(17.00 hodin)
(pokračuje Marková)

Především se jedná o § 56 zákona, který se odvolává na možnost použití jen těch přípravků, které jsou uvedené na trh v souladu se zvláštním právním předpisem. Je to hodně složitá věc. Domnívám se, že stačí, když budeme projednávat tento zákon podrobně ve druhém čtení, a tedy na výboru, ještě před druhým čtením na výboru. V podstatě závěrem k problému toho chemického zákona - vzhledem k tomu, že se jedná o ochranu zdraví při práci, měla by být ochranná dezinsekce a deratizace fumigací upravena bez ohledu na to, zda se použije biocidní, či pesticidní přípravek. Měla by být požadována stejná odbornost pro práci s biocidním i pesticidním přípravkem. Je to hodně složité, přesto doufám, že se s tím v rámci výboru nějakým způsobem vyrovnáme.

Druhý okruh potom té změny nutné se týká technické změny § 44a, b, § 58 a 61 a to se týká také chemického zákona.

Děkuji vám za pozornost, protože to nebylo opravdu moc zajímavé. Přesto moc děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Soně Markové. Budeme pokračovat v diskusi. Do diskuse je přihlášený pan poslanec Leoš Heger. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Leoš Heger: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dobrý podvečer, dámy a pánové.

Chtěl jsem jen obecně a krátce říct, že se jedná o klíčový zákon pro hygienickou službu, který sám o sobě je neobyčejně složitý, protože pokrývá v jednom kodexu celou její problematiku. Chtěl jsem ten zákon podpořit, ale chtěl jsem na tu složitost upozornit, protože je tam celá řada technických věcí, tak jak tady paní moje předřečnice ukázala, dobře demonstrovala. Chtěl jsem upozornit na to, že je potřeba, aby tento zákon byl projednán v detailech řádně, aby se něco nezanedbalo. V žádném případě by nebylo vhodné a v podstatě ani není potřebné, i když je to výjimečná záležitost, není potřebné zkracovat nějak lhůty na projednání. Zcela jistě lze očekávat i nějaké reakce ze strany veřejnosti, protože ten zákon otevírá velmi choulostivé téma hygieny hluku. Už se ozvaly některé hlasy ze strany lidí, kteří by si přáli nepovinná očkování, že možná se ozvou. Takže je na místě, aby ten zákon byl opravdu projednán s dostatečnou časovou rezervou. (V sále je trvalý šum.)

Já bych se možná ještě přihlásil s faktickou poznámkou, ale tím, že tady stojím, tak ten čas využiji najednou. K tomu, co tady říkala paní poslankyně Marková o problematice HIV a o podpoře paní ombudsmanky požadavkům lidí, kteří se okolo této problematiky točí. Mám pro tyto záležitosti, které se týkají lidských práv a ochrany pacientů a jejich soukromí a ochrany dat, velké pochopení. Na druhou stranu musím jenom připomenout, jak ten problém je strašně složitý, protože my jsme byli vlastně v posledních týdnech svědky dvou velmi nepříjemných příhod psychiatrických pacientů, z nichž zejména ta druhá ve Žďáře byla velmi, velmi vážná. A i při tom, jak se referovalo o těchto případech, byl citován určitý tlak na psychiatry právě ze strany kanceláře ombudsmana, aby dodržování a ochranu lidských práv naopak ještě zpřísnili. Čili pravý opak toho, po čem dneska volají média a veřejnost, aby se ta práva trošku rozvolnila a dohled nad pacienty byl větší. Neříkám to jako kritiku toho, co tu předložila paní poslankyně Marková, ale říkám to jenom jako doklad toho, jak je tato problematika někdy v těch preventivních záležitostech obtížná. Jinak ten návrh budu zcela určitě podporovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Leoši Hegerovi. Budeme pokračovat v diskusi - pan kolega Svoboda se hlásí o slovo. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji za slovo. Hezký dobrý den. Já také bych chtěl nejprve předeslat, že to je zákon, který určitě podpoříme k postupu do druhého čtení. Ale je to zákon, který bude ve zdravotním výboru skutečně vyžadovat velmi intenzivní práci. Je to norma, která je nepominutelná, kterou udělat musíme, protože jsme skutečně v těchto mnoha věcech pozadu za současným vývojem, ale budou to věci velmi kontradiktorické a určitě tam dojde ke střetu názorů mezi zdravotníky, ochránci lidských práv, nejrůznějšími občanskými aktivitami.

Problematika, kterou otevřela kolegyně Marková, je jenom jedna z částí té problematiky, která je velmi složitá a je skutečně velmi problematická, protože vyvážit to, co je ochrana osobnostních práv a ochrana celé společnosti, je velmi obtížné. Jenom připomenu, že máme naprosto jasno v otázkách velkých epidemií a jejich šíření, kde všechna lidská práva jdou stranou, ale pořád jsme země, která je například - už o tom hovořila kolegyně Marková - epidemií AIDS ohrožená, protože se stále chováme velmi, velmi nepoučeně a nezodpovědně. Myslím si, že tyto otázky budeme muset velmi podrobně a složitě řešit.

Jenom na margo celého toho problému otevřu otázku toho, jaké riziko to přináší pro všechny ošetřující lékaře ve zdravotnických zařízeních. Připomenu jenom to, že sám jsem kdysi pracoval v zahraničí, kde se přijímali pacienti s touto diagnózou. Opatření, která se dělala při jejich ošetřování a operování, jsou velmi, velmi zásadní a my je vlastně vůbec nemáme, protože pokud to víte, nebo nevíte, u porodu pacientka nemusí mít vyšetřeno HIV. A je to problém veliký nejenom pro ni, pro její dítě, ale i pro ošetřující personál od té poslední uklízečky až po toho ošetřujícího lékaře.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bohuslavu Svobodovi. Byl poslední přihlášený do rozpravy. Ptám se, jestli se někdo další hlásí do rozpravy. Ano, prosím. Pan poslanec Kostřica. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Rom Kostřica: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Chtěl bych opravdu reagovat jako lékař a podpořit slova zejména pana poslance Svobody, který se zmínil o těch enormních rizicích. Sám jsem operoval tři pacienty, kteří byli HIV pozitivní. Vím, že je to velice problematické. Vzal jsem tu roli na sebe, protože jsem tím nechtěl nějak postihnout svoje podřízené. Myslím si, že to je opravdu jedna z věcí, které paní ombudsmanka zřejmě nebyla schopna docenit. Pokud bychom skutečně přistupovali k tomu tímto způsobem, tak bychom měli s každým pacientem zacházet tak, jako by byl HIV pozitivní. (Hluk v sále sílí.)

A další věc je ještě ta - vzpomínám si, že v dobách, kdy se říkalo, že hepatitida B, která je rovněž virovým onemocněním, se dá přenést pouze krví, kontaktem, později se zjistilo, že je možno tuto hepatitidu přenést i přes spojivku. Není vyloučené, že i HIV onemocnění bude třeba v budoucnosti možno kontrahovat i tímto způsobem.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Romu Kostřicovi. Je někdo další do rozpravy? Ano, ještě paní poslankyně Soňa Marková v rozpravě. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za slovo. Já jsem tady nechtěla rozviřovat diskusi o HIV pozitivních, protože tady se jedná jenom o rozšíření té informační povinnosti o další zařízení v sociálních službách, nikoliv ve zdravotnických zařízeních. Tady jde o diskusi o něčem úplně jiném. Jde o to, jestli to rozšíření našich povinností na sociální služby, o kterých jsem hovořila, nemůže vést k tomu, že lidé budou z těch sociálních služeb vyloučeni. Nikoliv o zdravotnickém zařízení, ale mluvila jsem o sociálních službách. Abychom se zbytečně nezaplétali do diskusí, které s tím nesouvisí. A už vůbec s tím určitě nesouvisí ta strašná tragédie, co se týká té psychiatricky nemocné pacientky. To bychom mohli spíš hovořit na téma reforma psychiatrické péče, která svým způsobem jeden čas vypadala, že vypustíme všechny pacienty z ústavů do veřejnosti a necháme je jejich osudu a nebudeme se o ně starat. Určitou dobu to takhle před několika lety vypadalo, když se o té reformě hovořilo.

Takže nemá to s tím vůbec nic společného. Mně šlo jenom o to, abychom se nad některými věcmi více zamysleli. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP