(11.00 hodin)
(pokračuje Gazdík)

Už vidím chvátající ministryni práce a sociálních věcí, je tedy přítomen člen vlády, uplynula 11. hodina a já zahajuji projednávání bodu

175.
Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona
o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 a střednědobých výdajových
rámců na léta 2016 a 2017 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech
/sněmovní dokument 1271/

K tomuto bodu nám byl doručen sněmovní dokument 1271, který obsahuje usnesení rozpočtového výboru číslo 122 z jeho 12. schůze ze dne 3. září 2014, jehož přílohou je i návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Předložený návrh uvede předseda rozpočtového výboru pan poslanec Václav Votava. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Dobré dopoledne kolegyně, kolegové.

Rozpočtový výbor na svém jednání ze dne 3. září 2014 přijal usnesení k časovému harmonogramu projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 a střednědobých výdajových rámců na léta 2016 a 2017 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech. Zmocnil mě jako zpravodaje, abych vás s tímto usnesením jednak seznámil a jednak okomentoval návrh usnesení, které bychom měli přijímat, co se týká harmonogramu projednávání státního rozpočtu. Jinak se hlásím potom do podrobné rozpravy, protože bych rád načetl dvě změny, které jsem projednal s většinou poslaneckých klubů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi rozpočtového výboru. Prosím ho, aby spolu se mnou sledoval od stolku zpravodajů všeobecnou rozpravu, kterou tímto otvírám. Do všeobecné rozpravy neeviduji žádnou přihlášku. Jestliže se nikdo nehlásí, všeobecnou rozpravu končím a přistoupíme k rozpravě podrobné. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Obdrželi jste všichni jistě návrh usnesení, které obsahuje už avizovaný časový harmonogram projednávání, a to jako sněmovní dokument 1271. Je to klasický, standardní způsob projednávání návrhu rozpočtu od předložení návrhu zákona vládou do Poslanecké sněmovny až po finále projednání ve třetím čtení a schválení návrhu státního rozpočtu ve třetím čtení.

Já bych si dovolil načíst dvě změny, které jsem, jak již jsem řekl, s většinou poslaneckých klubů konzultoval a nebyl k nim nějaký zásadní odpor. Jedná se o bod 6, kdy výbory mají projednat jim přikázané kapitoly a okruhy návrhu zákona a předávají svá usnesení rozpočtovému výboru. Původní termín byl do 20. 11., to je čtvrtek druhý výborový týden. Navrhuji tedy změnu na 19. 11. 2014, to je středa. Jedná se tedy o zkrácení o jeden den.

A pak druhou změnu, a to v bodě 7, kdy rozpočtový výbor má projednávat za účasti zpravodajů výborů usnesení výborů k jednotlivým kapitolám. Původně se měl konat rozpočtový výbor 26. 11. Navrhuji 21. 11., pátek.

Důvody těchto změn jsou prosté. Rozpočtový výbor obdržel změnu termínů dlouho plánované zahraniční cesty, takže žádám, aby k tomu bylo přihlédnuto, a prosím o vstřícnost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu předsedovi rozpočtového výboru. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, končím podrobnou rozpravu a budeme tedy hlasovat o jednotlivých návrzích usnesení. Poprosím pana předsedu, aby je přednesl, a následně o nich dám hlasovat. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Václav Votava: Pane místopředsedo, já myslím, že bychom mohli hlasovat současně o obou změnách termínů, protože na sebe vážou. Jedná se tedy o změnu bodu 6 a bodu 7 ve smyslu, tak jak jsem tu změnu přednesl. Myslím, že není třeba, abych to znovu četl. Samozřejmě moje stanovisko je kladné.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Námitku evidentně žádnou nevidím. Budeme tedy hlasovat o návrhu změny termínu, tak jak ji navrhl pan předseda rozpočtového výboru dle usnesení rozpočtového výboru. Já přivolám naše kolegy z předsálí.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení. Kdo je pro, zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 223, přihlášeno 121 poslankyň a poslanců, pro 115, proti žádný. Návrh usnesení byl přijat. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Václav Votava: Nyní bychom měli hlasovat o celém usnesení, to znamená harmonogramu se změnami, které jsme již schválili. Stanovisko samozřejmě kladné.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o návrhu harmonogramu státního rozpočtu na rok 2015. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 224, přihlášeno 123 poslankyň a poslanců, pro 115, proti žádný. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Děkuji panu předsedovi.

 

Poslanec Václav Votava: Ještě jednou děkuji za pochopení a vstřícnost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Dalším bodem, který je na programu schůze, je

179.
Odvolání se proti rozhodnutí mandátového a imunitního výboru
podle § 16 odst. 1 jednacího řádu Poslanecké sněmovny

Odvolání se pana předsedy Miroslava Kalouska bylo předsedovi Poslanecké sněmovny doručeno v předepsané lhůtě. K tomuto bodu vám bylo rozdáno na lavice, a to ve středu 17. září, usnesení mandátového a imunitního výboru číslo 82 ze dne 16. září tohoto roku. Nejdříve prosím zpravodaje mandátového a imunitního výboru pana poslance Radka Vondráčka, aby zaujal místo u stolku zpravodajů a sledoval se mnou průběh projednávání.

Nyní prosím, aby pan poslanec Miroslav Kalousek své odvolání uvedl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, mandátový a imunitní výbor přijal rozhodnutí, ve kterém mi ukládá, abych se panu poslanci Ondráčkovi omluvil za to, že jsem o něm řekl v parlamentní rozpravě, že byl komunistický fízl. Já s tímto rozhodnutím nesouhlasím, a odvolal jsem se proto k Poslanecké sněmovně a chci vám navrhnout, abyste rozhodnutí mandátového a imunitního výboru zrušili. Dovolte prosím, abych teď uvedl několik argumentů na podporu svého návrhu.

Předně ve slovech komunistický fízl není žádný vulgarismus. Fízl je slovo, které odpovídá standardům běžné češtiny, běžně se používalo i používá, a my, co jsme byli o Palachově týdnu i v září 1989 na Václavském náměstí, tak jsme prostě tyto osoby jinak neoznačovali. Říkali jsme jim nejčastěji fízl, také jsme jim říkali mlátičky, popřípadě s využitím křestního jména tehdejšího prezidenta republiky jsme jim říkali gustapáci. Používali jsme také několik jiných termínů, ale ty už jsou vulgární. Ty bych si na půdě Poslanecké sněmovny nedovolil vyslovit. Slovo fízl vulgární nepochybně není. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP