(14.50 hodin)
(pokračuje Prachař)

Je naplněn od roku zhruba 2013 a s ohledem na to, co jsme schopni stavět, netrpíme finanční nouzí. Pokud to bylo dříve, že se vymlouvali různí představitelé, naši předchůdci, na to, že tento stát nemá peníze, a proto nemůže stavět dálnice, lhali našim občanům. Nikdy to tak nebylo.

Zásadní komplikací při výstavbě obecně sítí bylo pozastavení výkupu pozemků díky snížení ceny od 1. 2. 2013. Tento zákon, který má číslo 416, byl přijat v roce 2009. Dneska máme rok 2014. Za 4,5 roku nikdo nepřišel s tím, že tento problém existuje, občané nechtějí prodávat pozemky za poplatky nižší než poplatek na veřejném WC, a nic se s tím nedělá.

V současné době se napravil stav, abychom mohli vlastníkům pozemků v zemědělské a lesnické půdě dát adekvátní finanční prostředky a mohli tak celý proces přípravy investic zrychlit. Novela je přijata, je schválená a platná. Účinná od 13. 9. Tím se výrazně navýšila možnost přiznat spravedlivé odměny majitelům pozemků. Ředitelství silnic a dálnic už v předstihu zahájilo zpracování znaleckých posudků, čili ocenění jednotlivých těchto pozemků v daných lokalitách, tak aby bylo možné uplatnit příslušný násobek a zahájit výkupy pozemků a pokračovat dál. Předpokládáme, že tady se posuneme výrazně do konce letošního roku, protože my musíme respektovat devadesátidenní lhůtu a po ní teprve v případě nedohody přistoupit na vyvlastnění. Takže tady nás čeká tři měsíce. Mezitím budeme velmi pečlivě analyzovat, jak budou probíhat jednotlivé diskuse s občany a jaký bude mít novela zákona efekt.

Co se týká vašeho konkrétního dotazu, silnice R52 Brno-Vídeň. V posledních dnech je velmi mediálně sledovaná tato kauza, resp. moje prohlášení, které vyplynulo z pondělního společného setkání s hejtmanem Erwinem Pröllem. Bylo to už druhé setkání za mého krátkého působení na Ministerstvu dopravy. My jsme skutečně spolu hledali všechny cesty, jakým způsobem společně najít prostor a napojit českou a rakouskou rychlostní komunikaci. Na rakouské straně se jedná o rychlostní komunikaci, která bude vedena od Freiburgu - ne od Freiburgu, od Schricku by měla být vedena v uspořádání pouze dvou pruhů. Vyplynulo to patrně z rakouského prověření finanční efektivity celého - rakouská strana nám oznámila, že na českou hranici podle uzavřené smlouvy, kde je definován bod napojení, přivede tuto komunikaci pouze ve dvoupruhovém uspořádání.

Já jsem nikdy neřekl, a znovu to opakuji, na půdě Poslanecké sněmovny, že nebude Česká republika stavět dálnici mezi Brnem a Vídní. Do Pohořelic máme čtyři pruhy a od Pohořelic směrem ke státní hranici připravujeme uspořádání v dálničním čtyřpruhovém profilu. Omezení, které máme, je otázka přechodu Novomlýnských nádrží, kde je dvoupruhové uspořádání, a tady navrhujeme dočasně toto dvoupruhové uspořádání při přechodu Novomlýnských nádrží zachovat, a dále, protože byly zrušeny zásady územního rozvoje kraje, to je pro nás podstatný fakt, my v této chvíli na území Jihomoravského kraje nemůžeme udělat ani chodník. Byly zrušeny zásady územního rozvoje na základě podání občanské iniciativy k Nejvyššímu správnímu soudu, a jak jsem informován, obnova zásad územního rozvoje kraje pokračuje a měly by být znovu projednány ve třetím čtvrtletí roku 2015. Zrušené zásady územního rozvoje kraje se netýkají pouze dotčeného katastrálního území obce Mikulova, tam můžeme pokračovat dále v přípravě. Bylo by velkou ostudou této republiky, kdyby rakouská strana přivedla svoji dálnici k hranicím a my na ni nedokázali plynule navázat.

Co se týká Mikulova, budeme pokračovat v přípravě výkupu pozemků pro klasické dálniční těleso ve čtyřpruhovém uspořádání, tak abychom v okamžiku, kdy dojde k dohodě, byli na vlastních pozemcích a mohli tento úsek dostavět. Naše představa je taková, že za současného stavu probíhají už diskuse mezi oběma stranami, jak rakouskou, tak Ředitelstvím silnic a dálnic, připravujeme smlouvu na společnou výstavbu hraničních mostů, odstranili jsme problémy, které vyplývaly z nivelety na jedné a na druhé straně. Tam byly rozdíly jenom v tom, že rakouská strana používala jiný výškový systém oproti České republice. Jsme velmi blízko, aby tyto smlouvy o společném postupu hraničních mostů mohly být uzavřeny ještě v letošním roce.

Znovu říkám a opakuji to, a důrazně (upozornění na čas), nikdy jsem neřekl, že nebudeme stavět dálnici mezi Brnem a Vídní.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi dopravy. Ptám se pana poslance, má-li doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Novotný: Děkuji, panu ministrovi za toto interpretační vyjádření. Každý z nás, kdo sleduje vývoj v území posledních mnoho let, samozřejmě vidí nejbanálnější vrstvu situace, tedy zatímco na české straně se nepostavilo za poslední léta vůbec nic, tak rakouská strana postavila mnoho kilometrů dálnic a já jí v tom směru rozumím, že nulový pohyb z české strany mohl vést až k deklaraci postoje, který rakouská strana v tuto chvíli zaujímá.

Chtěl bych pouze touto cestou pana ministra požádat, on mě o tom teď ujistil, abychom v našich postojích nikdy s tím stanoviskem rakouské strany nevyjadřovali jakýkoli souhlas nebo se s touto vizí neztotožňovali. Myslím si, že by skutečně byla ostuda, aby jeden z těchto hlavních tahů pro budoucnost budoucích generací zafixován v podobě, která vznikla v době železné opony. Není to dotaz, je to jenom jakési doplnění. Pan ministr v podstatě můj dotaz zodpověděl, ale ten můj apel směřuje k tomu, abychom jakýmkoli verbálním formulačním způsobem nefixovali tuto situaci, že by se mohla skutečně v příštích dvaceti třiceti letech stát pravdou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Novotnému. S pátou interpelací přichází paní poslankyně Jana Fischerová, která bude taktéž pana ministra dopravy Antonína Prachaře interpelovat ve věci registru vozidel. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Děkuji vám za slovo, pane předsedající.

Vážený pane ministře, název interpelace je jednoduchý - registr vozidel. A já se na vás obracím s konkrétním dotazem od konkrétního občana kraje Vysočina. Přišel za mnou s následující prosbou: Jak se řeší případ, kdy mi byl odcizen osobní vůz. Je to už 17 let, čili před 17 lety, a moje vozidlo je stále uvedeno v registru vozidel. Třebaže mám od Policie ČR veškeré papíry vyřízené o tom, že vůz byl zcizen, ale na odboru dopravy na pověřeném úřadu, tzv. na trojce, mně bylo sděleno, že nemám doklad o tom, že tento vůz byl ekologicky odstraněn, znehodnocen.

Chci se zeptat, nevím, třeba je to nějak řešeno, ale já tu odpověď neznám, tak bych byla ráda, kdybyste mi vysvětlil, jak se to řeší, zda se to řeší. Zajímá mě to opravdu z pohledu naší legislativy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Fischerové a pana ministra dopravy poprosím o odpověď. Prosím, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Vážená paní poslankyně prostřednictvím pana předsedajícího, chtěl bych vám říct, jak to probíhá v současné době a jak to bude probíhat po 1. lednu 2015, kdy nabude účinnost zákon číslo 56, a co pro to děláme už teď.

V současnosti se u odcizeného vozidla zápis do centrálního registru vozidel neprovádí. My v centrálním registru vozidel v dnešní době nevíme, že to vozidlo je odcizeno. Skutečně to tak je. Odcizení se hlásí pouze na Policii ČR a nemožnost provozování vozidla dokládá provozovatel a vlastník pouze protokolem od Policie ČR. Od 1. 1. 2015 se po nahlášení vlastníka bude zapisovat do centrálního registru vozidla vyřazení z provozu a k žádosti o vyřazení se bude předkládat policejní protokol. Proto už v současné době jsme zdali úpravu stávajícího systému centrálního registru vozidel, tak abychom dokázali nastavit všechny změny k 1. 1. 2015. Ministerstvo dopravy poslalo do meziresortního připomínkového řízení dvě prováděcí vyhlášky k novele zákona 56. Trošku jsme s tím otáleli, resp. pozdrželi. Právě v souvislosti s projednávanou krátkou novelou tohoto zákona jsme chtěli odložit značky na přání a odložit § 48a ohledně dokumentace na stanici technické kontroly. V okamžiku, kdy jsme měli jasno, že vláda náš návrh z dílny Ministerstva dopravy doporučila Poslanecké sněmovně, proběhlo první a druhé čtení, okamžitě jsme poslali prováděcí vyhlášky, tak aby bylo možné se s nimi seznámit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP