(17.20 hodin)

 

Poslanec Jiří Skalický: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, slyšeli jsme, že v novele příslušného zákona dojde k přesunu řádově 1,7 mld. z účtu SÚKLu zjednodušeně řečeno na účet státního rozpočtu, do kapitoly Ministerstva zdravotnictví. Z toho zhruba 700 milionů má být použito pro potřeby Nemocnice Na Bulovce a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. My jsme minulý týden se zdravotním výborem navštívili toto zařízení, kde jsme se dost podrobně seznámili s jeho problémy, a to i zejména s jeho vazbou jak odbornou, tak ale i finanční na centrum ICRC. Já bych se zde chtěl zeptat pana ministra, nebo pak tedy v rámci projednání na zdravotním výboru, zda z hlediska dlouhodobé perspektivy, tím mám na mysli dva, tři a pět let, toto centrum bude schopno z jiných zdrojů než těchto, řekněme, mimorozpočtových ufinancovat svůj provoz. Teď tato částka, jak nám potvrdil management Nemocnice u sv. Anny, pro ně bude dostatečná na to, aby zvládli provoz, nicméně i vedení Fakultní nemocnice přiznalo, že od roku 2016 dost dobře přesně neví a netuší, jak budou schopni zajistit provoz centra ICRC, které je s Fakultní nemocnicí u sv. Anny přímo svázáno. Čili my určitě podpoříme zákon do druhého čtení a i v rámci projednání, jak jsem už zmínil ve zdravotním výboru, bychom rádi tuto otázku o využití části těchto finančních prostředků dlouhodoběji diskutovali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jiřímu Skalickému. Žádnou jinou přihlášku zatím do rozpravy nemám. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pan ministr ano. Bude reagovat na předložené otázky. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já tedy zareaguji na to, co v rozpravě zaznělo. Za prvé, jestli Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv nebudou tyto peníze chybět. Mám informaci od pana ředitele, že nebudou. Všechny své povinnosti, které jim zákon ukládá, zvládnou i bez těchto finančních prostředků. Nicméně chci tady upozornit, že Státní ústav pro kontrolu léčiv už v této velmi pozitivní ekonomické bilanci dlouho nebude, takže představa, že bychom každý rok takto vybírali z jeho účtu, tady nehrozí, že to je opravdu jednorázová záležitost, která pomohla státnímu rozpočtu České republiky výměnou za to, že státní rozpočet v letošním roce velmi výrazně pomohl zdravotnictví jak vůči kompenzaci hospitalizačních poplatků, tak co se týče té záležitosti Fakultní nemocnice u sv. Anny a Nemocnice Na Bulovce.

Tím se dostávám k tomu druhému, co tady zaznělo. Já mám informace od managementu Nemocnice u sv. Anny, že v příštím roce díky těm opatřením, která nastartovala, a díky jasnému manažerskému vedení se měli dostat do nějaké vyrovnané bilance. Samozřejmě projekt ICRC podobně jako mnohé jiné veliké vědecké projekty není úplně bezproblémový. Mám pocit, že tady ty velké oči byly i u více těchto projektů. Nicméně je třeba říct, že to není to hlavní, co táhlo Nemocnici u sv. Anny dolů. Podle mých informací ty celkové náklady, které jsou s provozem ICRC spojené a které dopadají na vrub nemocnice, jsou asi 50 milionů ročně. Takže věřím, že se situaci podaří zvládnout, a samozřejmě budu poslance a i zdravotní výbor průběžně informovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi za závěrečné slovo. Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo? Ano. Má. Prosím.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Děkuji všem diskutujícím i panu ministrovi za doplnění diskuse. A jenom chci konstatovat, že v rámci rozpravy nepadl návrh na zamítnutí v prvním čtení a ani návrh na úpravu lhůty k projednání ve výborech.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za to, že sledoval diskusi. Protože nepadl žádný návrh, o kterém lze hlasovat v prvním čtení, tak budeme rozhodovat o přikázání výborům tohoto návrhu k projednání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro zdravotnictví. Má někdo jiný návrh? Nikoho nevidím.

 

Budeme tedy hlasovat o tomto jediném návrhu - kdo souhlasí, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví.

 Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 24 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 24 z přítomných 156 pro 130, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví a lhůta je podle jednacího řádu 60 dní. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 48.

 

Dalším bodem našeho jednání je

128.
Návrhy zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2014
s Vyjádřením vlády a se souhrnným hodnocením, hodnocením
zdravotně pojistných plánů jednotlivých zdravotních pojišťoven
na rok 2014 a s tabulkovými přílohami
/sněmovní tisk 263/

Tento materiál uvede pan ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Ještě než se ujme slova, budu konstatovat, že tento sněmovní tisk projednal výbor pro zdravotnictví, jehož usnesení vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 263/1. Požádám proto předsedu výboru pro zdravotnictví pana poslance Rostislava Vyzulu, aby nás po úvodním slově pana ministra informoval o jednání výboru a o přijatých usneseních. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych uvedl materiál zhodnocení zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven za rok 2014, který je předložen k vašemu projednání.

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem financí provedlo zhodnocení zdravotně pojistných plánů jednotlivých zdravotních pojišťoven a může konstatovat, že jsou v souladu s právními předpisy, veřejným zájmem i modelací dopadů úhradové vyhlášky na rok 2014. Systém veřejného zdravotního pojištění je v roce 2014 v mírné ekonomické tenzi, čemuž odpovídají i zdravotně pojistné plány. I přesto, že proběhlo zvýšení platby za státní pojištěnce v listopadu loňského roku a další zvýšení kompenzující výpadek regulačních poplatků, bude systém veřejného zdravotního pojištění v tomto roce dle předložených zdravotně pojistných plánů hospodařit deficitně s odhadovaným deficitem cca 2,2 miliardy. Příjmy systému podle zdravotně pojistných plánů vzrostou v letošním roce na 237,2 miliardy, náklady vzrostou na 239,4 miliardy. Deficit bude kryt ze zůstatků z minulých let.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vláda na jednání své schůze dne 21. května 2014 projednala společná stanoviska Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí ke zdravotně pojistným plánům na rok 2014. Usnesením číslo 365 vláda doporučila předložit zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 2014 Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k projednání s návrhem na jejich schválení. Dále byl tento materiál projednán ve výboru pro zdravotnictví dne 7. září tohoto roku, byl výborem schválen a výbor doporučil Poslanecké sněmovně vyslovit s materiálem souhlas.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi za jeho uvedení tohoto tisku a prosím pana předsedu výboru Rostislava Vyzulu, aby nás informoval o jednání výboru. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dobrý večer dámy a pánové. Pokud se týká návrhu zdravotně pojistných plánů, zdravotní výbor projednal tuto problematiku na 9. schůzi konané 4. září tohoto roku. Já bych chtěl uvést ještě předtím, než uvedu, na čem jsme se dohodli, několik dalších fakt.

Vláda, jak bylo řečeno, dostala a projednávala tyto návrhy zdravotně pojistných plánů 21. 5. 2014. Zdravotní výbor tedy 4. 9. Vzhledem k tomu, že teď projednáváme ve Sněmovně tyto zdravotně pojistné plány 21. října pro tento rok, byla dlouze diskutována otázka, proč tyto plány nejsou k dispozici zdravotnímu výboru dříve z důvodu, aby se mohlo reagovat na některá fakta týkající se hlavně ekonomiky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP