(9.20 hodin)
(pokračuje Gazdík)

Zahajuji hlasování o komplexním pozměňovacím návrhu pod písmenem A výboru pro obranu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 56, přihlášeno 143 poslankyň a poslanců - a taková shoda tu dlouho nebyla, pro je 133, proti žádný.

 

Dále budeme tedy hlasovat o návrhu pod písmenem B pana poslance Bohuslava Chalupy. Ptám se na stanovisko pana zpravodaje.

 

Poslanec Václav Klučka: Můžu jenom říct jednu poznámku? Zkoušel jsem se přihlásit do tohoto, asi jsem přihlášen tam na zpravodajské roli. Jenom konstatuji pro stenozáznam, že jsem hlasoval pro.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pane zpravodaji, prosím, my počkáme, klidně si vyměňte kartu, ať máte možnost hlasovat o zákonu.

 

Poslanec Václav Klučka: Jenom do stenozáznamu, že bych hlasoval pro.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. A teď, prosím, to slíbené stanovisko. (Souhlas.) Pan ministr? (Souhlas.)

 

Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu pana poslance Bohuslava Chalupy pod písmenem B. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 57, přihlášeno 143 poslankyň a poslanců, pro 122, proti 2, návrh byl přijat.

 

O všech pozměňovacích návrzích tedy bylo hlasováno. Pan zpravodaj dosvědčí prosím.

 

Poslanec Václav Klučka: Ano, o všech pozměňovacích návrzích bylo hlasováno, můžeme přistoupit k návrhu hlasování zákona jako o celku.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Přednesu tedy návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 49, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování o tomto návrhu zákona. Kdo je pro, zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 58, přihlášeno 143 poslankyň a poslanců, a i tady je vzácná shoda, pro 138, proti žádný, návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi. (Potlesk vpravo.)

Pan ministr se hlásí o slovo s přednostním právem.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Nic jiného nechci říct, než že děkuji. Takto masivní podpora určitě udělá armádě radost, ale nejenom radost, ona jí prospěje. Děkuji velice jak členům výboru, tak celé Sněmovně.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkujeme panu ministrovi, a než přikročíme k bodu číslo 167 a 168, což jsou sněmovní tisky, jejichž předkladatelem je Česká národní banka, je nutno odhlasovat podle § 52 odst. 3 jednacího řádu Poslanecké sněmovny účast pana guvernéra Miroslava Singera při projednávání těchto bodů.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro účast pana guvernéra Miroslava Singera na projednávání těchto bodů, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování číslo 59, přihlášeno 144 poslankyň a poslanců, pro 130, proti 3, návrh byl přijat.

 

Prosím pana guvernéra, jestli je někde v předsálí. Vítám mezi námi pana guvernéra České národní banky Miroslava Singera. Vítejte, pane guvernére.

 

Bodem číslo 167 je

167.
Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2013
/sněmovní tisk 245/

Tuto zprávu nám ČNB předložila v souladu se zákonem č. 6/1993 Sb., o ČNB, ve znění pozdějších předpisů. Zprávu projednal rozpočtový výbor, jehož usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 245/1, a já nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Jaroslav Klaška. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegové, kolegyně, vážený pane guvernére, dobré ráno. Dovolte mi, abych velmi stručně přednesl zpravodajskou zprávu ke zprávě o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2013 ČNB.

Zpráva má dvě části, A a B, informuje o přímém výkonu dohledu nad finančním trhem, změnách v právních předpisech regulujících finanční trh, o zavádění nových přístupů ke zvýšení stability a transparentnosti finančního trhu, o subjektech na finančním trhu v ČR, o licenčních a sankčních řízeních a o mezinárodní spolupráci ČNB v oblasti dohledu. Sleduje také vývoj jednotlivých sektorů finančního trhu, nad nimiž vykonává ČNB dohled, tj. úvěrových institucí, pojišťoven, penzijních fondů a kapitálového trhu v daném roce, což byl rok 2013.

Dále mi dovolte, tak jak už říkal pan předsedající, říci, že zpráva byla projednána na rozpočtovém výboru dne 3. září a jsem zmocněn přednést doporučení v usnesení rozpočtového výboru s doporučením pro plénum Sněmovny.

Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR bere na vědomí Zprávu ČNB o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2013 a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí Zprávu ČNB o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2013. A potom je zde moje pověření, abych vám tuto zprávu přednesl.

To je všechno, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se hlásí pan guvernér ČNB. Prosím, pane guvernére, máte slovo. Pan guvernér má vzácnou moc, protože takto nebylo ve Sněmovně ticho, nevím kdy naposledy. Děkuji, pane guvernére.

 

Guvernér ČNB Miroslav Singer Musím říct, že mně se to také stalo poprvé, to bude nějaká náhoda.

Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení přítomní, dovolím si jenom stručně shrnout, co se stalo v dohledu v roce 2013.

V prvé řadě jsme byli ovlivněni dvěma významnými zákonnými změnami. Byla schválena novela zákona o ČNB, která poprvé definuje naše úkoly v oblasti makroobezřetnostní politiky, a další podstatnou změnou bylo přijetí zákona o investičních společnostech a fondech, který transponoval směrnici EU. Rovněž byl schválen zákon o směnárenské činnosti.

V oblasti evropské regulace bylo dosaženo dohody ve věci vytvoření jednotného systému SSM, prvního dohledu, prvního pilíře bankovní unie. Byly předloženy Evropskou komisí návrhy na vytvoření dalších pilířů jednotného restrukturalizačního mechanismu a samozřejmě byla připravována směrnice o ozdravení a restrukturalizaci úvěrových institucí.

V rámci licenční činnosti nebyla udělena žádná nová bankovní licence, naopak byla odňata z významnějších členů Metropolitnímu spořitelnímu družstvu povolení působit jako družstevní záložna.

V rámci výkonu dohledu nad bankami byla věnována velká pozornost vývoji kvality úvěrových portfolií, tvorbě opravných položek, dostatečnosti kapitálu, likviditě a celkovému hospodaření. Výsledky zátěžových testů a celé výsledky naší dohledové činnosti potvrdily dobrou odolnost bankovního sektoru. Naopak v sektoru družstevních záložen jsme se zaměřili na základnější věci, kategorizace úvěrového portfolia, dostatečnost tvorby opravných položek, financování ekonomicky spjatých skupin, dodržování regulatorních limitů a původu kapitálu družstevních záložen.

V oblasti poskytování služeb na kapitálovém trhu bylo jako hlavní problém vyhodnoceno zapojení investičních zprostředkovatelů do poskytování investičních služeb k akciím a investičním certifikátům, spojené s pobíráním nepřípustných pobídek od obchodníku s cennými papíry.

V oblasti pojišťovnictví bylo potvrzeno, že sektor pojišťoven jako celek je dostatečně kapitálově vybaven.

Dále konstatuji, že se stále provozoval Centrální registr úvěrů, který tu funguje od roku 2002. Od roku 2013, v tom roce jsme zpřístupnili i data z mezinárodní výměny.

Působnost ČNB v rámci dohledu nad dodržováním pravidel ochrany spotřebitele se soustředila především na segment pojišťovnictví a úvěrových institucí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP