(14.40 hodin)
(pokračuje Jourová)

Dovolte mi ale nejdříve říci pár slov k tomu, jak si představuji, aby vypadal obraz České republiky v Evropské unii.

Myslím si, že je dobře, že Česká republika se čím dál více hlásí o pozici silného člena Evropské unie se silným hlasem a prosazuje své národní zájmy. Myslím si, že se shodneme na tom, že fungující a stabilní Evropská unie je základním předpokladem i pro fungující a stabilní Českou republiku. Čelíme řadě globálních výzev. Bez členství v Evropské unii bychom jako jednotlivec jistě nemohli obstát. Evropská unie, to není jenom ekonomika, kde máme řadu výsostných národních zájmů, jako je posilování společného trhu, budování sítí, broadband, doprava, věda a výzkum s využitím evropských zdrojů. Zvyšování podílu exportu i za pomoci Evropské unie. Zajištění energetické bezpečnosti. Máme řadu dalších ekonomických zájmů, jako například podpora průmyslu, kde Česká republika má vysoký podíl průmyslu na zaměstnanosti a tvorbě HDP, vyšší než ostatní země Evropské unie. To jsou všechno ekonomické zájmy, které, věřím tomu, že bude Česká republika nadále prosazovat.

Evropa, to není jenom ekonomika, jsou to i hodnoty, ke kterým je potřeba se čas od času vrátit. Myslím si, že je velmi dobře, že je Česká republika součástí klubů, ve kterých se vyznává hodnota právního státu, demokracie, absolutní nulová tolerance diskriminaci. Vláda práva - o tom už jsem hovořila - a tak dále. Takže myslím si, že není pochyb o tom, že těch deset let, kdy měla Česká republika možnost býti členem Evropské unie, a další léta, která nás čekají, jsou výjimečnou a vzácnou příležitostí pro Česko, aby se rozvíjelo.

Já budu - jestli zítra ve Štrasburku Evropský parlament komisi schválí jako celek, tak budu členkou kabinetu Jean-Claude Junckera. Jean-Claude Juncker mimo jiné velmi výrazně razí myšlenku, že je potřeba z Evropské unie připravovat pro Evropu chytrou legislativu, nepřidávat další zátěže a vše činit po dohodě s členskými státy, tak jak to ostatně předvídají základní smlouvy Evropské unie. Předvídá zároveň ve svém politickém programu posílenou spolupráci s národními parlamenty. Toto bude i moje role, abych spolupracovala s českým parlamentem tak jako s dalšími, a bude na čem. Za chvíli ještě popíšu, co budu dělat já v tom přiděleném portfoliu.

Jean-Claude Juncker chce, aby nová Evropská komise byla politickou komisí. Abychom nebyli úředníky a abychom razili hodnoty a cíle, které jsou navýsost politické. Dovolím si ho citovat. Ve svém programu řekl: "Chci Evropu, která bude větší a ambicióznější ve velkých věcech a menší a skromnější v těch malých." Já si to čtu tak, že není možné, aby Evropa a evropské instituce řídily život občanům, řadou malých legislativních krůčků a někdy i ztěžovaly život občanům tím, že vymýšlejí věci, které jsou zbytné, ale je potřeba se soustředit na velké strategické cíle. Myslím si, že i v cílech, které má Evropská komise, které předvídá Jean-Claude Juncker, a slibuje, že je bude dosahovat, se v těchto cílech právě Česká republika velmi shoduje. Protože i Juncker hovoří o tom, že je potřeba stimulovat konkurenceschopnost a přinést větší zaměstnanost zejména efektivními investicemi. To je jednoznačně český národní zájem.

Dále potom chce podporovat podnikatelské klima, společnost založenou na znalostech. Vytvořit evropskou energetickou unii. I my máme jako prioritu zajištění energetické bezpečnosti, a to zejména ve vztahu k posledním událostem, které ohrožují ekonomickou bezpečnost. Takže i tady jsme v souladu. Juncker ve svém programu chce posilovat evropský průmysl, aby vytvářel aspoň 20 % HDP Evropy. Česká republika je na 35 %, takže toto je výsostný zájem České republiky, aby tento cíl byl dosahován i celoevropsky. Chce posílit dohled nad bankovním sektorem a zostřit boj s daňovými úniky, korupcí a praním špinavých peněz. Chce upevnit společnou evropskou měnu v rámci měnové unie a dosáhnout pro Evropu výhodnou obchodní dohodu se Spojenými státy. Pro Českou republiku, která je velmi významně závislá na exportu, je i jednání o dohodě o posíleném obchodním styku se Spojenými státy velmi výrazným krokem.

Takže toto všechno jsou i zájmy Čechů, které si myslím, že jsou v souladu, a je potřeba je nadále sledovat.

Další části Junckerova programu se týkají toho, co tam budu dělat já jako komisařka pro portfolio spravedlnosti, spotřebitelské politiky a rovných příležitostí. V oblasti lidských práv bude Evropská unie přistupovat - a já doufám, že se to podaří - k Evropské úmluvě (o ochraně) lidských práv a bude dále pracovat na odstranění diskriminace znevýhodněných skupin. Musíme zajistit vysoký standard ochrany osobních údajů jako základního práva a posílit spolupráci členských států v boji proti terorismu, organizovanému zločinu a potírání korupce. I toto bude můj úkol v roli komisařky, protože mám jasný cíl prosadit institut evropského prokurátora.

Já už se tím dostávám k tomu, co budu dělat. To znamená, jsou to tyto tři posledně jmenované věci. Jistě jste zaznamenali debatu o tom, kdy mi bylo přiděleno portfolio a byla tady určitá kritika, že to není dostatečně ekonomické portfolio. Čím více se s ním seznamuji, tím více musím konstatovat, že moje portfolio a to, co tam budu dělat, bude ovlivňovat velmi silně ekonomiku členských států. Hodně se hovoří o tom, že je to portfolio, které je příliš široké a nesourodé. Souhlasím jen s prvním z těch tvrzení. Je to velmi široké portfolio. Víte, že jsem jako první v historii vůbec byla vystavena, když to tak řeknu, veřejnému slyšení před čtyřmi výbory. Taková šíře tady ještě nikdy nebyla. Nesouhlasím s tím, že je to nesourodé portfolio, protože jsem přesvědčena, že oblast justice, lidských práv, spotřebitelské politiky, ochrany dat a rovných příležitostí tvoří jeden celek a je velmi dobře v souladu.

Co tedy budu dělat a o čem se budeme taky - nechci říct dohadovat, ale o čem budeme jednat i s Českou republikou? Mám za úkol zjednodušit podmínky pro přeshraniční podnikání. Mám na stole návrh pro zjednodušení přeshraničních insolvenčních řízení a přeshraničních obchodů po internetu. To by mělo přinést konkrétní částky jako příspěvek ekonomice Evropské unie. Mám za úkol odstranit byrokracii při volném pohybu osob. Víte, že když se někdo někde chce oženit v jiném státě nebo chce začít podnikat, tak musí přinášet notářsky ověřené překlady úředních dokladů. Chci dosáhnout toho, aby dokumenty byly vzájemně uznávány a aby občané byli méně obtěžováni takovými byrokratickými překážkami.

Mám za úkol dotáhnout do finále naprosto zásadní reformu ochrany dat. Je to reforma, která je velmi potřebná, protože zatím platí směrnice z předinternetového věku z roku 1995. A jistě si všichni uvědomujeme, jak nám internet zamával s našimi životy, jakým způsobem na jedné straně otevřel možnosti, informovanost, transparentnost, a na druhé straně, jak nás namnoze může taky ohrozit tím, že je nedobrým způsobem zacházeno s našimi daty. Toto všechno je předmětem naprosto zásadní reformy ochrany dat, která je na stole a kterou musím dotáhnout. Samozřejmě musím také dotáhnout jednání se Spojenými státy, to bude moje první cesta do Washingtonu 11. listopadu, velmi pravděpodobně, kde budeme jednat o tom, aby ochrana evropských občanů byla velmi dobře zajištěna i při přenosu dat do Spojených států.

Mám tam řadu dalších podstatných bodů, ať jsou to základní lidská práva, respektování a dodržování, resp. dohled nad dodržováním pravidel právního státu. Mám před sebou zásadní jednání s Maďarskem, kde máme velké pochybnosti, zda nedochází k systémovému porušení pravidel právního státu. Mám za úkol dohlížet nad otázkou diskriminace a přinést do života novou antidiskriminační směrnici. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP