(10.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Kvorum na 101 hlasů je nastaveno.

 

Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 64, přihlášeno 156 poslankyň a poslanců, pro 116, proti 29. Návrh usnesení byl přijat.

 

Budeme hlasovat o druhém usnesení dle sněmovního tisku 229/1, a to bude o tom, že Poslanecká sněmovna žádá vládu - a poprosím pana zpravodaje, o co žádá.

 

Poslanec David Kádner: Aby informovala Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany k ochraně vzdušného prostoru Islandské (vyslovuje "islándské") republiky v roce 2014.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: My jsme rozuměli, že jde Islámskou republiku.

 

Poslanec David Kádner: A to nejpozději do 30. června 2015. (V sále je velký hluk, poslanci se hlasitě baví o zpravodajově výslovnosti.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: S faktickou poznámkou pan poslanec Seďa. Pardon, pane poslanče, je hlasování. Protože tady nastal chaos, poprosím pana zpravodaje, aby znovu přečetl návrh usnesení, v čem Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby každý poslanec věděl, o čem hlasuje a o kterou republiku se jedná. Děkuji.

 

Poslanec David Kádner: Islandskou republiku.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak. Pokud někdo nerozuměl -

 

Poslanec David Kádner: Republika Island.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pokud někdo nerozuměl, tak se jedná o ostrov Island. Je to prosím každému jasné, že se jedná o ostrov Island? Děkuji.

 

Budeme tedy hlasovat o tomto usnesení, jak je přednesl pan zpravodaj.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 65, přihlášeno je 155 poslankyň a poslanců, pro 116, proti žádný. I tento návrh usnesení byl přijat.

 

Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi. (Velký hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré dopoledne. Myslím, že už jsme se uklidnili, už bylo vyjasněno působení sil a prostředků Armády České republiky mimo území našeho státu, můžeme tedy pokračovat, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, bodem číslo

153.
Návrh zvýšených střednědobých výdajových rámců na léta 2015 a 2016
/sněmovní tisk 218/

Tento materiál uvede z pověření vlády místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Požádal bych místo kolegy Votavy, který je omluven, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan poslanec Ladislav Šincl.

Nyní prosím pana místopředsedu vlády, aby tisk uvedl, až se situace a hladina hluku zmenší. Prosím Poslaneckou sněmovnu o klid! (Místopředseda vlády poznamenává, že mu to nevadí.) Já vím, že to panu ministrovi nevadí, ale mně to vadí, protože já vás potom neslyším. Prosím.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěl bych vás seznámit s návrhem zvýšených střednědobých výdajových rámců na léta 2015 a 2016.

Při projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 v měsíci prosinci 2013 byly Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky stanoveny výdajové rámce na léta 2015 a 2016. Rámce byly navrženy předchozí vládou a neodpovídají výdajovým prioritám současné vlády. Proto v souladu s rozpočtovými pravidly předkládá vláda Poslanecké sněmovně k odsouhlasení zvýšené rámce na léta 2015 a 2016.

Výdajové rámce představují výdaje státního rozpočtu a státních fondů a jsou konsolidovány o dotační vztahy mezi státním rozpočtem a státními fondy. Výdajový rámec na rok 2015 je základem pro sestavení návrhu rozpočtu na rok 2015. Při zpracování návrhu rozpočtu na rok 2015 se ukázalo, že tento výdajový rámec je nedostačující. Je proto navrženo jeho zvýšení o 16 mld. na celkovou částku 1 169 mld. Kč. Pro rok 2016 je navrženo zvýšení o 27,5 mld. Kč na celkovou částku 1 191 mld. Kč.

Hlavní důvody pro navýšení jsou:

Zabezpečení nárůstu mandatorních a sociálních výdajů, zejména valorizace důchodů od 1. ledna 2015, to je zvýšení průměrného starobního důchodu o 205 Kč. Při valorizaci důchodů bude plně zohledněn růst spotřebitelských cen a zohlední se jedna třetina růstu mezd. Současně bude valorizace vyšší tím, aby byla důchodcům částečně kompenzována redukovaná valorizace důchodů v letech 2013 a 2014.

Zvýšení platby státu do systému veřejného zdravotního pojištění, to znamená státní pojištěnce. Platba se zvyšuje ze současných 787 Kč na 845 Kč za pojištěnce a jeden měsíc.

Posílení výdajů na investice v oblasti dopravní infrastruktury, zemědělství, školství, průmyslu, posílení výdajů na kofinancování programů Evropské unie v oblasti zemědělství, průmyslu a dopravy, posílení platů státních zaměstnanců včetně učitelů, výdajové pokrytí prorůstových opatření a dalších vládních priorit.

Návrh na zvýšení výdajových rámců odpovídá předpokládanému vyššímu odhadu příjmů státního rozpočtu. I když se navrhuje zvýšení výdajových rámců, tak vláda snižuje deficit z plánovaných 120 mld. Kč na 100 mld. Kč. Zvýšené střednědobé výdajové rámce zabezpečují nepřekročení referenční hranice pro deficit vládního sektoru ve výši 3 % HDP.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí Andreji Babišovi. Konstatuji, že tento sněmovní tisk projednal rozpočtový výbor, jehož usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 218/1. Žádám zpravodaje výboru pana poslance Ladislava Šincla, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh na usnesení. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, pane předsedající.

Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu konstatuje, že vláda s ohledem na zabezpečení podpory hospodářského růstu v roce 2015 a následujících letech a zajištění dalších vládních priorit předložila návrh upravených výdajových rámců na léta 2015 a 2016.

Za druhé - bere na vědomí, že změna střednědobých výdajových rámců na léta 2015 a 2016 je navržena následovně: U ukazatele střednědobé výdajové rámce schválené Poslaneckou sněmovnou usnesením číslo 71/2013 je to na rok 2015 1 153 mld. a na rok 2016 je to 1 163,5 mld. U ukazatele návrh na zvýšení výdajových rámců je to na 2015 16 mld. a na rok 2016 je to 27,5 mld. U ukazatele návrh zvýšených střednědobých výdajových rámců je to na rok 2015 1 169 mld. a na rok 2016 1 191 mld.

Dále doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna mění své usnesení číslo 71 ze 4. schůze konané 19. prosince 2013 a stanoví nový střednědobý výdajový rámec na rok 2015 ve výši 1 169 mld. a na rok 2016 ve výši 1 191 mld. Kč. Zmocňuje předsedu - tedy mne, náhradníka -, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a zahajuji všeobecnou rozpravu. Nemám žádnou písemnou přihlášku, ale vidím přihlášku pana poslance a předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury. Pane předsedo, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP