(15.20 hodin)
(pokračuje Prachař)

Samozřejmě chybou bylo, že jsme nevěděli, respektive vedení Ministerstva dopravy, moje osoba, to je moje chyba, že jsem nevěděl, že musíme k takovému návrhu zákona - to se přiznávám - mít zpracované hodnocení dopadu na státní a podnikatelský sektor neboli RIA. Když jsem se to dozvěděl, zadal jsem tyto práce tak, aby probíhaly, abychom to mohli velmi rychle napravit. Došlo ke skluzu dvou měsíců a na základě stávající analýzy, jak vypadá příprava tohoto zákona, jsem vyvodil personální zodpovědnost na Ministerstvu dopravy a odvolal jsem okamžitě vrchního ředitele pro legislativu a nahradil ho týmem čtyř lidí. Jeden z nich je z legislativního odboru vlády.

Současný stav, který je. Ministerstvo dopravy požádalo dne 23. 6. 2014 předsedu vlády o posun termínu předložení věcného záměru zákona o liniových stavbách na termín do konce října 2014, čili z šestého měsíce na desátý. Vláda tuto žádost projednala a usnesením č. 631 z 30. 7. stanovila nový termín pro předložení návrhu věcného záměru zákona o liniových stavbách do konce října. V současné chvíli práce probíhají a my jsme připraveni v první dekádě měsíce října poslat návrh zákona do meziresortního připomínkového řízení, které trvá 15 dní, a poté budeme schopni předložit tento zákon na Legislativní radu vlády.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec má doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji, pane ministře prostřednictvím pana předsedajícího, za erudovanou odpověď. Já jsem velmi rád, že to můžu do jisté míry konfrontovat s vašimi slovy, především např. v Ekonomu z 15. května 2014, kde jste přímo řekl: "Do poloviny června by měl být věcný záměr, v říjnu a v listopadu paragrafované znění, od 1. ledna 2016 by měl platit a stavět by se podle něj mělo začít v roce 2018." Rozumím tomu tak, že i přesto, že jaksi váš legislativní odbor - já to neberu jako - omlouvám se, zase prostřednictvím pana předsedajícího - vaši chybu. Já myslím, že to je otázka samozřejmě šéfa legislativy, který vám neřekl, že na takovouhle zásadní normu je potřeba vypracovat RIA. Ale chápu to tak, protože na ten zákon všichni čekáme, tzn. ta slova, která jste řekl vy, včetně té citace mé, platí a já pevně věřím, že věcný záměr v říjnu s termíny 2016, 2018 budou platit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Birkemu. S další interpelací pan poslanec Jiří Petrů, který bude taktéž interpelovat pana ministra dopravy ve věci R52. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Petrů: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, rychlostní silnice R52 zajišťuje rychlostní spojení Brna s Mikulovem a Vídní ve směru mezinárodního tahu E461. K napojení rychlostní silnice na nově budovanou rakouskou dálnici A7 u Mikulova je nutno nově postavit či rozšířit stávající silnici postavenou v 90. letech minulého století mezi Pohořelicemi a Mikulovem. To vyplývá ze zásadního dokumentu, kterým je Politika územního rozvoje České republiky z roku 2008, kapitola č. 5 "Koridory a plochy dopravní infrastruktury", odst. 106) R52 "Zkvalitnění silničního spojení Brno-Vídeň".

Rakouská strana potvrdila tuto skutečnost zákonem Bundesstraßengesetz z roku 1971 ve znění z roku 1999, který má číslo BLBL 182/1999, a novelou Bundesstraßen-Übertragungsgesetz s číslem BGBI I 50/2002. Výsledkem je pak mezinárodní dohoda podepsaná mezi Českou republikou a Rakouskou republikou 23. ledna 2009.

22. září proběhlo vaše jednání s dolnorakouským hejtmanem Erwinem Pröllem a v médiích byl interpretován výsledek vašeho jednání tak, že pro spojení Brna s Vídní se neuvažuje s čtyřpruhovým silničním spojením. Tato informace vyvolala velmi negativní reakce veřejnosti i institucí, které několik desetiletí usilují o rovnovážné napojení obou měst. Zcela nepochopitelná je pak úvaha, že úsek mezi Pohořelicemi a Mikulovem zůstane jako dvoupruhový, když ostatní napojení na české i rakouské straně je čtyřpruhové.

Pane ministře, částečně jste již odpověděl ve čtvrté interpelaci. Přesto vás žádám o jednoznačné vyjádření, že Ministerstvo dopravy bude vytrvale připravovat propojení Pohořelice-Mikulov čtyřpruhovou komunikací tak, aby byly splněny mezinárodní dohody. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Petrů. Poprosím pana ministra o odpovědi, i když částečně už opravdu odpověděl v předchozí interpelaci.

 

Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Vážený pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, já bych chtěl znovu potvrdit a znovu shrnout to, co se kolem R52 v současné době děje.

Znovu bych chtěl říct, že my v současné době nemůžeme pokračovat dál, protože nemáme zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje. Ty byly zrušeny občanskou iniciativou podanou k Nejvyššímu správnímu soudu a z důvodu chyb v dokumentaci v zásadách územního rozvoje kraje byly zrušeny. Podle ujištění hejtmana Jihomoravského kraje pana Haška se připravují nové zásady územního rozvoje, které by měly být projednány ve třetím čtvrtletí roku 2015. Znovu bych chtěl ujistit, že zrušené zásady územního rozvoje kraje se netýkají katastrálního území Mikulova, a tedy můžeme pokračovat v přípravách obchvatu Mikulova.

Já jsem nikdy neřekl, že nebudeme pokračovat v dálničním profilu mezi Brnem a státní hranicí. Smlouva, o které mluvíte, z roku 2009, tuším, že to je, neříká, o jakém profilu bude toto napojení. Ta jenom říká, že bude provedeno rychlostní napojení na hraničním přechodu Drasenhofen. Já jsem tuto smlouvu ukazoval tento týden při svém vystoupení v České televizi. Měl jsem ji s sebou, hledal jsem ji, bohužel zůstala na Ministerstvu dopravy, jinak bych vám ji mohl nechat ofotit, jak ta smlouva vypadá.

My budeme i nadále pokračovat v přípravách čtyřpruhového uspořádání od Pohořelic směrem ke státní hranici, a znovu říkám, v rámci přípravy obchvatu Mikulova, který v této chvíli po projednání s rakouskou stranou připravujeme do procesu výstavby jako dvoupruhový, ale výkupy pozemků budou probíhat pro profil čtyřpruhový tak, abychom tam v budoucnu mohli tuto dálnici ve čtyřpruhovém profilu dokončit v plné kategorii tak, jak by to mělo být, a tak, jak je to předběžně s rakouskou stranou i dojednáno. Já se skutečně nechci dostat do situace, která je dneska ve městě Znojmě, kde máme nejdražší inlinovou dráhu ve čtyřpruhu uprostřed Znojma, která na nic nenavazuje. Úplně stejně by nám dva pruhy skončily na hranicích s Rakouskem a na ně by nenavazovala rakouská komunikace. Já se budu snažit a při všech jednáních budu zdůrazňovat, že je potřeba, aby rakouská strana v rámci dalšího vývoje v budoucnosti přistoupila k plnému dokončení v dálničním profilu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Než přejdeme na další interpelaci pana poslance Jana Farského, který bude interpelovat nepřítomného pana ministra financí Andreje Babiše ve věci strategické vlastnické politiky státu, tak přečtu ještě omluvy, kterých se nějak vyrojilo: Předně pan poslanec Jaroslav Borka se omlouvá dnes od 17.30 z osobních důvodů, pan poslanec Igor Jakubčík se omlouvá od dnešních 15 hodin do zítřejších 11 hodin z osobních důvodů. Pan poslanec... Jejda, kdo se to omlouvá? (Smích v sále.) Tak paní poslankyně Gabriela Kňourová se omlouvá... Ne, pardon, už to zjišťuji. Pan poslanec Beznoska se omlouvá z dnešního jednání z pracovních důvodů. Dále pan poslanec Pavel Šrámek se omlouvá dnes od 14.30 z pracovních důvodů. Tak.

Poprosím pana poslance Farského o jeho interpelaci na pana ministra financí. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP