(15.10 hodin)
(pokračuje Gazdík)

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

23.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují
některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů
a nebytových prostorů v domě s byty, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně
některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 308/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Je tady návrh, abychom tento zákon schválili podle § 90 odst. 2... (Konzultace mimo mikrofon.) Omlouvám se, nevím, jestli platí, nebo neplatí, ale takto ten vládní návrh vláda navrhla. Jestli jste se dohodli jinak, tak prosím, aby příslušné poslanecké kluby daly veto na § 90.

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně pro místní rozvoj paní Karla Šlechtová. Prosím, paní ministryně, máte slovo. (Hluk v sále.)

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Vážený pane předsedající, vážení kolegové, já bych vám chtěla představit novelu zákona, která zde byla zmíněna, která vychází z plánu legislativních prací na zbývající část roku 2014 a byla zpracována - ona se jmenuje celkem dlouze, je to novela zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, paní ministryně, moc mě to mrzí, že vás musím přerušit. Nicméně přesto, že některé společenské zvyklosti se postupně mění, tak společenskou zvyklost o tom, že bychom měli poslouchat toho, kdo představuje, zvláště když je to dáma, bychom měnit tady ve sněmovně nemuseli. Proto vám prosím, milé kolegyně a kolegové, abyste poslouchali paní ministryni a své hovory přesunuli do předsálí. Děkuji.

Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Děkuji. Tato novela se váže na zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, tzv. energetický zákon. Novela energetického zákona a tato novela musejí jít ruku v ruce.

Důvody této novelizace jsou dvojí. Především došlo k situaci, kdy zákon o službách se v důsledku legislativních změn v oblasti energetiky a rozúčtování nákladů na teplo a teplou užitkovou vodu dostal do vazby na tyto předpisy, zejména na připravenou vyhlášku o rozúčtování nákladů na teplo, která by měla nahradit stávající vyhlášku č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti pro rozúčtování nákladů na dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody mezi příjemce služeb. V souvislosti s projednáváním návrhu vyhlášky o rozúčtování nákladů na teplo a teplou užitkovou vodu v legislativních orgánech vlády došlo k požadavku na přesun zmocnění k vydání této vyhlášky z energetického zákona do zákona o službách, což lépe vyhovuje věcné podstatě této úpravy, a dále k požadavku na zpřesnění zmocnění. Proto je v návrhu zákona o službách upraveno zrušovací ustanovení, kterým se ruší zmocnění k vydání stávající vyhlášky, které, jak jsem již sdělila, je dosud obsaženo v energetickém zákoně. Novelou zákona o službách budou rovněž odstraněny problémy, které jsou vyvolány současnou úpravou zmocňovacího ustanovení, u kterého vyvstaly otázky jeho právní legitimity týkající se stanovení mezí pro vydání prováděcího právního aktu, kdy tyto zákonné meze zmocnění byly dle komise Legislativní rady vlády upraveny nedostatečně. Změna ustanovení o zmocnění nově obsahuje i základní principy a meze pro rozúčtování nákladů na teplo a teplou užitkovou vodu tak, aby byly dostatečně stanoveny mantinely pro vydání prováděcího právního aktu. Aby tedy mohla být vydána nová vyhláška o teple, je nezbytné přijmout nejdříve novelu zákona o službách. Novela zákona o službách reaguje v novém znění v § 6 odst. 1 i na změnu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, kde je mimo jiné uvedena povinnost instalovat do bytů přístroje registrující dodávku tepelné energie a stanoví, že i když se bude rozúčtování nákladů na teplo řídit dohodou, bude tato dohoda vždy reflektovat náměry měřičů tepelné energie.

Dále je důvodem novelizace úprava sankcí zde obsažených, a to s ohledem na poznatky z praxe, kdy se zákonem stanovená výše pokuty jeví značně vysoká. Dále se navrhuje zrušit ustanovení o možnosti uplatnění poplatku z prodlení, protože občanský zákoník umožňuje pro případy z prodlení s peněžitým plněním účtovat úrok z prodlení. V praxi působí tato dvojkolejná úprava velké problémy. Další úprava se týká pouze sjednocení názvosloví.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, závěrem bych chtěla zmínit, že na základě tohoto zákona bude možné vydat, jak jsem již zmínila, prováděcí právní předpis, který doplní právní úpravu rozúčtování nákladů na dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody mezi příjemci služeb. Závěrem mi dovolte požádat Poslaneckou sněmovnu o projednání a postoupení předkládané novely zákona do druhého čtení. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní ministryni. Já jenom upozorňuji - nechci nikomu radit -, že do druhého čtení to nemůže postoupit, aniž by dva poslanecké kluby zavetovaly projednání podle § 90. Ale už tady vidím s faktickou poznámkou pana poslance Petra Bendla. Ne, takže další je do obecné rozpravy přihlášen pan poslanec Laudát, po něm pan poslanec Benda. - Pardon, omlouvám se. Nyní prosím, aby se slova ujal pan zpravodaj pro prvé čtení poslanec Josef Uhlík. Prosím, Jožko.

 

Poslanec Josef Uhlík: Děkuji za vynucené slovo, pane předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych v krátkosti vám přinesl svoji zpravodajskou zprávu, jak já vidím tuto novelu.

Předložená norma má dvě části. Ta první se týká změn v tzv. zákoně o službách č. 67/2013 Sb., kterým se upravují pravidla související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Jsou tam důležité změny, já tady mám čtyři odrážky. Tato novela reaguje na legislativní změny v oblasti rozúčtování nákladů na teplo a teplou užitkovou vodu, stanovuje způsob úhrady služeb, zálohování, používání paušálních plateb a sankcí. Dále upravuje dosavadní nesrovnalosti v terminologii s novým občanským zákoníkem, poplatek z prodlení neboli úrok z prodlení. Dále snižuje stanovenou pokutu za prodlení s nepeněžitým plněním ze sto korun na padesát za každý započatý den. Dále nově obsahuje zmocňovací ustanovení umožňující vydat vyhlášku, která stanovuje podstatné náležitosti pro zúčtování nákladů na tepelnou energii a na vytápění a nákladů na poskytování teplé vody mezi konečné spotřebitele. To, co se týká zákona o službách.

Druhá část novely se týká změny energetického zákona č. 458/2000 Sb. V této části se ruší zmocňovací ustanovení v energetickém zákoně, a jak už jsem uvedl, přesouvá jej do zákona o službách. V návaznosti na novelu je připraven návrh nové prováděcí vyhlášky, která nahradí stávající vyhlášku č. 372/2001 Sb.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji za jeho zpravodajskou zprávu a otevírám obecnou rozpravu, do které se nejprve s přednostním právem hlásí pan místopředseda klubu TOP 09 a Starostové František Laudát. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Jménem dvou klubů, TOP 09 a ODS, dávám veto na projednávání v režimu § 90 jednacího řádu, takže teď už to bude moci jít do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak teď už to bude moci jít do druhého čtení. Eviduji tuto vaši žádost. Dalším řádně přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Marek Benda. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážené dámy, vážení pánové, já vlastně tady chci vznést jenom jednu takovou obecnou otázku na paní ministryni - a poprosím pana poslance Schwarze, aby přestal rušit.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se velmi omlouvám, prosím, abyste... Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP