(15.00 hodin)
(pokračuje Prachař)

Podrobně k 1. 1. 2015. Bylo-li silniční vozidlo odcizeno, cituji přesně §12 odst. 5, požádá vlastník silničního vozidla o vyřazení z provozu bez zbytečného odkladu poté, co se o odcizení silničního vozidla dozvěděl. K žádosti přiloží policejní protokol, doklady a tabulky podle odstavce 2. K žádosti přiloží, má-li je k dispozici. Odstavec 3 a 4 se v tomto nepoužije. U dočasně vyřazených vozidel do jednoho roku nedojde k nahlášení adresy místa, kde je vyřazené vozidlo umístěno, a účelu jeho využití bude se silniční vozidlo považovat za zaniklé. To znamená, dojde k trvalému vyřazení tohoto vozidla z registru. U vozidel v převodu, nedojde-li do lhůty šesti měsíců k podání žádosti o zápis vlastníka, bude rovněž silniční vozidlo považováno za zaniklé a bude trvale vyřazeno. Místně příslušné registrační pracoviště zapíše zánik vozidla do centrálního registru automaticky, to znamená, že žádný občan nebude muset místo centrálního registru navštěvovat a tam se domáhat takovéhoto zápisu. Takže tyto zápisy poběží automaticky. Jeden rok. V okamžiku, kdy nedojde k odhlášení a převodu na další osobu, po šesti měsících bude vyřazeno. Tím docílíme i tzv. vyčištění registru, kdy dneska tam máme spoustu vozidel tzv. v polopřevodech.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu ministru dopravy. Ptám se paní poslankyně. Má zájem o doplňující otázku. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Děkuji. Já jsem právě o tom přemýšlela, že ten registr vozidel, jestli se to neděje, tak musí být opravdu zahlcen, a mnohdy toto nefungovalo, tak jsem si říkala, že tam musí být velké množství těch vozidel. Čili teď mohu říct, pane ministře, tomu dotyčnému pánovi, že vlastně má až po 1. 1. 2015 možnost všechno řešit ve vztahu k centrálnímu registru. Děkuji. To je všechno.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni i panu ministrovi. Další, šestá interpelace. Dovoluji si ji stáhnout, protože to je moje interpelace na nepřítomného pana ministra financí. A protože pan ministr je nepřítomen a protože mě tady nemá kdo vystřídat a nechci přerušit schůzi Sněmovny, tak ji stahuji.

Sedmou interpelací je interpelace paní poslankyně Marie Pěnčíkové na nepřítomného ministra školství Marcela Chládka ve věci nových studijních oborů na vysokých školách. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Děkuji za slovo. Dobrý den. Vážený pane ministře, donesly se ke mně pro mne velice znepokojivé informace o údajném zřizování nových studijních oborů na vysokých školách. Konkrétně na Univerzitě Palackého v Olomouci má údajně vzniknout nový obor zaměřený na správcovství církevních majetků nabytých v rámci vyrovnání s církvemi. Proto se ptám, jelikož se u mne jedná jen o nepodložené informace: Opravdu se o zřízení takovýchto studijních oborů na našich veřejných vysokých školách uvažuje? A v případě, že ano, o které školy se jedná, jaké konkrétní obory to budou a kolik studentů má být do těchto oborů případně přijímáno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Bude jí odpovězeno písemně. Máme další interpelaci, osmou v pořadí. Paní poslankyně Gabriela Pecková bude interpelovat taktéž nepřítomného ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera ve věci diskriminace romských fotbalistů. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Vážený nepřítomný pane ministře, dámy a pánové, náš právní řád stejně tak jako právní řád Evropské unie, které jsme členem, nepřipouští žádnou formu diskriminace. Česká republika je velmi často v hledáčku lidskoprávních organizací a institucí Evropské unie kvůli menšinám, například i kvůli nedostatečnému naplňování rozsudku soudu pro lidská práva ve věci D.H. proti České republice a podobně.

Sport je bezesporu velmi významným socializačním nástrojem s velkým preventivním potenciálem k soužití většinové společnosti s menšinami. Proto se ptám, pane ministře, jaké kroky jste podnikl nebo hodláte podniknout v případě diskriminace romského fotbalového klubu Roma junior na Děčínsku. V neděli odjíždí naše parlamentní delegace opět do Rady Evropy do Štrasburku a určitě se nevyhneme různým nepříjemným otázkám, takže bych ráda věděla, co můžeme vyřídit v Radě Evropy od našeho ministra pro lidská práva v této věci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Taktéž jí bude odpovězeno písemně. Devátou interpelaci přednese pan poslanec Michal Kučera na taktéž nepřítomného ministra zemědělství Mariana Jurečku. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Vážený pane nepřítomný ministře, státní podnik Lesy České republiky, resp. nový generální ředitel Lesů České republiky pan Szórád ihned po svém nástupu do funkce jako svou první akci vypsal veřejnou zakázku za 1,9 milionu korun pro společnost Bubeník Partners na personální služby, a to tzv. zadáním z ruky jednomu uchazeči bez oslovení či zapojení více uchazečů. Státní podnik tak neefektivně vynaložil milionové finanční prostředky za nesmyslné výběrové řízení na čtyři odborné funkce vrcholového managementu Lesů České republiky, konkrétně jde o pracovní pozici ekonomického ředitele, výrobně technického ředitele, správního ředitele a obchodního ředitele. Předmětem této zakázky byl pouze hromadný písemný test všech uchazečů o místo v prostorách státního podniku v rozsahu tři hodiny a následně pohovor generálního ředitele Lesů České republiky s vybranými účastníky. To vše za necelé dva miliony korun. Vzhledem k tomu, že státní podnik má svůj personální útvar, tak se celá tato předražená zakázka jeví jako naprosto zbytečné plýtvání finančními prostředky státního podniku. Smutným výsledkem této předražené zakázky za 1,9 milionu korun, mimochodem v době boje za transparentnost veřejných zakázek a očištění dobrého jména Lesů České republiky dle vašich slov, pane ministře zemědělství, je přijetí do top managementu státního podniku dvou známých generálního ředitele Szóráda ze skupiny CE Wood a dvou zaměstnanců Lesů České republiky.

Chtěl bych se vás, pane ministře zemědělství, zeptat, jakým způsobem byla konstruovaná cena výběru řízení 1,9 milionu korun. A protože zde nejste přítomný, tak vám ještě připomenu, koho jste tedy obsadil do top managementu Lesů České republiky. Generální ředitel pan Ing. Szórád ze skupin Allwood, ze skupiny CEW, ekonomický ředitel inženýr Buchta, jehož otec pochází z Allwood ze skupiny CEW, obchodní ředitel Allwood ze skupiny CEW, správní ředitel Lesy České republiky, výrobní ředitel Lesy České republiky, odbor vnitřního auditu ze skupiny CEW.

Vy jste, pane ministře, Lesy České republiky věnoval lidem, kteří z Lesů České republiky vyváděli ohromné prostředky prostřednictvím nevýhodných zakázek. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Jistě mu pan ministr rád odpoví na jeho naléhavé otázky.

Desátou interpelaci položí paní poslankyně Anna Putnová na taktéž nepřítomného ministra školství Marcela Chládka.

 

Poslankyně Anna Putnová: Dobré odpoledne. Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Vážený nepřítomný pane ministře Chládku, je mi líto, že vám nemohu položit osobně otázku. Neměla jsem tu čest ani minulý týden, kdy jste nebyl přítomen interpelacím, takže už nemohu dále čekat a musím se aspoň tímto prostřednictvím na vás obrátit.

Dvacátého června letošního roku Poslanecká sněmovna přijala doprovodné usnesení, ve kterém žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby provedlo revizi hygienických parametrů pro mateřské školky, aby se zlepšila využitelnost této infrastruktury. Je to více než čtvrt roku. Zajímá mě, pane ministře Chládku, jaké kroky jste v této věci podnikl.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Jedenáctou interpelaci přednese pan poslanec Petr Bendl na pana ministra dopravy, který je dnes oblíben, ve věci rychlodráhy Praha-Kladno. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Není divu, že je dnes oblíben, protože je jeden z mála zúčastněných ministrů a patří mu za to poděkování, byť jsme občas kritičtí. Takže se přidám k těm, kteří si váží skutečnosti, že tady sedíte, pane ministře, a odpovídáte na dotazy.

Můj dotaz je prostý, protože už jsem vás v této věci interpeloval zhruba před půl rokem a šlo o projekt drážního spojení mezi Kladnem a Prahou, kterému se pracovně říká rychlodráha.***
Přihlásit/registrovat se do ISP