(17.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče, a požádám pana ministra o odpověď.

 

Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Vážený pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, já bych chtěl říci, že ze své pozice ministra dopravy skutečně nemohu dohlížet na průběh všech řízení u stovky malých zakázek, to prostě kapacitně není možné, které podřízené organizace zadávají. To ale nic nemění na tom, že v resortu nebudu u žádných tendrů, ani u relativně malých, tolerovat diskriminační přístup či návrh k rozdávání veřejných zakázek předem vybraným firmám. Ve věci podlimitních zakázek na ŘSD jsem proto kromě vnitřního auditu také dohodl na mimořádné kontrole Státního fondu dopravní infrastruktury zaměření na tento typ zakázek. Kontrola Státního fondu dopravní infrastruktury bude probíhat v nadcházejících dnech a nebude se týkat jenom závodu Praha.

Předmětem kontroly, kterou jsme spustili 22. 9., jsou výběrová řízení, jimiž ŘSD oslovilo omezený počet uchazečů, jednací řízení bez uveřejnění, zakázky malého rozsahu a zjednodušeně podlimitní řízení. Cílem kontroly je prověřit veškeré pochybnosti o tom, zda ŘSD a jeho obchodní pracovníci postupovali v souladu se zákonem a vybírali své dodavatele transparentně. Současné vedení závodu Praha už změnilo mnoho procesů. Já bych chtěl říct, že zakázky, o kterých vy mluvíte, tři zakázky na odvodňování a seřezávání trávy, byly uzavřeny a schváleny bývalým vedením dne 15. 6. Dne 18. 6. nastoupil nový ředitel závodu Praha. Takže toto bylo uděláno tři dny předtím, než nastoupil nový ředitel závodu Praha. Dvě z těchto zakázek byly zrušeny, a co se týká zakázky společnosti s vinným názvem, teď ji tady hned nenajdu - společnost Malvasier, tak jde o společnost, kterou zastupoval jeden člověk, který v ŘSD pracuje od roku 1998. Já skutečně nechci zkoumat, jestli někdo si vybere název firmy Malvasier, nebo František Opršálek. To opravdu nechceme zkoumat. Podmínkou pro účast v poptávkovém řízení v této konkrétní zakázce - byly to stavební práce silnice I/66 Milín - Příbram, seřezání krajnic, oprava odvodnění - byl mimo jiné výpis z obchodního rejstříku, platné oprávnění k podnikání, realizace stavebních prací za poslední tři roky ve finančním objemu alespoň 2 miliony korun. Společnost, která se přihlásila, všechna tato kritéria splnila.

Já jsem nechal prověřit činnost společnosti, která má stejného jednatele, od roku 1998. Vůči společnosti, nebo vůči dodavateli zastoupenému tímto jednatelem nebyly od roku 1998 vzneseny žádné reklamační nároky. Mohu vám v písemné odpovědi doložit i fotografie, jak tato společnost se s touto zakázkou vypořádala.

I nadále samozřejmě budeme věnovat pozornost jakýmkoli podlimitním zakázkám, zejména těm, které se velmi blízko blíží limitní hranici 6 milionů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Doplňující otázka nebude? (Není.) V tom případě přistoupíme k další interpelaci.

Jako 45. byla vylosovaná se svou interpelací paní poslankyně Věra Kovářová, interpeluje paní ministryni spravedlnosti Helenu Válkovou. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. My jsme se s paní ministryní domluvily, že ten dotaz položím znovu, takže se omlouvám kolegům, že si to musí vyslechnout ještě jednou. Nicméně opakování je matka moudrosti.

Vážená paní ministryně, písemně nebo ústně se na mě obrátilo již několik starostů a zastupitelů ve věci nešťastného vymezení právní odpovědnosti, kterou v rámci výkonu svých funkcí nesou. Kritéria stanovená zákony považují komunální politici za vzájemně rozporná či příliš abstraktní, v důsledku čehož nemohou poskytovat jasné vodítko pro jejich činnost. Za problematickou se označuje zejména oblast nakládání s obecním majetkem. Situaci by pomohla řešit novela příslušných předpisů, která by do věci vnesla jasno. Ostatně pro její přijetí se včera vyslovil i nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, o jehož erudovanosti samozřejmě nepochybuji.

Vážená paní ministryně, souhlasíte se mnou, že jde o závažný problém, který je patrně v součinnosti s resortem vnitra třeba legislativně řešit? Jakým způsobem a především kdy? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, paní poslankyně, a požádám paní ministryni o odpověď.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, milé kolegyně, milí kolegové, chtěla bych se omluvit, že spojím odpověď na ty dva dotazy stejně formulované v rámci svého posledního vystoupení. Ale pochopila jsem, že jde o stejný dotaz, nebo podobný dotaz.

Tak předně tady v tom dotazu nebyla vymezena přesně odpovědnost, jestli máme na mysli trestní odpovědnost, nebo právní odpovědnost civilní občanskoprávní, a já sama jsem se musela poučit v novém občanském zákoníku, jak to vlastně s odpovědností u komunálních politiků je, nebo politiků, kteří nakládají s majetkem.

Takže v té rovině civilní opravdu současná platná právní úprava není zcela jednoduchá, protože chybí speciální vymezení. Ustanovení § 20 odst. 2 říká, že právnické osoby veřejného práva podléhají zákonům, podle nichž byly zřízeny. Ustanovení tohoto zákona se použijí jen tehdy, slučuje-li se to s právní povahou těchto osob. A obec samozřejmě vždycky považujeme za takovou právnickou osobu. Nový občanský zákoník ve svém platném a účinném znění v § 159 odst 2 předepisuje povinnou pečlivost osobám, které jsou členy voleného orgánu právnických osob, s tím, že vyvratitelnou domněnkou stanoví předpoklad, že za nedbalostní jednání je třeba považovat situaci, kdy osoba, která při přijetí funkce zjistila, že této péče není schopna, nevyvodila z toho pro sebe důsledky. Takže já se domnívám, že ustanovení občanského zákoníku o právnických osobách je s ohledem na ustanovení § 20 odst. 2 použitelné na veškeré osoby soukromého, ale i veřejného práva, když to nevylučuje jejich povaha. Znamená to, že bude dopadat i na obce a kraje. Samozřejmě za předpokladu, že zde neexistují zvláštní právní předpisy. Ty zvláštní právní předpisy předepisují ovšem jenom určitou formu pečlivosti. Aby to bylo srozumitelnější, lze konstatovat, že porušení té speciální pečlivosti a hospodárnosti při nakládání s majetkem může vést právě při absenci konkrétní speciální úpravy odpovědnosti za porušení této povinnosti k povinnosti nahradit újmu podle ustanovení § 2910 nového občanského zákoníku. Jedná se tedy o porušení zákonné povinnosti, nikoliv smluvní povinnosti. Smluvní povinnost, která je vždycky přísnější, se uplatní tam, kde je ať už zastupitel, nebo zaměstnanec obce zvolen do orgánu některé z korporací.

Takže pokud jde o tu civilní oblast, není to jednoduchá záležitost a věřím tomu, že až více vejde v praxi a bude větší zkušenost z uplatňování nového občanského zákoníku, tak to bude snazší i pro komunální politiky. Můžu jenom doporučit, aby nakládali s majetkem hospodárně, účelně, při vědomí toho, že i ta speciální pečlivost se bude řídit v případě, že zde bude podezření, že ji porušili, ustanoveními nového občanského zákoníku. Čili relativně přísnými a zatím dost obecně a vágně formulovanými ustanoveními.

Pokud jde o trestní odpovědnost, tam je to jednodušší. Na komunální politiky se vztahuje trestní odpovědnost podle trestního zákoníku. Vždycky musíme při zvažování trestní odpovědnosti dokazovat veškeré znaky příslušné skutkové podstaty trestného činu, včetně subjektivní stránky zavinění. Čili v naprosté většině případů zde půjde o prokázání úmyslu. Ten úmysl musí prokázat orgán činný v trestním řízení, protože komunální politici v tomto ohledu nejsou ve zvláštním postavení. Samozřejmě pokud vystupují a pokud je ten trestný čin možné spáchat jenom tehdy, když zde bude pachatel úřední osobou, tak je zde trestní odpovědnost ještě přísnější. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP