(17.40 hodin)
(pokračuje Marková)

Nakonec se ukázalo, a tato novela je toho důsledkem, že to nebude úplně možné především z časového hlediska. Nakonec vidíme, že nám návrh zákona je předkládán, i když nyní vetován, podle § 90.

Z důvodu časového zřejmě předkladatel přistoupil k variantě minimalistické a dá se říct, že tento zákon je pouze prosté překlopení tabulek s diagnózami a délkou pobytů v lázních, které bude doplněno dílčí úpravou § 33, který na přílohu odkazuje a lázeňskou léčebně rehabilitační péči řeší.

Zajímavé možná z tohoto pohledu je, že Ministerstvo zdravotnictví navrhuje zakotvit v § 33 lázeňskou rehabilitační péči coby výlučně péči následnou lůžkovou, to je nové, a poskytovanou zdravotnickým zařízením v místech výskytu léčivých zdrojů. To už ale ve vyhlášce bylo a je to podstatné. Je to proto, aby si někdo neudělal lázně způsobem, že by si přivezl tunu léčivého bahna, v uvozovkách, do Prahy anebo převážel léčivé prameny. To vše už bylo ale i ve zrušené vyhlášce.

Dále je tady definován také základní a opakovaný pobyt - pojmy, které už zná i tato vyhláška, a není to nic úplně nového. Na schvalovacím procesu nová úprava nemění nic, tam je ale změna podle mého názoru potřebná kvůli větší ochraně pojištěnce, nebo lepší ochraně pojištěnce, a doufám, že do budoucna i tato problematika bude řešena.

V příloze, která je součástí zákona, změny jsou, ale podle mých informací tyto změny jsou odsouhlaseny celou pracovní skupinou, která za tím účelem byla vytvořena, a za upozornění možná stojí ještě fakt, že ve vyhlášce z roku 2012 byla přesně k diagnózám i identifikována lázeňská místa, která je léčí.

Celkově je možné konstatovat, že tento návrh zákona je na úrovni nejlepšího možného řešení, bude určitě působit pozitivně ve vztahu k pacientům i k poskytovatelům lázeňské rehabilitační péče, protože prodlužuje minimální délku u vybraných léčebných pobytů a stanovuje možnost prodloužení jednotlivých pobytů u více nemocí. To bude mít vliv na zlepšení zdravotního stavu pacientů a následně i na snížení nákladů na léčení možných komplikací. Zákon bude mít i kladný vliv na provoz jednotlivých zdravotnických zařízení a přeneseně také na lázeňská místa jako taková, například v oblasti zaměstnanosti.

I když bylo vetováno schválení tohoto zákona již v prvním čtení, domnívám se, že tento zákon nemá žádných významných chyb, a proto doporučuji, abychom zkrátili lhůtu pro projednávání na 30 dnů. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, paní poslankyně, a poprosím vás, abyste zaujala místo zpravodajky. V tento moment otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásili pan poslanec Hovorka, pan poslanec Vyzula a pan poslanec Štětina. Jako první vystoupí pan poslanec Ludvík Hovorka. Máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážený pane ministře, já vítám snahu ministerstva o to vyřešit problém, který nastal po nálezu Ústavního soudu, a vyřešit možnost předepisování lázeňské léčby od 1. ledna 2015. Současně jsem ovšem rád, že tento tisk bude přikázán výboru pro zdravotnictví, nebo měl by být přikázán výboru pro zdravotnictví, a že bude možné jeho projednání. Všichni víme, že poté co došlo k významné restrikci vyhlášky v minulé době, tuším v roce 2011 nebo 2012, nastal obrovský propad v lázeňské péči a přes snahy napravit to se bohužel nepodařilo a myslím si, že toto je krok správným směrem.

To, co ale považuji za podstatné a co vidím já jak největší vadu tohoto návrhu, že ve snaze o rychlost nebyla novela řádně projednána především s odbornými společnostmi. Víme, že byla svolána pracovní skupina, kde byli účastni zástupci lázeňství, možná tam byly i některé odborné léčebné společnosti, ale vím pozitivně minimálně od kardiologické společnosti a nefrologické společnosti, že indikační seznamy s nimi nebyly projednány. Já jsem se snažil porovnat stav, který byl před novelizací vyhlášky, s tím, co je dneska, ten indikační seznam, který je přílohou zákona, ovšem to není zcela dobře možné, protože se to nekryje, diagnózy se nekryjí. Čili přimlouvám se za to, aby tento návrh byl skutečně s odbornými společnostmi projednán a skutečně lázeňská péče byla poskytována těm skupinám pacientů, které ji potřebují a pro které lázeňská péče, lázeňská léčba má patřičný efekt. Nelze jenom prodloužit jednotlivé indikace o týden, ale je třeba se podívat i na správné zařazení třeba komplexní a příspěvkové péče apod. Z toho důvodu vítám možnost projednat tento návrh zákona ve zdravotnickém výboru.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče, a poprosil bych pana poslance Vyzulu o vystoupení v rozpravě, kam je řádně přihlášen.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych rád v podstatě jenom podpořil své předřečníky v tom, že tato forma zákona je velmi důležitá. To myslím všichni vnímáme, protože lázeňská péče někdy může být zvažována, že je zneužívána, a daná forma vyhlášky indikací nemusela být úplně přesně vnímána a interpretována, proto forma zákona, tak jak ji stanovil Ústavní soud, je zřejmě ta nejsprávnější.

V podstatě ono tady tak trošku vyznělo, ale ne úplně to, že daná vyhláška končí svoji platnost 31. 12. tohoto roku a od Nového roku vlastně nemáme novou právní formu. To by mohlo vést k tomu, že nebude jasné, kdy indikovat lázeňskou péči, v jakých případech, ale já za prvé věřím, že když odložíme - nebo jak bylo už vlastně vetováno v prvním čtení to, že by byla možnost zkráceného řešení, tak v podstatě i legislativně můžeme všechno zvládnout na prosincové schůzi, potom Senát a prezident. To by se dalo, teoreticky je to možné. Pokud by k tomu nedošlo a byl by tam odklad o nějakou dobu, tak nevěřím tomu, že by byli pacienti poškozeni, protože budou tam už vlastně předdiagnostikováni, předindikováni pacienti z tohoto roku na začátek příštího roku, takže k poškození pacientů nedojde.

Lázeňská péče jako taková je nesmírně důležitá, ať v léčebné, nebo rehabilitační sféře. Pravděpodobně mnozí z nás využili některé formy ať placené, nebo neplacené a určitě si ji pochvalují.

Bylo tady krátce řečeno o financích, co to bude stát, protože je to všechno i o penězích, a prodloužení z 21 na 28 dnů u některých diagnóz anebo při opakování na 21 dnů atd. bude pochopitelně pojišťovnu něco stát. Celkově se počítá, kalkulace na jeden rok je, že celkově lázeňská péče by stála 2,21 mld. a to je navýšení o půl miliardy proti třeba tomuto roku. Takže jenom abyste měli v hlavě i tu finanční stránku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP