(10.10 hodin)

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové, velmi stručně. Pan ministr už vstupní expozé k tomuto zákonu udělal, takže bych jenom chtěl doplnit, že je to návrh technické novely, která byla připravena již předchozí vládou a byla taktéž projednána a panuje na jejím znění všeobecná shoda. Jedná se tedy o technickou novelu. Předmětem novelizace je především transpozice s právem Evropské unie, provedení doplňující legislativy přijaté Evropskou unií v této oblasti a zároveň se promítají do právní úpravy výkonu auditorské činnosti změny vyvolané přijetím některých jiných zákonů, národních zákonů, a to zejména v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Zejména se tedy navrhuje, jak už říkal pan ministr, posílit postavení Rady pro veřejný dohled nad auditem, jíž je zákonem svěřen dohled v oblasti výkonu auditorské činnosti, tedy posílení externího zajištění kvality. Cílem předloženého návrhu je zajištění bezproblémového fungování auditorského trhu, zvýšení transparentnosti právního prostředí v oblasti auditu a právní jistoty dotčených subjektů, také zabezpečení co nejvyšší úrovně kvality práce auditorů.

Dovolte mi ještě, abych vám sdělil, že tuto novelu projednal dne 3. září také rozpočtový výbor, a jsem zmocněn sdělit, že rozpočtový výbor přijal usnesení, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, zákon o auditorech, ve znění pozdějších předpisů schválila bez připomínek.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji Jaroslavu Klaškovi. Otvírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli neeviduji žádnou přihlášku. Pan předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Chci v krátkosti okomentovat pozměňující návrh, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě. V zásadě se jedná o jednu malou část. Návrh zákona kromě jiného řeší i období, po kterém se uznává vysokoškolské vzdělání či vykonání dílčích auditorských zkoušek. Dneska v tom § 8 odst. 3 a 5 jsou lhůty 7 a 3 ve stávajícím znění zákona. Tato novela navrhuje sjednocení na pět let obou parametrů nebo časových období. Můj pozměňovací návrh směřuje k tomu, aby to bylo sjednoceno na délku sedm let. V podrobné rozpravě se pak odkážu na konkrétní číslo sněmovního dokumentu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Ptám se, kdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, všeobecnou rozpravu končím a zahajuji rozpravu podrobnou, do které eviduji přihlášku pana poslance Karla Raise. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Dobrý den. Tak jak jsme slyšeli, rozpočtový výbor se sešel 3. září a můj pozměňovací návrh tam nebyl projednán, tak jsme se domluvili, že jej posunu sem. Čili přihlašuji se tímto k pozměňovacímu návrhu 1308. V podstatě jde o to, abychom vypustili položky 184 až 198, které se týkají výboru pro audit. A projet ještě postavení výboru pro audit včetně jejich činnosti, podrobili diskusi a upravili jej a dali potom kompletní návrh do další vládní předlohy, například novely zákona o účetnictví. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Raisovi. Dále se do podrobné rozpravy hlásí pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Jak jsem již avizoval v obecné rozpravě, odkazuji se ke svému pozměňovacímu návrhu, který je veden jako sněmovní dokument č. 1393.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Není nikdo takový, končím tedy podrobnou rozpravu, a pokud pan ministr ani pan zpravodaj nemají zájem o závěrečné slovo, tak končím také druhé čtení tohoto návrhu zákona.

Ještě tady mám k omluvám: nejprve pan poslanec Vozka a pan poslanec Schwarz už jsou přítomni, sděluji. A pak se omlouvám za svůj nedostatek. Není to tak, že Hamáčkovi se omlouvá Slavíková, paní poslankyni Slavíkovou tady nemáme. Já jsem to zle přečetl. Naopak paní Slavíková omlouvá pana předsedu Hamáčka, ak je to správně, z dnešního jednání.

 

Dalším bodem je bod číslo

22.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb.,
o investičních společnostech a investičních fondech,
a některé další zákony v oblasti kapitálového trhu
/sněmovní tisk 216/ - druhé čtení

I tady prosím, aby z pověření vlády předložený návrh uvedl pan místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuju, pane předsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vám představil předkládaný návrh zákona. Máte před sebou návrh zákona, kterým se novelizují čtyři zákony na úseku kapitálového trhu. Hlavním účelem předkládaného návrhu je zpřesnění některých ustanovení zákona o investičních společnostech a investičních fondech v reakci na poznatky z aplikační praxe a na nutnou implementaci evropské legislativy. V návaznosti na uvedené změny vyvstala potřeba upravit též ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Naším cílem je upravit zákon o finančním arbitrovi z hlediska sjednocení terminologie používané tímto zákonem a zákonem o investičních společnostech a investičních fondech. Předkládaný návrh zákona dále obsahuje nepatrnou novelu zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění za účelem transpozice evropské směrnice, pokud jde o zamezení nadměrného spoléhání na ratingy při investování do dluhových nástrojů.

Návrh zákona byl konzultován a vytvářen ve spolupráci s odbornou veřejností ze soukromé i akademické sféry, Českou národní bankou a Asociací pro kapitálový trh České republiky. Je tedy nekonfliktní a podporuje se jím jednoznačně výklad předmětné úpravy a s tím spojená právní jistota adresátů normy.

K návrhu zákona byl podán pozměňovací návrh, jehož obsahem jsou převážně změny směřující ke zpřesnění normativního textu z hlediska jeho srozumitelnosti a používané terminologie. Ministerstvo financí tyto změny považuje za prospěšné a z tohoto důvodu s pozměňovacím návrhem souhlasí. Rozpočtový výbor návrh zákona projednal a doporučil jeho schválení ve znění pozměňovacího návrhu.

Vzhledem k uvedenému si dovoluji požádat o podporu navrženého zákona ve znění pozměňovacího návrhu a o jeho hladké schválení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi financí. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru a jeho usnesení máme doručeno jako sněmovní tisk 216/1. Nyní prosím pana zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Radima Fialu, aby nás seznámil s jednáním výboru. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Radim Fiala: Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, vážený pane ministře, je to zákon, který je plný legislativně technických oprav. Je to taková technická novela, která má usnadnit implementaci evropského práva do českého právního systému.

Rozpočtový výbor projednal tento návrh zákona. Po úvodním slově náměstka ministra financí Prose, zpravodajské zprávě poslance Fialy a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a některé další zákony v oblasti kapitálového trhu, sněmovní tisk 216, schválila ve znění pozměňovacích návrhů tak, jak vám byly doručeny do lavic.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji rozpočtového výboru. Otvírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli neeviduji žádnou přihlášku. Končím tedy obecnou rozpravu a zahajuji rozpravu podrobnou, do které taktéž neeviduji žádnou přihlášku. Končím tedy podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana zpravodaje a pana ministra. Není zájem, takže končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi financí i panu zpravodaji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP