(18.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní zpravodajce. Eviduji její návrhy na zkrácení lhůty a na projednání v sociálním výboru. Otvírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí do obecné rozpravy. Není-li tomu tak, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova paní ministryně, případně paní zpravodajky - není zájem. Budeme tedy hlasovat o přikázání výborům.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku. Ptám se, jestli má někdo nějaký jiný návrh. Není tady takový návrh, budeme tedy hlasovat o přikázání tohoto návrhu zákona k projednání výboru pro sociální politiku.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 231, přihlášeno 92 poslankyň a poslanců, pro 73, proti 1. Návrh byl přijat a konstatuji tedy, že jsme tento návrh zákona přikázali k projednání výboru pro sociální politiku.

 

Dále paní zpravodajka navrhla zkrácení lhůty k projednání sociálnímu výboru o 30 dnů.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro zkrácení lhůty, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 232, přihlášeno 92 poslankyň a poslanců, pro 76, proti žádný. I tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme návrh zákona přikázali k projednání výboru pro sociální politiku a lhůtu jsme zkrátili o 30 dní. Děkuji paní ministryni i paní zpravodajce.

 

Než přejdeme k dalšímu bodu, mám tady ještě omluvy: pan poslanec Vít Kaňkovský se omlouvá od dnešní 18. hodiny, dále paní poslankyně Květa Matušovská se omlouvá od dnešní 18. hodiny do 21. hodiny, dále pan poslanec Leo Luzar se omlouvá dnes od 18. hodiny, paní ministryně Helena Válková se omlouvá od 18.30 hodin a paní poslankyně Nytrová se omlouvá od dnešní 18. hodiny.

 

Dalším bodem našeho jednání je

67.
Návrh poslanců Dany Váhalové, Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 229/2013 Sb., o nakládání
s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům
na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)
/sněmovní tisk 237/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Je tady návrh, aby zákon byl projednán v prvém čtení podle § 90 odst. 2. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 237/1. Nyní prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedla paní poslankyně Dana Váhalová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Pane předsedající, děkuji za slovo. Dobrý podvečer, vážené kolegyně, vážení kolegové. Chtěla bych vás požádat o podporu novely zákona č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky, zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem, a to v prvním čtení podle § 90 odst. 2. Cílem předkládané právní úpravy je odstranit ze stávající regulace neodůvodněné tvrdosti. Vznikla ve spolupráci se dotčenými ministerstvy i odbornou veřejností a podána byla za podpory poslanců naší Poslanecké sněmovny napříč politickým spektrem.

Dne 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky, zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem. Některé změny v obsahu a členění bezpečnostního materiálu, jeho evidenci a požadavcích na jeho zabezpečení rozsáhlým způsobem dopadají na soukromé majitele a sběratele vojenské techniky. Praxe ukazuje, že stávající regulace nakládání s bezpečnostním materiálem je nepřiměřeně tvrdá. Diskuzi zejména vyvolávají pochybnosti o rozsahu věcné působnosti stávající právní úpravy, neboť některé druhy materiálu nevykazují znaky vysoké rizikovosti. Zejména se jedná o historická vojenská vozidla, techniku, morálně zastaralé technologie, které byly původně vyvíjeny pro vojenské účely apod. Existují určité pochybnosti o nezbytnosti stávajících požadavků na prokazování spolehlivosti těchto osob, neboť je třeba si uvědomit, že nakládáním ve smyslu zákona se nerozumí pouze realizace vlastnických práv či výkon podnikatelské činnosti, ale je jím nabývání vlastnictví, držení, nákup, prodej, půjčování, vývoj, výroba, oprava, úprava, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování nebo ničení bezpečnostního materiálu včetně zprostředkování těchto činností. Předkládaná právní úprava má proto za cíl odstranit nepřeměřenou tvrdost stávající úpravy vypuštěním povinnosti prokazování bezpečnostní způsobilosti pro osoby nakládající s bezpečnostním materiálem skupiny pět a šest.

Další nepřiměřená tvrdost stávající právní úpravy spočívá také ve vysokých a nebezpečnosti tohoto materiálu neadekvátních požadavcích na zabezpečení bezpečnostního materiálu. Tyto požadavky jsou v některých případech pro sběratele vojenské techniky přísnější než požadavky na zabezpečení zbraní. Při zachování stávajícího stavu by byli mnozí nuceni držený bezpečnostní materiál prodat, převést na jinou osobu nebo provést likvidaci. Předkládaná právní úprava si proto klade za cíl tomuto stavu zabránit, a proto navrhuje zmírnění požadavků na zabezpečení tohoto materiálu tak, aby tyto požadavky odpovídaly stupni nebezpečnosti zabezpečovaného materiálu.

Předkládaná právní úprava uvádí do souladu podmínky pro prokazování spolehlivosti osob nakládajících s bezpečnostním materiálem s podmínkami stanovenými pro držitele zbraní a střeliva, neboť ve stávající právní úpravě jsou tyto podmínky pro držitele bezpečnostního materiálu neodůvodněně přísnější. Nečinnost řešení výše uvedených problémů by nepřiměřeně zatížila osoby nakládající s bezpečnostním materiálem a pro některé tyto osoby by byla de facto likvidační.

Dámy a pánové, děkuji vám za vaši podporu nejenom jménem všech předkladatelů, ale především jménem všech sběratelů, spolků a organizací, kteří s důvěrou čekají na vaše rozhodnutí. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Daně Váhalové. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Václav Snopek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Snopek: Hezký podvečer, dámy a pánové, vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. Paní kolegyně Váhalová dostatečně objasnila důvod předložení novely tohoto zákona. Já pouze rozvedu některé myšlenky tak, aby nám bylo jasné, o čem budeme v tomto případě rozhodovat.

Především si musíme uvědomit, že tento zákon je prováděn dvěma vyhláškami, a to vyhláškou č. 407/2013 Sb., o členění bezpečnostního materiálu, a vyhláškou č. 376/2013 Sb., o technických požadavcích na zabezpečení bezpečnostního materiálu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP