(16.00 hodin)

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji, pane místopředsedo. Dnes je to moje třetí interpelace, která bohužel zůstane bez přímé odpovědi. Nyní tedy alespoň ve věci přímé volby starostů.

Vážený pane ministře, vláda toto pondělí odmítla náš návrh na zavedení přímé volby starostů. Můj dotaz směřuje stejným směrem, jako směřoval dotaz na pana ministra Babiše. Pro mne to bylo velké zklamání, že vláda neschválila tento náš návrh. Nicméně mě zajímá, jak je možné, že záměr zavést přímou volbu starostů ve vaší vládě neuspěl, když se představitelé koaličních stran v této myšlence hlásili a v nedávné minulosti koneckonců i vaši spolupracovníci například ústy pana Cyrila Svobody. Tento cíl má také ve svém prohlášení senátorský klub, v němž jsou zástupci KDU-ČSL. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, paní poslankyně. Vzhledem k tomu, že zde pan premiér není, bude vám odpověď zaslána písemně.

Přistoupíme k další interpelaci, kterou má pan Simeon Karamazov a interpeluje paní ministryni Helenu Válkovou. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Simeon Karamazov: Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, legislativní odbor Ministerstva spravedlnosti v současné době připravuje novelu občanského zákoníku. Zastánci novely tvrdí, že občanský zákoník obsahuje mnoho chyb a je potřeba ho změnit, aby občané věděli, jak budou soudy tu či onu kauzu rozhodovat. Naopak jejich odpůrci argumentují tím, že by měl zákoník teprve svůj prostor dostat a až poté ho případně změnit. V médiích na to téma je řada názorů. Zaujalo mě vyjádření doktora Čecha, odborného asistenta na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, dle něhož kromě tohoto jakéhosi záchranného balíčku první pomoci bude ministerstvo v příštím roce připravovat i novelu rozsáhlejší, která se pak dotkne samotné podstaty občanského zákoníku.

Chtěl bych se vás tedy zeptat v souvislosti s těmito skutečnostmi, zda a jakým způsobem budou běžní uživatelé právní úpravy, a to včetně podnikatelů, o obou připravovaných novelách informováni a zda také dojde k širší diskusi právnické veřejnosti. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Paní ministryně přišla, tak předpokládám, že je připravena vám odpovědět. Máte slovo, paní ministryně.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková Vážený pane místopředsedo, vážený pane poslanče, milé kolegyně, milí kolegové, předpokládám, že odpovím na vaši otázku komplexně. V případě, že by tomu tak nebylo, prosím ještě o doplňující upřesnění vašeho dotazu. Jde, předpokládám, také o dotaz, který jste měl na mysli v té první interpelaci, kde jsem byla včas přítomná, ale zase jste chyběl vy. Takže dohromady to snad dáme nyní do pořádku.

Pokud jde novelu občanského zákoníku, tak my v současné době na ní pracujeme. Prakticky se dá říci, nebo fakticky se dá říci, že jsme strávili na té přípravě více než deset tisíc hodin. Celkem jsme shromáždili zhruba 700 podstatných relevantních připomínek k novelizaci jednotlivých ustanovení nového občanského zákoníku, podněty, které nám přišly od soudů, orgánů veřejné správy, profesních svazů, ale i vůbec od odborné veřejnosti. Čili nedá se říci, že by to byli jednotlivci. Připomínky jsme rozdělili do dvou až tří kategorií. Jedna by se jednoznačně týkala zásadnější analýzy, kterou nemáme k dispozici, takže tyto připomínky v současném legislativním procesu a přípravě nezohledňujeme. Většina připomínek nicméně byla vyhodnocena jako podstatná a byla zde ambice v průběhu letních měsíců takovou novelu, která by přesáhla rámec technické novely, zpracovat.

Jak jste možná zaznamenali v médiích, koncem léta či začátkem září proběhla taková odborná porada na půdě ústavněprávního výboru, který zasedal, nicméně na výjezdním zasedání ve Špindlerově Mlýně, a věnoval se krom jiného i první části návrhu novely, kde se projednával rozsah i způsob, jakým byla ta reforma, která často byla i kritizovaná, že jde o reformu v příliš krátkém čase, jak byla tedy koncipovaná. Závěrem, který byl ovšem také mediálně vám zprostředkován, se dá říci, že takto velký rozsah, to znamená příliš velká změna té nové právní úpravy občanského zákoníku, nenarazila na pozitivní odezvu. Naopak jsme zaznamenali většinou kritické hlasy. Takže za svou osobu musím říci, že jsem byla velice ráda, že jsem se rozhodla, že nejdříve se sejdeme na půdě víceméně neformální a otestujeme si vstřícnost, která by nás potom tady čekala - nebo ne vstřícnost v průběhu legislativního procesu, v okamžiku, kdy pošleme návrh novely do připomínkového řízení.

V současné době tedy probíhají finální práce na zbytku novely, protože zatím byl zpracován návrh změny ustanovení zhruba do § 450 a potom také návrh novel, které se týkají ustanovení k ochraně spotřebitele, spotřebitelské smlouvy, kde ta kritika, uplatněné připomínky expertního týmu směřovaly do nedostatečné implementace evropských směrnic do toho znění současného platného nového občanského zákoníku.

V mezidobí byl také vypracován posudek vedoucího autorského týmu nového občanského zákoníku, pana profesora Eliáše, který odmítl koncepční novelu po tak krátké době. Dostali jsme také stanoviska z České advokátní komory. Získali jsme kritické reflexe i ze strany odborné veřejnosti, z fakult právnických v Praze, Olomouci, potom také z dalších akademických pracovišť.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, paní ministryně, vašich pět minut uteklo.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková Tak já to zkrátím. Jestli mohu ještě dvě věty. Dvě věty. První věta směřuje k tomu, že v současné době dokončujeme práce na těch posledních novelách ustanovení, respektive dokončujeme novelizační práce na zbytku ustanovení, která bychom chtěli novelizovat. A druhá věta je, že bychom chtěli v průběhu října uspořádat odborné semináře, v rámci kterých bychom odbornou veřejnost seznámili s našimi záměry. Až teprve poté budeme rozhodovat, respektive já budu rozhodovat na Ministerstvu spravedlnosti s týmem svých odborníků, jaký rozsah pustíme do oficiálního připomínkového řízení. Nechceme rozhodně ohrozit právní stabilitu a i chceme respektovat mínění odborné veřejnosti, které pro nás bude závazné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. To byly opravdu dlouhé dvě věty. Chci se zeptat pana poslance Karamazova, zda bude mít doplňující otázku.

 

Poslanec Simeon Karamazov: Já už jenom velmi krátce. Nevím přesně, co paní ministryně zachytila z mé odpovědi. Já jsem tady skutečně také na tu první nebyl, já jsem to spojil. Moje otázka byla, zda bude veřejnost, respektive ti uživatelé právní normy nějak informováni. Pokud ano, tak jak. A zda se do té diskuse zapojí odborná právnická veřejnost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Paní ministryně doplní.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková Děkuji. Takže ještě jednou. Budou informováni, odborné semináře proběhnou. V současné době takový nejpalčivější problém, který řešíme, je rozsah novely, protože jak jsem již zmínila v té první reakci na váš dotaz, ten rozsah novely, který zatím se týkal prvních 450 ustanovení, je očividně příliš komplexní a příliš měnící i některé principy na to, abychom ho se vší odpovědností předložili potom do připomínkového řízení. Čili prostředkem budou odborné semináře, které začnou probíhat od října k jednotlivým celkům otázek tematicky řazeným, například dědictví jako příklad dám, k manželství, k exekucím, v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Takže to jsou okruhy otázek, kterým bude věnovaná zvýšená pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP