(14.40 hodin)

 

Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Dobré odpoledne. Vážený pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, v podstatě děkuji za tu vaši interpelaci. Víte, že v poslední době se hodně diskutuje kolem dálnice D3 a kolem navazující komunikace R3. Ať už jsou to úseky, které vláda schválila v rámci nadlimitních zakázek, kde proběhla výběrová řízení a následně odvolání na Úřad na ochranu hospodářské soutěže ze strany soutěžících zhotovitelů, a my dnes připravujeme a do konce září zasedne rozkladová komise na Ministerstvu dopravy, která byla měla původní verdikt ke dvěma úsekům dálnice D3 Borek-Ševětín, Ševětín-Úsilné potvrdit své rozhodnutí ve výběrových komisích, tak abychom mohli potom následně pokračovat dál a zahájit tyto úseky pokud možno ještě v letošním roce.

Tato silnice, nebo dálnice, abych byl úplně přesný a nebyl zase kritizován médii, že říkám rychlostní silnice a myslím dálnici, tato dálnice je skutečně velmi důležitá. Je to prioritou této vlády. Já jsem dvakrát jednal s rakouskými představiteli, dvakrát s hejtmanem Pröllem, jednou s hejtmanem v Linzi, a shodli jsme se na tom, že je potřeba pokračovat a udělat všechno pro to, abychom do konce roku 2021, kdy rakouská strana předpokládá dokončení úseku na státní hranici, nalezli dostatek vůle v tom pokračovat. Nicméně vám řeknu reálné věci, které k vašemu dotazu směřují.

Pro tento úsek rychlostní komunikace byla v červenci tohoto roku schválena studie proveditelnosti souboru staveb s názvem R3 Třebonín - Dolní Dvořiště. A s tím, že zahájení realizace úseku Třebonín-Kaplice nádraží a Kaplice nádraží - Nažidla, je možné předpokládat v druhé polovině roku 2018.

Následně bude zahájen v roce 2018 i hraniční úsek Nažidla - Dolní Dvořiště, státní hranice, kde v této chvíli, a to je myslím možná rozdíl vašich informací, dosud není k dispozici platné územní rozhodnutí.

K tomu, abychom mohli pokračovat dál, je třeba uzavřít mezi Českou republikou a Rakouskem mezistátní smlouvu. Tu v této chvíli uzavřenou nemáme a nemáme přesně specifikované souřadnice místa napojení. I tady už jsme pokročili dál. Česká strana připravila návrh mezistátní dohody o propojení rychlostní silnice R3 s rakouskou rychlostní silnicí S10, v lokalitě Dolní Dvořiště - Wullowitz. K této smlouvě proběhlo již mezirezortní připomínkové řízení a návazně bude vyzvána rakouská strana k expertnímu jednání. Byly vytvořeny odborné týmy na Ředitelství silnic a dálnic a rakouském ASFINAGu za účasti našeho zastupitelského sboru ve Vídni, kde pan současný velvyslanec se velmi aktivně podílel při své bývalé diplomatické misi ve Spolkové republice Německo a účastnil se takovéto dohody, která byla mezi Spolkovou republikou a Českou republikou uzavřena k dálnici D5. Takže má bohaté zkušenosti a je nám velmi k dispozici a nápomocný pro to, abychom dořešili i tuto formální záležitost, a tím jednoznačně deklarovali místo napojení. Nikdo by už v budoucnu nemohl zpochybnit, zda v rámci projednávaného územního řízení je ono místo napojení to správné, či nikoliv.

Já bych vám chtěl říci, že rezort dopravy vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby dostavby jihočeské dálnice D3 a rychlostní komunikace byly dokončeny do roku 2021, tak abychom mohli efektivně vyčerpat evropské finanční prostředky v rámci programu OPD 2. Ředitel odboru výstavby pan Ing. Čížek navštívil v minulosti, v minulých týdnech, několikrát České Budějovice a řešili jsme varianty zrychlení výstavby - ne zpomalení, zrychlení výstavby i okruhu Českých Budějovic pro to, abychom v rámci platných územních rozhodnutí nebo v rámci platných vymezených koridorů našli takové řešení, které bude vyhovovat Českým Budějovicím a v podstatě by dokázalo zrychlit celý proces. Samozřejmě podrobnější informace, pokud budete vyžadovat, jsem připraven vám dát v písemné formě.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi za jeho odpověď. Poprosím pana poslance o jeho doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Zahradník: Děkuji, pane předsedající. Pane ministře, já vám děkuji za vaše slova. Doufám, že budou vtesána do betonu tak, aby skutečně byla platná. Po tom aby byl stanoven bod přechodu, po tom jsem už já volal jako hejtman, kterým jsem se stal v roce 2000. Pořád se nic neděje. Tedy znova vás žádám a prosím, abyste maximálně urychlili proces stanovení přechodového bodu a celé přípravy stavby dálnice. Zároveň vás také prosím, abyste apeloval na ŘSD, aby urychlili výkupy pozemků, které obvykle bývají hlavní brzdou v procesu přípravy stavby rychlostní komunikace. Pro informaci, do Budějovic je to dálnice D3, od Budějovic je to rychlostní komunikace R3. Takto je to terminologicky stanoveno i profilově s ohledem na to, že na rakouské straně se jedná o stavbu rychlostní silnice S10. Čili ještě jednou, pane ministře, prosím vás o maximální podporu těchto staveb. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Zahradníkovi, pan ministr už patrně nechce reagovat. Děkuji.

Přejdeme k druhé interpelaci, kde pan poslanec Karamazov - který je ale bohužel nepřítomen, takže patrně nebude interpelovat paní ministryni Helenu Válkovou. Paní ministryně vypadá smutně, že ji to mrzí. Ruším tedy jeho interpelaci pro nepřítomnost.

Přejdeme k třetí interpelaci - pan poslanec Radim Holeček. Taktéž nepřítomný, takže ruším interpelaci pana poslance Holečka.

A čtvrtá interpelace - pan poslanec Martin Novotný bude interpelovat pana ministra dopravy Antonína Prachaře, ve věci rozvoje dálniční sítě. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Novotný: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, moje interpelace bude záměrně položena obecným jazykem, nikoliv odborným jazykem v oblasti komunikačních sítí. Oba totiž společně s panem ministrem pocházíme ze střední Moravy. A jako Středomoravák jsem celé poslední čtvrtstoletí vždy opakovaně přemýšlel při překračování hranic do Rakouska směrem na Vídeň nad onou zvláštní symbolickou situací, kdy dodnes občané České republiky tam musí cestovat po složitých místních komunikacích, přes vesničky na začátku rakouského území. Vždycky to pro mne byl symbol oné rozdělené Evropy čtyřicet let po válce, symbol, jak se dvě přirozeně spolu vždy sousedící území oddělily od sebe, včetně toho oddělení neexistencí dálniční sítě.

My jsme tady na půdě Poslanecké sněmovny nedávno slyšeli expresivní výrazy o tom, že se za čtvrtstoletí po listopadu neudělaly ani ty podělané dálnice. Mně nedávné rozhodnutí, kterým jsme zafixovali ten stav, že plynulé propojení mezi Českou republikou a Vídní v podstatě v tuto chvíli ani neplánujeme a chystáme propojení, možná sofistikovanější, to jest obchvaty obsahující sítí, ale stále těch nižších tříd komunikací. Mně toto strategické rozhodnutí přijde skandální, přijde mně jako rezignace na standard, který funguje všude ve středoevropských zemích široko daleko okolo, a proto bych se chtěl pana ministra zeptat touto cestou, jaké důvody skutečně vedly k tomu, že jsme v této oblasti rezignovali na to, že nebudeme schopni propojit moravské území s metropolí, která je dokonce geograficky bližší, než je Praha, naše hlavní město. Přijde mi to neuvěřitelné a ty důvody bych chtěl slyšet v daleko hlubší argumentaci, než jaká zazněla na půdě médií.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Novotnému a poprosím pana ministra dopravy o odpověď na tuto interpelaci.

 

Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Vážený pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, vy jste říkal, že máte obecnou interpelaci na stav silniční a dálniční sítě v České republice. Já bych vám chtěl říci, že v současné době, co se týká rozpočtu, co se týká finančních prostředků na vybudování dálničních a rychlostních komunikací a přilehlých úseků silnic první třídy, které jsou v majetku státu a kde stát má možnost využít evropských finančních prostředků, tak tento rozpočet je naplněn. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP