(10.00 hodin)

 

Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru z 12. schůze ze dne 3. září 2014 ke Zprávě České národní banky o inflaci za první pololetí roku 2014.

Po úvodním slově viceguvernéra České národní banky Tomšíka, zpravodajské zprávě poslance Beznosky a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu:

1. bere na vědomí Zprávu České národní banky o inflaci za první pololetí roku 2014,

2. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí zprávu České národní banky o inflaci za první pololetí roku 2014",

3. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Ptám se, kdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. Nikoho nevidím, tak tedy všeobecnou rozpravu končím.

 

Budeme hlasovat o usnesení, jak jej přednesl pan zpravodaj: "Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí Zprávu České národní banky o inflaci za první pololetí roku 2014".

Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 62. Přihlášeno je 141 poslankyň a poslanců, pro 123, proti 1. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

 

Děkuji panu zpravodaji i panu guvernérovi. Děkujeme panu guvernérovi za jeho účast a přejeme mu všechno dobré v jeho činnosti.

 

Dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je

20.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu
/sněmovní tisk 179/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře, máte slovo. Ještě než přijde pan ministr ke slovu, paní poslankyně Alena Slavíková se omlouvá od 12 do 14.30 z pracovních důvodů. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vám zde představil vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu.

Předloženým návrhem zákona se provádějí určité technické změny v některých zákonech upravujících finanční trh. Konkrétně se jedná o zákon o platebním styku, zákon o omezení plateb v hotovosti a zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích.

Novelou zákona o platebním styku se do českého práva implementuje evropské nařízení, které stanoví, že platby v eurech budou muset být v budoucnu prováděny v jednotných celoevropských standardech. Toto nařízení začne být pro Českou republiku jako pro členský stát závazné sice až v roce 2016, ale již nyní musíme provést některé související změny v našem právním řádu.

Novela zákona o omezení plateb v hotovosti reaguje na jeden z rozsudků Nejvyššího správního soudu z roku 2011. Nejvyšší správní soud tehdy poněkud překvapivě rozhodl, že zákon o omezení plateb v hotovosti se vztahuje pouze na případy, kdy se platbou uhrazuje již existující závazek. Tím z působnosti tohoto zákona vypadly například půjčky nebo dary. Ministerstvo financí se domnívá, že pro to není žádný věcný důvod, a proto navrhuje upravit zákon o omezení plateb v hotovosti tak, aby se vztahoval na všechny platby bez ohledu na jejich právní titul. K rozšíření působnosti tohoto zákona dochází rovněž v důsledku snížení limitu pro povinné bezhotovostní placení, tedy v souladu s programovým prohlášením vlády snižuje 350 tis. korun na 270 tis. korun.

Novela zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích reaguje na skutečnost, že nový občanský zákoník zrušil někdejší zákon o pojistné smlouvě, aniž převzal ustanovení o informačních povinnostech vůči klientům pojišťoven. Tato ustanovení se proto nyní doplňují do zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, který je pro tento účel nejvhodnějším právním předpisem, neboť již v současném znění upravuje pravidla jednání se zájemci o pojištění a pojistníkem na rozdíl od zákona o pojišťovnictví.

Rozpočtový výbor předložený návrh zákona projednal a doporučil jeho schválení bez připomínek. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi financí. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 179/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Jiří Dolejš. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Já v této své roli budu velmi skromný. To znamená, že když jsme tento zákon projednávali v prvním kole, jistě si vzpomenete, tak kolem toho byla debata spíše z hlediska projednání celé materie, ale v klidu. Musím říci, že samotné projednání nepřineslo, respektive nenaplnilo obavy a volání po zásadní korekci, a to se promítlo koneckonců i do průběhu druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli neeviduji žádnou přihlášku. Nehlásí-li se nikdo, končím obecnou rozpravu. Zahajuji rozpravu podrobnou, do které taktéž neeviduji žádnou přihlášku. Končím tedy podrobnou rozpravu. Pokud pan zpravodaj či pan ministr nemá zájem o závěrečné slovo, končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Pan ministr se usmívá, protože takto je to efektivní.

 

Dalším bodem je

21.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb.,
o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 209/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede taktéž pan místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, návrh zákona, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, jsem v prvém čtení, které proběhlo na 10. schůzi Poslanecké sněmovny České republiky dne 10. června 2014, uvedl a představil jsem hlavní okruhy navrhovaných změn. Stručně tedy nyní zopakuji podstatu.

Zákon o auditorech zakotvuje v našem právním řádu požadavky Evropské unie v oblasti regulace povinného auditu a auditorské profese. Výchozím zdrojem této právní regulace je směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek. Návrh, kterým se novelizuje zákon o auditorech a který zde nyní projednáváme, reaguje primárně na přijetí doplňující unijní legislativy, a to zvláště na doporučení Evropské komise č. 2008/326/ES, kterým se rozpracovávají ustanovení zmíněné směrnice, která se týkají systému kontroly kvality u statutárních auditorů a auditorských společností. Doporučení je návodem, jakým způsobem by kvalita práce statutárního auditora a auditorské společnosti měla být zajišťována.

V systému kontroly kvality auditorů má důležitou roli veřejný dohled. Radě pro veřejný dohled nad auditem, zřízené v roce 2009 zákonem o auditorech, je tímto právním předpisem svěřena dohledová funkce nad systémem kontroly kvality. Ukázalo se však, že je nutné posílit její postavení, aby své kompetence v oblasti dohledu nad kvalitou auditorské činnosti mohla účinně uplatňovat. Návrh zákona, který je vám nyní předložen, proto vybavuje Radu pro veřejný dohled nad auditem některými dalšími pravomocemi v oblasti systému kontroly kvality a výkonu kontrol a rovněž zakotvuje i působnost v řízení o správních deliktech, které se v zákoně nově vymezují.

Hlavními okruhy změn jsou úpravy systému kontroly kvality a úpravy v oblasti veřejného dohledu a působnosti Rady pro veřejný dohled nad auditem. Co se týká dalších provedených úprav, jde o změny reagující na poznatky z praxe vycházející z téměř pětileté aplikace zákona o auditorech, kdy vznikla potřeba odstranit identifikované nejasnosti nebo nedostatky, a dále o legislativně technické úpravy související například s rekodifikací soukromého práva či s přijetím jiných právních předpisů, na které bylo nutné reagovat.

Děkuji vám za pozornost. A nyní si vás dovolím požádat o propuštění návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, do třetího čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 209/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Jaroslav Klaška. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP