(17.30 hodin)
(pokračuje Vyzula)

Když vezmeme v potaz, že zdravotní pojišťovny odevzdávají své zdravotně pojistné plány do 1. 11. předcházejícího roku, tak se domníváme, že by bylo zcela reálné, kdyby došlo k předání a k jednání ve zdravotním výboru již na konci prvního čtvrtletí roku následujícího, a tím projednání ve Sněmovně v první polovině daného roku. Požádali jsme také Ministerstvo zdravotnictví, zda by mohlo k takovémuto urychlení dojít, což bylo poměrně pozitivně kvitováno.

Druhá věc je, že zajímavá je otázka z čerpání z fondu prevence. Když se podíváme na čísla, tak zjistíme, že proti roku 2013 se v tomto roce sníží fond prevence o 9,6 %, což je 115 milionů korun. Je to záležitost, která je pochopitelně zarážející. Je mi jasné, jak se tvoří fond prevence, je to prostě výpočet, nicméně přece jen k zamyšlení by mohlo být i to, jak tento fond prevence upravit, aby odpovídal požadavkům společnosti, poněvadž prevence je základem nejen pochopitelně zdraví společnosti, ale také je základem pro to, aby se geometrickou řadou nezvyšovaly náklady na zdravotní péči, což se dá očekávat.

Pokud se týká zmiňovaného záporného salda pojišťoven, tak je nutno zdůraznit, že jediná VZP v podstatě bude pravděpodobně ve vyrovnaném rozpočtu, jinak všechny ostatní jsou v záporném saldu, což ale, jak bylo řečeno, neohrozí nějakým způsobem zdravotní péči, poněvadž na běžných účtech těchto pojišťoven je dostatek prostředků.

K zamyšlení je ještě jedna věc, a to je ta, že v některých pojišťovnách klesá počet pojištěnců, ale přitom narůstá počet zaměstnanců. Asi by bylo vhodné provést personální audity.

Toto všechno bylo projednáváno na zdravotním výboru a zdravotní výbor došel potom hlasováním k usnesení. Usnesení je číslo 46 z 9. schůze konané dne 4. září 2014, je to usnesení, které jste dostali v podobě sněmovního tisku 263/1. Týká se návrhu zdravotně pojistných plánů a říká, že po úvodním slově ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka, náměstka ministra zdravotnictví pro zdravotní pojištění Toma Filipa a zpravodajské zprávě poslance Rostislava Vyzuly a po rozpravě výbor pro zdravotnictví za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila souhlas s Návrhem zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2014 s Vyjádřením vlády a se souhrnným hodnocením, hodnocením zdravotně pojistných plánů jednotlivých zdravotních pojišťoven na rok 2014 a s tabulkovými přílohami; za druhé zmocňuje zpravodaje výboru, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny.

To je vše, děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi výboru za podanou zpravodajskou zprávu. Zahajuji všeobecnou rozpravu a mám jedinou přihlášku, a to pana poslance Ludvíka Hovorky. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážení kolegové, vážené kolegyně, chtěl bych napřímit vaši pozornost k některým částem tohoto sněmovního tisku.

Jak již tu říkal pan předseda našeho výboru, na straně 6 máte tabulku, kde máte vyznačena jednotlivá salda zdravotních pojišťoven. Pokud se podíváte, tak na schodku minus 2,25 miliardy korun se nejvíce podílejí právě pojišťovny: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra a Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. Pokud si nalistujete příslušné strany, které se týkají hospodaření těchto pojišťoven, tak v případě České průmyslové zdravotní pojišťovny na straně 18 naleznete - Hodnocení ekonomické: Ministerstvo zdravotnictví provedlo analýzu souladu původně předloženého návrhu zdravotně pojistného plánu na rok 2014. Došlo k závěru, že návrh neumožňuje krytí vyhláškou požadovaných nákladů na akutní lůžkovou péči. Z časových důvodů, jelikož nebyl zdravotně pojistný plán 2014 schválen do 30. 1. 2013, bylo přistoupeno k vydání provizoria, které zvýšilo České průmyslové zdravotní pojišťovně výdaje v segmentu akutní lůžkové péče o 1,9 miliardy, jelikož o tuto částku se liší návrh České průmyslové zdravotní pojišťovny a ministerská modelace. Následovala intenzivní jednání mezi zástupcem Ministerstva zdravotnictví a České průmyslové zdravotní pojišťovny a pojišťovna poté předložila alternativní modelaci, která zpřesňuje původně předložený zdravotní pojistný plán 2014 a zvyšuje výdaje do segmentu akutní lůžkové péče o 1,1 miliardy korun. Zde Ministerstvo zdravotnictví konstatovalo, že nový návrh vychází z reálných údajů o úhradách České průmyslové zdravotní pojišťovny poskytovatelům zdravotních služeb a respektováním parametru úhradové vyhlášky dojde v průběhu roku 2014 ke snížení rezerv finančních prostředků České průmyslové zdravotní pojišťovny vytvořených v minulých letech.

Jen bych v této souvislosti upozornil na nález Nejvyššího kontrolního úřadu 13/22, který konstatoval, že Česká průmyslová zdravotní pojišťovna navýšila platby některým zdravotnickým zařízením zhruba o 150 milionů korun. Vím, že v tomto případě probíhá nějaká ministerská kontrola a seznámení se s kontrolním protokolem, ale v zásadě je zajímavé porovnat tento údaj, který se objevuje ve zdravotně pojistném plánu, s tím, že došlo ke zvýhodnění určitých zdravotnických zařízení na úkor druhých, a to je závažná věc, která má samozřejmě vliv i na to, že došlo ke zvýšení výdajů ve zdravotně pojistném plánu. Proto bych v tomto případě chtěl od pana ministra nějaké vysvětlení.

Další věc, se kterou nemohu souhlasit na straně 18, je popis historie České průmyslové zdravotní pojišťovny, protože zde je uvedeno: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna vznikla pod názvem Hutnická zaměstnanecká pojišťovna, dále jen HZP, dne 1. 12. 1992 atd. atd. Chtěl bych zde uvést, že by zde mělo správně být, že Česká průmyslová zdravotní pojišťovna vznikla z Hutnické zaměstnanecké pojišťovny po sloučení se Zdravotní pojišťovnou AGEL, Českou národní zdravotní pojišťovnou a posléze se dále sloučila s pojišťovnou Metal-Aliance. To si myslím, že by mělo být korektně uvedeno, i data, kdy vlastně Hutnická zaměstnanecká pojišťovna po všech fúzích se přejmenovala k datu 1. 10. 2009.

To je k České průmyslové zdravotní pojišťovně.

Nyní bych napřímil vaši pozornost ke straně 42, která se týká Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra. Zde je zřejmě asi překlep, protože v ekonomickém hodnocení je uvedeno, že zdravotně pojistný plán je sestaven jako vyrovnaný, ale pokud se podíváme na příjmy, ty jsou navrhované ve výši 24 miliard 471 milionů korun a výdaje v částce 25 miliard 842 milionů 931 tisíc korun, tzn., že tento zdravotně pojistný plán je navrhován jako schodkový.***
Přihlásit/registrovat se do ISP