(16.40 hodin)
(pokračuje Zahradník)

Chtěl bych tady zmínit ještě jednu věc, a to že zákonodárce si je vědom určité citlivosti některých dat, proto tady také hovoří paragraf o omezení a případném odepření přístupu k prostorovým datům. To je § 11d. Některá data jsou tak citlivá, že je možno přístup k nim omezit, případně odepřít. Je zajímavé, jak se tady opět dostává do naší pozornosti magický pojem, který jsme tady v minulém bodě často zmiňovali, a to je veřejný zájem. Tehdy to byl veřejný zájem na tom, zdali nějaká parcela může být ze zemědělské půdy změněna na stavební parcelu, o čemž podle mne rozhoduje jediný nástroj ke stanovení veřejného zájmu, a to je územní plán obce, případně strategie územního rozvoje kraje. Tady je to něco daleko jiného. Původní text zákona v odstavci 2 písmeno c) říká: "Přístup veřejnosti je možné omezit, pouze pokud veřejný zájem na omezení přístupu převažuje nad veřejným zájmem na zpřístupnění prostorových dat." V původním textu se tady dostávaly do konfliktu jakési dva veřejné zájmy a určitě se musíme ptát a klást otázku, kdo tedy rozhodl, který z veřejných zájmů je větší, který je významnější.

Zákonodárce, který mění zákon, tady zavádí nový text. A tady už si určitě konflikt veřejných zájmů uvědomil: Přístup veřejnosti je možné omezit pouze v nezbytně nutných případech, převažuje-li zájem - podotýkám, už nikoliv veřejný - na omezení přístupu nad veřejným zájmem na zpřístupnění prostorových dat. Čili opět se tady dostáváme do velmi citlivé pozici, na velmi citlivou půdu toho, kdo a kdy vlastně bude moci občanům odepřít právo na informace o životním prostředí. A to si myslím, že je věc, která si žádá pečlivého promyšlení, pečlivého vysvětlení, a tedy také pořádného projednání ve druhém čtení.

Já jsem Občanské demokratické straně doporučil, abychom v prvním čtení tento zákon schválili, postoupili jej do druhého čtení a tam se jej samozřejmě pokusíme podrobit nějakým změnám a úpravám, aby jednak byl srozumitelnější a aby také skutečně právo na informace opravdu zajistil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. V tento moment neeviduji nikoho přihlášeného do rozpravy a ani s faktickou poznámkou. Dobře, končím obecnou rozpravu. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro životní prostředí. Já se táži, zda má někdo ještě další návrh? Neeviduji.

 

Přistoupíme k hlasování. Hlasovat budeme o tom, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí.

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 22. Přítomných poslanců je 167, pro návrh bylo 127 poslanců, návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám další bod.

16.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 270/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zdravotnictví pan Svatopluk Němeček. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vám jako zástupce předkladatele představil návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví a s ním související zákony.

Návrh představuje komplexní revizi zákona ve vztahu ke změnám v právním řádu v posledních letech a též k některým požadavkům aplikační praxe. Jedním z hlavních cílů novely je tak uvedení zákona o ochraně veřejného zdraví do souladu se správním řádem a dalšími zákony, zejména zákonem o chemických látkách, živnostenským a školským zákonem, zákonem o sociálních službách, zákonem o zdravotních službách a zákonem o specifických zdravotních službách. Především s naplněním tohoto cíle souvisí poměrně značná rozsáhlost novely.

Dále se návrhem vymezují skutkové podstaty správních deliktů na úseku ochrany veřejného zdraví. Dalším podstatným smyslem návrhu je snížení byrokratické zátěže osob zejména v oblasti ochrany zdraví při práci. Do zákona se návrhem v širší míře než dosud doplňuje oblast podpory zdraví směřující k zachování, zlepšení a rozvoji individuálního i veřejného zdraví a zdravého životního stylu. V této souvislosti se nově upravují úkoly Ministerstva zdravotnictví i krajských hygienických stanic a do řešení úkolu v této oblasti se zapojují i jednotlivé kraje.

Na úseku ochrany před vznikem a šířením infekčních nemocí se návrhem v návaznosti na mezinárodní zdravotní řád zejména doplňují opatření k ochraně před zavlečením vysoce nakažlivých infekčních onemocnění ze zahraničí. Vkládá se definice pravidelného očkování a doplňuje se povinnost zařízení, kterým je na základě rozhodnutí soudu svěřena péče o osoby ve věku do dovršení 15 let, zajistit u nich provedení pravidelných očkování. Navazující novela zákona o přestupcích též reaguje na poznatky z rozhodovací činnosti soudů v této oblasti a specifikuje zvláštní skutkové podstaty související s pravidelným, zvláštním a mimořádným očkováním a dalšími povinnostmi osob k zamezení vzniku a šíření infekčních nemocí.

V oblasti ochrany zdraví při práci se vedle již zmíněného významného snížení byrokratické zátěže upravují na základě poznatků o četnosti výskytu nemocí z povolání ve druhé nerizikové kategorii povinnosti zaměstnavatelů a oprávnění orgánů ochrany veřejného zdraví včetně oprávnění uložit provedení objektivizace skutečné míry zátěže zaměstnance rizikovými faktory.

Za zmínku ještě stojí úprava, která v souladu se směrnicí Evropské unie pro oblast vod určených pro lidskou spotřebu řeší oprávnění orgánů ochrany veřejného zdraví zakázat používání vody, která nesplňuje jakost pitné vody a pro niž možnost povolení mírnějšího hygienického limitu byla již vyčerpána.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, věřím, že se Poslanecká sněmovna ztotožní s nutností nezbytné novelizace zákona o ochraně veřejného zdraví a umožní postoupení návrhu do dalšího legislativního procesu. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane ministře. Nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec David Kasal. Máte slovo.

 

Poslanec David Kasal: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, rád jenom krátce navážu na pana ministra, který zde obsáhle poinformoval o této novele. Doporučuji propuštění do dalšího čtení s tím, že ji projedná výbor pro zdravotnictví.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. V tento moment zde eviduji jedinou přihlášku, a to je paní poslankyně Soňa Marková. Máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP