(16.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, paní zpravodajko. Vzhledem k tomu, že nepadl návrh ani na vrácení navrhovateli k dopracování nebo k zamítnutí, tak se budeme zabývat návrhem na přikázání do výborů k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro životní prostředí. Paní poslankyně Pěnčíková dále navrhuje přikázat zemědělskému výboru a výboru pro regionální rozvoj a pan poslanec ještě navrhuje přikázat k projednání hospodářskému výboru. Já se táži, jestli má někdo jiný návrh na doplnění. Není tomu tak. Výčet je konečný. Nyní přistoupíme k hlasování.

 

Jako první budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 15, přítomných poslanců je 184, pro návrh 153 (proti nikdo). Návrh byl přijat.

 

Nyní zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přikázání zemědělskému výboru, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 16, přítomných poslanců je 184, pro tento návrh bylo 154 poslanců (proti nikdo). Návrh byl přijat.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přikázání do výboru pro regionální rozvoj, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 17, přítomných poslanců je 184, pro návrh 147 (proti 1). I tento návrh byl přijat.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přikázání do hospodářského výboru, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 18, přítomných poslanců je 184, pro návrh 153 (proti nikdo). Návrh byl přijat.

 

Ještě zde mám návrh na zkrácení lhůty na 10 dnů na projednání. Dávám hlasovat a táži se, kdo je pro zkrácení lhůty ve výborech na 10 dnů. (Šum v sále.) Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 19, z přítomných poslanců 184 pro 86 (proti 46). Návrh přijat nebyl.

 

(Poslanec Sklenák běží pro sjetinu a prosí o chviličku, aby si ji mohl rychle s kolegy zkontrolovat.)

Požádám vás o chvíli strpení. (Před řečnickým pultem postává několik poslanců a zjišťují, kdo a k čemu se v této fázi může vyjádřit na mikrofon.) Hlásí se pan poslanec Votava.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo, omlouvám se moc, ale moje vůle hlasování byla hlasovat ano, na sjetině mám křížek, takže zpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, děkuji. Nyní mám zde žádost na odhlášení přítomných, tak já udělám to, že vás všechny odhlásím. Požádám vás o opětovné přihlášení do systému. Vzhledem k tomu, že byla vznesena... že bylo hlasování zpochybněno, budeme toto hlasování opakovat. Dám znovu hlasovat o tom, že bude zkrácena lhůta na 10 dnů na projednání... (Hlasy zprava, že se nejprve musí hlasovat o námitce.)

 

Nejprve dám hlasovat o námitce, že bylo zpochybněno hlasování.

Dávám hlasovat, kdo je pro, že budeme akceptovat tuto námitku. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 20, přítomných poslanců je 159, pro 153 (proti 1).

 

V tom případě dám znovu hlasovat o zkrácení lhůty na projednání na 10 dnů.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zkrácení lhůty na projednání ve výborech na 10 dnů. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 21, přítomných poslanců je 163, pro návrh 80 (proti 51). Návrh byl zamítnut. (Velký potlesk zprava.)

 

Já konstatuji, že... (Předsedající se odmlčel pro náhlý velký hluk v sále.)

Hlásí se někdo do rozpravy? (Dotazy: Je rozprava?) Není rozprava. Není rozprava. (Dotaz: Dá se ještě navrhnout?) Nedá se nic navrhnout. Vše bylo uzavřeno.

Budu konstatovat, do kterých výborů byl přikázán předložený návrh. Odsouhlasili jsme, že návrh k projednání byl dán výboru pro životní prostředí, zemědělskému výboru, výboru pro regionální rozvoj a hospodářskému výboru a nebyla zkrácena lhůta na projednání. (V sále přetrvává hluk.)

Končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám další bod

19.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb.,
o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 298/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr životního prostředí pan Richard Brabec. Já vás prosím, ujměte se slova.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já doufám, že tento bod po tom náročném rozjezdu, který nás určitě zahřál na provozní teplotu, bude snad jednodušší, protože se jedná o technickou novelu. A jedná se o to, že cílem návrhu tohoto zákona je zajištění plné kompatibility české právní úpravy se směrnicí INSPIRE, což je směrnice Evropského společenství ze dne 14. března 2007 o zřízení infrastruktury pro takzvané prostorové informace v Evropském společenství, a to tak, aby se Česká republika vyhnula zahájení řízení o porušení Smlouvy o fungování Evropské unie ze strany Komise, tedy takzvanému infringementu.

Směrnice INSPIRE zakotvuje pravidla pro založení evropské infrastruktury prostorových dat. Základní princip směrnice je, že prostorová data mají být sbírána a vytvářena pouze jedním subjektem. Dále zajištění možnosti kombinovat prostorová data z různých zdrojů a zajištění snadnějšího vyhledávání a zveřejňování prostorových dat.

Komise v lednu 2013 upozornila Českou republiku v takzvaném pilotním projektu neboli EU Pilot na některé nedostatky při transpozice směrnice. Předmětem kritiky byla zejména chybějící nebo nesprávná transpozice některých definic a pojmů, dále nesprávné provedení požadavků směrnice, aby důvody, pro které je možné odepřít zpřístupnění prostorových dat, byly vykládány restriktivním způsobem.

Předložený návrh představuje technickou novelu, která zpřesňuje stávající právní úpravu zpřístupňování prostorových dat. K věcným změnám v předmětné materii nedochází. Předkládaný návrh tedy zavádí nové legální definice některých pojmů, například metadata nebo služby založené na prostorových datech, dále pravidlo, podle kterého lze v případě průběžně aktualizovaných dat velkého objemu požadovat úhradu za prohlížecí služby pouze tehdy, pokud tato úhrada slouží k zajištění zachování a údržby prostorových dat, a dále povinnost restriktivního výkladu důvodu odepření zpřístupnění prostorových dat.

Tento návrh zákona schválila vláda 27. srpna 2014 a nepřináší žádné relevantní dopady na státní rozpočet a dotčené subjekty.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane ministře. Nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Miloš Babiš. Máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP