(10.20 hodin)
(pokračuje Gazdík)

Dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je

161.
Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany
v zahraničních operacích v letech 2013 a 2014 s výhledem na rok 2015
/sněmovní tisk 229/

Tento materiál uvede ministr obrany Martin Stropnický. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, v souvislosti s ruskou anexí Krymu a vývojem událostí na Ukrajině přijalo NATO některá okamžitá opatření pro ujištění geograficky exponovaných spojenců o spolehlivosti alianční kolektivní obrany. ČR v rámci svého příspěvku k těmto okamžitým opatřením navrhla Severoatlantické alianci, že vyšle čtyři letouny Gripen s pozemním a létajícím personálem do pobaltských zemí, nebo prodlouží své plánované zapojení do ochrany vzdušného prostoru Islandu. Aliance zvolila druhou nabídku, což v praxi znamená prodloužení naší přítomnosti na Islandu z 5 na 9 týdnů a navýšení počtu létajícího a pozemního personálu z původních 50 na 75 osob. Zapojeny budou 4 letouny Jas-39 Gripen, což je stejný počet, jaký byl plánován v případě původní mise. Ta se uskuteční v období říjen-prosinec tohoto roku.

I když Island neleží bezprostředně na hranici s Ruskou federací, v blízkosti jeho vzdušného prostoru docházelo k výraznému nárůstu aktivit ruských vzdušných sil. Naše mise nad Islandem proto nebude o nic jednodušší ani méně významná, než je ochrana vzdušného prostoru pobaltských zemí. Naše působení při ochraně vzdušného prostoru Islandu nás bude celkově stát zhruba 33 mil. korun a tyto prostředky budou čerpány z rozpočtu Ministerstva obrany.

Kromě okamžitých opatření schválila Aliance na nedávném summitu ve Walesu řadu dlouhodobějších opatření k posílení bezpečnosti členských států na své východní hranici. Většina z těchto opatření, na jejichž realizaci se budou podílet i ozbrojené síly ČR, bude vyžadovat dodatečné vojenské síly a schopnosti i finanční zdroje. Rozsah, hloubka a trvání těchto opatření budou samozřejmě záviset na dalším chování a postupu Ruské federace. ČR má zájem na tom, aby Rusko bylo čitelným a zodpovědným aktérem respektujícím mezinárodní právní normy. Nechceme v žádném případě konfrontaci, nepřejeme si konflikt, Rusko nepovažujeme a priori za nepřítele, ale vzhledem k jeho chování jej nemůžeme považovat ani za důvěryhodného partnera.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu ministrovi. Tento sněmovní tisk projednal výbor pro obranu, jehož usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 229/1. Nyní prosím zpravodaje výboru pana poslance Davida Kádnera, už dorazivšího, aby informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec David Kádner: Děkuji. Vážený pane předsedající, vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych svou zpravodajskou zprávou v podstatě jen formálně doplnil pana ministra obrany, který řekl především z věcného hlediska vše podstatné. Má zpravodajská zpráva tak může být velmi stručná.

Jedná se o návrh na působení sil a prostředků Ministerstva obrany k ochraně vzdušného prostoru Islandské republiky v rámci operace NATO 2014. Oproti původnímu mandátu z roku 2014 je materiálem navrhováno prodloužit působení vzdušných sil ČR v rámci air policing Islandské republiky z 5 na 9 týdnů a navýšení počtu sil z 50 na 75 osob.

Návrh projednal výbor pro obranu a přijal v této věci usnesení, sněmovní tisk č. 229/1. Jeho obsahem je v prvé řadě doporučení Poslanecké sněmovně PČR, aby vyhověla návrhu vlády ČR a změnila své dřívější usnesení číslo 1174 ze dne 12. června 2012 k vládnímu návrhu na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2013 a 2014 s výhledem na rok 2015 tak, že v bodě 8 se číslo "50" nahrazuje číslem "75" a slova "pěti týdnů" se nahrazují slovy "devíti týdnů".

Děkuji. To je z mé zpravodajské zprávy vše.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji, panu poslanci Davidu Kádnerovi. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které v tuto chvíli neeviduji žádnou přihlášku. Není-li nikdo, končím všeobecnou rozpravu a přistoupíme k rozpravě podrobné. Ptám se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. Nehlásí se nikdo, končím tedy podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Nejsou závěrečná slova a budeme hlasovat o přednesených návrzích.

Pokud není námitek, navrhuji hlasovat za prvé dle sněmovního tisku 229/1: Poslanecká sněmovna mění své usnesení, a za druhé dle sněmovního tisku 229/1: Poslanecká sněmovna žádá vládu. Je to tak, pane zpravodaji? (Ano.) Prosím pana zpravodaje, aby dopřesnil tyto návrhy usnesení.

 

Poslanec David Kádner: Přečtu pro jistotu celé usnesení, které bylo na výboru.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ano, přesně tak. Takže nejprve budeme hlasovat o přednesených návrzích. První hlasování - dle sněmovního tisku 229/1: Poslanecká sněmovna mění své usnesení - a prosím pana zpravodaje o doplnění, v čem Poslanecká sněmovna mění své usnesení.

 

Poslanec David Kádner: Mění usnesení Poslanecké sněmovny PČR - v bodě 8 číslovku "50" nahrazuje číslem "75" a slova "pěti týdnů" se nahrazují slovy "devíti týdnů".

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: O tomto dám hlasovat, pokud proti tomu nemá nikdo žádnou námitku. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 63, přihlášeno 151 poslankyň a poslanců, pro 92, proti 25. Návrh byl přijat.

 

Dále tedy budeme hlasovat v druhém hlasování dle sněmovního tisku 229/1: Poslanecká sněmovna žádá vládu - a prosím pana zpravodaje o doplnění.

 

Poslanec David Kádner: Žádá vládu, aby informovala Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR o působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany k ochraně vzdušného prostoru Islandské republiky v roce 2014, a to nejpozději do 30. června 2015.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji a teď jsme se v tom trochu zamotali, omlouvám se, ale na to předešlé hlasování je potřeba nastavit dostatečné kvorum, a to je 101 hlasů, které musí být pro přijetí usnesení. Proto prohlašuji předešlé hlasování za zmatečné a budeme o obou návrzích usnesení hlasovat znova.

Takže nejprve přednesu návrh. Za prvé, dle sněmovního tisku 229... Prosím paní poslankyni Černochovou.

 

Poslankyně Jana Černochová: Já jenom ještě poprosím pana zpravodaje, aby ještě jednou pořádně artikuloval a nepletli jsme si Islámskou republiku a Islandskou republiku. Děkuji. (Pobavení.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Dobře, děkujeme paní poslankyni. Já přivolám ještě naše kolegy z předsálí a přečtu začátek návrhu usnesení, pana poslance, pana zpravodaje prosím, aby přednesl zbytek, v čem se mění původní usnesení Poslanecké sněmovny, pak o tom s kvorem 101 dám hlasovat. Poprosím, aby bylo nastaveno kvorum 101 hlasů u tohoto hlasování.

Za prvé, dle sněmovního tisku 229/1 Poslanecká sněmovna mění své usnesení - prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec David Kádner: Své usnesení Poslanecké sněmovny PČR ze dne 12. června 2012 a to, v bodě 8 se číslovka "50" nahrazuje číslem "75" a slova "pěti týdnů" se nahrazují slovy "devíti týdnů". ***
Přihlásit/registrovat se do ISP