tohoto bodu do příštího týdne. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 51, z přítomných 121 poslance pro 100, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

Přerušujeme bod číslo 15, jednání o tisku 258. Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji.

 

Budeme pokračovat bodem číslo 16. Pevně zařazený bod číslo

16.
Návrh poslanců Margity Balaštíkové, Olgy Havlové a Ladislava Velebného
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární
péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 199/ - druhé čtení

Za navrhovatele uvede návrh paní poslankyně Margita Balaštíková. Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 199/2. Zároveň žádám paní kolegyni poslankyni Marii Pěnčíkovou, aby zaujala místo u stolku zpravodajů.

Paní navrhovatelko, máte slovo.

 

Poslankyně Margita Balaštíková: Dobrý večer, kolegyně a kolegové. Chtěla jsem vám to osladit a všechno vám to přečíst, ale rozhodla jsem se to zkrátit na minimum.

Schválením novely včetně úprav obsažených v pozměňovacím návrhu dostaneme naši legislativu do souladu s legislativou EU. Předejdeme řadě problémů. Jedná se především o to, že neporušíme Smlouvu o založení EU ze strany členského státu a ode dne nabytí účinností právních předpisů EU nezastavíme vydávání pasů psů, koček a fretek pro volný pohyb v EU. Současně touto právní úpravou předejdeme i problémům souvisejícím s jednotným postupem léčby volně žijící zvěře na základě vyhodnocení nákazové situace výskytu parazitů prováděného Státní veterinární správou.

Protože se jedná převážně o adaptační novelu zákona, reagující na předpisy EU, doporučuji návrh schválit a pustit do třetího čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní navrhovatelce a žádám zpravodajku zemědělského výboru paní poslankyni Marii Pěnčíkovou, aby přednesla zpravodajskou zprávu o jednání výboru. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Dobrý večer, dámy a pánové. Od paní poslankyně Balaštíkové jste slyšeli odůvodnění tohoto návrhu. Já si dovolím vás tedy seznámit s usnesením zemědělského výboru z 11. schůze konané dne 4. září 2014 k návrhu poslanců Margity Balaštíkové, Olgy Havlové a Ladislava Velebného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 199.

Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny po úvodním slově zástupkyně předkladatelů poslankyně Margity Balaštíkové, zpravodajské zprávě poslankyně Marie Pěnčíkové a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR návrh poslanců Margity Balaštíkové, Olgy Havlové a Ladislava Velebného na vydání zákona, kterým se mění výše uvedený zákon, schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, které máte v tisku 199/2. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, a ptám se, kdo se do ní hlásí. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Vzhledem k tomu, že neproběhla obecná rozprava, předpokládám, že není zájem o závěrečná slova, a otevírám rozpravu podrobnou. Do té také nemám žádnou přihlášku, do podrobné rozpravy. Ptám se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy a chce se připojit k textu zákona nějakým svým nápadem. Není tomu tak. I podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Ani navrhovatelka ani zpravodajka nemají zájem. A protože nepadl žádný návrh, o kterém bychom mohli hlasovat, končím druhé čtení tohoto návrhu, bodu číslo 16. Děkuji paní navrhovatelce, děkuji paní zpravodajce.

 

Jsme u dnes zatím posledního pevně zařazeného bodu, a to je bod číslo

25.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb.,
o podmínkách obchodování s povolenkami na emise
skleníkových plynů, a další související zákony
/sněmovní tisk 207/ - druhé čtení

Pan ministr Richard Brabec už oznámil, že tady bude ve svém poli působnosti. V prvém čtení jsme zákon přikázali výboru pro životní prostředí. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 207/1 a pan kolega Josef Hájek jako zpravodaj výboru už zaujal své místo.

Prosím tedy pana ministra, aby návrh zákona uvedl. Předtím bych ještě požádal opravdu o klid, a to všechny, děkuji. Pane ministře, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP