(17.40 hodin)
(pokračuje Hovorka)

Potom ještě tedy v bodu 3 na str. 43 je uvedeno, že saldo plánovaných příjmů a výdajů celkem včetně zdaňovaných je záporné ve výši 1 miliarda 184 milionů 312 tisíc korun a toto saldo bude Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky krýt snížením konečného zůstatku na běžném účtu a výrazným krácením zdrojů na provoz. Já si jenom dovolím upozornit, že jsme jako poslanci výboru pro zdravotnictví dostali informace, že právě Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra není ta, která by příliš šetřila při nákladech na provoz. Takže k tomuto bych chtěl potom nějaké vysvětlení od pana ministra. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Dále do rozpravy s faktickou poznámkou pan poslanec Janulík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Dobrý den, pane místopředsedo, dámy a pánové, pane ministře. Opravdu jenom faktickou.

K tomu projednávanému materiálu se dá říct jenom tolik, že to je klasický problém, který se tady vleče více než 20 let. Rovnice se vždycky řeší z pravé strany. Vychází se z toho, že se vybere nějaký objem peněz a ten se potom nějakým způsobem rozdělí v zásadě bez ohledu na to co, kdo, jak, kolik čeho dělá. Asi v tento okamžik tento problém nemá žádné racionální řešení než takové, které se tady nabízí, navrhuje. Pravda je, že jsme všichni dostali ten materiál, který upozorňuje na to, co se třeba děje v pojišťovně Ministerstva vnitra. Přečetl jsem si i tu odpověď. Musím říct, že mě to neuspokojuje. Taky proto, že jsem jeden z poskytovatelů a stojím na druhé straně barikády. Dneska se paradoxně v nejlepší kondici po stránce manažerského řízení jeví Všeobecná zdravotní pojišťovna, která se opravdu výrazným způsobem vylepšuje i z hlediska smluvního vztahu k poskytovatelům. Ale fakt je ten, že ostatní pojišťovny, o nich de facto ani jako občan ani jako zákonodárce ani jako poskytovatel v podstatě nemám vůbec žádné relevantní informace a vůbec nejsem schopen se vyjádřit k tomu, jaká ta situace tam je nebo není.

Mám za to, že k tomu materiálu nejde nějak se postavit jinak než to prostě vzít na vědomí a pokusit se ten strašný gordický uzel, kterým zdravotnictví je, pomalinku nějak rozplétat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Janulíkovi i za dodržení času. Ještě než dám slovo k faktické poznámce panu předsedovi Stanjurovi, dovolte, abych konstatoval dvě omluvy: od 18 hodin pana poslance Martina Plíška a pana poslance Jiřího Holečka.

Nyní má slovo pan poslanec Zbyněk Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já bych chtěl souhlasit s předřečníkem. Chci k tomu říct dva hlavní důvody. Název bodu: Návrh zdravotně - návrh! - zdravotně pojistných plánů na rok 2014. A k tomu bych chtěl zmínit dnešní datum: 21. října 2014! Myslím, že ta debata je vlastně bezpředmětná. Co jiného nám zbývá, než dva měsíce a deset dnů před koncem roku projednávat a úplně vážně vést debatu o návrhu zdravotně pojistných plánů na rok 2014? Myslím, že ty samotné dva údaje, název bodu a dnešní datum, říkají, jaký máme manévrovací prostor a jaký smysl má debata nad konkrétním materiálem, který máme k dispozici.

Mě by spíš zajímalo něco jiného. Kdy budeme projednávat návrh zdravotně pojistných plánů na rok 2015? Protože dneska je tak akorát, abychom o tom mluvili! Dva měsíce před zahájením toho roku. Jinak to v zásadě nemá smysl. Pak by se ten bod jmenoval Informace o tom, jaké zdravotně pojistné plány pojišťovny měly v uplynulých deseti měsících a mají plán na příští dva roky. To by byl název bodu, který by odpovídal realitě! Tak jenom tenhle dotaz a konstatování, že ta debata v zásadě, týkající se roku 2014, nemá žádný smysl.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Stanjurovi za jeho faktickou poznámku. To je zatím poslední přihlášený do rozpravy. Ptám se, jestli se někdo další hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Pane ministře. Ano. Pan ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček pravděpodobně bude reagovat na otázky v rozpravě. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych zareagoval na některé dotazy, které tady byly vzneseny, abych trošku tu situaci dovysvětlil.

Je potřeba říci, že v letošním roce, resp. už vlastně za doby ministrování pana doktora Holcáta, se situace, co se týče pozice zdravotních pojišťoven a jejich zdravotně pojistných plánů především ve vztahu k úhradové vyhlášce, která v podstatě definuje základní parametry tak, jak si je představuje Ministerstvo zdravotnictví jako orgán ústřední státní správy zodpovědný za financování zdravotnictví, změnila. V uplynulých letech to fungovalo tak, že ministerstvo ke konci roku vydalo úhradovou vyhlášku a ještě předtím zdravotní pojišťovny schválily svoje zdravotně pojistné plány a velmi často to v reálu vypadalo tak, že poskytovatelé, nemocnice, ale i další se při jednáních s pojišťovnami odvolávaly na to, že vyhláška jim zaručuje nějaký způsob financování. A pojišťovny říkaly: Ale my máme zdravotně pojistné plány a ty jsou v rozporu s vyhláškou a my to nemůžeme dodržovat. Proto tedy už pan ministr Holcát zvolil postup jiný. Pojišťovny byly zavázány k tomu, že své zdravotně pojistné plány budou sestavovat až na základě úhradové vyhlášky Ministerstva zdravotnictví. Proto se i celý ten proces trochu posunul a je třeba říct, že v roce 2014 pojišťovny nepředkládaly své plány k 1. 11., ale později.

Nicméně tady i v návaznosti na jednání na zdravotním výboru Poslanecké sněmovny musím potvrdit, že se budeme snažit v roce 2015 předložit zdravotnímu výboru informaci o zdravotně pojistných plánech nejpozději do konce prvního čtvrtletí, takže by se celá debata mohla posunout tak, aby byla šance relevantně ovlivnit to, co si pojišťovny do svých plánů daly.

Zareaguji tady i na dotaz na Českou průmyslovou pojišťovnu. Možná nebudu reagovat na genezi názvu, nemyslím, že je to úplně to nejpodstatnější, ale s tím souvisí i to, že tento zdravotně pojistný plán byl předložen později, protože pojišťovna předložila ministerstvu nějaký návrh zdravotně pojistného plánu, podle analýz ministerstva nebyl v souladu s vyhláškou, pojišťovna měla jiný názor a v podstatě v průběhu vzájemných jednání se to doladilo tak, aby ten návrh, který nakonec byl předložen, byl schválen ministerstvem, odpovídal úhradové vyhlášce a realita roku 2014 to potvrzuje.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Chce pan předseda výboru? Nechce přidat nic ke zpravodajské zprávě. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Do podrobné rozpravy nemám žádný návrh. Pan kolega Hovorka se hlásí do rozpravy podrobné rozpravě s návrhem na usnesení, pravděpodobně. Ne, tak normálně. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Pane předsedající, vy jste jenom rychle ukončil obecnou rozpravu. Já jsem chtěl jenom, jestli by mohl pan ministr odpovědět na otázku, která se týkala nálezu Nejvyššího kontrolního úřadu v České průmyslové zdravotní pojišťovně, kde bylo konstatováno navýšení plateb některým zdravotnickým zařízením, protože to může mít samozřejmě vliv na záporné saldo ve zdravotně pojistném plánu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. I to je přípustné v podrobné rozpravě, protože to může vést ke změně usnesení. Ptám se, jestli chce někdo další do podrobné rozpravy. (Nikdo se nehlásil.) V tom případě pravděpodobně požádám pana předsedu výboru a zpravodaje, aby přednesl návrh v podrobné rozpravě, který předložil výbor pro zdravotnictví. A potom bych se zeptal, jestli je zájem o závěrečné slovo, jestli pan ministr chce ještě potom reagovat. Tak prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych tedy v podstatě jenom uvedl, že usnesení č. 46 z 9. schůze 4. září 2014 vám bylo dodáno formou sněmovního tisku 263/1, tak jak jsem jej přečetl. Takže doporučuji tohle usnesení schválit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP